[Home]
[Überblick]
Handschriftenverzeichnis

Handschriftenbeschreibungen
[Text]
[Übersetzungen]
[Capitula Angilramni]
[Collectio Danieliana]
[Lizenz]
[Kontakt]
[Links]
[Impressum]
[Inhalt]

Projekt Pseudoisidor

Pseudoisidor

Capitula Angilramni

Collectio Danieliana

Pseudoisidor Teil I

Pseudoisidor Teil II

Pseudoisidor Teil III

Konzil von Ephesus

Inhaltsverzeichnis

1. Konzil von Karthago

Die Auflösung der Handschriftensiglen und Hinweise zur Edition finden Sie hier.

Konzil von Chalkedon

O93, f. 45ra; V630, f. 91va; W411, f. 30r; B132, f. 23vb; V1341, f. 23rb; E97, f. 262ra

INCIPIT CALCIDONENSIS1 SYNODUS SEXCENTORUM TRIGINTA EPISCOPORUM HABITA CONTRA OMNES HERESES2 MAXIME ADVERSUS EUTICEN ET DIOSCORUM VALENTINIANO SEPTIES ET AHINO3 CONSS. ERA CCCCLXXXVIIII4.

Consulatu5 piissimi6 et amatoris Christi7 Flavii Marciani8 perpetui augusti die Idus Octobris9 synodus facta in Calcido<V630, f. 91vb>nense10 civitate, metropoli provinciae Bithiniae, <B132, f. 24ra> ex decreto11 synodorum12 et fidelissimorum verborum13 14 imperatorum Valentini15 et Marciani, convenientibus in ecclesia16 sanctae ac triumphatricis martyris Euphemiae gloriosissimis principibus, id est magnificentissimo et glorificentissimo magistro militum expraefecto et exconsule patricio Anatholio et magnificentissimo et17 gloriosissimo praefecto18 sacri praetorii praefecturae19 Palladio et20 magnificentissimo et gloriosissimo praefecto urbis Tatiano et magnificentissimo et gloriosissimo magistro divini21 officii Vincemalo22 et magnificentissimo et gloriosissimo magistro23 Martiale24 et gloriosissimo et mag<V1341, f. 24ra>nificentissimo comite25 domesticorum Sporacio26 et magno comite rerum privatarum27 Genetholio, appositis etiam ex28 glorioso senatu29, id est30 magni31 32 et gloriosi33 expraefecto praetorii34 sexies exconsule35 ordinario36 et patricio Florentio et magnifico37 et glorioso38 et39 40 magistro exconsule ordinario41 et patricio42 senatore et magnificentissimo43 et glorioso et44 magistro exconsule ordinario45 patricio Nomo <E97, f. 262rb> et magnificentissimo46 et gloriosissimo47 expraefecto et consule ordinario48 et patricio Protogeno49 et magnificentissimo50 et gloriosissimo expraefecto Zoilo et magno51 et gloriosissimo52 expraefecto urbis Apollonio53 et magnificentissimo54 expraeposito55 urbis56 Artaxersi57, et58 magnificentissimo et gloriosissimo comite largitorum59 Marcialio60 et magnificentissimo et61 gloriosissimo comite62 63 domesticorum Spatio64 et magno65 comite rerum privatarum66 Genatolio67 appositis etiam ex68 glorioso senatu69, id est, et magno <W411, f. 30v> et glorioso expraetore70, exconsule et patricio71 Florentio magistro72 exconsule et patricio senatore et73 magno et glorioso74 et75 magistro et exconsule patricio76 Nomo et77 magno et glorioso expraefecto et78 consule patricio Protogenio et magno et glorioso exprafecto79 Gallo80 et magno81 et glorioso expraefecto urbis Appollio82 et magno et magistro exproposito Artaxersi83 concilio84 autem totius orbis secundum divinum praeceptum in Calcidona85 civitate congregato, id est, Paschasio86 et Lucentio episcopis et Bonifacio presbytero, convenientibus87 legatis88 venerabilis89 et sancti90 archiepiscopi91 antiquae Romae Leonis92 conveniente93 et Anatholio94 sancto archiepiscopo95 magnificen<B132, f. 24rb>tissimo Constantinopolitano novae Romae et reliquis96 sanctissimis et reverentissimis sexcentis97 triginta episcopis98 ecce99 advenientibus omnibus100 ante cancellos101 sancti altaris cum magnificentissimo102 et eximio103 senatu104, adveniente etiam piissimo imperatore Marciano in supradicta sanctissima basilica, praesente etiam zelo divino105, calore fidei accensa piissima et fide<V630, f. 92ra>lissima regina augusta106 Pulcheria, sanctam synodum allocutus est haec:

