[Home]
[Überblick]
Handschriftenverzeichnis

Handschriftenbeschreibungen
[Text]
[Übersetzungen]
[Capitula Angilramni]
[Collectio Danieliana]
[Lizenz]
[Kontakt]
[Links]
[Impressum]
[Inhalt]

Projekt Pseudoisidor

Pseudoisidor

Capitula Angilramni

Collectio Danieliana

Pseudoisidor Teil I

Pseudoisidor Teil II

Pseudoisidor Teil III

Papst Liberius an Bischof Athanasius von Alexandria

Inhaltsverzeichnis

  Papst Felix II. an Bischof Athanasius von Alexandria

Die Auflösung der Handschriftensiglen und Hinweise zur Edition finden Sie hier.

Bischof Athanasius von Alexandria an Papst Felix II.

O93, f. 107vb; V630, f. 192rb; N442, f. 86ra; I83, f. 181ra; VD38, f. 172vb; P9629, f. 62ra; SG670, p. 374a; Bcan4, f. 128r; E97, f. 98va; P102

INCIPIT1 2 EPISTOLA3 ATHANASII4 ALEXANDRINORUM EPISCOPI ET OMNIUM AEGYPTIORUM EPISCOPORUM5 FELICI6 PAPAE7 8 DIRECTA, QUA9 SUAM10 SUORUMQUE SEQUACIUM INTIMANT PRO FIDE11 OPPRESSIONEM12 POSTULANTES EIUS SUMMUM, UT DECET, <V630, f. 192va> SUFFRAGIUM.

X13 [H. 1] Domino14 ter beatissimo et honorabili15 sancto16 17 patri Felici18 sanctae sedis apostolicae urbis Romae papae <Bcan4, f. 128v> Athanasius et universi Aegyptiorum19, Thebaidorum et Libiorum episcopi in sancta Alexandrina20 synodo gratia21 dei congregati.

Vestro22 sancto23 suggerimus apostolatui24, ut nostri25 <N442, f. 86va> more26 solito sollicitudinem27 gerere dignemini iuxta vestram prudentissimam sapientiam, quae28 omnibus luce clarius manifesta est. Qua29 apostolicis vestra beatitudo visceribus commota super tribulatione30 nostra31 32 nos omnes hortata est ad33 tuitionem catholicae et apostolicae ecclesiae in unum convenire et de nostra canonice oppressione34 <P9629, f. 62rb> et unanimiter35 tracta<SG670, p. 374b>re, dum constet36 vos una cum beato Paulo apostolo eadem compassibiliter dicere: Quis infirmatur, et ego non37 infirmor? Quis38 scandalizatur, et ego non uror? Satagentes, ne aliqua39 de his40, quae vobis41 creditae42 sunt rationabilibus ovibus <O93, f. 108ra> <I83, f. 181rb> a bestiis capiatur43.

Ideo44, pater beatissime, quia semper <VD38, f. 173ra> antecessores nostri45 et46 nos a vestra apostolica sancta sede auxilium hauximus47 <E97, f. 98vb> et nostri vos curam habere agnovimus, praefatam apostolicam et summam expetimus iuxta canonum decreta sedem, ut inde auxilium capiamus, unde praedecessores nostri ordinationes et dogmata48 atque sublevationes ceperunt49. Ad eam quoque quasi ad matrem recurrimus, ut eius uberibus nutriamur, quoniam non potest50 mater oblivisci infantem suum, sic51 et vos nolite oblivisci nos52 vobis commissos, quoniam non levibus nos53 inimici nostri54 implicuerunt55 et cotidie facere moliuntur afflictionibus56 et57 appraehendere ac ferris58 nos constringi59 minantur60, nisi eorum consentiamus61 erroribus, quod ne<SG670, p. 375a> quaquam62 vobis inconsultis agere praesumimus canonibus quippe iubentibus absque Romano nos63 de maioribus causis nihil debere decernere pontifice. Ideoque ad praepositum64 currentes et ad bravium properantes vestrae <I83, f. 181va> apostolicae sedis imploramus auxilium, quia, ut credimus, non dispexit65 deus preces cum lacrimis sibi oblatas66 servorum suorum, sed ob67 id vos praedecessoresque68 vestros apostolicos videlicet69 praesules70 in summitatis71 arce constituit omniumque ecclesiarum <N442, f. 86vb> eis curam habere praecepit, ut nobis72 succurratis nosque tuentes, cui omne73 episcoporum iudicium est commissum, liberare ab hostibus nostris non neglegatis.

