[Home]
[Überblick]
Handschriftenverzeichnis
[Text]
[Übersetzungen]
[Capitula Angilramni]
[Collectio Danieliana]
[Lizenz]
[Kontakt]
[Links]
[Impressum]
[Inhalt]

Projekt Pseudoisidor

Pseudoisidor

Capitula Angilramni

Collectio Danieliana

Pseudoisidor Teil I

Pseudoisidor Teil II

Pseudoisidor Teil III

2. Euticianus-Brief

Inhaltsverzeichnis

1. Marcellinus-Brief

Die Auflösung der Handschriftensiglen und Hinweise zur Edition finden Sie hier.

Gaius-Brief

O93, f. 27vb; N442, f. 60va; V630, f. 63ra; I83, f. 131va; VD38, f. 124va; SG670, p. 261b; P9629, f. 36v; Bcan4, f. 98v; E97, f. 69vb; P102; BII13, f. 109vb; S105, f. 96r

INCIPIUNT1 DECRETA GAII2 PAPAE.

[H. 1]3 <E97, f. 70ra> Dilectissimo4 5 fratri Felici episcopo Gaius.

Directas6 ad7 8 nos tuae caritatis epistolas plenas9 catholicae inquisitionis10 sollicitudine gratan<P9629, f. 37r>ter11 12 accepimus13 benedicentes dei nostri clementiam, quia14 tales15 extremis16 mundi partibus dignatur suis ovibus providere pastores, per quos et pascuis17 valeant salutaribus abundare et ab iniqui18 lupi19 rapacitate servari, ut insidias nequeant eius subreptionis incurrere20. Unde certum est, quia promissae21 vos beatitudinis gratia22 subsequatur, quando a vobis caelestium perfectio doctrinarum <S105, f. 96v> tam votivae23 24 <I83, f. 131vb> sciscitationis25 perquiritur26. Scriptum est enim: Beati, <Bcan4, f. 99r> qui perscrutantur27 testimonia eius, in toto corde exquirunt eum.

Hoc igitur, frater28 carissime, propositum tuae consultationis29 tota30 mente31 tractantes de te quoque provenire32 33 confidimus, qui regulam34 catholicae fidei isdem35 studes tenere vestigiis, quibus eam in apostolica sede cognoscis esse fundatam. Et quamvis sonus eorum toto orbe <VD38, f. 124vb> diffusus36 <SG670, p. 262a> et usque ad fines orbis terrae verba eorum <BII13, f. 110ra> distensa37 dilectionis tuae38 corda39 Christo probaverunt esse fidelia, tamen si quid40 ex his in hac41 ecclesia, quae42 tuae gubernationi deo auxiliante commissa est, necdum plena <N442, f. 60vb> luce claruerit43, ad eundem fontem, de quo illa salutaris44 45 manarat46 47 lympha48 recurritis49, id50 51 est, quod debita52 53 caritate54 sumus amplexi55, quia56 fiducialiter de his, unde apud eos observantiam esse dixistis57 ambiguam58, nostra voluistis59 responsione firmari. Quapropter dilectionem tuam in domino salutantes de singulis, quid60 iuxta catholicam disciplinam teneat apostolicae sedis61 auctoritas, subiectis62 aliquibus etiam sanctorum63 capitulis regu<I83, f. 132rb>larum te credidimus64 instruendum65.

[H. 2] Primum66 quidem scias67 paganos et hereticos non posse christianos accusare aut vocem <E97, f. 70rb> infamationis68 69 inferre. [H. 3] Deinde70 nemo umquam episcopum apud71 iudices saeculares72 aut reliquos73 clericos74 accusare praesumat. [H. 4] Et75 si quis episcopus76, presbyter aut77 diaconus vel quilibet <SG670, p. 262b> clerici78 apud79 episcopos, quia80 alibi non oportet, a qualibet persona, quae rite recipienda est, fuerint accusati, quicumque <VD38, f. 125ra> fuerit81, sive ille sublimis vir honoris, sive ullius82 alterius dignitatis, qui83 hoc genus illaudabilis84 85 inten<V630, f. 63rb>tionis arripuerit86, noverit docenda87 probationis, <BII13, f. 110rb> monstranda88 89 documentis se debere inferre90. Si quis ergo91 circa92 huius93 modi personas non probanda detulerit94, auctoritate huius95 sanctionis96 97 intellegat se iacturam98 infamiae sustinere, ut damno pudoris99, aestimationis100 dispendio101 102 discat103 sibi alienae verecundiae impune insidiari104 saltem105 de106 cetero107 non licere.

Nam108 qualiter ad concilium veniatur, aut109 qualiter de suis rebus exspoliatis110 111 vel112 eiectis113 114 a sedibus propriis115 aut, qui116 accusatores117 sint recipiendi118 quive119 non sint, aut qualiter eiectis120 et121 122 exspoliatis sint omnia123 legibus redintegranda, quae eis124 ablata sunt, quia, prius<I83, f. 132rb>quam hoc factum fuerit, nullum crimen eis125 obicere126 potest127, et128 quod129 induciae130 131 132 illis post133 integram134 restaurationem anniversariae vel135 sex mensium in<SG670, p. 263a>dulgendae <O93, f. 28ra> sint, et qualiter sua136 omnia licenter et pacifice absque ullius grave137 impedimento138 disponere139 et suorum amicorum et140 ecclesiasticorum <VD38, f. 125rb> patrum consiliis uti141 debeant, sufficienter ab apostolis suorumque142 decessoribus143 ac nostris praedecessoribus statutum esse putamus. Super his autem non reor144 amplius nunc fore disputandum, nisi, si145 surrexerint talia, quae adhuc non sunt manifesta. Si eorum autem statuta non habueritis146, mittite fidelissimos147 scriptores, qui haec coram148 fidelibus testibus excipere149 vobisque reportare sub stipulatione150 151 valeant.

