[Home]
[Überblick]
Handschriftenverzeichnis

Handschriftenbeschreibungen
[Text]
[Übersetzungen]
[Capitula Angilramni]
[Collectio Danieliana]
[Lizenz]
[Kontakt]
[Links]
[Impressum]
[Inhalt]

Projekt Pseudoisidor

Pseudoisidor

Capitula Angilramni

Collectio Danieliana

Pseudoisidor Teil I

Pseudoisidor Teil II

Pseudoisidor Teil III

Brief der orientalischen Bischöfe an Papst Iulius I.

Inhaltsverzeichnis

Bischof Athanasius an Papst Liberius

Die Auflösung der Handschriftensiglen und Hinweise zur Edition finden Sie hier.

Papst Iulius I. an die orientalischen Bischöfe

O93, f. 105rb; V630, f. 187ra; N442, f. 80ra; I83, f. 171ra; VD38, f. 162va; P9629, f. 57vb; SG670, p. 350a; Bcan4, f. 122r; E97, f. 93rb; P102

1INCIPIT2 3 EPISTOLA4 5 SANCTISSIMI IULII ROMANI6 ARCHIEPISCOPI RESCRIPTA7 EUSEBIO, TEOGNIO, THEODORO8, BERINO9 ET10 RELIQUIS ORIENTALIBUS EPISCOPIS CULPANS EOS, QUOD ATHANASIUM11 <E97, f. 93va> ET PAULUM CETEROSQUE SEQUACES12 EORUM ABSQUE13 SEDIS APOSTOLICAE CONSULTU DAMNARE ET A PROPRIIS SEDIBUS PELLERE CONTRA CANONICAM PRAESUMPSERE AUCTORITATEM.

<O93, f. 105va> <V630, f. 187va> <P9629, f. 58ra> VII14 [H. 11] Iulius15 sanctae Romanae16 et17 apostolicae ecclesiae <VD38, f. 162vb> episcopus Eusebio, Teognio, Theodoro, Berintho <Bcan4, f. 122v> et ceteris orientalibus episcopis.

Decuerat18 vos adversus sanctam19 Romanam et apostolicam ecclesiam limate et non20 ironice <N442, f. 80rb> loqui, quoniam21 et22 ipse dominus noster Iesus Christus eam decenter allocutus ait: Tu es, inquit, Petrus, et super hanc petram aedificabo ecclesiam meam, et portae inferi non prevalebunt adversus eam, tibique23 dabo claves regni caelorum. <SG670, p. 350b> Habet enim potestatem singulari privilegio <I83, f. 171rb> sibi concessam aperire et claudere ianuas caelestis regni, quibus voluerit. Nam si ei detrahere, quae domini ore sacrata atque superexaltata24 est, non rennuitis25, nec26 mirum, si fratribus irrogare iniurias minime cessatis, unde iam silentio non teguntur, quae27 vestro28 concilio turbulenter29 atque30 cum tempestate31 decreta32 sunt. Apparet enim, quoniam33 quadam tumultuosa indisciplinatione34 veritas est oppressa vobis quippe35 inconsiderantibus36, quae placent37 deo, propter iurgia38, quae contra proximos vestros habetis et vota vestra inevincibilia39 esse contenditis, sed erit40 opus divinae41 providentiae, quatenus <VD38, f. 163ra> et econtrario42 aperte43 depraehensa possit44 evacuari45 et, quicquid illic46 convenientes sine47 qualibet gratia, odio aut inimicitiarum causa gessistis48, funditus49 repelli50. Quapropter51 cum omni festina<SG670, p. 351a>tione vos omnes52 ad huius sanctae sedis reverentiam volo concurrere, quatenus gestorum apud vos integritatem per vos ipsos possitis ostendere. Nam53 nec dubitare54 vos credo Athanasium55 sacrae56 legis doctorem non solum a nobis, sed etiam a Nicena syno<I83, f. 171va>do verae fidei cultorem esse comprobatum57, qui58 defecto59 Alexandro mirabili60 sene, qui Arrii61 prostraverat blasphemias, post quinque menses Niceni concilii Alexandrinorum62 ecclesiae suscepit praesulatum, adversus63 quem eiusque sectatores multa mendacia <N442, f. 80va> texentes et nudas64 valde calumnias quasi veras accusationes componentes, nobis multorum <E97, f. 93vb> malorum eum causam65 et caput esse perhibuistis, et non solum66 apud Aegyptum, sed etiam apud Palestinam et Fenicen vicinasque gentes scriptis vestris illum perturbatorem67 esse significastis. Qua de re ecclesias<SG670, p. 351b>ticam68 sequentes regulam vos et illos Romae69 regulariter ad iudicium die statuta non sub angusto temporis spatio, ut excusatio locum <VD38, f. 163rb> non inveniret70, litteris et apocrisariis71 evocamus72, illique73 vocatione74 suscepta ad diem praestitutum75 venere76, sed vos, nec77 vestris mendaciis <P9629, f. 58rb> caperemini vestraeque78 calumniae nudarentur79, venire distulistis. Nec his machinationibus solummodo contenti80 estis, sed81 etiam videntes oves <V630, f. 187vb> pastoribus82 <I83, f. 171vb> desolatas lupos83 pro pastoribus super eas84 posuistis.

Decuerat85 ergo, ut ad regularem veniretis convocationem, qualiter86 de his87 et de aliis vestris praesumptionibus veram88 redderetis89 rationem, quoniam occurreret veritas, si falsitas displiceret. Et nullus dubitat, quod ita iudicium nocens90 subterfugit, quemadmodum, qui91 est innocens, ut absolvatur, quaerit92. Nec suspicione caret, qui alium93 calumniis derogat falsa dixisse, cum ipse ad iudicium, ut probet, <SG670, p. 352a> quae intulit, evocatus94 venire distulerit. Vellem95 enim vos magis ad iam dictam canonicam convenire vocationem, ut coram universali concilio redderetis96 rationem, cur97 synodum98 ad statum ecclesiarum et fratrum99 in Antiochia100 subvertendum et Niceni magni101 concilii102 destructio<Bcan4, f. 123r>nem fecistis103, aut cur104 nobis inconsultis episcopos in eam convo<VD38, f. 163va>castis, ad quam nec Maximus105 Ierosolimitanus venit, nec nostra interfuit legatio106 canonibus quippe in Nicena synodo iubentibus non debere praeter sententiam107 Romani pontificis ullo modo concilia celebrari108 <N442, f. 80vb> nec <I83, f. 172ra> episcopos damnari, aut cur in praedictorum109 loco fratrum110 alios adulteros posuistis, antequam penes nos aut nostros apocrisiarios111 eorum causa canonice esset112 examinata113 finemque perciperet rectum114.

Isti enim, qui ad memoratam regularem115 venere116 vocationem117 vi<SG670, p. 352b>dentes vos a praedictis subtrahere calumniis multa adversus118 vos lacrimabilia et doloribus plena referunt119 accusantes vos et dicentes multa120 121 se importabilia122 a vobis esse passos. Vos123 ergo refugientes venire, illosque perseverantes in vera ratiocinatione124 125 suasque calumnias reclamantes126, super quibus et Aegyptiorum <O93, f. 105vb> episcopi litteris nobis missis protestantur suis127 falsa esse, quae contra Athanasium suosque sectatores machinantur cunctaque Arrianorum128 machinata blasphemiis129. Talibus namque130 figmentis <VD38, f. 163vb> <E97, f. 94ra> liquet eos esse inculpabiles vosque culpabiles131, quia132, si de133 vera134 confideretis135 innocentia, nullo modo136 a137 iam dicta vos canonica subtraheretis evocatione138, quae139 non subito140 sed spaciose denuntiata est, sed omni141 subducta apologia absque tardatione142 venire et causas143 reddere festinaretis144. Quibus ita <I83, f. 172rb> gestis scripsi vobis et omnibus, <P9629, f. 58va> qui in Antiochiam145 contra apostolicam146 canonicamque regulam nobis in<SG670, p. 353a>consultis fueratis congregati, arguens147 vos primum de iniuriis148 litterarum, deinde cur Athanasium suosque consectatores149 ad vestrum concilium convocassetis canonibus scilicet150 praecipientibus nihil extra Romanum decerni pontificem, cui haec et151 maiora ecclesiarum negotia tam ab ipso domino quam ab omnibus universorum conciliorum patribus <V630, f. 189ra> speciali152 sunt, ut iam dictum est, privilegio153 contradita154.