[H. 2] Nam74 scimus75 in Nicena magna synodo76 CCCXVIII77 episcoporum ab omnibus <VD38, f. 173rb> concorditer esse corroboratum, non debere absque Romani pontificis78 sententia79 concilia celebrari80 nec episcopos81 damnari82, licet haec et alia83 quamplura84 per<SG670, p. 375b>necessaria85 ab <V630, f. 192vb> hereticis, qui nos cotidie infestantur86 et perdere nituntur, ut facilius nos capere possint, sint87 synodica capitula88 incensa nobisque sublata. Qua de re hac inventa occasione89 indifferenter omni canonica et apostolica90 postposita auctoritate, nos vi a propriis vobis inconsultis illicite expellunt sedibus ovesque nobis a Christo domino apostolica91 commissas92 gratia93 invadunt, gradibus <I83, f. 181vb> privant et, quod pessimum94 est et omnibus christianis <P9629, f. 62va> legibus inimicum, interficere detractant95. Vos ergo96, ut semper vestrae sanctae97 98 sedi99 consuetudo fuit, periclitantibus subvenite, oppressos roborate, tribulantibus manum porrigite100, taliaque prohibete et leges imponite, ut apostolica doctrina, quae in deo est, cito101 ad victoriam102 iudicium perducere valeat nostrum103 nosque104 apostolorum principe suffragante <E97, f. 98va> Petro ab imminentibus periculis liberare. [H. 3] Novimus105 namque in iam fata106 Ni<SG670, p. 376a>cena synodo generaliter esse decretum107, ut nullus108 passim vageque episcopos109 aut praesumptive110 lacerare aut accusare et, qui non sunt rectae fidei vel bonae vitae vel clarae conversationis111 aut infamare112 praesumat113, <Bcan4, f. 129r> sed prius, <VD38, f. 173va> si erga114 episcopos vel auctores115 ecclesiae quisquam116 causam habuerit, eos cum caritate117 mansuete conveniat, ut ab eis vulnus, unde agitur, recte sanetur aut ipse, si secus egerit, accusator excommunicetur. Quod si ab eis nil118 recti119 <N442, f. 87ra> valuerit120 percipere, tunc primo summos adeat primates et ipsi tempore congruo canonice <I83, f. 182ra> eos convocare debebunt121. Qui122 si aut123 suis rebus exspoliati aut a propriis124 sedibus eiecti125 aut exiliati vel oppressi aut126 inique127 tractati fuerint, primo eruantur et128 canonice restituantur atque omnia sibi ablata129 integerrime eis130 legibus reddantur, quoniam131, priusquam haec fiant, ut in praedicto constitutum132 <SG670, p. 376b> est concilio, nec canonice convocari nec distringi133 a quoquam134 possunt, quia nec saeculi leges haec fieri permittunt, quanto magis ecclesiasticae.

[H. 4] Similiter135 et a supradictis patribus est definitum136 consonanter137, ut, si quisquam138 episcoporum aut metropolitanum139 aut comprovinciales140 vel iudices suspectos habuerint141, vestram sanctam Romanam142 interpellet sedem, cui ab ipso domino potestas ligandi et143 solvendi speciali est144 privilegio super alios concessa. Ipsa enim firmamentum a deo fixum et immobile percepit, quoniam ipsam145 formam universorum titulorum lucidissimam146 dominus Iesus Christus vestram apostolicam constituit sedem, ipsa est enim sacra147 vertex, in qua omnes vertuntur, sustentantur148, relevantur149 et, sicut in Christo <VD83, f. 173vb> christiani et in petra, id est Christo, Petrus150 re<I83, f. 182rb>novantur151 ecclesiae. Tu es152 enim, <SG670, p. 377a> sicut divinum veraciter testatur eloquium153, Petrus, et super fundamentum tuum ecclesiae columnae, id est episcopi, qui ecclesiam sustinere et propriis humeris portare154 debent, tibi155 sunt confirmatae tibique156 claves regni157 caelorum commisit atque ligare et solvere <P9629, f. 62vb> potestative158, quae in terra et quae159 <V630, f. 193ra> in caelis sunt, promulgavit. Tu profanarum hereseum160 et impetitorum161 atque omnium infestantium depositor162, ut163 princeps164 et doctor caputque omnium <E97, f. 98vb> orthodoxae <O93, f. 108rb> doctrinae et immaculatae fidei <N442, f. 87rb> exsistis. Igitur ne despicias165 patrum tuorum, pater166, pietatem bonamque intentionem, et167 sicut illi patres et praedecessores nostros a multis liberaverunt oppressionibus et angustiis, ita nos liberare digneris. Nam fuit semper vestrae sanctae <SG670, p. 377b> et168 apostolicae sedi licentia169 iniuste damnatos vel excommunicatos potestative sua170 auctoritate restituere et sua eis171 omnia reddere et illos, qui eos condemnaverunt172 aut excommunicaverunt, apostolico punire privilegio, <I83, f. 182va> sicut etiam nostris173 et anterioribus cognovimus actum temporibus.

