[Home]
[Überblick]
Handschriftenverzeichnis

Handschriftenbeschreibungen
[Text]
[Übersetzungen]
[Capitula Angilramni]
[Collectio Danieliana]
[Lizenz]
[Kontakt]
[Links]
[Impressum]
[Inhalt]

Projekt Pseudoisidor

Pseudoisidor

Capitula Angilramni

Collectio Danieliana

Pseudoisidor Teil I

Pseudoisidor Teil II

Pseudoisidor Teil III

Konzil von Konstantinopel

Inhaltsverzeichnis

Konzil von Chalkedon

Die Auflösung der Handschriftensiglen und Hinweise zur Edition finden Sie hier.

Konzil von Ephesus

O93, f. 43rb; V630, f. 89ra; W411, f. 26r; B132, f. 21ra; V1341, f. 20vb; E97, f. 258vb

INCIPIT SYNODUS EPHESINA1 PRIMA2 DUCENTORUM EPISCOPORUM HABITA ADVERSUS NESTORIUM CONSTANTINOPOLITANUM EPISCOPUM, qui purum hominem ex sancta virgine Maria natum asseruit, ut aliam personam carnis, aliam faceret deitatis, nec unum Christum in verbo dei et carne3 sentiret, sed separatim4 atque5 seiunctim6 alterum filium dei, alterum hominis praedicaret.

Convenit autem haec synodus7 Theodosio iuniore tertio decies8 et Valentiniano9 tertio consulibus era CCCCLXVIII10, cui synodo praesedit beatissimus quondam Cyrillus Alexandriae episcopus, qui cum omni concilio ad eundem Nestorium haec synodalia decreta transmisit:

Religioso et11 deo amabili12 consacerdoti Nestorio Cyrillus vel quicumque13 sunt <E97, f. 259ra> apud Ephesi14 synodum15.

Cum salvator noster aperte pronuntiet: Qui diligit patrem aut matrem super me, non est me dignus, et16 qui diligit filium aut filiam super me, non est me dignus, quid17 nos patiemur18, qui deposcimur19 a tua religione20, ut te super Christum salvatorem omnium diligamus21? Quid enim nobis in die22 iudicii proderit, aut quam satisfactionem repperire poterimus23 propter tam diuturnum24 silentium de prolatis25 a te26 contra eum blasphemiis? Et si quidem27 te tantummodo laederes28 docens ista vel sentiens, sollicitudo nobis minor exsisteret. Cum vero totam scandalizaveris ecclesiam et fermentum insolitae pravitatis et novae heresis miscueris in populis, nec tantum ibidem positis, sed ubique consistentibus. Nam tuarum expositionum libri per29 cuncta vulgati30 sunt, quae31 32 pro nostro33 silentio ratio34 ultra vel excusationis sermo sufficiat, aut quomodo non necesse sit meminisse Christi domini sic35 dicentis: Non putetis, quod venerim pacem mittere in terram36, non37 veni pacem mittere, sed gladium, veni enim separare38 hominem adversus patrem suum, et filiam39 adversus matrem suam. Nam cum laeditur fides, parentum reverentia velut inutilis et periculosa40 despicitur, et amor41 erga filios fratresque vitatur. Ad postremum etiam super ipsam vitam mors potius a piis viris eligitur, ut meliorem resurrectionem, sicut scriptum est, consequantur42. Ecce itaque te43 simul cum sancta44 synodo, quae apud amplam45 urbem Romam congregata est, praesidente sanctissimo et venerantissimo patre46 et consacerdote nostro Caelestino47 episcopo his scriptis synodicis te iam tertio <V630, f. 89rb> convenimus <W411, f. 26v> consilium dantes, ut a tam pravis abstineas48 dogmatibus, quae et sentire cognosceris et docere. Recipias vero fidem rectam ecclesiis per beatissimos apostolos et evange<B132, f. 21rb>listas ab initio traditam49, qui et oculis inspexerunt et ministri verbi <V1341, f. 21ra> fuisse monstrantur. Quod si hoc <O93, f. 43va> religio50 tua facere distulerit, iuxta dilationem51 litteris praefinitam sanctissimi et venerantissimi consacerdotis52 nostri Romanae praesulis ecclesiae Caelestini, scias te nullam sortem habere nobiscum nec locum aut convivium53 vel54 colloquium cum dei sacerdotibus et episcopis obtinere. <E97, f. 259rb> Non enim fas est contemnere55 ecclesias ita turbatas et scandalizatos56 populos57 fidemque rectissimam violatam, dissipatum58 quin etiam gregem, quem custodire debueras, siquidem iuxta nos amator recti dogmati59 exstitisses60 sanctorum patrum vestigia pia consectans. Omnes itaque, quos propter fidem tua religio61 a communione removit aut ab ordine suo deposuit laicos et62 clericos63 in nostram64 communionem recepimus65. Non enim iustum est eos tuis decretis opprimi, qui noverunt recta sentire, qui66 etiam benefacientes tibi prudentissime restiterunt. Hoc idem namque in epistola, quam misisti67 ad praesulem amplae Romae, sanctum et coepiscopum nostrum Caelestinum, significare curasti. Non autem sufficit68 solummodo fidei symbolum confiteri, quod expositum est per idem tempus sancti69 spiritus largitate a70 venerando et magno concilio apud Niceam congregato. Hoc enim nec intellexisti nec recte interpretatus es, quin immo perverse71, licet sono vocis eadem verba protuleris. Sed72 consequens est et iureiurando fateri te, quod73 anathematizes74 quidem tua75 polluta et profana dogmata, sentias autem et doceas, quae nos universi per orientem seu per occidentem episcopi et magistri praesulesque populorum credimus et docemus76. Epistolis autem ab Alexandrina tuae religioni77 directis78 ecclesia consensum praebuit, tam79 ea80, quae apud urbem Romam convenit sancta synodus, quam etiam nos omnes velut recte irrepraehensibiliterque conscriptis. Subdidimus autem his nostris, quae te81 sentire oporteat82 et docere, et83 ea84, a85 quibus abstinere conveniat. Haec est86 enim87 fides catholicae ecclesiae, cui cuncti88 consentiunt orthodoxi89 per90 orientem91 occidentemque pontifices:

Credimus92 in93 unum deum patrem omnipotentem, omnium visibilium et invisibilium94 conditorem et in unum dominum Iesum Christum filium dei natum de patre unigenitum, hoc est de95 substantia patris, deum ex deo, lumen ex lumi<V630, f. 89va>ne, <W411, f. 27r> deum verum ex deo vero, natum, non factum, homousion96 patris, hoc est unius cum patre substantiae, per quem omnia facta sunt in caelo et in terra, qui propter nos <V1341, f. 21rb> <E97, f. 259va> homines et propter nostram salutem descendit97 et incarnatus est et homo factus passus est, et resurgens tertia die ascendit in caelos, inde venturus est98 <B132, f. 21va> iudicare vivos et mortuos, et in spiritum sanctum. Eos autem, qui dicunt: Erat tempus, quando non erat, et antequam nasceretur, non erat, et quia ex nullis exsistentibus99 factus est, aut ex alia100 substantia vel essentia dicunt101 esse, aut102 convertibilem vel103 104 commutabilem dei filium, anathematizat catholica et apostolica ecclesia.