Vobis vero155 refugientibus et ad concilium156 toties157 convocatis adesse nolentibus, illis quoque in sua reclamatione et iusta158 ratione <VD38, f. 164ra> persistentibus vestraque159 cognoscentes cri<N442, f. 81ra>mina et illorum iustam160 161 examinantes rationem omnesque162 eos163 Niceno concilio comperientes164 et nostris apostolicis165 iussionibus166 obtemperantes, visum est nobis ac167 universo concilio, ut nos divinis praeceptis et apostolicis monitis168 169 informati, qui pro omnium ecclesiarum statu impigro vigilare debemus effectu170, si171 quicquam repraehensione172 usque173 invenitur obnoxium celeri sollicitudine aut174 ab ignorantiae175 176 imperitia177 <SG670, p. 353b> aut a praesumptionis178 usurpa<I83, f. 172va>tione revocemus. His taliter consideratis179 atque decretis tamquam omnium curam180 gerentes181 propter sedis propriae dignitatem suscepimus eos in communionem182 singulisque cum suis auctoritate huius sanctae183 sedis rebus proprias reddidimus184 ecclesias, quoniam huic sanctae sedi propter pravorum hominum insidias ipso domino instituente et sanctis apostolis eorumque successoribus per singula concilia roborantibus hoc semper licuit licebitque185 domino auxiliante186 in187 perpetuum. Unde qui188 se scit aliis189 esse praepositum, non moleste ferat aliquem <VD38, 164rb> sibi esse praelatum, sed obtemperantiam, quam ab aliis requirit, gratis et ipse dependat. Quapropter increpando vobis scribo, quia non recte tractastis viros inculpatos et a nobis190 minime examinatos191 de suis ecclesiis communione privatos pellentes et ecclesiasticae192 disciplinae iniuriam irrogantes constitutaque193 Niceni <E97, f. 94rb> concilii minime <SG670, p. 354a> servantes talia indisciplinate agere non formidastis. Idcirco194 quoniam dudum venire vocati rennuistis, modo ad certum diem, id est <I83, f. 172vb> quinto195 196 decimo Kalend. Novembris197 <Bcan4, f. 123v> vos iterum198 regulariter199 litteris missisque200 evocamus, ut coram vobis ostendamus nos iustam in eos protulisse201 sententiam et de cetero202 non talia esse passuros. Est203 etenim204 in antiquis ecclesiae statutis decretum, ut, qui aliena <P9629, f. 58vb> invadit, non exeat impunitus205, sed cum multi<N442, f. 81rb>plicatione restituat, unde et206 in evangelio scriptum est: Quod si aliquid207 defraudavi208 209, reddo quadruplum. In lege quoque cautum est: Maledictus210 omnis, qui transfert terminos proximi sui, et dicit211 omnis populus: Amen. Quare212 miror <VD38, f. 164va> vos tam audaces esse et tam impudenter egisse et terminos ac iura beati213 Petri apostolorum principis invasisse. Sui214 enim, ut215 paulo216 superius praelibatum est, iuris erat, <SG670, p. 354b> ut absque eius sanctae217 sedis auctoritate nullus deberet aut concilia celebrare aut episcopos ad synodum convocare vel eos218 damnare aut219 propriis pellere220 sedibus aut alios in eorum221 loco ordinare, quae <V630, f. 189rb> omnia vos temerare non timuistis. Quid222, rogo223, est aliud talis praesumptio, nisi224 quod apostolorum suorumque successorum225 decreta transgredi et maledictionem superius compraehensam in lege scilicet <I83, f. 173ra> cautam226, quam227 omnis228 populus uno ore229 consonaque responsione per Amen, id est fiat, confirmavit, suscipere non timuistis. Nam, ut reor230, talibus transgressionum231 funiculis constricti232 nostrum, ne vestra proderentur flagitia, examen declinastis233 et ad supradictam234 vocationem venire distulistis. Sane235 236 manifestum est suum eos confiteri crimen, qui237 toties238 evocati239 absque inevitabili240 causa241 venire distulerint et purgandi <VD38, f. 164vb> se voluntate <SG670, p. 355a> non utuntur. Nam si242 de vestris dictis confideretis243, etiam in faciem probare non distulissetis. Tales244 enim insidiatores spiritu praevidentes245 sancti patres in Nicea246 congregati leges247 statuerunt, quas248 nos canones appellamus, ne facile probi ab249 improbis <O93, f. 106ra> damnarentur, e250 quibus nonnullas251 sententias hic inseri iudicavimus252, ut tantorum patrum auctoritate nostra roboretur253 epistola atque omnes orientales sive reliquarum partium episcopi254 haec audientes in tantam foveam non incidant, ne255 damnationem <N442, f. 81va> a patribus decretam percipiant. Sequuntur256 enim257 haec ex praedicto <E97, f. 94va> concilio Niceno capitula, id est XVIII258, XVIIII, XXI, XXIII, XXVI, XXVII259, XXVIII260, XXXIII261, XLI262 et V, VIIque et VIIII263 ac LI264, LII, LIII265, LIIII, LV266 <I83, f. 173rb> et267 LVII, LVIII, LVIIII, LX, LXI, LXII268, LXIII, LXIIII269, LXVI.

[H. 12] Ut270 omnes episcopi, qui271 in quibusdam gravioribus pulsantur vel criminantur causis, quotiens272 necesse fuerit, libe<SG670, p. 355b>re273 apostolicam <P9629, f. 59ra> 274[appellent sedem atque ad eam275 quasi ad matrem confugiant276, ut ab ea, sicut semper fuit277, pie fulciantur278, defendantur et liberentur. Cuius <VD38, f. 165ra> dispositioni279 omnes maiores ecclesiasticas causas et episcoporum iudicia280 antiqua apostolorum eorumque successorum atque canonum auctoritas281 reservavit282, quoniam culpantur episcopi, qui283 aliter erga fratres egerint, quam eiusdem sedis papae fieri284 placuerit.

Placuit, ut285 accusatus vel iudicatus a comprovincialibus in aliqua causa episcopus286 licenter appellet et adeat apostolicae sedis pontificem, qui aut per se aut per vicarios suos eius retractari287 negotium procuret. Et dum iterato iudicio pontifex causam suam agit288, nullus alius in eius loco ponatur289 aut ordinetur episcopus, quoniam, quamquam290 comprovincialibus291 episcopis accusati292 causam pontificis scrutari liceat, non tamen definiri293 inconsulto Romano pontifice <SG670, p. 356a> permissum294 est, cum beato Petro295 <I83, f. 173va> apostolo non ab alio quam296 ab297 ipso dictum sit domino: Quaecumque ligaveris super terram, <Bcan4, f. 124r> erunt ligata et in caelis, <VD38, f. 165rb> et quaecumque solveris super terram298, erunt soluta et in caelis.

Si299 quis putaverit se a proprio <V630, f. 189va> metropolitano gravari, apud primatem dioceseos aut penes300 universalis apostolicae ecclesiae papam iudicetur.

Accusatores301 et accusationes, quas leges saeculi302 non adsciscunt303, et nos unanimiter submovemus304, <N442, f. 81vb> nec305 fiat in districta306 probatione impietas307, cum recta sit308 iudicii309 in310 electione sententia311.

Nullus312 episcopus alterius parrochianum313 praesumat retinere aut ordinare absque eius voluntate vel iudicare, salva tamen in omnibus apostolica auctoritate, quia sicut irrita erit eius ordinatio, ita et diiudicatio, quoniam censemus314 nullum315 alterius iudicis nisi sui sententia teneri316. Nam qui eum317 ordinare non potuit nec iudica<SG670, p. 356b>re ullatenus poterit318.

Si319 quis <E97, f. 94vb> erga episcopum vel320 actores321 <VD38, f. 165va> ecclesiae se proprium crediderit habere negotium, non prius adeat iudices, quam ad322 eos recurrat carita<I83, f. 173vb>tis studio, ut323 familiari324 colloquio325 commoniti ea sanare326 debeant327, quae in querimoniam deducuntur. Quod328 si329 aliter330 egerit, communione331 privetur.

Nemo332 pontificum deinceps aliquem episcopum suis exspoliatum rebus aut333 a sede pulsum excommunicare334 aut iudicare praesumat, quia non est privilegium, quo335 336 spoliari possit iam nudatus337.

Pari338 tenore decernimus non credi accusatori, qui absente adversario causam suggesserit ante utriusque partis discussionem, nec accusatores vel testes suscipi, qui non sunt idonei.

Placuit339, si accusatus vel damnatus episcopus appellaverit Romanum pontificem, id statuendum, quod ipse iuste censuerit, et omnes, qui adver<SG670, p. 357a>sus patres armantur, infames340 esse censemus, neque eos, qui cum inimicis morantur, ad accusationem341 <VD38, f. 165vb> vel ad342 testimonium recipiendos343.

Placuit344, ut345 semper in accusatione346 clericorum primo347 persona, fides, vita et conversatio blasphemantium perscrutetur. Nam fides omnes348 actus hominis praecedere debet, quia dubius in349 fide infidelis est, nec eis omnino <N442, f. 82ra> esse350 credendum, qui veritatis fidem <I83, f. 174r> ignorant nec rectae conversationis vitam ducunt, quoniam tales facile351 et352 indifferenter353 lacerant et criminantur354 recte et pie viventes. Ideo suspicio eorum discutienda355 est primo et corrigenda, neque accusatoribus suspectis vel de inimicorum domibus prodeuntibus356 credendum.

Quod357 non aliae metropolitanae ecclesiae358 vel359 primates360 sint nisi illae, quae361 prius primates erant362 et post Christi adventum aucto<SG670, p. 357b>ritate apostolica et synodali primatem363 habere meruerunt. Reliquae364 vero365 non pri<VD38, f. 166ra>mates, sed metropoles vocentur, eorumque366 episcopi non primatum367, sed aut metropolitanorum aut archiepiscoporum368 nomine fruantur369.

Infames370 371 esse censemus omnes, qui suam aut372 christianam <V630, f. 189vb> praevaricantur legem aut canonicam postponunt auctoritatem373.

Salvo374 in omnibus Romanae375 ecclesiae privilegio nullus metropolitanus absque ceterorum omnium comprovincialium episcoporum instantia aliquorum <O93, f. 106rb> audiat376 causas eorum, quia irritae erunt, immo et causam in synodo pro377 facto dabit.

Alienis erroribus <E97, f. 95ra> sociatum <I83, f. 174rb> vel a sui praepositi378 tramite recedentem379 aut sacris canonibus inoboedientem suscipere380 non possumus nec impetere381 recte credentes vel sanctorum patrum sanctionibus obtemperantes permittimus.]

<P9629, f. 59ra> Peregrina382 <SG670, p. 358a> iudicia generali <VD38, f. 166rb> sanctione383 prohibemus, quia indignum est, ut384 ab externis iudicetur, qui provinciales et a se electos debet habere iudices.