[H. 5] Porro174 et ipsi primates, qui episcoporum et summorum175 ecclesiasticorum negotiorum causas176 suscipere debent in praefixa Nicena synodo sunt dinumerati177, ne in posterum178 ex hoc contentio oriretur. O sanctissime pater patrum, abscide blasphemias et iactantiam179 <VD38, f. 174ra> vaniloquiorum et insidiantium infestationes nos et fratres nostros opprimentium180 atque perdere volentium181, qui182 ad vos quasi ad caput confugimus, ut vestro suffulti auxilio liberemur et vobis183 nobisque <SG670, p. 378a> Christi commissas oves a luporum ore domino adminiculante, antequam184 deglutiantur185, rapiamus186. Nec enim fas est187 supplicum188 apostolicae sedis189 scripto190 aut sine scripto preces oblatas despicere191 192, sed, ut condecet193, et194 privilegium vestrae sedis est195, nos et illi196 canonicaliter197 convocemur198 et ante vos199 de nostris obiectionibus200 canonice cum omni probitate concertemus201, sicut praedecessores nostri penes vestros fecerunt antecessores, et sicut canonica in praedicta sancta synodo docent constituta, et202 veluti203 paleati204 verbi205 per ventilabrum canonicae206 examina<I83, f. 182vb>tionis plenam purgationem in communi consistentes auditorio de maturis et207 nutrientibus catholicae ecclesiae208 dogmatibus, quae209 confirmant <Bcan4, f. 129v> cor hominis210, per participationem <N442, f. 87va> paternarum consequamur institutionum211. Antiquis enim regulis censitum est, ut quicquid, quamvis in remotis aut in longinquo <P9629, f. 63ra> positis pro<SG670, p. 378b>vinciis super episcoporum querelis212 aut213 accusationibus ageretur, non prius tractandum vel accipiendum esset, quam214 ad notitiam almae sedis vestrae <VD38, f. 174rb> fuisset deductum215, ut huius auctoritate, iuxta216 quae fuisset pronuntiatio217 218 infirmaretur aut firmaretur, indeque sumerent normam, unde219 ecclesiae sumpsere praedicationis exordium, ne passim ab insidiatoribus220 columnae221 averterentur222 223 <E97, f. 100ra> ecclesiae224. [H. 6] Certum225 est enim226 eidem227 sanctae sedi vestrae, in honore beatissimi228 Petri patrum decreta peculiarem decrevere229 revererentiam dei pro rebus inquirendis230 atque determinandis, quas sollicite decet iusteque ab ipso praesulum examinare231 vertice apostolico232, cuius sollicitudo semper fuit et est tam mala damnare quam233 probare laudanda. Quocirca234 humillimum vestro235 apostolico <I83, f. 183ra> culmini236 persolventes obsequium, ut ipse dominus praecepit et237 sanctorum <V630, f. 193rb> <SG670, p. 379a> decreta patrum statuerunt, cum lacrimis suggerimus, quod sine cordis gemitu reticere non valemus238. Nam in tantum a persecutoribus sanctae dei ecclesiae239 nostrisque inimicis persequimur, ut magis nos taedeat vivere240 quam mori. Unde prae241 omnibus fatemur242 in tantum cor esse243 nostrum244 vulneratum, ut propheticum illud praeceptum exoptemus dicentes: Quis dabit capiti245 nostro aquam246 aut247 oculis nostris fontem lacrimarum, ut sedentes ploremus die ac nocte? Ecce enim ecclesia248 dei non leviter perturbatur columnaeque eius249 nimis infestantur, <VD38, f. 174va> atque250 a pravis amovere251 nituntur hominibus252, christianorum253 vero voces ac gemitus episcoporum longe lateque resonant, novitates insurgunt, calumniae <N442, f. 87vb> crescunt, persecutio crassatur254, perditio fit populorum. Vestrum est enim nobis255 <SG670, p. 379b> manum porrigere256. Vobis commissi sumus257, vestrum est nos defendere atque liberare, nostrumque est a vobis258 auxilium expetere et vestris parere259 iussionibus. Prae nimio ergo dolore et gemitu omnia, quae nobis instant260, necessaria recordari vobisque significare261 nequimus. [H. 7] Ideo262 almum vestrum exoramus apostolatum, ut su<I83, f. 183rb>per his legem, quae <P9629, f. 63rb> in memorata263 Nicena synodo est promulgata264, licet praedictorum insidiatorum et aliorum malorum hominum, ut facilius265 episcopos deique ministros valeant266 illaqueare, sint suffocata267, reparetis, et, quae necessaria <O93, f. 108va> fore cognoscitis268, vestrae sanctae sedis auctoritate nos269 cunctosque fratres informetis, ut malorum insidias hominum vestra fulti auctoritate illaesi, domino opitulante evadere valeamus, quia non est insidias luporum ovium praevidere270, sed271 pastorum272. Scimus enim, ut273 semper vestrae274 sanctae275 sedis praesules primo apostoli, deinde successores eorum <SG670, p. 380a> fecerunt, vos276 universalis277 ecclesiae et maxime episcoporum, qui oculi propter contemplationem et278 speculationem vocantur domini, curam gerere ac de revelatione279 280 et lege nostra281 <E97, f. 100rb> assidue cogitare debere, sicut scriptum est: Beatus, qui meditatur282 <VD38, f. 174vb> in lege domini die ac nocte. Quae meditatio non283 lectione per figuram litterarum tantum conspecta284, sed285 exuberante286 in vobis Christi gratia in vestra cognoscitur conscientia immobiliter insita et nullatenus de vestro corde recedente lege Christi dei287 domini288 sacrosancta289, sicut in psalmis dicit290 propheta: I73, f. 183va> Os iusti meditabitur sapientiam et lingua eius loquetur iudicium, lex dei291 eius in <N442, f. 88ra> corde ipsius non atramento, sed spiritu dei vivi vestra in292 archana conscripta neque in tabulis lapideis, sed in tabulis cordis carnalibus, sicut beatissimi293 apostoli Pauli <SG670, p. 380b> ad Corinthios missa nos docet epistola.

[H. 8] Quibus294 praemissis significamus deo placitae fraternitati295 vestrae die septimo decimo Kalendarum <V630, f. 193va> Augustarum296 indictionis quartae vestram297 humilitatem divina gratia suo, ut praecepit, munere praeveniente vestris sanctis ac deo dignis precibus in sancta Romana ecclesia298 <Bcan4, f. 130r> pontificalis honoris299 accepisse300 consecrationem et stolam, in quo dignitatis301 fastigio302, ut a303 deo omnipotente regamur304 altissimo305 et306 a malis omnibus307 liberemur308 309, sacerdotale310 non311 nomen tantum, sed Christi domini dei312 nostri protegente auxilio et meritum habeamus, vestris313 sanctis ac314 deo acceptabilibus nos commendantes orationibus poscimus, quatenus et315 vestris deprecationibus pro nobis ad deum effusis muniti <VD38, f. 175ra> et eruditionibus bonis instructi digni efficiamur316 cum omni317 nobis318 319 populo christiano <I83, f. 183vb> commisso320 321 illaesi322 protegi velamento divino.