[H. 5] <BII13, f. 110va> Ceterum152 ut satisfaciam consultis153 tuis de verbo incarnati<S105, f. 97r>onis et veritatis, <N442, f. 61ra> quicumque154 illi155 sunt ita156 obcaecati157 et158 a lumine veritatis159 alieni, ut160 verbi161 dei a tempore incarnationis denegent veritatem, ostendant, in quo sibi christianum nomen usurpent162 163 et cum evangelio164 veritatis <E97, f. 70va> aequa165 ratione concordent, si per virginis partum aut caro sine deitate aut deitas est or<I83, f. 132va>ta sine carne. Sicut enim negari166 non167 potest168 evangelista dicente, quod verbum caro factum est et habitavit in nobis, ita <SG670, p. 263b> negari169 non potest170 beato apostolo171 Paulo praedicante, <Bcan4, f. 99v> quod deus erat in Christo mundum reconcilians sibi. Quae autem reconciliatio esse posset172, qua173 humano generi <VD38, f. 125va> repropitiaretur174 deus, si hominis causam175 mediator dei hominumque176 non susciperet? Qua177 vero ratione178 veritatem179 mediatoris impleret180, nisi, qui in forma dei aequalis est patri, in forma181 servi particeps182 esset et nostri, ut mortis183 vinculum184 unius praevaricatione185 186 contractum187, unius morte, qui solus morti nihil debuit, solveretur188 189? Effusio enim iusti190 sanguinis Christi tam fuit dives191 ad pretium, <V630, f. 63va> ut, si universitas captivorum in redemptorem suum crederet, <P9629, f. 37v> nullum diaboli vincula192 retinerent, quoniam, sicut apostolus ait: Ubi abundavit peccatum, superabundavit et193 gratia. Et194 cum sub peccati praeiudicio nati potestatem acceperint195 ad iustitiam196 <BII13, f. 110vb> renascendi, validius197 factum198 est donum199 libertatis quam debitum servitutis200. Quam itaque201 sibi in huius sacramenti praesidio202 spem relinquunt203, qui in salvatore <I83, f. 132vb> nostro negant humani corporis veritatem? Dicant, quo204 sacrificio205 reconciliati, dicant, quo206 sanguine sunt redempti. <SG670, p. 264a> Quis est, ut apostolus ait, qui tradidit207 semetipsum pro208 nobis oblationem et hostiam209 deo in odo<VD38, f. 125vb>rem suavitatis210? Aut quod211 umquam212 sacrificium213 sacratius214 fuit quam, quod verus215 et aeternus216 pontifex altari crucis per immolationem suae carnis imposuit217? In218 conspectu domini pretiosa iustorum mors219 220 fuit, nullius221 tamen insontis222 occisio redemptio fuit mundi. Acceperunt iusti, non dederunt coronas. De fortitudine223 fidelium exempla nata sunt patientiae, non dona iustitiae, singulares quippe in singulis mortes fuerunt, nec alterius224 quisquam225 debitum suo226 fine persolvit, cum filius hominis unus227 dominus228 noster229 Iesus Christus, qui vere erat230 agnus immaculatus231, exstiterit232, in quo omnes crucifixi233, omnes mortui234, omnes sepulti, <E97, f. 70vb> omnes sunt etiam235 suscitati. De quibus ipse dicebat: Cum exaltatus fuero a terra, omnia traham ad meipsum. Fides etenim iustificans impios et creans236 iustos ad humanitatis retracta participium in illo acquirit salutem, <I83, f. 133ra> <N442, f. 61rb> in quo solus237 homo se invenit innocentem, liberum habens per gratiam dei <BII13, f. 111ra> de eius potentia gloriari238, qui contra hostem <SG670, p. 264b> humani generis <VD38, f. 126ra> in239 carnis nostrae humilitate congressus his victoriam suam tribuit, in240 quorum241 corpore triumphavit242.