Sequentes itaque per105 omnia106 sanctorum patrum confessiones, quas loquente in eis sancto107 spiritu protulerunt108, et unitioni109, quae est in eorum intellectibus, aequis vestigiis inhaerentes atque iter ambulantes regium profitemur, quod110 ipsum unigenitum dei verbum natum ex ipsa patris essentia111, de deo vero deus verus, lumen de lumine, per quem omnia facta sunt, sive in caelis sive in terra, salutis112 nostrae causa descendens ad exinanitionem sese113 dignatus est inclinare, natus114 autem et homo factus, id est carnem de virgine sancta suscipiens eamque propriam faciens, nativitatem nostram ex vulva sustinuit homo de muliere procedens nec115, quod erat, abiciens. Nam licet factus sit in assumptione carnis et sanguinis, tamen servat116, quod erat, deus natura scilicet et veritate persistens. Nec carnem itaque dicimus in naturam deitatis esse117 conversam, nec118 substantiam carnis in119 inseparabilem120 121 dei verbi essentiam122 commutatam. Inconvertibilis est123 enim et incommutabilis idemque ipse iuxta scripturas iugiter permanens. Visus est124 autem et parvulus125 positus adhuc126 in cunabulis127 et128 in129 sinibus genitricis virginis constitutus universam creaturam replebat ut deus genitori130 suo131 indivisus132 exsistens133. Quod divinum est enim sine quantitate et sine mole cognoscitur, nec134 ullis terminis continetur. Unitum135 136 ergo carni verbum dei secundum subsistentiam137 confitentes, unum adoramus filium et dominum Iesum Christum, <O93, f. 43vb> non seorsum ponentes et determinantes hominem et deum velut invicem sibi dignitatis et auctoritatis unitate <E97, f. 259vb> coniunctum138. Hoc enim novitas vocis est et aliud nihil139, nec item Christum specialiter140 nominantes deum141 verbum, quod ex deo est, nec alterum142 similiter Christum specialiter, qui de muliere natus est, sed unum solummodo143 Christum144 dei145 patris verbum cum propria carne cognoscimus. Tunc enim etiam iuxta nos <V630, f. 89vb> unctus146 est, quamvis spiritum dignis147 ipse contulerit et non ad mensuram, sicut beatus148 evangelista Iohannes asseruit149. Sed nec illud dicimus, <W411, f. 27v> quod dei verbum velut in150 homine communi, qui de sancta virgine natus est, habitaverit151, ne152 deum homo Christus habitatorem possidere credatur. Quamvis enim verbum153 habitaverit154 in nobis et dictum sit in155 Christo habitare omnem156 plenitudinem deitatis corporaliter157, tamen158 <B132, f. 21vb> <V1341, f. 21va> intellegimus eum, quod159 caro factus, non sicut in sanctis habitare dicatur, nec talem160 in ipso habitationem161 factam definire temptabimus162, sed unitus iuxta naturam nec in carnem penitus commutatus talem sibi fecit habitationem, qualem et anima hominis habere creditur ad proprium corpus. Unus igitur est Christus, filius et dominus, non velut coniunctionem quamlibet in unitate dignitatis et auctoritatis hominis163 habentis164 ad deum. Non enim potest unire naturam165 sola dignitatis aequalitas. Denique Petrus et Ioannes aequalis166 sunt ad167 alterutrum dignitatis, propter quod168 apostoli et sancti discipuli esse monstrantur, verumtamen uterque non unus est, nec iuxta collationem vel connexionem modum coniunctionis advertimus. Hoc enim ad unitatem non sufficit naturalem nec secundum participationis effectum, sicut169 nos etiam adhaerentes170 domino unus cum eo spiritus sumus171, immo potius coniunctionis nomen172 evitamus tamquam173 non exsistens idoneum174, quod significet unitatis arcanum. Sed neque deum aut dominum Christi verbum dei patris asserimus, ne175 iterum manifestius in duo dividamus unum Christum, filium et dominum, et in crimen sacrilegii176 recidamus, deum illi177 seipsum facientes178 et dominum, unitus quippe, sicut superius diximus, deus verbum carni secundum subsistentiam179 deus quidem est omnium et dominatur180 universitatis. Verumtamen nec servus est sibi ipse nec dominus, <E97, f. 260ra> quia ineptum est vel181 potius impium hoc sentire vel dicere. Quamvis enim deum suum182 patrem183 dixerit, cum184 deus sit etiam ipse185 natura et de186 illius essentia, tamen nullatenus187 ignoramus, quod manens deus homo quoque factus sit, qui sub deo iuxta188 debitam legem naturae humanitatis exsisteret, ipse vero sibi, quomodo vel deus poterit esse vel dominus? Ergo sicut homo, quantum decenter exinanitionis mensurae congruit, sub deo se189 nobiscum esse asseruit190, hoc etiam modo191 sub lege factus est, quamvis ipse promulgaverit legem et legislator ut deus exstiterit192. Cavemus193 194 de Christo dicere: propter assumentem veneror assumptum <V630. f. 90ra> et propter invisibilem adoro visibilem. Horrendum vero super hoc etiam illud dicere: is, qui susceptus est, cum eo, qui suscepit195, nuncupatur deus. Qui enim haec dicit, dividit iterum in duos Christos eum, qui unus est196, hominem seorsum in parte et deum similiter in parte constituens. Evidenter enim denegat unitatem, secundum quam non197 alter cum altero coadoratur198 aut conuncupatur199 deus, sed unus intellegitur Christus Iesus, filius dei unigenitus, <B132, f. 22ra> <W411, f. 28r> una servitute cum propria carne venerandus. Confitemur etiam, quod idem ipse, qui ex deo patre natus <V1341, f. 21vb> est filius unigenitus deus, licet iuxta naturam suam expers200 passionis exstiterit, pro nobis tamen secundum scripturas carnem perpessus sit et erat in crucifixo corpore propriae carnis impassibiliter ad se referens passionem201. Gratia vero dei pro omnibus202 gustavit203 mortem tradens et204 proprium corpus, quamvis205 naturaliter ipse vita206 sit et resurrectio mortuorum. Nam207 ut mortem ineffabili potentia proculcaret208 ac prius in sua carne primogenitus ex mortuis fieret et primitiae dormientium viamque faceret humanae naturae ad incorruptionis recursum, gratia dei, sicut supra<O93, f. 44ra>dictum est, pro omnibus gustavit mortem et tertia209 die resurgens exspoliavit infernum. Idcirco quamvis dicatur, quod per hominem facta sit resurrectio mortuorum, tamen intellegimus hominem factum verbum, quod ex deo est, et per ipsum mortis imperium fuisse destructum210. Veniet autem temporibus praefinitis, sicut est unus filius et dominus in gloria patris, ut iudicet <E97, f. 260rb> orbem terrarum in aequitate, sicut scriptura211 testatur. Necessarie igitur et hoc212 adicimus: annuntiantes enim secundum carnem mortem unigeniti filii dei, id est, Iesu Christi et resurrectionem eius et in caelis ascensionem pariter confitentes, incruentam celebramus in ecclesiis sacrificii servitutem. Sic213 etiam ad mysticas benedictiones accedimus214 et sanctificamur participes sancti corporis et pretiosi sanguinis Christi omnium215 nostrorum redemptoris effecti, non ut communem carnem percipientes, quod absit, nec ut viri sanctificati et verbo coniuncti secundum216 dignitatis unitatem aut sicut divinam possidentis habitationem, sed217 vere vivificatricem et ipsius verbi propriam