Salva385 apostolicae <Bcan4, f. 124v> ecclesiae386 auctoritate nullus episcopus extra suam provinciam ad iudicium devocetur387, sed vocato eo388 canonice in loco omnibus congruo tempore synodali ab omnibus <N442, f. 82rb> comprovincialibus episcopis389 audiatur, qui concordem super eum canonicamque390 proferre debent sententiam, quoniam, si hoc minoribus tam clericis quam laicis concessum391 est392, quanto magis de episcopis servari393 convenit? Nam si ipse metropolitanum394 aut395 iudices suspectos habuerit396 aut infestos397 senserit, apud primatem398 dioceseos aut apud Romanae sedis pontificem iudicetur.

Nemini399 de se confesso credi potest super crimen alienum, quoniam eius atque omnis rei400 professio periculosa est <I83, f. 174va> et admit<SG670, p. 358b>ti adversum401 quemlibet non debet.

<VD38, f. 166va> Incerta402 nemo umquam pontificum iudicare praesumat, quia, quamvis vera sint, non tamen credenda sunt, nisi quae manifestis indiciis403 comprobantur, nisi quae manifesto iudicio convincuntur404, nisi quae iudiciario405 ordine publicantur.

Criminationes406 maiorum407 natu per408 alios409 non410 fiant, nisi qui411 412 per ipsos crimina intendunt, si tamen ipsi413 digni et irrepraehensibiles apparuerint et actis414 docuerint publicis415 omni416 se carere suspicione atque inimicitia et irrepraehensibilem fidem ac417 conversationem ducere.

Ut418 provincialis synodus retractetur per vicarios urbis Romae419 episcopi, si ipse decreverit.

Placuit420, ut a quibuscumque iudicibus421 ecclesiasticis ad422 alios iudices ecclesiasticos, ubi est maior auctoritas, fuerit provocatum, audientia non negetur.

Si423 quis metropolitanus episcopus, nisi <SG670, p. 359a> quod ad suam solummodo propriam424 pertinet parrochiam, sine consilio425 et vo<VD38, f. 166vb>luntate omnium426 comprovincialium episcoporum aliquid agere temptaverit, gradus sui periculo subiacebit, et quod <N442, f. 82va> egerit, irritum habeatur427 et vacuum. Sed quicquid de pro<I83, f. 174vb>vincialium428 coepiscoporum429 causis suarumque ecclesiarum et clericorum atque saecularium necessitatibus agere aut disponere necesse fuerit, hoc cum430 omnium431 consensu comprovincialium432 agatur pontificum, <E97, f. 95rb> non aliquo dominationis fastu, sed <V630, f. 190ra> humillima et concordi433 administratione, sicut dominus ait: Non veni ministrari434, sed ministrare. Et alibi: Qui maior est vestrum, erit minister vester, et435 reliqua. Similiter et ipsi comprovinci<P9629, f. 59rb>ales436 episcopi cum eius consilio, nisi quantum ad proprias pertinet parrochias, agant iuxta437 sanctorum consti<SG670, p. 359b>tuta patrum, ut uno animo, uno ore concorditer sancta glorificetur trinitas in saecula438.

Caveant439 iudices ecclesiae, ne absente eo, cuius causa440 ventilatur, sententiam proferant, quia irrita erit, quippine441 442 et443 rationem pro actione red<VD38, f. 167ra>dent in synodo, et ut444 proditoris445 calumnia, nec446 vox447 audiatur448.

Nemo449 enim debitorem amplius potest cognoscere quam ille, qui450 iniuriam eiusque sustinuit nequitiam.

Si451 quis super quibuslibet452 453 criminibus clericum454 pulsandum crediderit, in455 provincia456, in qua consistit ille, qui <I83, f. 175ra> pulsatur, suas exserat actiones, nec aestimet eum accusator suus alibi aut457 longius pertrahendum ad iudicium. Ille458 vero, qui pulsatus fuerit, si iudices suspectos habuerit, liceat appellare.

Primates459 460 461 accusatum discutientes episcopum462 non ante sententiam proferant463 damnationis quam apostolica freti464 auctoritate, aut reum465 se ipse466 confiteatur <SG670, p. 360a> aut per innocentes et canonice examinatos467 regulariter testes convincatur468.

Irritam469 esse iniustam470 episcoporum471 damnationem472, <N442, f. 82vb> idcirco a473 synodo retractandum474, ita ut oppressis475 ab476 <Bcan4, f. 125r> omnibus in cunctis subveniatur causis.

<O93, f. 106va> <VD38, f. 167rb> Detractores477 478, qui divina auctoritate eradicandi sunt, et fautores inimicorum ab episcopali479 submovemus accusatione. Similiter ne summorum quispiam minorum accusationibus impetatur480 aut dispereat, neque in re481 dubia certa iudicetur sententia, nec ullum iudicium, nisi ordinabiliter482 habitum teneatur.

[H. 13] Plura483 de his ideo hic non inseruimus, ne vacuare484 vilemve485 facere praedictam synodum486 487 videremur aut fastidium legentibus audientibusque prolixa488 <I83, f. 175rb> faceret epistola489. Si quis autem de his ampliora atque abundantiora scire voluerit, in sacro nostrae490 sedis ecclesiae491 <SG670, p. 360b> scrinio et ea492, quae praediximus493, invenire poterit. Verum me dicere testis est divinitas494.

De receptione vero sedis495 et sacerdotii496 <VD38, f. 167va> atque honoris, quae dixistis Athanasium absque concilii decreto497 suscipere, non ita invenimus498, sicut calumniati estis, <E97, f. 95va> sed quorundam499 episcoporum consilio500 atque decreto suum recepit501, quod iniuste perdiderat502, sacerdotium et503 resedit in sede. Quod504 enim505 scripsistis non eum506 507 posse a pauciore numero episcoporum508 509 510 restitui quam511 depositus fuerat, non ita est, nec haec regula orthodoxorum sanctae ecclesiae est episcoporum, sed Arrianorum sociorum512 videlicet vestrorum513 haec514 adinventio ad perditionem515 orthodoxorum516 episcoporum517 <P9629, f. 59va> contexta est. Nam ut518 nobis a veracibus519 est testibus relatum, quando Antio<V630, f. 190rb>chia520 pro damnatione fidei de consubstan<VD38, f. 167vb>tialitate521 prolatae522 fuistis congregati, odio praedicti Athanasii hanc regu<I83, f. 175va>lam protulistis, quae nullas523 habet <SG670, p. 361a> vires524 525, nec526 habere poterit, quoniam527 nec ab orthodoxis episcopis hoc concilium528 actum est nec Romanae ecclesiae legatio interfuit <N442, f. 83ra> canonibus praecipientibus sine eius auctoritate concilia fieri non debere, nec ullum ratum est529 aut erit umquam concilium, quod eius non fuerit fultum auctoritate.

[H. 14] Igitur530 de fuga531, super qua532 Athanasium repraehenditis non recte agitis533, cum ipse dominus mandatum nobis hoc534 dederit: <VD38, f. 168ra> Cum persecuti vos fuerint535 in una536 civitate, vos537 fugite in aliam, et ipse dominus per semetipsum exemplum nobis demonstrans538, quando539 Pharisaei consilium540 fecerunt adversus eum, ut541 eum542 occiderent543: Sciens autem544 Iesus discessit inde. Et alibi: Tulerunt lapides Iudaei, ut mitterent super545 eum546, Iesus autem abscondit se et exivit de templo et transiens per medium eorum abiit et ita discessit. Nam et discipuli propter metum Iudaeorum recesserunt547 celantes548 semetipsos549, <SG670, p. 361b> et Paulus550 in551 Damasco a principe552 gentis quaesitus de muro in sporta553 depositus est et manus quae<I83, f. 175vb>rentis effugit, et alii554 quamplurimi et innumerabiles555 sancti tam in556 veteri quam557 in novo testamento fugisse leguntur. Si ergo fugam558 improperatis fugientibus559, erubescite560 potius persequi et quiescite561 insidiari, quiescuntque562 continuo fugientes. Nam sive perimatis eos563, mors contra vos semper exclamat, sive rursus exilia564 superponatis, ubique in565 vos mali memoriam destinare noscimini, et illi patiendo sibi proficiunt. Unde566 et dominus ait: Nolite timere567 eos, qui occidunt568 corpus, animam autem non possunt occidere, sed potius eum timete569, qui potest570 animam et corpus perdere in gehennam. <VD38, f. 168rb> [H. 15] Multos571 enim cognovimus572 pessimis machinationibus573 iniuste depositos. Ideo summopere me574 575, cui vice <SG670, p. 362a> principis apostolorum universalis576 ecclesiae cura577 commissa est, <N442, f. 83rb> pro<E97, f. 95vb>videndum578 est579 auxiliante ipso summo apostolo, ne talia deinceps fiant, quoniam ideo huic sanctae580 sedi praefata581 privilegia <Bcan4, f. 125v> specialiter sunt concessa tam582 de congregandis conciliis et iudiciis ac restitutionibus <I83, f. 176ra> episcoporum quam583 et de summis ecclesiarum negotiis, ut ab ea omnes oppressi584 auxilium et iniuste damnati restitutionem sumant et talia585 ab improbis nec586 praesumantur587 absque ultione nec588 exerceantur589 absque sua damnatione. <P9629, f. 59vb> Non ergo recte egistis, quod praedictos590 fratres calumniati estis dicente domino: Non facias591 calumniam592 proximo tuo, nec593 quod eos oppressistis594 ipso dicente: Nec vi595 opprimes eum. Non recte egistis, quod nobis inconsultis concilium596 celebrastis597 eosque ad concilium vocastis et damnare598 praesumpsistis canonibus, ut prae<SG670, p. 362b>missum est, iubentibus nihil ex his absque huius sanctae sedis aucto<V630, f. 190va>ritate fieri599 debere. Non recte egistis, quod regulariter600 a nobis601 ad602 concilium vocati venire distulistis. <O93, f. 106vb> Nec603 recte egistis, quod contra eos rationem reddere, ut vestra erga eos604 aut probaretur <VD38, f. 168va> recta605 sententia aut probaretur606 non venistis, nec rationabilem mandastis causam, ut quid haec renuistis.