Licet ergo in uno domino243 nostro Iesu Christo vero dei244 atque hominis filio <S105, f. 97v> verbi245 et carnis una persona sit, quae246 inseparabiliter247 atque indivise248 communes habeat249 250 actiones251, intellegendae252 tamen sunt ipsorum operum qualitates253, et sic verae fidei contemplatione254 cernendum est, ad255 quae provehatur humilitas256 carnis, et ad quae257 inclinetur258 altitudo deitatis, quid sit, quod caro sine verbo non agit259, et quid sit, quod verbum sine260 carne261 non efficit262 263. Sine verbi enim potentia nec conciperet virgo nec pareret264, et265 sine veritate carnis obvoluta266 pannis <V630, f. 63vb> infantia non iaceret. Sine267 verbi potentia non adorarent magi puerum stella indice268 declaratum269, sine veritate carnis non iuberetur transferri in Aegyptum270 puerum271 et272 ab Herodis persecutione subduci273 274. Sine verbi potentia non diceret275 276 vox patris277 missa de caelo: Hic est filius meus dilectus, in quo mihi complacuit278, <I83, f. 133rb> ipsum audite, et sine veritate279 carnis non protestaretur280 Iohannes: Ecce agnus dei, ecce qui tollit peccata <VD38, f. 126rb> mundi. Sine verbi281 potentia non282 fieret redintegratio283 284 debilium et vivificatio mortuorum, et sine veritate carnis nec285 cibus ieiuno286 nec somnus esset necessa<Bcan4, f. 100r>rius fatigato. Postremo <BII13, f. 111rb> sine verbi potentia non se dominus287 patri288 profiteretur aequalem289 et sine veritate carnis non idem diceret290 patrem se esse maiorem, <SG670, p. 265a> cum catholica fides utrumque291 suscipiat, utrumque defendat, <O93, f. 28rb> quae292 293 secundum confessionem beati Petri apostoli unum Christum294 dei filium et hominem <E97, f. 71ra> credit295 et verbum. Quamvis itaque in illo, ex quo in utero virginis verbum caro factum est, nihil umquam in utramque296 297 formam aliquid298 divisionis299 exstiterit et per omnia incrementa corporea300 unius personae301 fuerint totius302 temporis actiones303. Ea304 ipsa namque305, ut ita dicam, quae inseparabiliter facta sunt, nulla commixtione confundimus306, sed quid cuius formae307 sit, ex operum qualitate sentimus. Dicant ergo308 <N442, f. 61va> isti hypocritae, qui309 caecis310 mentibus lumen volunt311 recipere veri<I83, f. 133va>tatis, in qua forma crucis ligno dominus maiestatis Christus affixus sit, quid312 iacuerit <VD38, f. 126va> in sepulchro et revoluto313 monumenti314 lapide, quae315 tertia die caro316 surrexerit317. Et quia318 post resurrectionem suam non credentes quosdam discipulos319 arguebat et hesitationem320 cunctantium321 confutabat, cum diceret322: Palpate et videte, quia spiritus carnem et ossa non habet, sicut me videtis habere, et apostolo <SG670, p. 265b> Thomae: Infer323 manum tuam in latus meum et vide manus meas et pedes, et noli esse incredulus, sed fidelis, qua324 utique325 <BII13, f. 111va> manifestatione326 corporis327 sui iam328 hereticorum mendacia329 destruentur330, ut universa ecclesia Christi innovando331 doctrinis hoc non332 sibi dubitaret333 credendum334, quod apostoli susceperant335 credendum336. [H. 6] Ac337 si in338 tanta339 luce340 veritatis tenebras suas heretica obturatio341 342 non relinquit343, ostendant344, unde sibi spem vitae polliceantur345 aeternae, ad quam nisi per mediatorem dei et hominum346 hominem Iesum Christum non potest347 perveniri348. Sicut enim ait beatus <V630, f. 64ra> Petrus apostolus349: Non est aliud350 nomen datum hominibus sub caelo, in quo oporteat nos salvos fieri, nec351 est redemptio captivitatis huma<I83, f. 133vb>nae, nisi in sanguine eius, qui dedit <P9629, f. 38r> semetipsum redemptionem pro omnibus, <VD38, f. 126vb> et qui352, sicut353 praedicat apostolus Paulus354: Cum in forma dei esset non rapinam355 356 arbitratus357 est358 esse359 se360 aequalem deo361, semetipsum exinanivit362 formam363 servi364 accipiens, in similitudinem365 hominum factus et habitu366 inventus <SG670, p. 266a> ut homo. <S105, f. 98r> Humiliavit semetipsum factus oboediens patri usque ad mortem, mortem autem crucis, <E97, f. 71rb> propter quod et deus illum367 exaltavit et donavit illi nomen368 369, quod est super omne370 371 nomen, ut in nomine Iesu omne372 genu flectatur373 caelestium, terrestrium374 et infernorum, et omnis lingua confiteatur375, quia dominus <BII13, f. 111vb> Iesus Christus in gloria est376 dei patris. Cum ergo unus sit dominus Iesus Christus, sed377 verae deitatis veraeque humanitatis in ipso378 una prorsus379 eademque persona sit, exaltationem380 tamen, quia381 illum, sicut382 doctor gentium dicit, exaltavit deus383 et donavit384 illi nomen385, quod386 super omne387 nomen excellit388 389, ad eam intellegimus390 pertinere391 formam, quae ditanda392 erat393 tantae394 glorificationis augmento395. In forma quippe dei aequalis <N442, f. 61vb> erat396 filius397 patri398 et inter genitorem atque unigenitum nulla erat399 in essentia discre<I83, f. 134ra>tio, <VD38, f. 127ra> nulla in maiestate diversitas400 nec401 per402 incarnationis mysterium aliquid decesserat403 404 verbo, quod405 ei406 patris munere redderetur. Forma autem <SG670, p. 266b> servi, per407 408 quam impassibilis409 410 deitas sacramentum magnae pietatis implevit, humana humilitas est, quae in gloria411 divinae potestatis412 evecta413 est, in tanta unitate ab ipso <Bcan4, f. 100v> conceptu414 virginis415 deitate416 et humanitate conserta417, ut nec sine homine divina, nec sine deo ageretur418 humana. Propter quod, sicut dominus maiestatis dicitur419 crucifixus, ita qui420 ex421 422 sempiternitate423 aequalis424 425 est deo, dicitur426 exaltatus, quia427 inseparabiliter428 manente unitate personae unus atque idem est429 et totus hominis filius propter430 carnem et totus dei filius propter unam cum patre431 deitatem432. Quicquid enim in tempore <BII13, f. 112ra> accepit Christus, secundum hominem accepit, cui, quae non habuit, conferrentur433 434. Nam secundum potentiam deitatis435 indifferenter436 437 omnia, quae habet pater, etiam filius habet, et quae in forma servi a patre accepit, eadem in forma dei438 etiam ipse donavit, <SG670, p. 267a> secundum <VD38, f. 127rb> enim439 dei440 formam ipse441 et pater unum sunt. Secundum formam442 enim443 servi non venit facere voluntatem suam, <V630, f. 64rb> sed voluntatem eius, qui misit eum, <I83, f. 134rb> secundum formam dei, sicut pater <O93, f. 28va> habet vitam in semetipso, sic dedit et filio habere444 vitam in semetipso. Secundum <E97, f. 71va> formam servi tristis est445 anima eius usque ad mortem. Et idem ipse est, sicut apostolus praedicat, et dives et pauper: dives, quia446 evangelista dicente: In principio erat verbum et verbum erat apud deum et deus erat verbum, hoc erat in principio apud deum, omnia per ipsum facta sunt, et sine ipso447 factum est nihil, pauper vero, quia propter nos verbum448 449 caro450 451 factum est et habitavit452 in nobis. Quae453 autem est eius exinanitio454, quae455 vero456 paupertas, nisi formae457 servilis458 acceptio, per quam verbi459 maiestate460 vel461 462 acta dispensatio463 humanae redemptionis impleta est? Nam quia captivitatis nostrae resolvi464 465 originalia vincula non poterant466, <SG670, p. 267b> nisi exsisteret homo nostri467 generis nostraeque naturae, quem468 peccati praeiudicia469 <VD38, f. 127va> non <BII13, f. 112rb> tenerent, et qui immaculato470 sanguine suo471 chirographum laetale472 dilueret473, sicut ab initio erat474 divinitus475 praeordinatum476, ita est in plenitudine temporis perfectum477, ut478 479 multis480 modis significata promissio in481 diu exspectatum veniret482 effectum, nec483 posset484 esse <S105, f. 98v> ambiguum, quod continuis485 testifi<I83, f. 134va>cationibus486 semper fuerat <N442, f. 62ra> nuntiatum. In magno487 autem sacrilegio se versari hereticorum manifestat impietas, cum specie488 deitatis honorandae489 humanae carnis in Christo denegant veritatem, et religiose490 existimant credi491 492, si dicatur in salvatore nostro verum non esse, quod salvat, cum ita493 secundum promissionem494 omnia495 saecula percurrentem496 mundus sit497 deo498 499 in Christo, ut, nisi verbum dignaretur caro fieri, nulla posset caro salvari. Omne enim sacramentum fidei christianae magno, ut heretici500 volunt, decoloratur501 obscuro502, si lux veritatis sub menda<SG670, p. 268a>cio putatur latuisse fantasmatis. Non ergo <VD38, f. 127vb> quisquam sibi erubescendum existimet christianus de503 nostri504 in Christo corporis veritate, quia omnes apostoli apostolorumque discipuli et praeclari ecclesiarum quique505 doctores, qui ad martyrii coronam vel ad confessionis meruerunt gloriam506 pervenire, in huius fidei lumine splenduerunt consonis ubique sententiis intonantes507, quod508 in509 domino Iesu Christo deitatis et carnis una sit confitenda510 persona. <E97, f. 71vb> Qua511 autem rationis similitudine, <BII13, f. 112va> qua divinorum voluminum512 513 portione heretica514 impietas515 aestimat ad<I83, f. 134vb>iuvari516, quae veritatem negat corporis Christi, cum hanc non lex testificari517, non propheta518 praecinere, non evangelia519 docere, non ipse520 destiterit Christus ostendere521? <Bcan4, f. 101r> Quaerat522 <V630, f. 64va> per omnem523 seriem524 <P9629, f. 38v> scripturarum, quo525 tenebras fugiant, non quo526 527 verum lumen obscurent, et per omnia saecula ita veritatem inveniunt coruscantem528, ut magnum hoc529 mirabile530 sacramentum ab initio videant creditum, quod est in fine completum. De quo531 532, cum533 sanctarum534 litterarum nulla pars535 sileat536, sufficit537 <VD38, f. 128ra> quaedam consona538 veritatis539 signa posuisse540, quibus diligentia fidei in splendidissimam latitudinem541 dirigatur et sincera intellegentia542 luce543 prospiciat544, quod in filio dei, qui545 se546 insensibiliter547 548 filium hominis et hominem profitetur, non sit christianis549 erubescendum, sed constantissime gloriandum, quoniam, sicut ait beatus550 apostolus: Magnum est pietatis sacramentum, quod manifestatum551 est552 in carne, iustificatum est in spiritu, apparuit angelis553, praedicatum est554 gentibus, creditum est555 in hoc mundo, assumptum556 est in gloria.