factam. Vita218 enim naturaliter ut deus exsistens, quia proprie carni unitus est, vivificatricem eam esse professus est. Et ideo quamvis dicat ad nos: Amen, amen dico vobis, nisi manducaveritis carnem filii219 hominis et biberitis eius sanguinem, non tamen eam ut hominis220 unius221 ex nobis existimare debemus. Quomodo enim iuxta naturam suam vivificatrix <V630. f. 90rb> esse caro hominis poterit? sed ut vere propriam eius factam, qui propter nos filius hominis222 est223 factus et vocatus. Eas autem voces, quas salvator noster224 in evangeliis protulit, non in duabus substantiis225 aut personis omnino partimur226. Non enim duplex est unus Christus et deus227 solus, quamvis ex duabus diversisque rebus ad unitatem cognoscitur228 individuam229 convenisse230, sicut homo quoque ex anima constat231 et corpore non duplex potius, sed unus est ex utraque232. <V1341, f. 22ra> Humanas ergo <W411, f. 28v> et233 divinas234 insuper voces ab uno Christo dictas animadvertentes recte sentimus. Cum enim de duobus235 dignissime loquitur de seipso: Qui me videt236, videt237 et patrem, et ego et pater unum sumus, divinam eius intellegimus ineffabilemque naturam, secundum quam unus est cum patre suo propter <B132, f. 22rb> unam eandemque238 substantiam, imago et caracter splendorque gloriae eius exsistens. Cum vero humanae naturae mensuram nullatenus ignorans Iudaeos alloquitur239: Nunc me quaeritis occidere hominem, qui veritatem vobis locutus240 sum, item non minus <E97, f. 260va> eum, qui in similitudinem241 et aequalitatem patris est, deum verum etiam242 in mensuris humanitatis eius243 agnoscimus. Si autem necessario creditur, quod244 natura deus245 exsistens factus sit caro, immo potius homo animatus anima rationali246, quae causa est, ut247 in eius quilibet248 vocibus erubescat249, si eas homine250 dignas effatus est251? Quod si sermones homini congruentes abicit, iuxta nos hominem fieri252, quis253 coegit? Cum vero se propter nos ad exinanitionem spontaneam misericorditer inclinaverit, quam ob causam dignos exinanitione254 sermonis255 effugerit? Uni igitur personae cuncta256 eius in evangelio adscribimus257, uni substantiae verbi, scilicet incarnati, quia258 unus est dominus Iesus Christus, ut scriptum est: appellatum vero ab259 apostolo pontificem confessionis nostrae, tamquam sacrificantem260 deo et patri fidei nostrae confessionem, quae a nobis ipsis261 per262 263 ipsum deo et patri incessanter264 offertur265. Iterum eum266 dicimus, qui ex deo secundum naturam filius267 unigenitus, nec homini praeter eum alteri268 sacerdotii nomen et officium deputamus. Factus269 est enim mediator dei et hominum et reconciliator ad pacem semetipsum deo et patri pro nobis offerens in odorem suavitatis, ideoque dicebat: Sacrificium et oblationem noluisti, holocausta pro peccato non tibi placuerunt, corpus autem perfecisti270 mihi, tunc dixi: Ecce venio. In capite libri scriptum est de me, ut faciam, deus, voluntatem tuam. Obtulit271 enim proprium corpus non pro se, sed pro nobis in odorem suavitatis. Nam qua pro se oblatione vel sacrificio indigeret272, ab omni peccato liber, ut deus exsistens? Quod si omnes <V630, f. 90va> peccaverunt et egent273 gloria dei secundum hoc274, quod sumus, <O93, f. 44rb> ad mutabilitatis excessum275 proniores276 effecti277. Peccatis aegrotavit humana natura, ipse vero non ita, ideoque278 nos gloria eius egemus279. Cur erit ultra iam dubium, quod agnus verus pro nobis sit immolatus? Qui dicit autem, quia se280 ipsum tam pro se quam pro nobis obtulerit, nullatenus impietatis crimen281 effugiet, cum nihil prorsus <V1341, f. 22rb> iste282 deliquerit283, nec ullum fecerit omnino <W411, f. 29r> peccatum. Qua284 igitur egeret285 oblationes286 nullo suo exstante facinore? <E97, f. 260vb> Pro quo287, si288 esset satis admodum, convenienter289 offerret? De spiritu quoque, cum dicit: Ille me clarificabit290, hoc rectissime sentientes291, unum Christum et filium, non velut alterius egentem <B132, f. 22va> gloria, confitemur ab292 spiritu sancto gloriam consecutum, quia spiritus eius nec melior nec superior ipso est. Sed quia humana opera faciens ad demonstrationem suae deitatis virtute proprii spiritus utebatur, ab ipso glorificari dicitur293, quod virtus sua vel294 disciplina quaelibet unumquemque clarificet295. Quamvis enim in sua sit substantia spiritus eius296 et intellegatur in persona proprietas iuxta id, quod spiritus est, et non filius, attamen alienus non297 est ab illo. Nam spiritus appellatus est veritatis298 et veritas Christus est, unde299 et ab isto similiter sicut ex deo patre procedit. Denique hic ipse spiritus etiam per sanctorum manus apostolorum miracula gloriosa perficiens dominum glorificavit Iesum Christum, postquam ascendit in caelum. Nam creditus est Christus natura deus exsistens per suum spiritum virtutes300 efficiens, ideoque dicebat: De meo accipiet et annuntiabit301 vobis. Nequaquam vero participatione302 alterius idem303 spiritus sapiens aut potens dicitur, quia per omnia perfectus est et nullo prorsus indigens bono. Nam paternae virtutis et sapientiae, id304 est, filii spiritus creditur, et ideo ipsa re et subsistenti305 virtus et sapientia comprobatur. Igitur quia306 deum carni307 unitum iuxta subsistentiam308 sancta309 virgo corporaliter peperit, idcirco eam dei genitricem esse profitemur, non quod verbi natura exsistendi principium de carne sortita sit, erat enim310 in principio verbum311 et deus erat verbum et verbum erat apud deum, et ipse est312 conditor saeculorum patri coaeternus et universitatis conditor313. Sed quod314 superius diximus, iuxta subsistentiam315 sibimet uniens316 humanam317 naturam nativitatem sustineret318 ex ipsa vulva corporea, non quod eguerit necessario319 propter suam naturam nativitate320, quae est in extremis saeculi facta temporibus, sed ut ipsas benediceret substantiae nostrae primitias, et dum deum321 carni322 unitum mulier323 edidisset, illa, quae adversus omne <V630, f. 90vb> genus humanum maledictio fuerat prolata <E97, f. 261ra> desineret324, nec iam morti nostra corpora destinaret. Illud quoque, quod dictum est: In tristitia paries filios, ipse dissolvens verum esse monstraret, quod prophetae voce praedixerat325: Absorta326 est mors in victoria327, et iterum: <B132, f. 22vb> Abstulit deus omnem lacrimam ab omni facie. Propter hanc enim causam dicimus eum dispensatorie328 et ipsis bene<V1341, f. 22va>dixisse tunc nuptiis <W411, f. 29v> cum in Chana329 Galileae cum sanctis vocatus330 apostolis331 332 adesse333 dignatus est. Haec sapere sumus edocti334 a sanctis apostolis et evangelistis et ab omni scriptura divinitus inspirata335, nec non et a beatis patrum confessionibus veritatis336 subnexis337. His omnibus etiam338 religionem339 concordare340 et praeter aliquem dolum consentire341 convenit342. Quae vero religioni343 tuae anathematizare necesse est, huic epistolae nostrae subiecta344 sunt:

I345 Si quis non confitetur deum esse346 veraciter Emmanuel et propterea dei genitricem sanctam virginem peperit enim secundum carnem347 factum dei verbum, secundum quod scriptum348 est: Verbum caro factum est, anathema sit.

II349 Si quis non confitetur carni350 secundum substantiam351 unitum352 dei patris353 verbum unumque esse Christum cum propria carne eundem scilicet354, deum simul et hominem, anathema sit.

III355 Si quis in uno356 Christo dividit subsistentias357 358 post359 unitatem sola360 eas361 connexione coniungens ea, quae secundum dignitatem vel etiam auctoritatem aut potestatem ac non potius conventu362 qui per unitatem factus est naturalem363, anathema sit.

<O93, f. 44va> IIII364 Si quis personis365 duabus366 vel subsistentiis367 eas voces, quae in apostolicis scriptis continentur368 et evangelicis, dividit vel, quae de Christo dicuntur369 a sanctis vel ab ipso, et aliquas quidem ex his velut homini, qui praeter dei verbum specialiter intellegatur aptaverit, illas370 autem tamquam371 dignas deo372 soli373 dei patris verbo deputaverit, anathema sit.

V374 Si quis audeat375 dicere Christum hominem theophron376, id377 est deum fortem378, ac non potius deum esse veraciter dixerit tamquam379 filium per naturam, secundum quod verbum caro factum est380 et381 communicavit similiter ut nos carni382 et sanguini, anathema sit.

VI383 Si quis dicit deum esse vel dominum384 Christi dei patris verbum et non magis eundem ipsum385 confitetur <E97, f. 261rb> deum simul et hominem, proptera quod verbum caro factum est secundum scripturas, anathema sit.

VII386 Si quis velut hominem Iesum, operante387 deo verbo <B132, f. 23ra> dicit adiutum et unigeniti gloriam tamquam alteri praeter <V630, f. 91ra> ipsum existenti tribuit, anathema sit.

VIII388 Si quis audet dicere assumptum hominem coadorandum deo verbo et conglorificandum389 et conuncupandum deum tamquam390 alterum cum altero, nam con391 sillaba392 semper393 adiecta hoc394 cogit intellegi395, ac non potius una supplicatione396 veneratur Emmanuel unamque397 ei glorificationem dependit, iuxta quod verbum caro factum est, anathema sit.

<V1341, f. 22vb> VIIII398 Si quis unum dominum Iesum Christum glorificatum dicit ab spiritu sancto tamquam399, qui aliena virtute per eum usus fuerit400 et ab eo acceperit401 efficaciam402 contra immundos spiritus, posse et coram403 hominibus404 divina signa perficere405 ac non potius406 proprium fatetur eius spiritum407, per quem divina signa explevit408, anathema sit.

<W411, f. 29*r> X409 Pontificem et apostolum confessionis nostrae factum esse Christum divina scriptura commemorat. Obtulit enim410 semetipsum pro nobis in odorem suavitatis deo et patri. Si quis ergo pontificem et apostolum nostrum dicit factum non ipsum dei verbum, quando caro factum est et iuxta nos hominem411, sed velut alterum praeter ipsum specialiter hominem ex muliere, aut qui412 dicit, quod413 pro se obtulisset414 semetipsum oblationem et non415 potius pro nobis solis, non enim416 eguit417 oblatione, qui peccatum omnino nescivit, anathema sit.

XI418 Si quis non confitetur carnem domini vivificatricem esse et propriam419 ipsius verbi dei patris, sed velut alterius praeter ipsum coniuncti eidem420 per dignitatem aut quasi divinam habentis habitationem ac non421 potius vivificatricem esse, quia facta est propria verbi422 vivificare valentis, anathema sit.

XII423 Si quis non confitetur dei verbum passum carne et424 crucifixum carne et mortem carne gustasse factumque425 primogenitum ex mortuis, secundum quod vita est et vivificator ut426 deus, anathema sit.