Cum primum per electionem in regnum decreto107 dei provecti108 sumus inter tantas publicas109 utilitates nullum110 magis nos constrinximus111 ad112 negotium quam rectam et veram fidem Christianorum, quae sancta et veneranda consistit, indubitatam omnibus declarare. Manifestum est enim, quod ex avaritia vel vano113 studio hi114 115, qui praecedentibus temporibus diversa habuerunt116 et docuerunt, populum pro117 id118, quod119 eis expedit120, non prout convenit, neque quod veritas aut doctrina patrum exquirit121, multi ad errorem122 seducti sunt. Unde123 sanctam synodum <E97, f. 262va> scilicet ad istam fieri perfectionem properavimus124 et laborem vobis arbitrati sumus imponere, ut omni errore125 caliginis deterso, secundum quod ipsa divinitas hominibus se fieri manifestam126 voluit et patrum demonstravit doctrinam127, <V1341, f. 23vb> sic fides nostra, quae pura et sancta consistit in omnium ingrediens animas, propriae veritatis effulgeat luce. De cetero audeat nemo de nativitate domini et salvatoris nostri Iesu Christi128 aliud disputare, praeter quod apostolorum129 proemium130 131 trecentorum <O93, f. 45rb> decem et octo sanctorum patrum consonans huic doctrinae tradidisse132 noscitur133, sicut sanctissimi papae Leonis, qui134 apostolicum gubernat thronum ad sanctae memoriae Flavianum regiae135 urbis Constantinopolitanae quondam episcopum136 testatur137 litterae138. Nos139 enim ad confirmandam fidem non ad ostendendam virtutem et140 exemplo imperatoris141 Constantini adesse synodo excogitavimus142, ne in posterum multitudo populi institutionibus pravis143 attracta144 inveniatur dissentiens, facile enim simplicitas quorundam commentis145 ceu146 locuti sumus usque147 nunc delusa est, manifeste148 149, quoniam <B132, f. 24va> di<W411, f. 31r>versorum pravis doctrinis discordiae et hereses ostensae sunt. Nobis autem omne150 studium adhibendum151 est, ut152 populum propter veram sanctamque153 doctrinam idipsum154 sentientem uni rectae applicare ecclesiae, et ideo veram fidem catholicam155 etiam exponere secundum patrum156 doctrinam, concordantibus157 animis vestris, vestra properet reverentia158, ut, qualiter in Nicena159 synodo usque in hoc tempore absciso160 errore vera fides est hominibus cognita161, sic et nunc per hanc sanctam synodum deposita nebula, quae in eis162 paucis163 annis, ut superius diximus, ex pravitate et avaritia quorundam visa est exoriri, semper serventur164, quae statuta <V630, f. 92rb> sunt165. Erit quidem divinae providentiae, quod pie fieri volumus, in saecula hoc conservare166 firmissime.