[H. 7] De557 episcoporum vero et presbyterorum diaconorumque558 et sequentium clericorum ordinationibus sanctos apostolos <SG670, p. 269a> et successores eorum ac praecipue Anacletum et <I83, f. 135ra> postea559 <BII13, f. 112vb> alios sufficienter statuisse cognoscimus. Et560 idcirco non est necesse nos replicare561, nisi quod illi non562 statuerunt563. Illud564 tamen nos statuentes vobis et omnibus servare mandamus, ut565 566 ad567 ordines ecclesiasticos sic568 ascendant569 in ecclesia570, <N442, f. 62rb> qui ordinari merentur, id est, si quis episcopus esse meretur, sit <VD38, f. 128rb> primo571 ostiarius, deinde572 lector, postea573 exorcista, inde sacretur accolitus, demum574 575 vero subdiaconus576, deinde diaconus et postea presbyter, et577 exinde, si meretur578, episcopus579 ordinetur. Et580 regiones, sicut in hac urbe fecimus581, per singulas urbes, quae populosae fuerint, diaconibus582 dividentur583.

Et quaecumque difficiles584 quaestiones585 per singulas provincias exortae fuerint, semper ad sedem <S105, f. 99r> apostolicam referantur586.

Bene587 588 vale, frater, et ora pro nobis.

<O93, f. 28vb> Data Kal. Mart. Diocletiano589 IIII590 et Constantio591 II vv. cc592. conss. EXPLICIT593.

O93, f. 28vb; N442, f. 62rb; V630, f. 64va; I83, f. 135ra; VD38, f. 128rb; SG670, p. 269a; P9629, f. 38v; Bcan4, f. 101r; E97, f. 71rb; P102; BII13, f. 112vb; S105, f. 99r


1 Überschrift] EPISTOLA SANCTI GAII PAPAE SG670; Incipiunt decreta GAII PAPĘ Quod pagani non possint christianos accusare et de accusatione episcopi eiusque accusatoribus et de expoliatione episcopi aut expulsione et de incarnatione domini CAP. XXVII E97; Überschrift fehlt S105

2 GAGI V630; Bcan4; GAI P9629; GAGII I83; P102

3 in der Edition Hinschius fehlt die Kapitelzählung

4 am Rande I Bcan4; P102

5 ilectissimo S105

6 Directos P9629

7 ad fehlt I83; Bcan4

8 ad nos] nobis SG670; S105

9 plenas korr. aus plena SG670; plena S105

10 inquisitionis korr. aus inquisionis I83

11 am Rande letanter VD38

12 gratant N442

13 accipimus VD38

14 qui E97

15 tales] tales in korr. aus tales SG670

16 extremis] ex terminis V630; extremis korr. aus extremi Bcan4

17 am Rande Doctrinis VD38

18 iniquis korr. aus inique BII13

19 am Rande Diaboli VD38

20 incurre VD38

21 promississe P9629

22 gratia korr. aus gra N442

23 votiva korr. aus votive P9629; S105; vocivae Bcan4

24 votivae sciscitationis] votiva sciscitatione I83; E97; votiva susceptione SG670

25 sciscitatione I83; sciscitationis] sciscitationis ardore VD38; P102; BII13; susceptione SG670; S105; siscitationis ardore korr. aus siscitationes Bcan4

26 perquiritur korr. aus perquitur BII13

27 scrutantur BII13

28 frater fehlt SG670; fratres S105

29 consolationis I83; VD38; SG670; Bcan4; BII13; S105; consolationis korr. aus consola P102

30 tuta korr. aus tota BII13

31 menta BII13

32 interlinear scilicet similes tuarum SG670

33 prevenire P9629

34 regula S105

35 idem P102

36 am Rande dilatatus dispersus VD38

37 am Rande Extensa VD38

38 suae I83; SG670; Bcan4; S105

39 corda korr. aus corda esse I83; corda] corda pro SG670, corda pro korr. aus corde pro S105

40 qua VD38; P102; BII13; qua korr. aus qu Bcan4

41 hac fehlt V630; P102; hec VD38

42 Qua P102

43 claruerunt I83; VD38; Bcan4; P102; BII13; S105; claruerat korr. aus claruerunt SG670

44 interlinear id est sedes apostolica SG670

45 saultaris manarat] salutaris maneret korr. aus salutaris Bcan4

46 manarat fehlt I83; manaret VD38; BII13; manaret korr. aus maneret P102

47 manarat lympha] triumphat SG670; S105

48 am Rande Aqua salutaris limpha doctrina est spiritalis VD38

49 recurris VD38; P102; BII13

50 Sed VD38; Bcan4; P102; BII13

51 id est quod] Ideoque SG670; S105

52 interlinear scilicet vestras perquisitiones SG670

53 debita caritate] debitę karitatis Bcan4

54 caritati I83

55 am Rande Suscepimus VD38

56 quia korr. aus qui P102

57 dixisti korr. aus dixistis Bcan4; dixisti P102; BII13

58 am Rande dubiam VD38

59 voluisti P9629; VD38; Bcan4; P102; BII13

60 quid korr. aus que P9629; quod Bcan4

61 sedis] sed his Bcan4

62 subiectos O93, P9629

63 sanctarum I83; VD38; SG670; Bcan4; E97; P102; BII13; S105

64 credimus V630; I83; SG670; S105

65 am Rande Docendum VD38

66 am Rande Quod pagani et heretici non possunt christianos accusare V630; Pagani et heretici accusare nequeunt P9629; S105; am Rande De accusatione I83; Bcan4 (vor Primum); am Rande II Bcan4; vor Primum Rubrik II (I BII13) Paganos et hereticos non posse accusare christianos P102; BII13

67 scies P9629

68 am Rande Criminationis accusationis VD38

69 aestimationis V630

70 am Rande III Bcan4; vor Deinde Rubrik III (II BII13) Episcopum non accusandum apud iudices seculares P102; BII13

71 ad SG670; S105

72 saeculares korr. aus singulares saeculares V630

73 reliquos fehlt SG670; relicos S105

74 clericos fehlt I83; VD38; Bcan4; P102; BII13; S105

75 am Rande IIII Bcan4; vor Et Rubrik IIII (III BII13) De episcopo presbytero aut diacono vel reliquis clericis apud episcopos accusatis P102; BII13; am Rande Ubi et qualiter sunt accusandi sacerdotes S105