<B132, f. 23rb> INCIPIT ALIA AD EUNDEM NESTORIUM DE427 HERETICIS428 EPISTOLA

Ait429 430 431 igitur sancta magna synodus: Ipsum, qui est ex deo patre naturaliter natus, filium unigenitum, deum de deo vero, lumen de lumine, <E97, f. 261va> per quem et cum quo432 omnia fecerit pater433, hunc descendisse434 confitetur435, incarnatum esse et hominem factum passum esse et436 resurrexisse tertia die, ascendisse rursus in caelos. Haec nos sequi verba437 debemus, his nos convenit obtemperare dogmatibus, considerantes, quid sit <V630, f. 91vb> incarnatum esse et hominem factum dei verbum. Non enim dicimus, quod dei natura conversa vel immutata438 sit, sed magis, quod carnem animatam anima rationabili439 sibi copulaverit verbumque440 substantialiter, ineffabiliter et irrepraehensibiliter441 factus sit homo et nuncupatus sit442 etiam filius hominis, non nuda443 tantummodo voluntate, sed nec assumptione sola personae, sed quod diversae quidem naturae in unum convenerint, unus tamen ex ambobus444 Christus et filius non evacuata vel445 sublata diversitate naturarum446 <V1341, f. 23ra> per447 coniunctiones448, sed449 quia simul nobis effecerunt, unum deum et Christum et450 filium, id451 est divinitas452 et humanitas per arcanam <O93, f. 44vb> illam ineffabilemque453 copulationem ad humanitatem. Itaque is454, qui ante saecula omnia natus455 est ex patre, etiam ex muliere carnaliter est456 procreatus, non quia divina ipsius natura de457 sacrata458 virgine sumpsit exordium, nec quod459 propter seipsum460 opus habuit secundo nasci post illam nativitatem, quam habebat461 ex patre. Est enim ineptum et stultum hoc dicere, quod is, qui ante omnia saecula est consempiternus patri, secundae generationis eguerit, <W411, f. 29*v> ut esse inciperet, sed quia propter nostram salutem <B132, f. 23va> naturam sibi copulavit humanam et processit ex muliere, idcirco dicitur natus esse carnaliter. Neque enim primum natus est homo communis de sancta virgine et tunc462 demum inhabitavit in eo verbum, sed in ipsa vulva uteroque virginali secum carnem463 coniunxit et sustinuit generationem carnalem carnis suae nativitatem suam464 faciens. Sic illum dicimus et passum esse et resurrexisse, non quia deus verbum in sua natura passus sit aut plagas aut clavos465 transfixionis466 aut alia vulnera susceperit467, deus namque incorporalis et468 extra passionem469 est, sed quia corpus illud, quod ipsius proprium470 factum est471, <E97, f. 261vb> haec472 473 sustinuit, ideo haec omnia pro nobis ipse dicitur passus, inerat enim in eo corpore, quod patiebatur deus, qui pati non poterat. Simili modo et mortem ipsius474 intellegimus, immortale475 enim et incorruptibile est naturaliter et vita et vivificans deus verbum. Sed quia476 per477 corpus ipsius proprium gratia dei iuxta Pauli vocem pro omnibus mortem gustavit, idcirco ipse dicitur mortem passus esse pro nobis, non quod ipse mortem esset478 expertus, quantum ad ipsius naturam pertinet, insania enim est hoc vel sentire479 vel dicere, sed quod, ut diximus, vera caro ipsius mortem gustavit, ita et resurgente carne ipsius rursus resurrectionem dicimus, non quia in corruptionem ceciderat480, absit, sed qui<V630, f. 91va>a eius surrexit481 corpus. Ita Christum unum482 et dominum confitemur, non tamquam hominem483 cum verbo coadorantes, ne484 divisionis485 quaedam species inducatur, sed unum iam et eundem adorantes486, quia non est alienum a verbo corpus suum, cum quo ipse487 etiam assidet488 patri. Nec hoc ita dicimus quasi duobus filiis assidentibus, sed uno cum carne per unitatem, quia489 si talem copulationem factam per substantiam490 aut quasi impassibilem aut quasi parum decoram noluerimus491 accipere, in id incidemus492, ut duos filios esse dicamus. Necesse est enim discernere et dicere hominem separatim fuisse sola filii appellatione honoratum493 rursus verbum494, quod est ex495 deo in496 homine497 <V1341, f. 23rb> in498 veritate filium499 dei, sed discernere in duos filios non debemus unum dominum500 Iesum Christum, neque enim id501 iuvat rectam fidei rationem, licet nonnulli copulationem, nescio <B132, f. 23vb> quam, perhibeant personarum. Non dixit502 enim scriptura503 verbum dei personam sibi hominis assumpsisse, sed carnem factum esse. Id autem est ostendere504 dei verbum similiter ac nos participium505 506 habuisse carnis et sanguinis, et corpus nostrum proprie suum fecisse et hominem ex muliere processisse non abiecta nec deposita deitate, ut generationem507 illam amitteret508, quam habebat509 ex patre, sed mansisse etiam in assumptione510 carnis deum, quod511 erat. Hoc ubique <W411, f. 30r> rectae512 fidei ratio protestatur. <E97, f. 262ra> In tali sensu sanctos513 patres fuisse comperimus; ideo illi non dubitaverunt514 sanctam virginem dicere theotocon515, non quia verbi natura deitasque in sancta virgine sumpsit exordium, sed quod ex ea natum sit sacrum illud corpus animatum anima rationabili516, cui substantialiter adunatum517 dei verbum carnaliter esse518 natum dicitur. Haec igitur pro519 caritate in Christo scribo520 tibi quaerens tamquam fratrem et contestans coram deo et electis angelis, ut haec nobiscum et sentias521 et doceas, ut ecclesiarum pax salva servetur, et concordiae caritatisque vinculum indissolubile522 <O93, f. 45ra>maneat sacerdotibus523.

O93, f. 45ra; V630, f. 91va, W411, f. 30r; B132, f. 23vb; V1341, f. 23rb; E97, f. 262ra


1 EFESANA W411; EPHESENA V1341

2 PRIMA] PRIMA AD W411

3 carne] carne faceret V1341

4 seperatim W411

5 atque fehlt B132

6 seiunctum O93; E97

7 synodus] sinodus sub W411

8 decimo V630; W411; B132; V1341; E97

9 vaentiniano korr. aus valentiano E97

10 CCCCXVIII O93; CCCCLVIII V1341

11 ac korr. aus a W411

12 amabili korr. aus amabile W411

13 quicumque] quę convenit W411

14 efesum W411

15 sinodus W411

16 et qui diligit filium aut filiam super me, non est me dignus fehlt O93

17 Quid korr. aus Qui W411

18 patiemur korr. aus patiemus W411

19 deposcimur korr. aus deposcimus W411

20 relegione W411

21 diligamus] diligamus Quid (korr. aus Qui) nos patiemur (korr. aus patiemus) qui deposcimur (korr. aus deposcimus) a tua religione Ut te super christum salvatorem omnium diligamus W411