<P9629, f. 63va> <SG670, p. 381a> [H. 9] Ad323 salutationem324 ergo vestrae sanctae et honorandae325 fraternitatis vice nostra Benedictum humilem vestrum fratrem, nostrum326 epispopum et Alexandrum presbyterum, Crispinum327 328 quoque diaconem329 vestros famulos destinavimus, quos postulamus celerius330 nobis a vestra331 beatitudine persolvi, ut332 vestris333 cohortationibus334 roborati et vestris regulis inimicis videlicet compressis informati ad proprias prudenter335 consolati valeamus ecclesias336 ante hiemem deo337 propitio338 remeare.

Vestrum339 est quippe, pater sanctissime, canonica discretione340 sollicite ecclesiasticae regulae adversantibus et fratrum insidiatoribus obviare nec permittere noviter dici, quod patrum venerabilium auctoritas omnino non censuit341. Nos enim humiles342 corde, <N442, f. 88rb> quae recta sunt, adiutore343 domino <SG670, p. 381b> sapienter344 uno vinculo caritatis vobiscum sumus constricti, veram fidem ac345 religionem <E97, f. 100va> catholicam in omnibus fortiter346 defensantes. Studiosius347 itaque348 a349 catholicis350 improbis probe resistere351 imminendum est, ne tor<I83, f. 184ra>pentes desidia oppressi culpae352 taciturnitatis teneamur353 obnoxii et quasi favorem354 impendentes iudicemur, dum adversa catholicae fidei propulsare neglegimus355 notandum356, unde dictum est: Neglegere quippe, cum possis deturbare perversos357, nihil est aliud quam358 fovere, nec caret scrupulo societatis <VD38, f. 175rb> occultae, qui manifesto facinori desinit obviare. Liquet, doctor sanctissime, venenosa serpentium sine simplicitate astutia, dum manifesta est dolosa inimicorum fallacia. [H. 10] Succurrite359, quaesumus, oppressis360, liberate nos de manu persequentium361, ut cum beato Iob cantetis362: <SG670, p. 382a> Benedictio perituri super me veniebat et cor viduae consolatus sum, iustitia indutus sum et vestivi363 me sicut vestimento364 et diademate iudicio meo. Oculus365 fui caeco et pes366 claudo, pater eram pauperum et causam, quam nesciebam, diligentissime investigabam. Conterebam molas iniqui et de dentibus eorum367 auferebam praedam, et reliqua368.

Nos enim, quos369 tua maxima370 ex<V630, f. 193vb>spectat cura, id est, omnes episcopi praecipue tuum debemus <I83, f. 184rb> mereri iudicium, et non ab aliis371 devorari372. Merito ergo nos domini causa respicit sacerdotes373, si silentio faveamus errori374. <P9629, f. 63vb> Si quidem375 corripiantur376 huiusmodi, nec sit liberum eis pro voluntate habere iudicium desinatque novitas incessere377 vetustatem, desinat ecclesiarum quietem inquietudo turbare, nam ut omnes378 metropolitani vel reliqui episcopi <N442, f. 88va> sua odia aut <SG670, p. 382b> vindictas in reliquos379 episcopos exercere non valeant, ideo nominatim380 in Nicena381 synodo expressi382 sunt <O93, f. 108vb> primates, qui reliquos episcopos audire et iudicare debeant, ne383 ulla fraus in iudicio384 episcoporum possit irruere. <VD38, f. 175va> Vos ergo, qui385 in386 summo387 speculo gratia388 dei estis positi389, attendere eos et390 opprimere oportet, qui in fratres seditiones et scandala excitant, ideoque391 exoramus, ut minime despiciatis392 humilitatis nostrae et omnium orientalium orthodoxorum393 sacerdotum et populorum afflictiones et deprecationes394 cum lacrimis oblatas; sed395 sicut luminaria396 universo mundo verbum vitae retinentes, introductas exstinguite397 <I83, f. 184va> tenebras398 nefandissimorum399 400 insidiatorum, temporibus etiam nostris procaciter germinatas401, quatenus funditus exstincta huiusmodi caligine lucifer nobis <Bcan4, f. 130v> <E97, f. 100vb> resplendeat402 per vos, sanctissime pater, et dogmatica <SG670, p. 383a> definitio403 ubique omnes laetificans404, quam gloriosi405 ecclesiae sancti patres per propria406 piissima407 dogmata in aeternae vitae firmam408 hereditatem praedicasse409 noscuntur.

Et subscriptio: Incolumem410 te et deo411 beneplacitum412, sanctissime pater patrum, orantem pro nobis dominus custodiat in aevum. AMEN413.