76 episcopis P9629; episcopum SG670

77 aut diaconus vel korr. aus aut O93

78 clericus N442; SG670; S105; persona VD38

79 ad SG670; S105

80 quia korr. aus qui I83; BII13; qui Bcan4; quia korr. aus qua S105

81 fuerint V630; E97; S105; fuerit korr. aus fuerint SG670

82 illius Bcan4

83 quę SG670; S105

84 am Rande Vituperabilis VD38

85 illaudabilis] in laudibus S105

86 am Rande Appraehenderit VD38

87 documenta VD38; Bcan4; P102; BII13

88 interlinear o SG670

89 monstranda documentis] documenta V630

90 am Rande Inicere Indicere VD38

91 ergo korr. aus ergo ergo SG670

92 circa] circa tales VD38

93 huius modi] episcoporum Bcan4

94 detulerit auctoritate huius sanctionis korr. aus detulerit S105

95 huius korr. aus huiu BII13

96 am Rande Institutionis VD38

97 santionis Bcan4; sanctionis korr. aus santionis BII13

98 am Rande Periculum VD38

99 pudoris] pudoris et korr. aus pudoris SG670

100 am Rande Confusionis VD38

101 am Rande Periculo dampno VD38

102 disponendo am Rande vel dispendio V630

103 dicat O93; P9629; N442

104 insidias SG670; S105

105 salutem O93; P9629; saltem korr. aus salutem V630

106 de cetero] dicere I83; SG670; Bcan4; S105

107 cetero] cetero korr. aus cetero deinceps VD38

108 am Rande De expoliatis I83

109 aut qualiter de suis rebus exspoliatis vel eiectis a sedibus propriis fehlt I83; aut qualiter de suis rebus exspoliatis vel eiectis a sedibus propriis] aut qualiter de suis rebus exspoliati vel korr. aus aut Bcan4

110 expoliati Bcan4

111 exspoliatis vel eiectis] expoliati vel eiecti korr. aus expoliatis vel eiectis P9629; expoliati vel eiecti SG670; S105

112 vel eiectis a sedibus propriis aut fehlt Bcan4

113 eiectis korr. aus iectis BII13

114 eiectis a sedibus proriis aut fehlt Bcan4

115 propriis korr. aus propiis BII13

116 quia VD38

117 accusatoribus P102

118 repiendi VD38

119 quive] et qui korr. aus qui SG670; qui S105

120 eiectis et exspoliatis] eiecti si expoliati Bcan4

121 si korr. aus et P9629; si I83; SG670

122 et exspoliatis] si expoliati I83; SG670; S105; expoliatisque VD38; P102; BII13

123 omnia] omnia iure VD38

124 ei O93; P9629; I83; Bcan4

125 ei I83; Bcan4

126 obici N442; VD38; SG670; E97; P102; BII13; S105

127 poterit V630

128 vor Et Rubrik De expoliatis Bcan4

129 qualiter V630; E97; quot BII13

130 inducie korr. aus induci P9629; VD38

131 induciae illis] illis indutiae V630

132 induciae illis post] infuci potest VD38

133 potest VD38

134 intigram P9629

135 vel fehlt N442

136 sua fehlt SG670; S105

137 gravi korr. aus grave V630; gravi I83; VD38; SG670; Bcan4; E97; P102; BII13; S105

138 inpedimentum O93; P9629

139 am Rande Ordinare VD38

140 et fehlt N442; I83; VD38; Bcan4; P102; BII13; vel SG670; S105

141 uti korr. aus ut P102

142 eorumque SG670; E97; S105

143 successoribus korr. aus decessoribus SG670

144 am Rande Arbitror VD38

145 si fehlt I83; VD38; SG670; P102; BII13; S105

146 habetis korr. aus habueritis VD38

147 fidelissimo Bcan4; fidelissimus P102; fidelissimos korr. aus fidelessimos S105

148 coram korr. aus oram P9629

149 am Rande Transscribre VD38

150 am Rande Confirmatione testificatione VD38

151 asstipulatione korr. aus stipulatione SG670

152 am Rande De his qui verbi dei a tempore incarnationis denegant veritatem V630; am Rande V Bcan4; vor Ceterum Rubrik V (IIII BII13) De his qui negant verbi dei incarnationem P102; BII13

153 am Rande Interrogationibus VD38

154 quicumque illi korr. aus quicumque Bcan4

155 illi fehlt I83; SG670; S105

156 qui VD38; P102; BII13

157 obcaecati] obcecati sunt BII13; obceccati korr. aus ob peccati S105

158 et fehlt VD38; P102; BII13

159 veritatis] veritatis ita SG670

160 et VD38; a P102; BII13

161 verbo VD38; P102; BII13

162 usurpent fehlt N442

163 am Rande Indigne accipiunt non iuste sed usu tantum habent VD38

164 evagelio BII13

165 am Rande Iusta vera VD38

166 negare I83; VD38; Bcan4; P102; BII13

167 non fehlt S105

168 potest evangelista dicente quod verbum caro factum est et habitavit in nobis ita negari non potest korr. aus potest E97

169 negari korr. aus negare O93; Bcan4

170 potest] potest evangelista dicente Bcan4

171 apostolo Paulo] paulo apostolo SG670

172 potest I83; Bcan4; S105; posset korr. aus potest SG670

173 qua korr. aus quia P9629; qui I83; Bcan4; quia P102; quia korr. aus qui BII13

174 am Rande Parcere indulgere propitium id est placabilem se faceret VD38

175 causa SG670; S105

176 hominumque] hominumque carnem SG670

177 Quae V630

178 rationem O93; Bcan4

179 veritatem korr. aus veritatis S105

180 impleret korr. aus implere P9629

181 am Rande In substantia divinitatis VD38

182 particeps korr. aus partipeps SG670

183 mortis vinculum] mora sui oculum O93; P9629; N442; I83; Bcan4

184 aculeus V630; E97; piaculum VD38; P102; BII13

185 praevaricatione korr. aus predicatione V630

186 am Rande Transgressione Assumptione VD38

187 contractus V630; E97

188 am Rande Purgaretur disrumpetur VD38

189 solveret Bcan4

190 iustis I83; Bcan4; iusti fehlt P102

191 dives fehlt S105

192 vinculo P102

193 et fehlt V630; I83; VD38; SG670; Bcan4; E97; P102; BII13; S105

194 E VD38

195 acceperint korr. aus acceperit P9629

196 iusti BII13

197 alidius VD38

198 factum korr. aus factus SG670; factus S105

199 pretium SG670; S105

200 servitutis korr. aus servitis BII13

201 utique VD38; Bcan4

202 am Rande Et eius potentia VD38

203 religunt I83; requirunt SG670; S105; relinqunt Bcan4; E97

204 quo sacrificio] quos sacrifica I83

205 sacrificio reconciliati korr. aus sacrificos conciliati Bcan4

206 quos I83; quo korr. aus qu Bcan4

207 tradit I83

208 pro nobis fehlt V630; P9629

209 am Rande hostia dicebatur oblatio quae offerebatur ad devincendos hostes id est inimicos VD38