22 diem W411

23 poterimus korr. aus potuerimus W411

24 diurnum W411

25 prolatis korr. aus prolati W411

26 te contra korr. aus te B132

27 quidem te korr. aus quidem O93

28 lederes korr. aus ledere W411

29 pro W411

30 vulgati korr. aus vulgata V1341

31 quae fehlt W411

32 quae pro nostro silentio] pro nostro silentio quae V630; B132; V1341; E97

33 nostro korr. aus nostros W411

34 oratio V630; W411; B132; V1341

35 sic fehlt W411

36 terra V630; V1341; E97

37 non veni pacem mittere fehlt W411

38 separare korr. aus separari O93

39 filia O93

40 pericosa W411

41 amor korr. aus amore W411

42 consequatur B132

43 te fehlt W411

44 sancto W411

45 ampla B132

46 fratre W411

47 celestino korr. aus celestine W411

48 abstineas] abstineas distortisque W411

49 traditam korr. aus traditas B132

50 relegio W411

51 dilationem korr. aus dilectionem E97

52 consacerdotes O93

53 convivium vel fehlt W411

54 vel colloquium fehlt V630; B132; V1341; E97

55 contemnere] conteri non solum V630; B132; conterere nos W411; conteri non V1341; contemnere solum E97

56 scandalizatas V630; B132; V1341; scandalizatos korr. aus scandalizatas E97

57 populis V630; B132; V1341

58 dissipatamque V630; B132; dissipatam korr. aus dissipatum W411; dissipatumque V1341

59 dogmatis V630; B132; V1341; E97

60 extetisse W411

61 relegio W411

62 aut V1341

63 clericos korr. aus clecos E97

64 nostram communionem korr. aus nostra communione O93; nostram communionem] nostra communione W411; E97

65 recipimus E97

66 quin E97

67 misimus V630; B132; V1341; misi W411

68 sufficit korr. aus sufficit vel religionis O93; sufficit vel tue religionis korr. aus sufficit vel religionis V630; sufficit] sufficit tue relegionis W411; sufficit vel regionis B132; sufficit vel religionis V1341; sufficit tuae religioni E97

69 sancti spiritus] spiritus sancti V630; B132; V1341; E97

70 a fehlt W411

71 perverse] per se B132

72 sed korr. aus se W411

73 quo W411

74 anathematizes korr. aus anathematizates E97

75 tua fehlt W411

76 docemus korr. aus videmus B132

77 relegioni W411

78 directis korr. aus directus W411

79 tam korr. aus tamen B132

80 eam W411

81 te fehlt V630; te sentire] sentire te B132; V1341; E97

82 oportet B132

83 et fehlt W411

84 ea fehlt V630; B132; V1341; E97

85 a fehlt W411

86 est fehlt W411

87 autem B132

88 cuncti korr. aus cuncte W411

89 orthodoxis W411

90 super W411

91 orientem] orientem et W411

92 am Rande Credo W411

93 in unum] INUM W411

94 invisibilium korr. aus visibilium W411

95 ex V1341

96 omousion korr. aus homoeusion W411

97 discendit W411

98 est fehlt W411

99 exstantibus W411

100 alia sustantia korr. aus aliprotantia O93

101 dicant V1341

102 trepton hoc est korr. aus aut B132

103 aut V1341

104 vel commutabilem] commutabilemque W411

105 per omnia] omnium V630; B132

106 omnium W411; V1341

107 sancto spiritu] spiritu sancto W411

108 pertulerunt W411

109 intentioni V630; B132; V1341; unitioni] intenti omni W411

110 quod fehlt E97

111 substantia W411

112 saluti W411

113 se W411

114 natus korr. aus nas O93

115 nec korr. aus ne O93; V630

116 etiam V630; B132; servat] etiam sic W411; V1341

117 esse korr. aus se W411

118 nec] nec in korr. aus nec E97

119 in fehlt W411; V1341; E97

120 interlinear vel ineffabilem E97

121 inseparabilem korr. aus separabilem V630; B132; ineffabilem W411

122 essentiam korr. aus essententiam W411

123 est enim] enim est W411

124 est fehlt B132

125 parvulus korr. aus parvulis V630

126 atque V630; B132; V1341; que korr. aus atque W411

127 cunabulis korr. aus cunabilis W411

128 et in korr. aus et O93

129 in fehlt V630; B132; W411; E97

130 genitoris B132

131 suo korr. aus sui V630; sui B132

132 indivisus korr. aus indivesus O93

133 existeret V630; B132; V1341; exsistens korr. aus exsistat W411

134 nec korr. aus ne O93

135 Unitum fehlt W411

136 Unitum ergo carni fehlt V630; B132; V1341

137 subsistentiam korr. aus substantiam O93

138 coniunctos korr. aus coniuncto W411; coniunctos korr. aus coniunctum E97

139 nic W411

140 specialiter nominantes deum verbum quod ex deo est, nec alterum similiter Christum specialiter korr. aus specialiter V1341

141 domini B132

142 alterum korr. aus alter O93

143 solummodo korr. aus solo modo W411

144 christum korr. aus christi V1341

145 dei korr. aus dei de W411

146 cunctus W411

147 dignis korr. aus dignus O93

148 beatus evangelista Iohannes] iohannes beatus evangelista E97

149 assentit B132

150 in homine communi] hominem communem V630; B132; V1341; homini commune korr. aus homine communi W411

151 habitaverat W411

152 nec W411

153 verbum fehlt V630; B132; V1341; E97

154 habitaverat W411

155 in Christo habitare] habitare in christo W411

156 homine korr. aus hominem W411

157 corporaliter] corporaliter et W411

158 attamen V630; B132; V1341

159 quod caro korr. aus quod W411

160 tamen, interlinear vel talem V630

161 habitatione W411

162 temptavimus W411; temptamus E97

163 hominis fehlt W411

164 habens E97

165 natura W411; naturas E97

166 equales W411

167 ad fehlt W411

168 quod] quod et W411

169 sicut] sicut et V630; V1341

170 adherens korr. aus adherentes O93

171 sum O93; sumus korr. aus summus W411

172 nomen evitamus] nomine vitamus W411

173 tam W411

174 idonem W411

175 sed W411

176 sacrilegi W411

177 illi seipsum] illum esse ipsum korr. aus ille seipsum W411

178 fastentes korr. aus facientes W411

179 subsistentiam] subsistentiam si korr. aus subsistentiam E97

180 dominator W411

181 nec W411

182 suum patrem dixerit cum deus sit etiam ipse natura de] dixerit suum patrem in se natura et korr. aus suum in se natura in se natura et V630

183 patrem dixerit cum deus sit etiam fehlt W411; B132

184 cum deus sit etiam ipse natura et de illius essentia] in se natura et illius essentia V630

185 ipsa W411; ipse] in se B132

186 de fehlt W411; B132

187 nullatenus korr. aus ullatenus B132

188 iuxta fehlt V630; iuxta korr. aus iuxtam V1341

189 se fehlt W411

190 decrevit korr. aus deseruit V630; deseruit W411; B132; V1341

191 quomodo V630; W411; B132; V1341

192 existeret V630; B132; W411; V1341

193 Caveamus B132

194 Cavemus] Cavemus autem W411

195 suscipit V630; B132; suscepit] suscepit non W411; suscepit non korr. aus suscipit non V1341