O93, f. 108vb; V630, f. 193vb; N442, f. 89ra; I83, f. 184va; VD38, f. 175va; P9629, f. 63vb; SG670, p. 383a; Bcan4, f. 130v; E97, f. 100vb; P102


1 INCIPIT fehlt N442

2 Überschrift] EPISTOLA ATHANASII EPISCOPI FELICI PAPAE DIRECTA SG670

3 Epistola] Epistola praedicti N442

4 ATHASII I83

5 EPISCOPORUM fehlt N442

6 felicis P102

7 interlinear II Bcan4

8 PAPAE] PAPĘ SUCCESSORIS VIDELICET LIBERII N442; pape secundi P102

9 quam E97

10 SUA I83; Bcan4; P102

11 FIDEI I83; Bcan4

12 oppressione Bcan4

13 X fehlt I83; VD38; SG670; Bcan4; E97; P102

14 am Rande I Bcan4; P102

15 honorabillimo SG670

16 sancto fehlt SG670

17 sancto patri] compatri VD38; P102; compatri korr. aus sancto patri Bcan4

18 felicis I83; VD38

19 egyptiorum korr. aus egyptorum P102

20 alexandria P9629

21 gratia korr. aus gratiacia VD38

22 am Rande Item de eadem re athanasius ita agit VD38

23 sancto fehlt I83; VD38; SG670; Bcan4; P102

24 episcopatui apostolatui korr. aus episcopatui epistolatui V630; episcopatui E97

25 nostrae V630

26 more korr. aus memore I83

27 sollitudinem VD38

28 qa I83; quae] que in Bcan4

29 quia korr. aus qua SG670

30 tribulatione nostra] tribulationem nostram Bcan4

31 vestra V630

32 nostra nos omnes hortata est ad tuitionem catholicę et apostolicae ecclesiae in unum convenire et de nostra korr. aus nostra P102

33 ad tuitionem] a tuitione Bcan4

34 oppressione et korr. aus oppressione O93

35 unianimiter O93

36 constat V630; P9629; Bcan4; E97

37 non fehlt SG670

38 qui O93; P9629; N442; P102; quis korr. aus qui SG670

39 aliquod I83

40 iis E97

41 interlinear n SG670

42 credita V630

43 capiantur korr. aus capiatur SG670

44 am Rande Quod romana ecclesia caput vertex et mater sit omnium ecclesiarum atque ad eam sit recurrendum V630

45 vestri V630

46 et nos a vestra apostolica sancta sede auxilium hauximus et nostri vos curam habere agnovimus praefatam apostolicam et summam expetimus iuxta canonum decreta sedem ut inde auxilium capiamus unde praedecessores nostri fehlt SG670

47 hausimus N442; VD38; E97; P102; ausimus I83; Bcan4

48 dogmata] dogmata inde korr. aus dogmata P9629; dogmata inde SG670

49 acceperunt SG670

50 potes P9629

51 sic korr. aus sicut Bcan4

52 nōs O93

53 nos korr. aus nobis SG670

54 nostri] nostri privati siquidem nobilis (nobiles Bcan4) consistunt suarum substantiarum pręscriptionem (praescriptione Bcan4) patiantur sin autem I83; Bcan4 (s. 1. Liberius-Brief); nostri privarunt ut (privarunt ut korr. aus privarunt SG670) siquidem nobiles consistunt suarum substantiarum praescriptionem patiantur Sin autem ignem applicant (applicant korr. aus applicantur SG670) SG670

55 implicuerunt fehlt SG670

56 afflictionibus] Afflictionibus multiplicatis SG670

57 ut P102

58 ferris korr. aus feris O93; I83; fęris V630

59 constringere Bcan4

60 minentur P102

61 consentiamur V630

62 nequaque I83

63 nos fehlt SG670

64 propositum V630; P9629; I83; VD38; SG670; Bcan4; E97; P102

65 despexit E97

66 oblata Bcan4

67 ob id] obsecramus vos per eum qui korr. aus ob id SG670

68 praedecessoresque korr. aus praedecessorumque E97

69 videlicet] videlicet et I83; Bcan4

70 praesule P102

71 summitate Bcan4; E97

72 nobis korr. aus vobis SG670

73 omnem V630; P9629; I83; omnium Bcan4

74 am Rande Privilegium romane sedis P9629; am Rande Utilis adnotatio niceni concilii I83; VD38; am Rande II Bcan4 ; vor Nam Rubrik Non debere concilia celebrari nec episcopos damnari absque praesentia romani pontificis secundum niceni concilii statutum P102

75 simus VD38

76 synodo] synodo cura SG670

77 CCCXVIII] CCCX et VIII korr. aus CCCXVIII SG670

78 pontificissa I83

79 sententiam V630; P9629

80 celebrare V630; P9629

81 episcopis Bcan4

82 dampnare V630; P9629; damnari korr. aus damnare E97

83 talia N442

84 quamplurima N442; I83; Bcan4; plura SG670; quamplura] quę plura P102

85 pernecessaria korr. aus pernecessa I83

86 infestant korr. aus infestantur P9629; infestant I83; VD38; SG670; Bcan4; P102

87 sint fehlt I83; Bcan4; sunt E97

88 capitula incensa] incensa capitula I83; VD38; SG670; Bcan4; P102

89 occasione korr. aus occansione N442; occasionem I83

90 apostolica korr. aus apostolice SG670

91 apostolicam I83

92 commissam I83; commissa VD38; Bcan4; P102; commissas korr. aus commissa SG670

93 gratias korr. aus gratia V630

94 peius P102

95 decertant korr. aus detrectant V630; tractant korr. aus detractant SG670; detrectant E97

96 ergo korr. aus ego VD38

97 sanctae fehlt I83; VD38; SG670; Bcan4; P102

98 sanctae sedi] sedi sanctae V630; E97

99 sedis SG670

100 porrigite korr. aus porrigete P9629

101 cito ad victoriam] ad victoriam cito E97

102 victoriam korr. aus vitoriam SG670

103 vestrum E97

104 am Rande [E]piscopos non lace[r]andos nec a sede pulsos ad concilium vocandos P9629

105 am Rande III Bcan4 ; vor Novimus Rubrik III De episcopis non passim vageque lacerandis aut accusandis et quod convocari non possint nec distringi canonice priusquam restituantur ad proprias sedes et eis omnia ablata reddantur sicut nicena synodus definit P102