Et post recta167 haec verba omnes episcopi clamaverunt: Marciano168 novo Constantino multis169 annis, regi170 si171 multi anni reginae orthodoxis172, multi173 anni Marciani174 amatoris175 Christi regnum in saecula permaneat176, digni177 orthodoxi178 fide179, amatoris180 <E97, f. 262vb> Christi, sit a181 vobis procul invidia. Et post haec182 Aetius183, archidiaconus Constantinopolitanae novae184 Romae et primicerius notariorum dixit: Nutu supernae gratiae et185 zelo divino serenitatis vestrae, piissimi, quibus a deo omnes186 regere187 concessum188 est, imperatores189, circa sanctionem vestram congregata haec190 sancta et magna totius mundi synodus191, cum192 plurima multorum dierum vacatione193 et divina diligentia omnem quidem in praeterito, quomodo exorta est contra rectam et inviolabilem catholicam nostram fidem verbo veritatis discordiam effugavit, omnem abigendo194 innovationem195, sicut in scriptis196 per singula197, quae subsequuntur198, acta demonstrant. Terminum vero simplicem statuit divinarum <V1341, f. 24ra> scripturarum virtute munitum et sanctorum ac beatissimorum in ipso199 conservant200 sententiam ad veram quidem201 scientiam sincere legentium et ad longaevam202 coronam203 vestri imperii. Et habeo ipsum prae manibus, et si videtur nutu204 <B132, f. 24vb> vestrae serenitatis, perlegam205. Piissimus et fidelissimus imperator indixit206: Perlege. Aetius207 archidiaconus perlegit:

Sancta et magna et208 venerabilis synodus, quae secundum gratiam dei et decreto piissimorum imperatorum Valentiniani et Marciani augustorum congregata est in Calcedonense209 210 civitate metropoli provinciae Bithiniae in basilica sanctae ac triumphatricis martyris Euphemiae statuit, quae subter211 compraehensa sunt. Dominus et salvator noster Iesus Christus, fidei agnitione proprios confirmans discipulos ait: Pacem meam do vobis, pacem meam relinquo vobis, ut212 ne213 nulla214 fidei dissensio215 in proximos oriatur, sed216 aequo217 veritatis praedicatio ostendatur. Sed quia non desinit malignus in ipsis pietatis218 seminibus zizania sua inserere et novi219 aliquid220 adversus veritatem <W411, f. 31v> semper excogitare, idcirco dominus noster humano generi221 solite cupiens providere, piissimum hunc222 et223 fidelissimum imperatorem erexit ad ze<V630, f. 92va>lum, qui undique sacerdotum pontifices ad se convocavit ut gratia domini nostri224 Iesu225 Christi cooperante omnem226 mendacii227 pestilentiam ab ovibus Christi removeat easque veritatis228 germinibus229 reficiat. Quod et230 communi decreto peregimus231 erroris quidem sectas abicientes et patrum rectam fidem <E97, f. 263ra> renovantes trecentorum232 decem et octo symbolum omnibus233 praedicantes, et velut horum domesticos centum quinquaginta patres, qui234 Constantinopolim235 convenerunt huic piissimo titulo adscripsimus236, quoniam237 et238 ipsi eandem fidem subsignaverunt239. Statuimus igitur <O93, f. 45va> ordinem et omnes240 fidei formulas custodientes241 etiam sanctam synodum Ephesi242 factam, cuius fuerunt243 auctores venerabilis244 memoriae Caelestinus245 Romanae246 urbis et Cyrillus Alexandrinae247 ecclesiae sacerdotes248, ut praefulgeat quidem rectae et inculpabilis249 fidei expositio250 trecentorum251 decem et octo sanctorum252, qui in Nicea sub Constantino piae memoriae imperatore convenerunt. Contineatur et centum quinquaginta sanctorum253 patrum in urbe Constantinopolitana decretum ad peremptionem quidem sectarum tunc pullulantium254, confirmationem vero255 ipsius catholicae atque apostolicae nostrae fidei.

Symbolum trecentorum256 decem et octo sanctorum patrum, qui257 in Nicea convenerunt258.