His ergo omnibus perpensis607 manifestum est vos reos exsistere et illos innocentes remanere, et vos recte <I83, f. 176rb> excommunicari608 illosque609 iuste liberari610. Noluit itaque dominus tam leviter suos tractari ministros, sicut facitis, aut a vobis damnari, sed, sicut memoratum est, aut611 ab612 hac sancta613 sede, cui commissi sunt, aut suo reservari iudicio. Ait614 enim: Qui vos contristavit615, me contristavit616, qui fecerit617 vobis iniuriam, recipiet id, quod inique gessit618. Et quanta poena exspectet619 eos, qui domini scandalizant disci<SG670, p. 363a>pulos, evangelium sufficienter exponit, ubi de <N442, f. 83va> scandalizantibus discipulos620 loquitur. [H. 16] Nam621 quod a vobis non sint damnandi, sed622 623 aut624 ab hac sancta, ut praefatum est, sede aut sibi reservandi, ipse manifeste dat exemplum, quando peccantes625 sacerdotes, quorum locum626 modo in sancta ecclesia episcopi tenent, non per alium627, sed per semetipsum vendentes et ementes eiecit de templo628 et mensas nummulariorum629 proprio evertit flagello, et eiecit630 de templo. Et ipse631 alibi ait: Deus stetit in synagoga deorum, in632 medio autem deos633 discernit634, et reliqua talia et his similia. Et alibi635 idem ipse ait: Nolite <VD38, f. 168vb> iudicare, ut636 non iudice<I83, f. 176va>mini, nolite condemnare, ut637 non condemnemini. In quo enim iudicio iudicaveritis, iudicabimini638.

<E97, f. 96ra> Quapropter non tam temere, ut vos facitis, quisquam639 640 suam praesumat641 evomere642 iniquitatem, sed iudicantem <SG670, p. 363b> oportet cuncta643 rimari et ordinem rerum plena inquisitione discutere, nec644 de illis, quae ei645 inconcessa646 647 sunt, ullo modo iudicium praesumere, interrogandi ac praeponendi648 adiciendique649 patientia650 praebita651 ab eo, ut ibi652 actio partium limitata653 sit pleniter. <P9629, f. 60ra> Nec prius litigantibus sua velit sententia654 obviare, nisi quando ipsi655 peractis omnibus656 iam nihil amplius657 habuerint in quaestione, quod proponant.

[H. 17] Nec658 oportet quemquam iudicare659 aut damnare, antequam660 suos accusatores praesentes habeat locumque defendendi661 accipiat spaciosum ad abluenda crimina. Similiter in iam fata662 Nicena663 synodo statutum664 est, ut ultra provinciae terminos accusandi licentia non665 progrediatur, nisi ad hanc apostolicam fuerit sedem provocatum, ad666 quam omnes, qui voluerint, libere et absque ullo667 impedimento a668 quibusdam669 agendo670 confluere671 debent.

<SG670, p. 364a> [H. 18] Similiter672 673 in praefixa674 synodo est decretum, ne suspecti aut infames vel crimino<I83, f. 176vb>si aut675 <N442, f. 83vb> gratiosi aut calumniatores vel affines aut <VD38, f. 169ra> scelerati aut <V630, f. 190vb> facile litigantes suscipiantur676 accusatores, sed tales, qui omni careant suspicione, quia columnas suas dominus firmiter stare voluit nec a quibuscumque agitari677.

<Bcan4, f. 126r> Similiter678 praefata679 statuit synodus, ut nullum sententia non a suo iudice dicta constringat. Iudices autem alii esse non debent, nisi quos680 ipse, qui impetitur, elegerit aut681 quos suo cum consensu haec sancta sedes682 aut eius primates auctoritate huius sanctae sedis delegaverint683.

[H. 19] Ex684 685 his enim et aliis, quae tam in hac sancta sede686 quam et ab687 apostolis eorumque successoribus sunt statuta, nil688 praefatis episcopis concessistis, sed vim eis689 inferentes, iniusteque690, ut superius commemoratum est, eos damnantes aliquos absen<SG670, p. 364b>tes expulistis, quod omni christianae691 legi est inimicum. In quibus apparet, quod nec domino692 sua servastis iura, nec huic693 sanctae matri et apostolicae ecclesiae, qui, ut694 praescriptum695 est, eos suo iudicio696 aut697 huic sedi voluit reservari, ne a698 tam pravis, sicut <I83, f. 177ra> estis, hominibus damnarentur699 aut700 eicerentur. In his omnibus vos stultos et praevaricatores701 evangeliorum702 et canonum esse703 nulli sane sapientium704 est absconditum. Nec705 his contenti in706 vestra estis praevaricatione, sed etiam, quod707 prius expulsos eos et suis exspoliatos708 rebus quasi709 vocastis atque damnastis, cum nullus710 regulariter aut vocari <E97, f. 96rb> aut iudicari possit711, <VD38, f. 169rb> antequam sit regulariter restitutus et sua omnia ei legibus sint712 integerrime reformata. Est namque in saepe713 dicta sancta synodo ab omnibus unanimiter decretum et714 apostolica auctoritate robo<P9629, f. 60rb>ratum, <N442, f. 84rb> ut, si quis episcoporum715 suis fuerit rebus exspoliatus et in accusatione pulsatus, ordinatione716 pontificum <SG670, p. 365a> oportet et717 decet sanctum718 propositum prima719 fronte720 cedere721, ut722 omnia, quae per723 suggestiones724 inimicorum suorum amiserat, legaliter primo potestati eius ab honorabili concilio redintegrentur725, et praesul regulariter726 prius statui727 pristino reddatur728 et ipse dispositis ordinatisque suis tunc ad tempus veniat ad causam et, si729 ita iuste730 videtur731, accusantium propositio<I83, f. 177rb>nibus respondeat.

Quare ergo transgressi estis terminos patrum iudicantes732 et damnantes eos, quos733 non debuistis? Quare iudicastis eos, quos non734 regulariter approbastis735? Nec736 observastis737, quod in regnorum libro scriptum est: Non quomodo738 videt739 homo740, videt deus741, <O93, f. 107ra> quia homo videt in facie742, deus autem videt743 744 in corde. Et in Paralipomenon745: Omnia corda scrutatur deus746 et omnem cogitationem747 novit. Et alibi scriptum est: Non potest humano condemnari examine, quem deus <SG670, p. 365b> suo reservavit iudicio. <VD38, f. 169va>

Haec omnia summopere praecavenda nec accusatio episcoporum facile est748 recipienda dicente domino: Non suscipias vocem mendacii. Et apostolus inquit: <V630, f. 191ra> Adversus749 presbyterum inscriptionem non recipiendam absque duobus vel tribus idoneis testibus. Si haec de presbyteris vel ceteris fidelibus sunt praecavenda, quanto magis de episcopis. Quibus cognitis magis vos dominari velle manifestum est quam consulere fratribus aut sustentare eos, qui750 honor751 inflat752 ad superbiam753, et quod provisum est ad concordiam, tendit ad noxam754.

Decuerat755 <I83, f. 177rb> namque vos iuxta756 praefatas regulas, si aliquid egissent contra suum757 ordinem, mandare nobis758 et759 exspectare, quid760 ad vestra consulta rescriberemus, in tantum ut, si etiam quicquam761 grave intole<N442, f. 84rb>randumque committerent762, nostra praestolaretur763 censura et nihil prius aut aliud decerneretis, quam quod nobis placere cognovissetis, <SG670, p. 366a> ita ut a764 regulis praestitutis765 nulla aut neglegentia aut praesumptione766 recederetis767. Cesset huiusmodi pressa nostra768 auctoritate praesumptio, vitentur huiusmodi nocumenta, quia nequaquam talia patienter ferre <E97, f. 96va> possumus machinamenta, quoniam convenit nos <VD38, f. 169vb> paternarum sanctionum diligentes esse custodes. <Bcan4, f. 126v> Merito namque causa769 770 nos respicit771, si772 silentio faveamus errori. Est insuper in praedicta sancta Nicena synodo statutum, ut nemo anathema in773 nostra suscipiatur accusatione <P9629, f. 60va> nec774 illi, qui775 nos in sua nolunt recipere querela776 777 vel accusatione, cum nos778 super illos sciamus a domino constitutos, non illos super nos; et sicut maior non potest a minore iudicari779, ita nec colligari780, quia rarum est omne781, quod magnum <I83, f. 177vb> est.

Portemus782 onera omnium, qui783 gravantur, quin784 immo haec portat in nobis beatus785 apostolus Petrus, cuius vice fungimur legatione et cuius regu<SG670, p. 366b>la informamur786, quatenus787 eius fulti auxilio788 ab789 790 omnibus nunc et in perpetuo791 tueamur adversis792.

Data Kal. Novembris Feliciano793 et Maximiano794 viris795 clarissimis conss. EXPLICIT796.

O93, f. 107ra; V630, f. 191ra; N442, f. 84rb; I83, f. 177vb; VD38, f. 169vb; P9629, f. 6va; SG670, p. 366b; Bcan4, f. 126v; E97, f. 96va; P102


1 In P9629 ist wegen Blattverlusts eine Textlücke zu verzeichnen. Der dort nicht überlieferte Teil des Briefes ist durch [ ... ] gekennzeichnet.