106 facta V630; I83; Bcan4; facta korr. aus fata VD38

107 decretum korr. aus decreto I83

108 nullos korr. aus nullus P102

109 episcopos korr. aus episcopus P102

110 praesumptive] praesumpti vel I83; Bcan4; P102

111 conversationis aut] conversationis korr. aus conversationis aut V630

112 infamare] infamare eos korr. aus infamare SG670

113 praesumant I83; VD38; SG670; Bcan4; praesumant korr. aus praesumat P102

114 contra SG670

115 accusatores I83; Bcan4; actores SG670

116 quisque I83; VD38; SG670; Bcan4; P102

117 hilaritate I83; Bcan4

118 nihil V630; P9629; Bcan4; E97; P102

119 recte I83; SG670; Bcan4; P102

120 voluerit SG670

121 debent SG670

122 Qui si korr. aus Quasi P9629; qui si korr. aus quis VD38; Qui korr. aus Qui vel<Bcan4, f. >

123 aut] ut a P9629

124 propris I83

125 electi SG670

126 aut] aut iam SG670

127 iniqui P9629; I83; hi qui Bcan4

128 aut SG670

129 oblata Bcan4

130 ei I83; BCAN4

131 quoniam priusquam] quae I83; quoniam priusquam korr. aus quoniam Bcan4

132 constitum SG670

133 destringi O93; N442; distringi korr. aus distingi SG670

134 quoque I83; quoquam korr. aus quoque Bcan4

135 am Rande De privilegio romā pontificis speciale P9629; am Rande IIII Bcan4 ; vor Similiter Rubrik IIII In nicena synodo definitum est ut qui suspectos habet iudices romanam interpellet sedem P102

136 difinitum I83; VD38; P102; diffinitum SG670; Bcan4

137 consonantur VD38

138 quisque I83; SG670; quisquam korr. aus quisque Bcan4

139 metropolitanum aut comprovinciales] metropolitanorum aut comprovincialium I83; Bcan4

140 comprovincialium P102

141 habuerit korr. aus habuerint N442; habuerit I83; VD38; SG670; Bcan4; E97; P102

142 romam VD38

143 ac V630; P9629; E97

144 est fehlt Bcan4

145 ipsam formam] ipsa forma SG670

146 lucidissima SG670

147 am Rande vel sacer V630; sacer P9629; I83; VD38; SG670; Bcan4; P102

148 sustentantur korr. aus sustentur SG670

149 elevantur I83; Bcan4; relevantur korr. aus revelantur P102

150 Petrus] petri ore korr. aus petri os Bcan4

151 renovatur I83; renovantur korr. aus renovatur Bcan4

152 es enim] enim es SG670

153 eloquium korr. aus loquium VD38

154 reportare korr. aus portare N442

155 ibi I83; Bcan4; ibi korr. aus ubi SG670

156 Tibque P9629

157 regi V630

158 potestative] potestati tuae VD38; SG670; Bcan4; P102

159 qui SG670

160 heresium N442; E97; heresum SG670

161 imperatorum I83; SG670; Bcan4; imperitorum VD38; P102

162 depositor korr. aus dopositor SG670

163 et SG670

164 princens I83

165 dispicias N442

166 pater fehlt N442

167 et fehlt VD38

168 et fehlt SG670

169 licentia korr. aus licentiam SG670

170 sue VD38; P102

171 eis] ex his I83; Bcan4

172 damnaverunt E97

173 nostris et] et nostris Bcan4

174 am Rande V Bcan4 ; vor Porro Rubrik V In nicena synodo dinumeratos esse primates qui debeant suscipere causas episcoporum et summorum aeclesiasticorum negotiorum P102

175 summarum P9629

176 causa O93; causas korr. aus causa N442

177 dinemerati O93

178 posterum ex korr. aus posterum Bcan4

179 iactantias SG670

180 opprimentium korr. aus opprimentum SG670

181 violentium I83

182 Quia SG670

183 vobis nobisque] nobis vobisque Bcan4

184 anteque I83

185 degluciamur I83; Bcan4; P102; deglutiamus VD38; deglutiantur korr. aus deglutiamurSG670

186 eripiamur I83; P102; eripiamus korr. aus epiamus VD38; eripiamus SG670; Bcan4; E97

187 eius Bcan4

188 supplicium I83; VD38; Bcan4; supplicum korr. aus supplicium P102

189 sedi SG670

190 scripto aut sine fehlt SG670

191 dispicere V630; P9629

192 despicere sed] despiceres VD38; P102

193 condocet VD38; P102; condocet korr. aus docet Bcan4

194 et fehlt I83; VD38; SG670; Bcan4; P102

195 est] est ut SG670

196 illi canonicaliter] illic aliter I83

197 canonicaliter fehlt SG670; canonicaliter korr. aus caliter Bcan4

198 convocemur korr. aus convoce V630

199 vos korr. aus nos O93

200 oblectionibus VD38

201 convertemus VD38

202 et fehlt SG670

203 uti korr. aus veluti SG670

204 paleatis korr. aus paleati SG670

205 verbis SG670

206 canonica V630

207 et nutrientibus] enutriti korr. aus enutrientibus SG670

208 ecclesiae korr. aus ecclesia SG670

209 quaae O93

210 hominis per] hominis korr. aus hominis per V630

211 institutionum korr. aus institutionem E97

212 querela SG670

213 auit VD38

214 quae I83; Bcan4

215 deductum, ut huius auctoritate, iuxta quae fuisset fehlt V630

216 iuxta korr. aus iusta SG670

217 pronuntiatio korr. aus pronuntio N442; pręnuntiatio SG670; pronuntiatio korr. aus pronuntiato P102