210 suavitatis] suavitatis est VD38

211 quo O93; I83; VD38; Bcan4

212 umquam] ut ita dicam quod SG670; S105

213 sacrificium korr aus sacificium N442

214 sacrius VD38; P102; BII13; sacrius korr. aus sacraus Bcan4

215 verius korr. aus verus Bcan4; verius P102

216 aeternus korr. aus aetenus BII13

217 imposuit] imposuit Licet E97

218 In] Licet in V630

219 moros korr. aus mors P9629

220 mors] mors semper korr. aus mors SG670

221 nullus BII13

222 am Rande Innocentis VD38

223 fortitudine korr. aus fortitudi BII13

224 alterius korr. aus alteri P102

225 quisquam korr. aus quam SG670

226 suo fine] suos fines I83; Bcan4

227 unus] unus solus E97

228 deus S105

229 noster korr. aus nostri BII13

230 erat fehlt VD38; Bcan4

231 inmaculatus korr. aus maculatus N442

232 extiterat I83; extiterit korr. aus extiterat Bcan4

233 am Rande Subauditur electio VD38

234 mortui] mortui et E97

235 etiam VD38

236 creans korr. aus creas P9629

237 salus I83

238 liberari, interlinear vel gloriari E97; gloriaris P102

239 in carnis] humanis Bcan4

240 in quorum] iniquorum Bcan4

241 quo korr. aus quorum VD38

242 am Rande Libertatem VD38

243 domino nostro korr. aus domino N442

244 deo VD38; P102; BII13

245 verbi korr. aus verbis SG670; S105

246 quae] quaeve korr. aus quae SG670

247 inseparabiliter] inseparabilis est korr. aus insepabilis est VD38; inseparabilis est P102; BII13; insebarabiliter S105

248 indivisa VD38; P102; BII13

249 habeat fehlt I83; Bcan4; habet SG670

250 habeat actiones fehlt VD38; P102; BII13

251 acciones korr. aus accionis S105

252 intellegendae] intelligenda et I83; Bcan4

253 qualitatis I83

254 am Rande Inspectione visu consideratione VD38

255 ad quae] atque i83

256 humilitatis Bcan4; humilitas korr. aus hulitas BII13

257 quam V630

258 inclinatur S105

259 agit korr. aus ait SG670

260 sine korr. aus sisne P9629

261 caro I83; Bcan4

262 am Rande Perficit VD38

263 efficit korr. aus efficítur V630; efficitur I83; Bcan4; P102

264 pareret korr. aus pareraret P9629; pararet VD38

265 et sine veritate carnis obvoluta pannis infantia non iaceret fehlt I83; VD38; SG670; Bcan4; P102; BII13; S105

266 abvoluta P9629

267 Sine verbi potentia non adorarent magi puerum stella indice declaratum, sine veritate carnis non iuberetur transferri in Aegyptum puerum et ab Herodis persecutione subduci fehlt SG670; S105

268 indice korr. aus in die P9629

269 declaratum] declaratum et N442

270 egyptum korr. aus eyptum BII13

271 puer V630; P9629; E97

272 et fehlt P102; BII13

273 am Rande Subtrahi VD38

274 subdi P102

275 fieret P9629

276 diceret vox patris missa de caelo: Hic est filius meus dilectus, in quo mihi complacuit, ipsum audite, et sine veritate carnis non protestaretur Iohannes: Ecce agnus dei, ecce qui tollit peccata mundi. Sine verbi potentia non fieret] fieret vox patris missa de caelo: Hic est filius meus dilectus, in quo mihi complacui, ipsum audite, et sine veritate carnis non protestaretur Iohannes: Ecce agnus dei, ecce qui tollit peccata mundi. Sine verbi potentia non fieret korr. aus fieret P9629

277 patri BII13

278 complacui O93; P9629; SG670; Bcan4; E97; P102; BII13; S105

279 veritate korr. aus veritati P102

280 am Rande Affirmaret testimonium perhiberet VD38

281 verbi korr. aus vebi BII13

282 non korr. aus no N442

283 am Rande Intelligimus VD38

284 integratio SG670; S105; redintegratio korr. aus integratio P102

285 nec korr. aus ne O93

286 ieiunio korr. aus ieiuno Bcan4; ieiunio P102; BII13

287 dominus patri] patri dominus I83; SG670; Bcan4; S105

288 patri profiteretur] profiteretur patri VD38; P102; BII13

289 am Rande Tam magnum VD38

290 dicere S105

291 utriusque O93; P9629

292 am Rande al. qui secundum Bcan4

293 qui BII13

294 christi SG670

295 credidit I83; VD38; SG670; Bcan4; P102; BII13; S105

296 utraque V630; I83; VD38; Bcan4; utranque korr. aus utraque E97

297 utramque formam] utraque forma I83; VD38; SG670; P102; BII13; S105

298 alicuius SG670; S105

299 divisionis korr. aus divisione is SG670

300 corporea] corporea ac N442; VD38; P102; BII13

301 am Rande Nature substantie VD38

302 totus VD38

303 actiones ea] actiones korr. aus actiones et SG670

304 et I83; VD38; Bcan4; P102; BII13; S105

305 namque] namque nos korr. aus namque SG670

306 am Rande Permiscemus VD38

307 forme korr. aus fome S105

308 ego BII13

309 que V630

310 castis SG670; S105; cęci Bcan4

311 nolunt SG670; E97; S105

312 quod O93; qui I83; VD38; Bcan4; P102; BII13; S105; quis korr. aus qui SG670

313 revoluto korr. aus revoloto BII13

314 monumenti korr. aus monumento P9629

315 quae fehlt I83; SG670; Bcan4; S105

316 caro fehlt SG670; S105

317 resurrexerit korr. aus resurrexit V630; resurrexerit P9629; E97; surrexit I83; Bcan4; P102; resurrexerit korr. aus resurrexit SG670; resurrexit S105

318 quis korr. aus qui SG670; qui P102; BII13; S105

319 discipulos korr. aus dispulos VD38

320 exhitationem P102

321 cunctantium, interlinear vel contantium E97

322 diceret korr. aus dicere BII13

323 am Rande mitte VD38

324 qua korr. aus quia O93; E97; quia V630; I83; VD38; Bcan4

325 utique] utique incredulus sed fidelis qua utique BII13

326 manifestationem VD38

327 corpori P9629

328 etiam E97

329 mendatio Bcan4

330 destruentur korr. aus destruetur O93; destruuntur korr. aus destruentur SG670; destruebat E97

331 innovanda VD38; E97; P102; BII13; S105; innovanda korr. aus innovando Bcan4

332 non sibi] sibi non SG670; S105

333 dubitaret] dubitaret esse korr. aus dubitaret P9629; dubitaret esse SG670; S105