2 INCIPIT fehlt N442; P102

3 EPISTOLA IULII PAPAE AD PRĘDICTOS EPISCOPOS IUSTA INDIGNATIONE ET APOSTOLICA AUCTORITATE REFERTA SG670

4 am Rande XII P102

5 EPISTOLA] EPISTOLA PREDICTI N442

6 ROMANI N442

7 RESSCIRPTA VD38

8 THEODORO korr. aus THEODERO I83

9 BERINTHO V630; Bcan4; BERINTO P9629; N442; I83; VD38; E97; P102

10 AC N442

11 ATHANASIUM] ATHANASIUM EPISCOPUM I83; Bcan4; anathasium P102

12 SEQUACES EORUM fehlt V630

13 ABSQUE SEDIS] sine SEDIS korr. aus SEDIS V630

14 VII fehlt V630; I83; VD38; SG670; Bcan4; E97; P102

15 am Rande XI Bcan4; vor Iulius Rubrik Item de eadem re Iulius ita ait Bcan4

16 romanę korr. aus romonę VD38; ROMANE korr. aus ROMAE SG670

17 et fehlt Bcan4

18 Decuerat korr. aus Docuerat V630

19 sanctam korr. aus scanctam P9629

20 non fehlt O93; N442; non fehlt, am Rande vel non yronice V630

21 quoniam et korr. aus quoniam VD38

22 et fehlt P102

23 tibique] et tibi V630; P9629; E97

24 superexaltata] desuper exaltata V630

25 rennuitis korr. aus rennuistis P9629; Bcan4; rennuistis I83; SG670

26 nec korr. aus nec si V630

27 quae] quae in I83; quae in korr. aus quae SG670

28 vestro] vestro in V630; P9629; E97

29 turbolenter SG670

30 et E97

31 tespestate P9629

32 decreta sunt] sunt decreta E97

33 quod E97

34 indissiplinatione VD38; Bcan4

35 enim E97

36 inconsiderantibus] non considerantibus I83; VD38; SG670; Bcan4; E97; P102

37 placent korr. aus placet P9629; placeant korr. aus placent SG670; placet P102

38 iurgia korr. aus iurga N442; VD38

39 invincibilia I83; SG670; Bcan4

40 erit opus] erit korr. aus erit per SG670

41 divinam providentiam korr. aus divine providentie P9629

42 econtrario] e contentio korr. aus econtrario P9629; haec contentio I83; VD38; SG670; Bcan4; P102

43 aperte korr. aus aparte SG670

44 possint V630; E97; possit korr. aus possint P9629

45 evacuari] evacuari set korr. aus evacuari P9629; evacuari si I83; VD38; Bcan4; P102; evacuari Sed SG670

46 illi I83; VD38; Bcan4; P102

47 sive E97

48 egistis E97

49 funditus repelli Quapropter korr. aus funditus quapropter repelli P9629

50 repelli Quapropter] quapropter repelli O93; N442; quapropter repelli korr. aus repelli quapropter V630

51 am Rande Quod romanus episcopus potestatem habeat omnes episcopos ad concilium vocare et V630

52 omnes ad korr. aus omnes I83

53 Namque VD38

54 dubutare V630

55 anathasium P102

56 sacrae korr. aus sacra Bcan4

57 cumprobatum P9629

58 Quia SG670

59 defuncto I83; VD38; SG670; Bcan4; E97; P102

60 narabili P9629

61 arrui P9629

62 alexandrinorum korr. aus alexandriorum VD38

63 adversus quem eiusque] Adversusque eum quasi in korr. aus Adversusque eum quasi SG670

64 nudas valde] nullas vel leves SG670

65 caudam I83

66 solum apud korr. aus solum SG670

67 perturbatorem korr. aus perturbatorum SG670

68 ecclesiasticam] ecllesiasticam nos korr. aus ecclesiasticam SG670

69 romam E97

70 inveniat V630

71 apocrisiariis V630; P9629

72 evocavimus korr. aus evocamus V630; N442; evocavimus P9629; I83; VD38; SG670; Bcan4; E97; P102

73 Illumque P9629; Illicque I83; Bcan4; illique] Illumque constat korr. aus Illumque SG670

74 evocationem I83; evocatione Bcan4

75 prestitum O93; N442; VD38; P102; pręstitutum korr. aus pręstitum V630; prestatutum korr. aus prestutum P9629

76 venere korr. aus venire V630; N442; Bcan4; venire I83; venisse korr. aus venise SG670

77 ne V630; P9629; I83; VD38; Bcan4; E97; P102; ne korr. aus nec N442; nec] ne in korr. aus ne SG670

78 vestraque V630

79 nuderentur O93

80 contempseris korr. aus contenti V630; contemti P9629; contempti I83; VD38; Bcan4; P102

81 si VD38

82 pastoribus desolatas lupos pro pastoribus korr. aus pastoribus N442

83 lupo Bcan4

84 eos V630; P9629

85 am Rande De his qui placitum subterfugiunt I83; VD38; Bcan4 (vor Decuerat)

86 quatinus E97

87 iis E97

88 veram fehlt V630

89 redderetis korr. aus redderitis SG670

90 nocens subterfugit, quemadmodum, qui est innocens korr. aus nocens N442

91 qui est] eum V630

92 requirit V630; P9629; E97

93 alio korr. aus alium SG670

94 evocatus korr. aus evocatis P9629

95 am Rande Quod non debere preter sententiam romani pontificis concilia celebrari nec episcopos dampnari V630

96 redderetis korr. aus redderitis SG670

97 quur P9629

98 synodum] synodum in antiochia korr. aus sinodum SG670

99 fratrum in antiochia] fratrum korr. aus fratrum in antiochia SG670

100 antiochiam V630; N442; P102

101 magna P9629

102 concilii korr. aus consilii P102

103 fecististis O93

104 am Rande Inconsultu romano pontifice non deberi damnari episcopum P9629

105 maximus] maximus patriarcha korr. aus maximus SG670

106 delegatio SG670

107 sentiam VD38

108 celebrari korr. aus celebrare V630; celebrari] celebrari nec P9629

109 praedictorum korr. aus praeditorum I83; predictorum korr. aus posdictorum SG670

110 fratrum korr. aus fratrem V630

111 apocrisiarios korr. aus apocrisialios P9629; apocrisarios korr. aus apocrisiarios N442; apochrisarios E97

112 esse N442

113 examinata korr. aus examita VD38

114 ratum E97

115 regularem] regularem romam korr. aus regularem SG670

116 venere korr. aus venire N442; I83

117 convocationem P9629

118 adversum E97

119 ferunt I83; Bcan4; P102; fuerunt VD38; asserunt SG670

120 multa korr. aus multo P9629

121 multa se korr. aus multa I83; multa se] se multa E97

122 intolerabilia E97

123 Vos ergo refugientes illosque perseverantes] Vobis ergo refugientibus illisque perseverantibus E97

124 am Rande vel ration[e] Bcan4

125 ratione V630; N442; E97; P102

126 reclamantibus E97

127 suis fehlt SG670

128 Arrianorum] arrianorum esse korr. aus arrianorum SG670

129 blasphemis P9629

130 namque fehlt E97

131 culpabiles korr. aus culpabibiles P9629

132 Quia si korr. aus Quasi V630

133 de fehlt SG670

134 vera] in vestra korr. aus vera SG670

135 consideretis I83; VD38; Bcan4

136 modo a korr. aus modo O93

137 a fehlt Bcan4

138 evocatione] et vocationem I83; evocationem VD38; vocatione SG670; E97

139 quia P102

140 saluti O93; saltu N442; I83; VD38; SG670; Bcan4; P102

141 omnis I83; omni korr. aus omnis SG670

142 retardatione E97

143 causas korr. aus causa N442

144 festineretis O93

145 antiochia E97

146 apostolica P9629

147 interlinear te SG670

148 interlinear id est yronicis SG670

149 consentatores VD38; sectatores E97

150 scilicet] si licet I83; scilicet korr. aus si licet SG670

151 et fehlt I83; SG670; Bcan4

152 specialis I83

153 privilegium Bcan4

154 contradita korr. aus contradicta V630; VD38; Bcan4; P102; contradicta P9629; I83

155 vero] ergo venire E97

156 concilium korr. aus concium SG670

157 totiens E97; P102

158 iuxta VD38

159 vestra korr. aus vestraque SG670; vestra E97

160 iusta I83; Bcan4

161 iustam examinantes korr. aus iustam SG670

162 omnesque korr. aus omnisque V630; SG670

163 eos fehlt SG670

164 reperientes I83; Bcan4; reperientes, interlinear defensos SG670

165 apostolicis iussionibus obtemperantes, visum est nobis ac universo concilio, ut nos divinis praeceptis et fehlt I83; apostolicis iussionibus obtemperantes, visum est nobis ac universo concilio, ut nos divinis praeceptis et apostolicis korr. aus apostolicis Bcan4

166 iussionibus obtemperantes visum est nobis ac universo concilio ut nos divinis praeceptis et apostolicis fehlt SG670

167 ad O93; ac korr. aus ad N442

168

169 montis VD38

170 effectu] effectu ut korr. aus effectu SG670; affectu E97; P102

171 Si korr. aus Sin SG670

172 repraehensioni E97

173 usquam korr. aus usque V630; N442; usquam P9629; VD38; SG670; E97; P102

174 aut fehlt V630

175 ingnorantię Bcan4

176 ignorantiae imperitia] ignorantia imperitiae SG670

177 imperitię Bcan4; imperita P102

178 praeumptionis korr. aus praesumptiones N442; praesumptionibus I83; VD38; Bcan4; P102

179 considerantis Bcan4

180 cura Bcan4

181 agentes SG670

182 communione VD38

183 sanctae fehlt E97

184 reddimus VD38; reddimus korr. aus redimus SG670

185 lecebitque I83

186 ausiliante P9629

187 in perpetuum] imperpetuum SG670

188 qui se scit] quiescit P102

189 aliis esse] esse aliis E97

190 vobis P9629

191 examinatos korr. aus exanimatos SG670

192 ecclesiasticę korr. aus cclesiasticę V630

193 constituque O93; constitutaque] constitutumque in V630; constitutumque P9629; E97; constitutaque korr. aus constituta N442; constituta itaque I83; Bcan4