218 pronuntiatio prolata qua korr. aus pronuntiatio V630

219 unde ecclesiae] ecclesiae unde SG670

220 insidiationibus O93

221 columpna I83; columna Bcan4

222 everterentur V630; P9629; E97

223 averterentur ecclesiae] ecclesiae converterentur korr. aus ecclesiae SG670

224 acclesię P102

225 am Rande VI Bcan4 ; vor Certum ; vor Certum Rubrik VI De peculiari reverentia romanę sedis pro inquirendis rebus atque determinandis et de postulatione athanasii episcopi et omnium aegyptiorum episcoporum ad felicem papam ut eius in pressuris subveniat P102

226 enim] enim quod I83; VD38; SG670; Bcan4; E97; P102

227 eiusdem BCAN4

228 beatissisimi VD38

229 decrevisse korr. aus decrevere V630

230 inquirendus VD38; inquirendis korr. aus inquirendum Bcan4

231 examinari korr. aus examinare SG670; examinari E97

232 apostoloco VD38

233 quam korr. aus qui I83

234 Quoniam V630

235 vestro korr. aus vestrum SG670

236 culmini korr. aus culmin VD38

237 ac I83; P102; a VD38; hac Bcan4

238 valemus korr. aus valeamus SG670

239 ecclesia O93

240 vivere quam mori korr. aus mori quam vivere SG670

241 pro N442

242 fatemus VD38

243 esse korr. aus est SG670

244 vestrum VD38

245 capite SG670

246 aquas SG670

247 ut SG670

248 ecclesia dei non leviter perturbatur columnaeque fehlt V630

249 eius nimis] eius quę mimis korr. aus quę eius mimis V630

250 atque korr. aus aque I83

251 amoveri I83; SG670; E97; P102; omoveri VD38

252 omnibus O93; hominibus korr. aus omnibus N442

253 christianorum korr. aus christianorom SG670

254 grassatur V630; E97; grassatur korr. aus crassatur SG670

255 nobis korr. aus vobis SG670

256 porrigere] porrigere quia I83; VD38; SG670; Bcan4; E97; P102

257 simus, interlinear su SG670

258 vobis korr. aus nobis Bcan4

259 parare I83; Bcan4; paraere korr. aus parare SG670

260 instant korr. aus instans SG670

261 significari I83; Bcan4

262 am Rande VII Bcan4 ; vor Ideo Rubrik VII De reparanda lege quae promulgata est in nicena (nicena korr. aus niceno P102) synodo P102

263 memoratam Bcan4

264 promulgata korr. aus promultogata V630

265 faucibus V630; E97

266 vadeant VD38

267 suffogata P102

268 cognoscitis ] cognoscitis faciatis ut korr. aus cognoscitis ut SG670

269 nos cunctosque fratres informetis ut malorum insidias hominum vestra fulti auctoritate fehlt I83; VD38; SG670; Bcan4; P102

270 videre SG670

271 si VD38; sed korr. aus se Bcan4

272 patronorum, interlinear storum SG670

273 aut korr. aus ut Bcan4

274 vestrae sanctae] sanctę vestrę Bcan4

275 sanctae fehlt V630

276 vos korr. aus nos SG670

277 universales P9629; Bcan4

278 ac korr. aus ad SG670

279 interlinear vel leva SG670

280 relevatione P9629; VD38; E97; P102; revelatione korr. aus relatione Bcan4

281 nostra korr. aus vestra Bcan4

282 meditabitur I83; Bcan4

283 non lectione korr. aus non Bcan4

284 conspecta korr. aus conspectam SG670

285 si VD38

286 exuberantem I83

287 dei domini] dei ac nocte SG670

288 domino I83; VD38; Bcan4

289 sacrosancta korr. aus sacrasancta I83

290 dicitur VD38

291 dei korr. aus christi SG670

292 in fehlt SG670

293 beatissimi korr. aus beatissi VD38

294 am Rande VIII Bcan4 ; vor Quibus Rubrik VIII De die et indictione acceptę consecrationis Pontificalis honoris P102

295 interlinear pa SG670

296 agustarum N442

297 nostram VD38; E97; nostram korr. aus Vestram SG670

298 ecclesię I83

299 honoris korr. aus honis V630

300 recepisse korr. aus accepisse SG670

301 dignitatis fastigio ut a deo omnipotente fehlt SG670

302 fastigio ut korr. aus fastigio N442

303 ad P102

304 rogamur N442; regamus VD38; rogamus SG670

305 altissimum korr. aus altissimo SG670

306 ut SG670

307 hominibus, am Rande al. omnibus Bcan4

308 liberemus VD38; liberemur] liberemur ne SG670

309 liberemur] liberemur ut korr. aus liberemur V630

310 sacerdotale non] non sacerdotalem I83; Bcan4; ne sacerdotale SG670

311 non fehlt SG670

312 dei fehlt I83; VD38; SG670; Bcan4

313 Vestrisque korr. aus Vestris SG670

314 a VD38

315 e P9629; et korr. aus et in Bcan4

316 efficiamus VD38

317 omnibus V630; E97

318 nobis fehlt I83; VD38; Bcan4; P102

319 nobis populo christiano] populo christiano nobis korr. aus populo christiano SG670