334 credendo O93

335 susciperant O93; susciperent I83; SG670; Bcan4; P102; BII13; S105; suscipirent VD38

336 predicandum korr. aus credendum VD38

337 am Rande VI Bcan4; vor Ac Rubrik VI (V BII13) Quod ad spem vite aeternae pervenire (perveniri BII13) non possit nisi per mediatorem dei et hominum (hominem BII13) christum iesum P102; BII13

338 in fehlt I83; VD38; SG670; Bcan4; P102; BII13; S105

339 tantam O93; V630; P9629; I83; E97

340 lucem V630; P9629; E97

341 am Rande Dececatio mentis conclusio VD38

342 obscuratio E97

343 relinquit korr. aus reliquit P9629; reliquit SG670; S105

344 ostendant korr. aus ostendat P9629

345 polliceantur korr. aus pollicentur BII13

346 hominum korr. aus hominem V630

347 post VD38

348 pervenire I83; VD38; P102; BII13; perveniri korr. aus pervenire Bcan4

349 apostolus fehlt P102

350 alium VD38

351 non SG670; S105

352 quia SG670; S105

353 sicut] sicut a O93

354 paulus korr. aus paulos P102

355 am Rande christi non rapinam arbitratus est VD38

356 rapina N442; I83; Bcan4; BII13

357 arbitratus est korr. aus arbitratus SG670

358 est fehlt S105

359 esse se] esse se korr. aus esse N442; Bcan4

360 se fehlt O93; I83; SG670; S105

361 deo] deo sed V630; N442; I83; VD38; SG670; Bcan4; E97; P102; BII13; S105

362 exinavit VD38

363 am Rande substantiam VD38

364 servi korr. aus set P9629

365 similitudine P9629; N442; VD38; BII13

366 am Rande Specie VD38

367 illum exaltavit] exaltavit illum I83; SG670; Bcan4; S105

368 am Rande Ut esset deus et proprie filius

369 nomen quod est super omne nomen korr. aus nomen SG670

370 omnem P9629; Bcan4

371 omne nomen kor. aus omne O93

372 am Rande Omnis creatura in conspectu eius humilietur VD38

373 flectatur korr. aus flectetur P9629

374 terrestium S105

375 am Rande Credat VD38

376 est fehlt V630

377 et V630; SG670; E97; S105

378 ipsa SG670; S105

379 am Rande Certe VD38

380 exaltatione O93; P9629; I83; SG670; Bcan4; S105

381 qua V630; P9629; VD38; SG670; Bcan4; E97; P102; BII13; S105

382 sicut fehlt I83; VD38; Bcan4; P102; BII13; ut SG670; S105

383 deus] deus et donavit deus BII13

384 donavit] donavit deus et donavit P102

385 nomen, quod super omne nomen korr. aus nomen SG670

386 quod] quod est V630; P9629; P102

387 omnem P9629; Bcan4

388 am Rande precellet VD38

389 excellit] excellet VD38; P102; BII13; excellit et korr. aus excellit SG670; excellet korr. aus excellit Bcan4

390 intellegentes korr. aus intellegimus BII13

391 pertimere SG670; S105

392 ditanti Bcan4

393 erat fehlt I83

394 tantę korr. aus tandę P9629; tantae fehlt Bcan4

395 augmento korr. aus augmentu SG670; augmenti BII13

396 erit O93; N442; est I83; SG670; Bcan4; S105

397 flius VD38

398 patri korr. aus patris SG670

399 erit korr. aus erat O93; erit I83; E97

400 am Rande Divisio VD38

401 nec per korr. aus nec SG670

402 per fehlt S105

403 am Rande Recesserat VD38

404 discesserat I83; Bcan4; S105; decesserat korr. aus discesseratSG670

405 quod ei] quae dei P102

406 dei I83; Bcan4; P102

407 per fehlt BII13

408 per quam] qua VD38; P102

409 am Rande Que pati non potest VD38

410 passibilis BII13

411 gloriam P102; BII13

412 potestatis korr. aus potestis V630; potestis korr. aus potestasP9629; ; pietatis N442

413 evecta est] evecta korr. aus evecta est SG670

414 concepta I83; conceptu korr. aus conceptus SG670; conceptus S105

415 virginis] virginis in SG670; S105

416 deitatis V630; deitatem I83

417 conserta] conserta est O93; conserta est korr. aus conserta P9629; conservata est SG670; S105

418 agerentur korr. aus ageretur P9629; agerentur I83; SG670; Bcan4;E97; S105; ageret VD38; P102; BII13

419 dicitur korr. aus deus Bcan4

420 qui ex] qua I83; qui et korr. aus qua Bcan4

421 ex fehlt SG670; S105

422 ex sempiternitate] exemit per macte P9629

423 sempiternitate korr. aus sempnitate V630; empiternitate VD38; sempiternitate korr. aus empiternitate P102

424 aequalis korr. aus aqualis SG670

425 ęqualis est korr. aus ęqualis Bcan4

426 dicitur korr. aus deus Bcan4

427 Qui VD38; Qui korr. aus Quia Bcan4

428 inseparabiliter korr. aus insepabiliter VD38

429 est et fehlt SG670; S105

430 pater S105

431 patre] patre et I83; Bcan4; patre korr. aus patre cum SG670; patre cum S105

432 deitate Bcan4

433 am Rande Darentur tribuerentur VD38

434 conferuntur SG670; S105

435 deitatis korr. aus deitas SG670; deitas S105

436 am Rande Sine differentia VD38

437 indeferenter P9629; indifferenter korr. aus indifferentur SG670

438 dei fehlt P102; BII13

439 enim fehlt V630; I83; E97

440 deus VD38

441 ipse et korr. aus ipse P102

442 formam enim] enim formam V630

443 enim fehlt I83; SG670; Bcan4; S105

444 habere vitam] vitam habere E97

445 est korr. aus es P9629

446 quia korr. aus qui P9629

447 illo I83; VD38

448 am Rande Deus homo factus est VD38

449 verbum caro korr. aus verbum N442; SG670

450 caro fehlt O93; I83; S105

451 caro factum est] factum est caro V630; P9629

452 habitabit SG670

453 Qui I83

454 am Rande Anullatio VD38

455 quae vero] quaeve V630

456 vero korr. aus vera SG670; vera S105

457 formae servilis] forma servi Bcan4

458 serservi I83

459 verbum SG670; S105

460 maiestatem V630; P9629; E97; maiestate korr. aus magestate P102

461 am Rande Cooperta VD38

462 vel acta] velata I83; VD38; Bcan4; E97; P102; BII13; velata korr. aus vel acta SG670

463 dispensatione korr. aus dispensatio SG670

464 am Rande Disrumpi VD38

465 resolvi korr. aus resolvit SG670; resolvit S105

466 poterat Bcan4

467 non Bcan4

468 que P9629; quam I83; Bcan4

469 am Rande Condempnationes VD38

470 immaculata, interlinear o SG670; inmaculata S105

471 suo] suo volo VD38

472 etale VD38

473 dilueret korr. aus delueret P9629; diluerent I83; VD38; Bcan4; dilueret korr. aus diluerunt SG670; diluerunt S105