194 am Rande Item de evocatione episcoporum ad romanam sedem V630

195 quarto SG670

196 quinto decimo] V I83; XIIIIo E97

197 novenbris Bcan4

198 iterum fehlt E97

199 regulaliter SG670

200 missis korr. aus missisque P9629; missis E97

201 protulisse korr. aus protulistise P9629

202 cetero] cetero nos korr. aus cetero SG670

203 am Rande Qui aliena invadit non exeat impunitus I83; VD38; Bcan4 (vor Est)

204 enim I83; SG670; etenim korr. aus enim VD38; Bcan4

205 inponitus P9629

206 et fehlt P102

207 aliquem SG670

208 defradavi korr. aus defraudavit VD38

209 defraudavi reddo] defraudavit reddat I83

210 Maledictus korr. aus Meledictus N442

211 dicit korr. aus dicit po P9629

212 Quare] Quam rem I83

213 beati korr. aus bea VD38

214 Sui korr. aus Sive SG670; Sicut Bcan4; P102

215 et P102

216 paulus I83; paulos VD38

217 seē Bcan4

218 eos damnare] dampnare eos V630; P9629

219 aut] aut pro N442

220 repellere V630; expellere E97

221 eorum] eorum in eorum VD38

222 quid korr. aus quod I83

223 ergo V630; P9629; SG670; E97

224 nisi quod] nisi korr. aus nisi quam SG670

225 successorum korr. aus successoribus V630

226 cautam fehlt SG670; caute Bcan4

227 quam] quam tamquam SG670

228 omnes I83

229 honore VD38

230 reor] re a VD38

231 tresgressionum E97

232 constricti korr. aus constructi V630

233 eledinastis VD38

234 supradictam] sepe dictam korr. aus se praedictam V630; sepe dictam P9629; SG670;Bcan4; E97; P102

235 am Rande De capitulis LXX niceni concilii V630

236 sine VD38

237 qui toties] quotiens I83; VD38; Bcan4 P102

238 totiens E97

239 vocati E97

240 inevitabile I83

241 causa korr. aus cause P9629

242 si fehlt P9629

243 confiteremini, interlinear deretis SG670

244 am Rande De capitulis LXX niceni concilii V630

245 praevidentes korr. aus prudentes SG670

246 nicea korr. aus necea V630; SG670; nicea korr. aus nicia P9629; nicea korr. aus nicena N442

247 legem SG670; leges korr. aus lege P102

248 quam E97

249 ad Bcan4

250 Ex SG670; Et P102

251 nonnullas korr. aus non ullas V630

252 iudicamus I83

253 roboret I83

254 episcopi korr. aus episcopos SG670

255 nec Bcan4; P102

256 Sequntur N442

257 enim haec korr. aus enim I83

258 XVI P102

259 XXVIII N442; XXVII fehlt VD38

260 XXVIIII N442; XXVIII korr. aus XXIII VD38

261 XXXIII korr. aus XXIII VD38; Bcan4; XXVIIII SG670

262 XL Bcan4

263 VIII SG670

264 LI] LI et SG670

265 LIII fehlt SG670

266 LV et LVII fehlt SG670

267 et fehlt E97

268 LXII, LXIII, LXIIII, LXVI fehlt I83; VD38; SG670; Bcan4; P102

269 LXIIII fehlt V630; E97

270 am Rande I N442; am Rande Capitula LXXII Niceni concilii utillima et necessaria quae in nostris non habentur canonibus I83; Bcan4 (vor Ut); am Rande Ex epistola Syxti prima VD38; am Rande XII Bcan4; vor Ut Rubrik XII Capitula niceni concilii quaedam P102

271 si P102

272 quoties Bcan4

273 libere apostolicam] apostolicam libere E97

274 Die in [ ... ] gesetzte Passage ist in P9629 wegen Blattverlustes nicht überliefert.

275 eadem VD38; eandem SG670

276 fugiant SG670

277 fuit fehlt E97

278 fulciantur korr. aus fulceantur Bcan4

279 dispositioni korr. aus dispositione N442; dispositionis Bcan4

280 iuditio Bcan4

281 auctoritas korr. aus actoritas Bcan4

282 reservavit korr. aus reservabit SG670

283 qui aliter korr. aus qualiter Bcan4

284 fieri fehlt E97

285 ut korr. aus aut VD38

286 episcopus korr. aus episcopos SG670

287 retractare SG670; E97

288 egit I83; Bcan4; agit korr. aus egit SG670

289 ponatur korr. aus conatur SG670

290 quamquam] quanquam a korr. aus quanquam E97; quandam P102

291 cumprovincialibus Bcan4

292 accusati korr. aus accusatis SG670

293 definire VD38; E97; definiri] et finire SG670

294 permissum korr. aus dimissum VD38; dimissum P102

295 Petro fehlt P102

296 quoniam VD38

297 ab fehlt I83; Bcan4

298 terra Bcan4

299 Si] II Si N442

300 penes] penes sententiam SG670

301 Accusatores] III Accusatores N442

302 saeculi fehlt I83; VD38; SG670; Bcan4; P102

303 adsciunt SG670; admittunt, interlinear vel asciscunt E97

304 submovemus korr. aus submovemur SG670

305 ne V630; ne korr. aus nec N442

306 discreta I83

307 impietatis I83; VD38; Bcan4; P102

308 sint SG670

309 iudicia SG670; Bcan4

310 in korr. aus en V630

311 sententia] sententia finit VD38; sententia fehlt SG670

312 Nullus] IIII Nullus N442

313 porrochianum SG670

314 censemus korr. aus censemur SG670

315 nullam SG670

316 tenere SG670

317 eum ordinare] ordinare eum I83

318 potuit SG670

319 SI] V Si N442

320 vell VD38

321 auctores SG670; Bcan4

322 ad fehlt P102

323 ut fehlt VD38; P102

324 famulari VD38

325 colloquio korr. aus colloquo P102

326 sanari Bcan4

327 debeat I83; debeant korr. aus debeat SG670; P102

328 quoniam SG670

329 qui SG670

330 aliter egerit korr. aus aliter I83

331 communione korr. aus communio SG670

332 Nemo] VI Nemo N442

333 aut a korr. aus aut VD38

334 excomnicare VD38

335 quo korr. aus quos E97

336 quo spoliari] quo despoliari korr. aus quod spoliari SG670

337 nudatus korr. aus nudatum I83

338 Pari] VII Pari N442

339 Placuit] VIII Placuit N442

340 infames korr. aus infams SG670

341 accussationem korr. aus cussationem SG670

342 ad fehlt I83

343 repiendos VD38

344 Placuit] VIIII Placuit N442

345 ut fehlt V630

346 accusationem VD38

347 primum E97

348 omnes korr. aus omnis V630

349 in fide fehlt V630

350 est E97

351 facere I83

352 aut SG670

353 indefferenter VD38; indeferentur korr. aus indefentur P102

354 criminantur korr. aus crinantur Bcan4

355 discutiendo Bcan4

356 prodentibus O93

357 Quod] X Quod N442

358 ecclesiae] ecclesię vel V630

359 vel fehlt SG670; Bcan4; E97; P102

360 primates korr. aus primate N442

361 qui VD38; Bcan4

362 erant fehlt SG670

363 primatum korr. aus primatem V630; primatus korr. aus primates SG670

364 Reliqui V630; I83

365 vero fehlt V630

366 Erumque N442; earumque E97

367 primatum korr. aus primatem O93; primates SG670

368 archiepiscoporum korr. aus achiepiscoporum P102

369 utantur E97

370 Infames] XI Infames N442

371 Infames esse censemus omnes, qui suam aut christianam praevaricantur legem aut canonicam postponunt auctoritatem. Salvo in omnibus Romanae ecclesiae privilegio nullus metropolitanus absque ceterorum omnium comprovincialium episcoporum instantia aliquorum audiat causas eorum, quia irritae erunt, immo et causam in synodo pro facto dabit] Placuit ut presbyteri diaconi subdiaconi et cantores atque lectores quos omnes clericos vocamus res quocumque (quocumque korr. aus quoque VD38) modo in eorum dominio pervenientes habeant in propria potestate ad similitudinem castren si speculum (speculum korr. aus peculum VD38) ac liceat eis donare et secundum leges in suas testari quamvis in parentum suorum fuerint (fuerint korr. aus fuerit VD38) potestate sic tamen ut liberi eorum vel liberis non superstitibus parentes eorum legitimam porcionem capiant VD38

372 aut fehlt P102

373 auctoritate I83

374 Salvo] XII Salvo N442; Salva I83

375 romane korr. aus romae I83

376 audeat P102

377 pro facto] factam SG670

378 propositi V630; N442; E97; P102; propositi korr. aus prepositi SG670

379 recendentem VD38; cedentem SG670

380 suscipere korr. aus suscipere suscipere SG670

381 inpetire N442; impetere] impetere nec I83

382 Peregrina] XIII Peregrina N442

383 santione P9629

384 aut SG670

385 Salva] XIIII Salva N442

386 sedis E97

387 dovocetur N442; revocetur SG670

388 eo canonice in] in eo canonice VD38

389 episcopus I83; VD38; Bcan4

390 canonicamque korr. aus canicamque V630

391 concessum] non cessum P102

392 esse VD38

393 servare P9629; N442

394 metropholitanum I83

395 vel E97

396 habuerint Bcan4

397 infensos V630

398 primates V630

399 Nemini] XV Nemini N442

400 re I83; rei korr. aus re Bcan4

401 adversus V630; P9629; E97

402 Incerta] XVI Incerta N442

403 iudiciis I83; VD38; Bcan4; indiciis korr. aus iudiciis SG670

404 convicuntur P102

405 iudicario Bcan4

406 Criminationes] XVII Criminationes N442

407 maiorum korr. aus malorum SG670

408 am Rande per alias personas SG670

409 alios korr. aus alias SG670

410 ne V630

411 am Rande quae SG670

412 qui per ipsos] per ipsos qui V630; I83; VD38; SG670; Bcan4; E97; P102; qui per ipsos korr. aus per ipsos N442