196 est] est et W411

197 non fehlt W411

198 coadoratur korr. aus coadorantur O93; coadorantur V630; B132; V1341; adorantur W411

199 connuncupantur V630; W411; V1341

200 expers korr. aus ex persona O93; B132; expers] ex persona W411

201 passiones W411

202 hominibus V630; B132; W411; omnibus korr. aus hominibus V1341

203 gustavit korr. aus gestavit V630

204 et fehlt W411; ei E97

205 quamvis] quamvis et V630

206 vita sit korr. aus vitavit V630

207 am Rande DE PROCULCATIONE MORTIS O93

208 proculcareret W411

209 tertio V1341; tertio die korr. aus tertio W411

210 distructum W411

211 scritpura testatur] scriptum est B132

212 hoc adicimus] adicimus hoc B132

213 am Rande de sacramento corporis et sanguinis christi O93

214 accedimus korr. aus accepimus O93

215 omniumque E97

216 secundum fehlt B132

217 sed] sed ut korr. aus se ut W411; sed ut V1341

218 vitam W411

219 fili W411

220 hominus W411

221 unius ex nobis korr. aus unius V1341

222 hominis] hominis et W411

223 est fehlt W411

224 noster fehlt V630

225 subsistentiis W411

226 partimur korr. aus patimur B132; V1341

227 deus fehlt W411

228 cognoscetur W411

229 Individuo W411

230 cognovisse W411

231 constans W411

232 utroque W411; E97

233 et fehlt W411

234 divinas] divinas ergo W411

235 duo W411; deo V1341

236 vidit W411

237 vidit W411

238 eademque W411

239 alloquitur] adloquitur dicens W411

240 locutus sum] loquitur W411

241 similitudinem et aequalitatem] similitudine et aequalitate W411; V1341; E97

242 etiam] etiam et V1341

243 eius korr. aus ius W411

244 quo W411

245 dei E97

246 racionabili W411

247 ut fehlt W411

248 qualibet W411

249 erubescas korr. aus erubescat W411

250 homine korr. aus hominem W411

251 es W411

252 fieri quis korr. aus fieri B132

253 quos V630

254 exinanitione korr. aus examinatione O93; V630; examinatione interlinear vel inanitione B132

255 sermones O93; W411; E97

256 cunctas V1341

257 adscribemus W411

258 quia unus] qui agnus B132

259 ab apostolo] apostolum W411

260 sanctificante W411

261 ipsis per korr. aus ipsis O93

262 per fehlt W411

263 per ipsum] ipsi V630; V1341; per ipsum] ipsi korr. aus ipsum B132

264 incensanter V630

265 offertur. Iterum eum dicimus, qui ex deo secundum naturam filius unigenitus] offertur. Iterum ipsum esse dicimus ex deo secundum naturam filium unigenitum korr. aus offertur V630

266 ipsum V630; enim W411

267 filius] filius est E97

268 alteri sacerdotii] alteris sacerdotiis W411

269 Factus korr. aus Factu V1341

270 perfecti W411

271 Obtulit korr. aus Obtuli W411

272 indigent V1341

273 egerunt W411

274 hoc fehlt B132

275 excelsum V630

276 proniores korr. aus proniones W411

277 effecti] effecti et W411; E97

278 ideoque nos] idoneosque W411

279 evincimur korr. aus evicimur W411

280 se fehlt W411

281 criminen korr. aus crimine W411

282 iste fehlt W411

283 deliquerit korr. aus delinquerit W411

284 Qua korr. aus Quia O93; V630; Quia B132; V1341

285 egeret korr. aus egerat O93; V630; egerat W411; W411 B132; eguerat E97

286 oblatione korr. aus oblationes V630

287 quibus korr. aus quos W411

288 si esset] gessit W411

289 conveniente W411

290 glorificavit W411

291 senties E97

292 a B132; V1341; E97

293 dicitur] dicitur a se veniret W411

294 vel fehlt W411

295 clarificet korr. aus glarificet V630

296 eius fehlt V1341

297 non est ab illo] ab illo non est V630; B132; V1341; E97

298 veritas W411

299 am Rande quod spiritus sanctus sicut a patre ita a filio procedit B132

300 virtutes korr. aus virtutis W411

301 annuntiavit V630

302 participatione] participatione ullius B132

303 idem] id est W411

304 id est] idem korr. aus id est B132

305 subsistenti] subsistente virtute V630; B132; subsistentiae W411; subsistente virtute korr. aus subsistentia virtute V1341; subsistentia E97

306 qua W411

307 carni korr. aus carne O93; carne V630; W411; V1341; E97

308 subsistentiam korr. aus substantiam, am Rande subsistentiam O93; substantiam E97

309 sanctam V1341

310 enim fehlt W411

311 deus W411

312 est fehlt W411

313 creator V1341

314 quod] quod ut E97

315 substantiam E97

316 uens W411; uniens korr. aus veniens B132

317 humanam naturam] humane nature korr. aus humanam naturam B132

318 sustinuerit korr. aus sustinerit W411; sustinuerit V1341; E97

319 necessario] necessario ut W411

320 nativitate korr. aus nativitatem O93; nativitatem V630; V1341; nativitas W411

321 eum W411

322 carni korr. aus carne O93; carne V630; W411; B132; V1341; E97

323 mulier edidisset] mulier edidisset korr. aus muliere dedisset O93; W411; mulieri dedisset V630; B132; V1341; E97

324 desiniret W411

325 praedixerit B132

326 Absorpta V1341

327 victoria] victoria tua W411

328 dispensatorie korr. aus disponsatorie O93

329 cana W411

330 vocatus korr. aus vocatis V630; O93; vocatis B132; V1341

331 apostolis korr. aus apostolus W411

332 apostolis adesse dignatus est. Haec sapere sumus edocti a sanctis apostolis quam evangelistis korr. aus apostolis V630; V1341

333 adesse dignatus est. Haec sapere sumus edocti a sanctis apostolis quam evangelistis fehlt B132; V1341