474 erant Bcan4

475 divinitus korr. aus divinitas P9629

476 praeordinatam I83; preparatum praeordinatum VD38; praeordinataBcan4

477 perfectum Prefigurata operis perfectionem id est nostram redemptionem VD38

478 am Rande Cirografum dicitur manus scriptio

479 ut] ut eum korr. aus ut SG670; et Bcan4

480 multis korr. aus multi P9629

481 in diu] indui I83

482 venire Bcan4

483 Non I83; SG670; Bcan4; BII13; ne P102

484 posse I83

485 continuis korr. aus continui P9629; continuis korr. aus continuis assiduis VD38

486 testificationibus korr. aus iustificationibus V630

487 mago S105

488 speciem VD38; P102; BII13

489 honorando VD38; P102; BII13

490 religiose korr. aus religio P9629

491 interlinear vel scire P9629

492 scire SG670; S105

493 ita secundum korr. aus ita N442

494 permissionem O93; P9629; N442; I83; Bcan4

495 omnia saecula] omni sęculo korr. aus omnia sęcula SG670

496 percurrente SG670; praecurrentem S105

497 scit VD38; BII13

498 domini VD38; deum P102; BII13

499 deo] deo reconciliatus korr. aus deo V630; deo reconciliatus E97

500 heretici korr. aus heretico O93

501 decoloratur korr. aus decolatur P9629

502 am Rande Mortiferum VD38

503 dei P9629

504 nostri korr. aus nostro S105

505 quique korr. aus quinque SG670; quicque Bcan4

506 gloria S105

507 am Rande Exorantes VD38

508 quod in korr. aus quod SG670

509 in fehlt S105

510 confitenda korr. aus consistenda SG670; confitendo Bcan4; consistenda S105

511 Qui korr. aus Qua Bcan4; Qui P102; S105

512 am Rande Absconditum fuisse VD38

513 voluminum korr. aus volominum P102

514 heretica] heretica se korr. aus heretica SG670

515 impietas] impietas se korr. aus impietas V630; impietas se E97

516 adiuvari korr. aus adiurari P9629

517 am Rande Concordantibus VD38

518 prophetę SG670; S105

519 evangelista I83; Bcan4

520 ipsa I83; Bcan4; S105; ipse korr. aus ipsa S105

521 ostenderet Bcan4; S105

522 Quaerant V630; E97; S105; Quaerat] Querant ergo korr. aus Querat SG670

523 omne S105

524 am Rande Ordinem dispositionem VD38

525 quorum VD38; P102; BII13

526 quorum P9629

527 quo verum] quorum I83; VD38; Bcan4; P102; BII13

528 am Rande Splendentem VD38

529 hoc] hoc et korr. aus hoc SG670

530 mirabiles P9629

531 quo korr. aus qua S105

532 quo cum] quo autem korr. aus quo SG670

533 cum fehlt S105

534 sanctarum korr. aus sanctorum V630

535 pars korr. aus pras P9629

536 liceat Bcan4

537 suffucit S105

538 am Rande Clamare VD38

539 veritati P102; BII13

540 am Rande adnuntiantes VD38

541 latitudine P9629

542 diligentia VD38; intelligentię E97; intellegentia korr. aus intellentia BII13

543 lucem SG670; S105

544 prospiciat korr. aus prospicit BII13

545 qui korr. aus qui et

546 se fehlt VD38

547 interlinear incessabiliter VD38; am Rande incessabiliter S105

548 incessabiliter korr. aus insensibiliter V630; SG670; insensabiliter P9629; sensibiliter VD38; P102; BII13; incessabiliter E97

549 christianus BII13

550 beatissimus E97

551 manifestatum korr. aus manifestum S105

552 est in carne iustificatum est korr. aus est V630

553 angelus VD38

554 est fehlt S105

555 est fehlt I83; SG670; Bcan4; S105

556 assumptus VD38; S105; assumptum korr. aus assumptus P102

557 am Rande De ordinationibus P9629; am Rande VII Bcan4; vor De Rubrik VII (VI BII13) De ordinibus ecclesiasticis P102; BII13

558 diaconorumque korr. aus diacorumque BII13

559 praeterea V630; E97; preterea korr. aus pretere P9629

560 Et fehlt Bcan4

561 replicare korr. aus republicare SG670

562 non fehlt E97

563 statuerunt korr. aus stauerint P102

564 am Rande De ordinatione I83; Bcan4 (vor Illud)

565 am Rande Quomodo debent ascendere ad ordines ecclesiasticos qui ordinari merentur V630

566 ut ad korr. aus ut BII13

567 ad fehlt SG670

568 hi S105

569 ascendant korr. aus ascendunt S105

570 ęcclesiam korr. aus ęcclesia Bcan4

571 prime P9629

572 deinde korr. aus dein SG670

573 praeterea V630; P9629; E97

574 demum korr. aus dem Bcan4; demum] de numero S105

575 demum vero] Dein vero korr. aus De numero SG670

576 subdiaconus korr. aus subdiaconos P9629

577 et fehlt I83; VD38; SG670; Bcan4; P102; BII13; S105

578 mereretur Bcan4

579 episcopus ordinetur korr. aus episcopus V630

580 am Rande Nota Diaconos Regionarios SG670

581 facimus korr. aus fecimus P9629; facimus I83; SG670; Bcan4; S105

582 diaconibus korr. aus diaconus V630

583 dividantur N442; I83; SG670; Bcan4; E97; BII13; S105

584 difficile Bcan4

585 questione S105

586 referantur Bene vale frater et ora pro nobis korr. aus referantur V630

587 Bene fehlt Bcan4

588 Bene vale, frater, et ora pro nobis fehlt BII13

589 dioclitiano Bcan4; BII13; S105

590 uu P9629; IIII fehlt N442; I83; VD38; SG670; Bcan4; P102; BII13; S105

591 constantino SG670; constantio korr. aus constantino E97

592 claris SG670

593 EXPLICIT fehlt V630; P9629; SG670; Bcan4; E97; P102; BII13; S105

© 2004-2006 Karl-Georg Schon
Dieser Text ist urheberrechtlich geschützt. Er steht unter der GNU Free Documentation License.
Demnach dürfen Sie ihn frei weiter verbreiten und bearbeiten, vorausgesetzt Sie nennen den Namen des ursprünglichen Autors und Sie geben auch anderen das Recht den von Ihnen bearbeiteten oder verbreiteten Text unter den gleichen Bedingungen weiter zu verbreiten. Im einzelnen finden Sie Bestimmungen der GNU Free Documentation License unter dem Menüpunkt Lizenz.

Zuletzt geändert am 22.5.2006