413 ipsi digni korr. aus ipse dignę SG670

414 actibus SG670

415 pliblicis P102

416 omnis Bcan4

417 a VD38

418 Ut] XVIII Ut N442

419 romani I83; VD38; Bcan4; P102; romanae SG670

420 Placuit] XVIIII Placuit N442

421 iudicibus ecclesiasticis] ęcclesiasticis iudicibus E97

422 ad alios iudices ecclesiasticos fehlt P102

423 Si] XX Si N442

424 propriam fehlt E97

425 concilio I83; VD38; SG670; Bcan4

426 omnī E97

427 habetur SG670

428 conprovintialium korr. aus conprovintia V630; provincialem I83; provintiale Bcan4

429 episcoporum I83; VD38; SG670; Bcan4; E97; P102

430 cum fehlt E97

431 omni V630

432 provincialium I83; VD38; SG670; Bcan4; P102

433 concordia Bcan4

434 ministrari korr. aus ministrare VD38

435 et reliqua fehlt E97

436 comprovinciales korr. aus comprovincialis VD38

437 iusta I83; Bcan4; iuxta korr. aus iusta SG670

438 saecula] saecula seculorum VD38; saecula amen Bcan4; saecula saeculorum amen P102

439 Caveant] XXI Caveant N442

440 causam Bcan4

441 quippe V630; P9629; SG670; E97; P102; qui I83; quipper VD38

442 quippine et rationem] qui perpetrationem Bcan4

443 et fehlt SG670

444 am Rande vel vel proditores calumnię V630

445 proditoris] proditoris nec korr. aus proditoris N442

446 nec] nec eorum postea V630; P9629; nec korr. aus ne SG670

447 vos VD38; P102

448 audiatur korr. aus audatur V630

449 Nemo] XXII Nemo N442

450 qui] qui iam SG670

451 Si] XXIII Si N442

452 quibuslibet] quibus licet I83; Bcan4

453 quibuslibet criminibus] criminibus quibuslibet E97

454 clericum] clericum cum E97

455 in] in ea SG670

456 provincia in qua korr. aus provincia SG670

457 aut korr. aus at V630; aut korr. aus ut SG670

458 Illi O93; N442; I83; VD38; Bcan4; E97; P102

459 Primates] XXIIII Primates N442

460 am Rande primates V630

461 Primates accusatum discutientes fehlt SG670

462 episcopum] episcopum et korr. aus episcopum SG670

463 proferant korr. aus proferunt SG670

464 fretus E97

465 rerum I83; reum korr. aus rerum Bcan4

466 ipse korr. aus ipsum SG670

467 exanimatos SG670

468 convicatur P9629; convincantur I83; Bcan4; convincatur korr. aus convincantur SG670

469 Irritam] XXV Irritam N442; Irritam korr. aus Irritum SG670

470 iniusta N442; iniustam] iniustam in SG670

471 episcopum korr. aus episcoporum SG670

472 dampnatione Bcan4

473 ad I83; VD38; a korr. aus ad SG670

474 retractandum korr. aus retractandam V630; retractandam P9629

475 oppressis] oppressis ut I83; Bcan4

476 ab fehlt E97

477 Detractores] XXVI Detractores N442

478 Detrectatores V630

479 apiscopali E97

480 implectatur SG670

481 rem P102

482 ordinaliter SG670

483 am Rande XIII Bcan4; vor Plura Rubrik XIII Cur plura niceni concilii hic inserta non sunt et de athanasii defensione quam iulius papa rescripsit contra arrianos episcopos et quod episcoporum concilia fieri non debent sine auctoritate romanę sedis P102

484 evacuare korr. aus vacuare SG670

485 vilemve korr. aus velimve I83

486 interlinear nicenam SG670

487 synodum korr. aus synodo VD38

488 prolixam Bcan4

489 epistolam Bcan4

490 nostrae fehlt E97

491 sanctę E97

492 eam I83; VD38; Bcan4; P102

493 pradiximus korr. aus postdiximus SG670

494 divinitas korr. aus divinitatis SG670

495 sedis korr. aus sed V630

496 sacerdotii korr. aus sacerdotio SG670

497 decreto korr. aus decreta SG670

498 invenimus korr. aus inunimus N442

499 corundam P9629; VD38

500 concilio I83; SG670; Bcan4

501 recipi I83; Bcan4

502 perdiderat korr. aus perdiderit V630

503 ac V630

504 am Rande valde necessarium SG670

505 autem E97

506 eum korr. aus cum V630

507 eum posse] posse eum V630; P9629; SG670; Bcan4; E97; P102

508 episcoporum] episcoporum sociorum videlicet vestrorum SG670

509 episcoporum restitui quam depositus fuerat non ita est nec haec regula orthodoxorum sanctae ecclesiae est episcoporum sed Arrianorum fehlt I83; Bcan4

510 episcoporum restitui] episcoporum sociorum videlicet vestro[rum] restitui korr. aus episcoporum res P9629

511 quam depositus] quando posuit P9629

512 sociorum fehlt E97

513 urorum korr. aus virorum I83

514 haec adinventio ad perditionem orthodoxorum korr. aus haec adinventio ad perditionem orthodoxorum haec adinventio ad perditionem orthodoxorum O93

515 perditionem] perditionem ortodoxorum episcoporum restitui quam depositus fuerat non ita est nec haec regula orthodoxorum sanctae dei eccelesiae est episcoporum haec adinventio ad perditio I83

516 ortodoxorum episcoporum korr. aus ortodoxorum I83

517 episcoporum] episcoporum restitui quam depositus fuerat non ita est nec hęc regula orthodoxorum sanctę ęcclesię est episcoporum Sed arrianorum sotiorum videlicet vestrorum hęc adinventio ad perditionem orthodoxorum episcoporum Bcan4

518 uti korr. aus ut a SG670

519 voracibus O93

520 antiochiam SG670

521 consubstantialitate korr. aus consubstantialite E97

522 prolata P9629; I83; VD38; SG670; Bcan4; P102

523 nullus I83

524 aures O93

525 vires nec] vires nec pie korr. aus vires pie Bcan4

526 pie I83

527 am Rande Quod nullum concilium ratum esse potest si non apostolica autoritate fuerit fultum V630

528 consilium E97

529 est aut fehlt SG670

530 am Rande XIIII Bcan4; vor Igitur Rubrik XIIII De fuga athanasi non calumnianda P102

531 fuga super qua korr. aus fuga I83

532 qua fehlt N442

533 egistis SG670

534 hoc fehlt E97

535 fuerint korr. aus fuerit E97

536 una civitate] unam civitatem V630; P9629

537 vos fehlt V630; P9629; I83; VD38; SG670; Bcan4; E97; P102

538 demonstans VD38; demonstrans korr. aus demostrans Bcan4

539 quando fehlt V630

540 consilium korr. aus concilium SG670

541 ut eum korr. aus ut SG670

542 eum fehlt V630

543 occiderunt VD38

544 autem fehlt E97

545 super eum korr. aus super Bcan4

546 iesus I83

547 discesserunt E97

548 caelante I83; zelantes SG670

549 semetipsos, et Paulus in Damasco a principe gentis quaesitus de muro in sporta depositus est et manus quaerentis effugit korr. aus semetipsos P9629

550 paulus korr. aus paulo SG670

551 in fehlt P102

552 principe korr. aus pricipe VD38

553 sporta korr. aus porta N442

554 alii quamplurimi korr. aus aliquam plurimi SG670

555 innumerabiles korr. aus innumebiles VD38

556 in fehlt VD38; P102

557 quam in novo testamento] testamento quam in novo V630; P9629; I83; E97

558 fugiam P102

559 fugientibus korr. aus fugentibus Bcan4

560 erubessite Bcan4

561 quiescite insidiari] quiescente insidiatore SG670

562 quiescentque V630; P9629; E97; quiescunt SG670

563 eos mors korr. aus eos P102

564 exilia korr. aus exalia SG670; E97; exalia P102

565 in vos korr. aus in P9629

566 Unde korr. aus Ude VD38

567 timer I83

568 occidunt corpus] corpus occidunt E97

569 timete korr. aus timere SG670

570 potest] potest et N442; I83; SG670; Bcan4; P102

571 am Rande XV Bcan4; vor Multos Rubrik XV De privilegiis specialiter concessis apostolicę sedi et de repraehensione multimoda in arrianos episcopos P102

572 cognivimus I83; novimus E97

573 machinantibus SG670

574 mihi P9629; E97

575 me cui] huic korr. aus hic SG670

576 universali korr. aus universalis SG670

577 curam I83

578 providendum est korr. aus providendum Bcan4

579 esse korr. aus est SG670

580 sanctae fehlt E97

581 praefata korr. aus praefacta SG670

582 tam fehlt V630

583 qui I83; VD38; Bcan4; P102; quin SG670

584 oppressi korr. aus oppressis SG670

585 alia I83

586 ne I83; Bcan4

587 praesumant I83; Bcan4

588 ne I83

589 execrantur VD38

590 praedicto N442

591 facies E97; P102

592 calumnia VD38; calumnias SG670

593 nec quod eos oppressistis ipso dicente fehlt V630

594 opprexistis VD38

595 vim Bcan4

596 consilium VD38

597 caelebrastis korr. aus caelebratis P9629

598 dampnare korr. aus damp VD38

599 fieri] fieri non I83; VD38; Bcan4; P102; fieri korr. aus fieri non SG670

600 regulariter a korr. aus regulariter V630

601 nobis ad korr. aus nobis SG670

602 ad korr. aus a P9629

603 Non P9629; E97

604 eos aut probaretur recta sententia korr. aus eos

605 recta korr. aus rectas P9629; recte I83; Bcan4

606 improbaretur V630; E97; reprobaretur P9629; Bcan4; reprobaretur korr. aus probaretur SG670