320 commisso korr. aus commissos SG670

321 commisso illaesi] commisso inleso korr. aus commisso Bcan4

322 illaesi fehlt I83; inleso VD38; P102

323 am Rande VIIII Bcan4 ; vor Ad Rubrik VIIII De missis athanasii episcopi et reliquorum episcoporum directis romam ad felicem papam P102

324 salvationem VD38; P102

325 honoratę SG670

326 vestrum V630

327 crispum SG670

328 Crispinum quoque diaconem korr. aus crispinus quoque diaconus Bcan4

329 diaconem korr. aus diaconum SG670

330 clericus VD38

331 vestra korr. aus vestram SG670

332 ut fehlt Bcan4

333 vestris korr. aus vestros I83

334 cohortationibus] quoque orationibus korr. aus quo orationibus SG670

335 providenter korr. aus prodenter SG670

336 am Rande nam pulsus erat SG670

337 domino I83; VD38; SG670; Bcan4; P102

338 propitio korr. aus propitia P9629; propiciatio I83

339 Vestrum korr. aus Verum O93

340 am Rande vel disctrictione SG670

341 censuit] cessit korr. aus cessuit I83; censuit korr. aus cessuit VD38; cessuit P102

342 humilis I83; humili SG670; humiles korr. aus humilis Bcan4

343 adiuvante V630; E97

344 sapientes SG670

345 ac korr. aus ad SG670

346 fortiter fehlt SG670

347 Studiosusque korr. aus Studiosus Bcan4; studiosusque P102

348 itaque a] atque korr. aus itaque a SG670; itaque a korr. aus itaque Bcan4

349 a fehlt I83

350 catholice SG670

351 resistimus I83; VD38; SG670; Bcan4; P102

352 culpa korr. aus culpe P9629; culpa SG670

353 teneamus I83; VD38

354 fovorem P102

355 neglegimus notandum korr. aus neglegimus O93

356 notandum fehlt I83; VD38; SG670; Bcan4; P102

357 proversos, interlinear per SG670

358 que I83

359 am Rande X Bcan4 ; vor Succurrite Rubrik X Postulatio athanasii et reliquorum episcoporum ut felix papa succurrat oppressis et opprimat eos qui seditiones excitant in fratres et quod nominatim in nicena synodo sint expressi Primates qui reliquos episcopos audire et iudicare debeant P102

360 oppressos E97

361 persequentium korr. aus persequium SG670

362 cantetis korr. aus canetis VD38; cantaetis korr. aus cantatis SG670

363 vestivi korr. aus vestivit SG670; vestivit Bcan4; P102

364 vestimentum I83; Bcan4

365 Oculis SG670; Oculus korr. aus Oculos P102

366 pedes VD38

367 eius korr. aus eorum SG670

368 cętera E97

369 quod P102

370 maxima exspectat cura] cura maxime expextat SG670

371 aliis korr. aus liis SG670

372 devorari korr. aus devorare Bcan4

373 sacerdotibus V630; E97

374 errori Si quidem corripiantur huiusmodi nec sit liberum eis pro voluntate habere iudicium korr. aus errori E97

375 quidem korr. aus qui SG670

376 corripiant I83

377 infestare korr. aus incessere P9629; infestare SG670

378 omnes metropolitani vel reliqui episcopi sua odia aut] omnibus metropolitanis vel reliquis episcopis korr. aus omnibus metropolitanus vel reliquis episcopis suadeo ut SG670

379 reliquios VD38

380 nominatum O93; N442

381 niceno Bcan4

382 expresssi sunt primates] statutum est SG670

383 ne korr. aus nec V630

384 iudicia korr. aus iudicio SG670

385 qui in korr. aus qui Bcan4

386 in fehlt I83

387 sunmmo speculo] summa specula E97

388 gratiae V630; P9629; E97

389 depositi V630

390 et korr. aus ut SG670

391 ideoque exoramus, ut minime despiciatis humilitatis nostrae et omnium orientalium fehlt VD38

392 dispiciatis P9629

393 ortodoxorum korr. aus ordodoxorum Bcan4

394 dampnationes V630

395 sed fehlt SG670

396 luminaria korr. aus luminara VD38

397 extinquite I83

398 tenebras] tenebras et fraudes SG670

399 pessimorum SG670

400 nefandissimorum] et fraudes pessimorum korr. aus nefandissimorum P9629

401 germinantes korr. aus germinatas P9629; germinantes I83; Bcan4; germinatas korr. aus germitnatas P102

402 resplendeat korr. aus respondeat SG670

403 definitione SG670; diffiniciō E97

404 lętificatis SG670

405 gloriose VD38

406 propria fehlt SG670

407 piissime V630; P9629; E97

408 firmam hereditatem] firma hereditate I83

409 predicate I83; prędicantes, interlinear sse SG670

410 Incolumen E97

411 deo beneplacitum] beneplacitum deo V630; P9629; E97

412 placite SG670

413 AMEN fehlt SG670

© 2004-2006 Karl-Georg Schon
Dieser Text ist urheberrechtlich geschützt. Er steht unter der GNU Free Documentation License.
Demnach dürfen Sie ihn frei weiter verbreiten und bearbeiten, vorausgesetzt Sie nennen den Namen des ursprünglichen Autors und Sie geben auch anderen das Recht den von Ihnen bearbeiteten oder verbreiteten Text unter den gleichen Bedingungen weiter zu verbreiten. Im einzelnen finden Sie Bestimmungen der GNU Free Documentation License unter dem Menüpunkt Lizenz.

Zuletzt geändert am 11.4.2006