334 edocti a korr. aus edocti O93; edocti a korr. aus educti a W411

335 inspirati korr. aus inspirata W411

336 veritatis fehlt W411; veritates V1341; veritate E97

337 subnexis] subnixis veritate korr. aus subnexis veritate W411

338 etiam] etiam tuam korr. aus tuam V630; et tuam E97

339 religionem korr. aus regionem V630; relegionem W411

340 concordari V630; B132; V1341

341 consentire] consentire iam V1341; E97

342 convenit] iam venit W411

343 religioni tuae] relegionem tuam W411

344 subiecta korr. aus subiecti W411

345 I fehlt E97

346 esse veraciter] veraciter esse B132

347 carnem] carnem carnem V630; B132; V1341; carnem carne W411

348 dictum E97

349 II fehlt E97

350 carnis W411

351 subsistentiam W411

352 munitum W411

353 patri W411

354 scilicet] si licet O93

355 III fehlt E97

356 uno fehlt W411

357 interlinear vel substantias E97

358 substantias V630; B132; W411

359 interlinear vel post habita unitate E97

360 solo W411

361 eas korr. aus eos V1341

362 conibendu W411; conventum V1341; E97

363 naturalis W411

364 I O93; IIII fehlt E97

365 personis] per unis W411

366 duobus W411

367 subsistentus W411

368 continetur W411

369 dicuntur a sanctis] a sanctis dicuntur W411

370 alias E97

371 tamquam] tamquam deo V1341

372 deo soli] soli deo V1341

373 soli dei] solidi V1341

374 V fehlt O93; E97

375 audet V630

376 teophoron, interlinear dei forum V630; theophoron W411; B132; V1341; E97

377 id est] idem W411

378 fertem W411; ferentem korr. aus fertem V1341

379 tamquam] tanquam dei E97

380 est et fehlt E97

381 et fehlt W411

382 carni et sanguini] carne et sanguine W411

383 VI fehlt E97

384 dominum korr. aus deum O93; B132; deum interlinear vel dominum V630; deum W411; V1341; dominum korr. aus quoniam E97

385 ipso W411

386 VII fehlt E97

387 operante deo verbo] opera nę dei verbi W411

388 VIII fehlt E97

389 glorificandum W411; conglorificandum korr. aus glorificandum V1341

390 quam W411

391 cum V1341

392 sillabas W411

393 supera korr. aus semper V1341; super E97

394 haec V630

395 intellegi] intellegit Intellegi W411

396 supplicatio W411

397 unaque W411

398 VIIII fehlt E97

399 tamquam qui] quam quia W411

400 fuerat W411

401 acceperi W411; accepit V630; B132; V1341

402 efficatiam korr. aus efficatiem V630

403 coram fehlt W411

404 omnibus W411

405 perficere ac non potius proprium fatetur eius spiritum per quem divina signa fehlt O93

406 potius korr. aus potiu O93

407 christum W411

408 implevit W411

409 X fehlt E97

410 autem W411

411 homo E97

412 quis W411; V1341

413 aut W411

414 obtulisse W411

415 non korr. aus nos V630; O93

416 enim fehlt W411

417 egui W411

418 XI fehlt E97

419 propria W411

420 idem W411

421 non fehlt V630

422 verbi] verbi cuncta W411

423 XII fehlt E97

424 et fehlt V1341

425 factum V630

426 velut W411

427 DE HERETICIS EPISTOLA fehlt W411

428 HERETICE V1341

429 Ait fehlt O93; V630; B132; E97

430 Ait igitur] IGITUR AIT korr. aus IGITUR V1341

431 Ait igitur sancta magna synodus fehlt W411

432 quod W411

433 pariter V1341

434 descendisse confitetur korr. aus descendisse O93; descendisse confitetur] confitetur descendisse E97

435 confitetur fehlt 630; W411; B132; V1341

436 et fehlt W411; V1341

437 verbum W411

438 immutata] inmutata facta W411

439 rationali E97

440 verbum W411; E97

441 incompraehensibiliter E97

442 sit] si et W411

443 nuda tantummodo] nudatum modo W411

444 ambolus V1341

445 est W411; aut V1341

446 naturam B132

447 interlinear vel per unitionem E97

448 coniunctionem E97

449 interlinear vel secundum quam E97

450 et] et dei O93

451 id est fehlt E97

452 divinitas korr. aus trinitas O93 trinitas W411; B132; V1341

453 ineffabilemque] ineffabilemque verbi E97

454 is korr. aus dominus W411

455 natus est] est natus V630; W411; B132; V1341

456 est fehlt W411

457 interlinear vel a se creata E97

458 sacreta korr. aus secreta O93; sacra korr. aus cra V630; secreta W411; B132; secrata V1341

459 quod fehlt V630

460 seipsa W411; seipsam V1341; B132; E97

461 habebat korr. aus habeat B132

462 tum V1341

463 carne W411; E97

464 suam fehlt V630

465 clavos] clavos et E97

466 transfixiones V630; W411; V1341

467 susceperit fehlt W411

468 et fehlt W411; B132; V1341

469 passione W411

470 propium V630

471 est] est Idem W411

472 haec korr. aus hac O93

473 haec sustinuit fehlt W411

474 ipsius fehlt E97

475 imtale W411

476 quia per korr. aus quia O93

477 per fehlt V630; B132; V1341; W411; E97

478 esset korr. aus et V630

479 scire W411

480 ceciderat] ceciderat quod E97

481 resurrexit E97

482 unum] unum deum E97

483 hominem cum korr. aus hominem V1341

484 ne korr. aus nec V630

485 divisiones W411

486 coadorantes W411

487 ipsi W411

488 assidet] adsit et W411; assistit, interlinear vel assidet E97

489 quia si korr. aus quasi V630; quia si] quasi W411

490 substantias E97

491 voluerimus E97

492 incidimus W411; incedimus B132

493 honoratum] honoratum et V630; W411

494 verbum korr. aus vero O93; verum W411; B132; V1341

495 de W411

496 et W411; E97

497 nomine E97

498 et W411

499 filius W411

500 dominum] dominum nostrum V1341

501 id fehlt B132; V1341

502 dixit enim] enim dixit V630; B132; V1341

503 scriptura korr. aus supra V630

504 ostendere dei korr. aus ostendere V630

505 interlinear vel participatum E97

506 principium V630; B132; V1341; participatum W411

507 generationem illam] genratione illa W411

508 amitteret fehlt W411

509 habeat W411

510 adsumptionem B132

511 quo W411

512 recta V1341

513 sanctos patres] sancto patre W411

514 dubitarunt W411

515 theatocon B132

516 rationali E97

517 donatum W411

518 esse natum] natum esse V630

519 pre W411

520 scribo tibi quaerens] scriptoque W411

521 sentias korr. aus sentias nobis O93; sentias] sentias simul V630; W411; B132; V1341; E97

522 indissolubilem W411

523 sacerdotibus] sacerdotibus EXPLICIT W411

© 2004-2006 Karl-Georg Schon
Dieser Text ist urheberrechtlich geschützt. Er steht unter der GNU Free Documentation License.
Demnach dürfen Sie ihn frei weiter verbreiten und bearbeiten, vorausgesetzt Sie nennen den Namen des ursprünglichen Autors und Sie geben auch anderen das Recht den von Ihnen bearbeiteten oder verbreiteten Text unter den gleichen Bedingungen weiter zu verbreiten. Im einzelnen finden Sie Bestimmungen der GNU Free Documentation License unter dem Menüpunkt Lizenz.

Zuletzt geändert am 8.1.2006