607 perpensis korr. aus perperiesis V630

608 excommunicatos V630; excommunicari korr. aus communicari SG670

609 illosque korr. aus illos I83

610 liberare I83; Bcan4

611 aut korr. aus ut O93; ut I83; Bcan4

612 ab hac korr. aus ab I83

613 sancta korr. aus sanctę SG670

614 ait korr. aus aitque SG670

615 contristabit V630; P9629; Bcan4; contristaverit E97

616 contristabit V630; P9629; Bcan4; E97

617 fecerit vobis] vobis fecerit I83; VD38; SG670; Bcan4; P102

618 gessit] gessit Sed korr. aus gessit SG670

619 expectent I83; Bcan4

620 discipulis V630; P9629; I83; VD38; SG670; Bcan4; P102

621 am Rande XVI Bcan4; vor Nam Rubrik XVI quod non sint damnandi episcopi nisi a sede apostolica P102

622 sed korr. aus si SG670

623 sed aut] sicut I83

624 aut korr. aus autem SG670

625 peccantes sacerdotes korr. aus peccantes P9629

626 locum korr. aus locom P9629

627 alium sed per korr. aus alium SG670

628 templo et mensas nummulariorum proprio evertit flagello, et eiecit de templo korr. aus templo N442

629 nummolariorum Bcan4

630 eiecit korr. aus eie VD38; iecit P102

631 ipse alibi] alibi ipse I83; VD38; SG670; Bcan4; P102

632 de E97

633 deus VD38; Bcan4

634 diiudicat N442; I83; SG670; Bcan4

635 alibi idem korr. aus alibi I83

636 et P9629; ut korr. aus aut VD38

637 et P9629

638 iudicabimini korr. aus iudicamini P9629

639 quisque I83; VD38; SG670; Bcan4; P102

640 quisquam suam] suam quisque E97

641 praesumat evomere] praesumat sumere vomere VD38

642 evomere iniquitatem] iniquitatem evomere SG670

643 cuncta korr. aus cunc VD38

644 ne P102

645 eis E97

646 inconcesse I83; inconcessa korr. aus inconcesse Bcan4

647 inconcessa sunt korr. aus inconcessam SG670

648 postponendi SG670; proponendi E97

649 adiciendique korr. aus acdiciendique SG670

650 patientiam I83

651 praebita korr. aus praehibita SG670

652 ubi Bcan4; E97

653 limitata korr. aus limatata V630; limita P9629; inmita. interlinear vel limata SG670

654 sentia P9629

655 illi V630; P9629; E97

656 ostibus I83; Bcan4; ostibus, interlinear vel omnibus SG670

657 omnibus I83; Bcan4; omnibus, interlinear vel omnino SG670

658 am Rande XVII Bcan4; vor Nec Rubrik XVII Qualiter iudicandi sunt episcopi et ubi secundum nicenum synodum P102

659 iudicare aut damnare] iudicari aut damnari E97

660 antequam korr. aus antquam SG670

661 diffendendi Bcan4

662 fata korr. aus facta V630; VD38; SG670; facta E97

663 Nicena fehlt E97

664 factum I83

665 non korr. aus no V630

666 ad quam] atque I83; VD38; ad quam korr. aus Atque SG670

667 ullo fehlt VD38

668 a quibusdam] aliter korr. aus a quibus SG670

669 quibus I83; VD38; Bcan4; P102

670 agendum P102

671 interlinear fugere SG670

672 vor Similiter Rubrik DE ACCUSATORIBUS N442; am Rande XVIII Bcan4; vor Similiter Rubrik XVIII de accusatoribus et iudicibus episcoporum P102

673 Similiter] Similiter et P102

674 praefixa korr. aus postfixa SG670; praefata E97

675 at I83

676 suspiciantur VD38

677 agatari VD38; agitari korr. aus agatari P102

678 am Rande Hic dicit quod non iudices alii debent suscipi nisi quos accusatus elegerit I83 ; vor Similiter Rubrik Quod non iudices debent suscipiendos accusatus Bcan4

679 prefatam I83

680 quod VD38; quos korr. aus quod SG670

681 et VD38; P102

682 sedes korr. aus sedis P9629

683 delegaverint korr. aus deligaverint SG670

684 am Rande XVIIII Bcan4 ; vor Ex Rubrik XVIIII de improbatione et repraehensione contra arrianos episcopos propter expulsionem et expoliationem athanasii episcopi P102

685 Et E97

686 sede quam korr. aus sede Bcan4

687 ab fehlt I83; VD38; P102

688 nihil V630; P9629; I83; VD38; SG670; Bcan4; E97; P102

689 eis korr. aus eius V630; ei I83; eis korr. aus ei Bcan4

690 iniuste korr. aus iiuste SG670

691 christiani I83; Bcan4

692 deo E97

693 huius V630

694 ut praescriptum est eos] eos ut praecriptum est E97

695 praescriptum korr. aus scriptum O93

696 indicio O93

697 ad I83; Bcan4

698 ad Bcan4

699 damnarentur aut eicerentur korr. aus damnarentur VD38

700 aut eicerentur fehlt P102

701 praevaricatores korr. aus praevaricatorum SG670

702 evvangelicorum P9629

703 esse korr. aus esset Bcan4

704 sapienti korr. aus sapientium SG670

705 Nec korr. aus Ne SG670

706 in korr. aus i SG670

707 quod fehlt E97

708 expoliatus Bcan4

709 quas Bcan4

710 nullis Bcan4

711 possit korr. aus posscit SG670

712 sint integerrime] integerrime sint E97

713 saepe] saepe iam V630; P9629; E97

714 et apostolica auctoritate roboratum fehlt SG670

715 episcopus SG670

716 ordinationi korr. aus ordinatione Bcan4

717 ut N442

718 secundum korr. aus sanctum SG670

719 prima fronte] primam frontem SG670

720 fonte I83; fronte korr. aus fonte Bcan4

721 certare V630; certare, interlinear vel cedere P9629

722 aut I83; Bcan4; et VD38; P102

723 per fehlt VD38

724 suggestionem SG670

725 redintegrentur korr. aus redingrentur Bcan4

726 regulariter prius] prius regulariter E97

727 statui korr. aus statuti SG670

728 restituatur E97

729 si ita] ita si korr. aus si ita SG670

730 iustum E97

731 videntur korr. aus videtur SG670

732 iudicantes korr. aus idicantes O93

733 quod I83; quos korr. aus quod SG670

734 non regulariter] regulariter non I83; SG670; Bcan4

735 approbabatis korr. aus approbatis SG670

736 Non V630; E97; Nec] et non korr. aus non SG670

737 observastis korr. aus observas SG670

738 comodo VD38

739 videlicet P102

740 homo videt deus] deus homo videt I83; SG670; Bcan4

741 deus korr. aus deus ut VD38

742 faciem SG670

743 videt fehlt VD38; Bcan4; P102

744 videt in corde] in corde videt V630

745 paralippemenon SG670; Bcan4

746 dominus I83; VD38; SG670; Bcan4; P102

747 cogitationem korr. aus cognationem V630

748 est recipienda] recipienda est SG670

749 Adversum VD38; P102

750 quia V630; P9629; Bcan4; E97; P102

751 honor inflat] honore inflati estis SG670

752 infla I83

753 superbia I83

754 noxiam I83; noxam korr. aus noxiam SG670; Bcan4

755 Decuerat korr. aus Decurat VD38

756 iuxta korr. aus iusta SG670

757 suum korr. aus su N442

758 nobis korr. aus vobis SG670

759 et fehlt VD38

760 quid korr. aus quod SG670; quod P102

761 quidque I83; quid korr. aus quique SG670; quicquam korr. aus quidque Bcan4

762 committerent korr. aus committirent P9629

763 postularetur Bcan4

764 a fehlt Bcan4

765 restitutis Bcan4

766 praesumptione korr. aus praesumptio P9629; E97

767 crederetis Bcan4

768 nostra fehlt V630

769 causa] causa in korr. aus causa SG670

770 causa nos] nos causa V630; P9629; E97

771 respicit si korr. aus rescpicit P102

772 si] si in korr. aus si SG670

773 in nostra suscipiatur korr. aus suscipiatur in nostra O93

774 ne korr. aus nec SG670

775 que Bcan4

776 querala P102

777 querela vel fehlt E97

778 nos korr. aus nos nos V630

779 iudicari korr. aus iudicare Bcan4

780 legari VD38

781 omnem V630

782 Portamus I83; VD38; Bcan4; E97; P102; Portamus korr. aus Paramus SG670

783 qui korr. aus qua SG670

784 quin korr. aus qui SG670

785 beatus korr. aus beati SG670

786 informamur korr. aus informatur SG670

787 quatinus E97

788 auxilio] auxilio et SG670

789 ad VD38

790 ab omnibus nunc] nunc ab omnibus korr. aus ab omnibus SG670

791 perpetuum E97

792 adversis korr. aus adversi SG670

793 felitiano korr. aus felitio Bcan4

794 maximiniano O93

795 viris clarissimis consulibus] vv. cc. ss. VD38; VCC. SG670

796 EXPLICIT fehlt V630; SG670; E97; P102

© 2004-2006 Karl-Georg Schon
Dieser Text ist urheberrechtlich geschützt. Er steht unter der GNU Free Documentation License.
Demnach dürfen Sie ihn frei weiter verbreiten und bearbeiten, vorausgesetzt Sie nennen den Namen des ursprünglichen Autors und Sie geben auch anderen das Recht den von Ihnen bearbeiteten oder verbreiteten Text unter den gleichen Bedingungen weiter zu verbreiten. Im einzelnen finden Sie Bestimmungen der GNU Free Documentation License unter dem Menüpunkt Lizenz.

Zuletzt geändert am 8.4.2006