<V1341, f. 24rb> Credimus in unum deum, patrem omnipotentem, omnium visibilium259 et invisibilium conditorem et in unum dominum Iesum Christum filium dei de260 patre natum261, hoc262 est de substantia patris, unigenitum, deum verum de deo vero, natum, non factum, homousion263 patris264, hoc est eiusdem cum patre265 substantiae, per quem omnia facta sunt quae in caelo et quae in terra, qui propter nos et propter nostram salutem descendit266 et incarnatus est, homo factus passus est267 et resurrexit tertia die et ascendit in caelos, inde venturus est iudicare vivos et mortuos et268 in spiritum sanctum. Eos autem, qui dicunt: Erat, quando non erat, et antequam nasceretur, non erat, et quia ex nullis exstantibus269 factus est aut ex alia subsistentia270 vel substantia, dicunt esse aut convertibilem271 filium dei, anathematizat catholica272 et apostolica ecclesia.

Et idipsum273 centum quinquaginta sanctorum patrum symbolum274.

Credimus in unum deum, patrem omnipotentem, factorem caeli et275 terrae, visibilium et276 invisibilium conditorem et in unum dominum Iesum Christum, filium dei unigenitum, ex patre natum ante omnia saecula, deum de deo, lumen de lumine, deum verum de deo vero, natum, non factum, homousion277 patri278, hoc <V630, f. 92vb> est eiusdem cum patre substantiae, per quem omnia <E97, f. 263rb> facta sunt279, quae in caelo sunt280 et quae in terris, qui propter nos et propter nostram salutem descendit281 et incarnatus est de spiritu sancto <W411, f. 32r> et282 Maria virgine, homo factus passus est283 sub Pontio Pilato, sepultus284 tertia die resurrexit, ascendit in caelos285, sedet286 ad dexteram287 patris, iterum venturus iudicare288 vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in spiritum sanctum, dominum et vivificatorem289 ex patre procedentem, cum patre et filio adorandum et glorificandum, qui locutus est per prophetas290, unam catholicam atque291 apostolicam ecclesiam. Confitemur unum baptisma, in remissionem292 peccatorum. Exspectamus293 resurrectionem mortuorum et294 vitam futuri saeculi295.

Sufficeret296 297 quidem298 ad plenissimam pietatis agnitionem et confirmationem cautissimum299 hoc et salutare divinae300 gratiae301 symbolum. De patre enim et filio et spiritu sancto doctrinam perfectam edocet et incarnationem dominicam fideliter suscipientibus manifestat. Sed quoniam hi302, qui praedicationem veritatis destruere303 conantur304, quasdam305 propriae hereseos novitates306 parturiunt, quidam enim mysterium pro nobis actum divinae dispensationis audent corrumpere et vocem illam divini307 partus factam ad virginem denegant, alii temperamentum confusionemque inducentes et unam308 esse <V1341, f. 24va> naturam carnis et deitatis insensate componentes, passibilem unigeniti divinam naturam tali confusione prodigiose divulgant, idcirco omnem309 adversus veritatem310 opponendam311 ab ipsis machinationem volens excludere sancta et magna universalis synodus hanc312 praedicationem immobilem docens313, statuit praecipue trecentorum314 decem et octo sanctorum patrum fidem incontaminatam manere. Et propter eos, qui spiritui sancto adversantur, centum quinquaginta patrum paulo posteriore tempore in urbe Constantinopolitana convenientium de substantia spiritus sancti traditam doctrinam corroborat, quam etiam illi omnibus315 insinuaverunt, non quod in praecedentibus316 aliquid deesset adicientes, sed317 de spiritu318 eorundem intellectum319, adversus eos, qui deitatis eius dominationem nituntur demergere320 scripturarum testimoniis plenius manifestantes. Propter eos <O93, f. 45vb> sane, qui dispensationis mysterium321 <E97, f. 263va> temptant corrumpere et purum hominem esse, qui ex sancta322 virgine323 Maria natus est324, impudenter divulgant325, beatissimi quondam326 Cyrilli Alexandrinae ecclesiae sacerdotis327 synodicas328 epistolas tam ad Nestorium quam ad ceteros per orientem congruas329 et sibi consentientes suscepit ad confutationem quidem330 <V630, f. 93ra> Nestorianae amentiae et331 ad interpretationem332 eorum, qui religioso zelo salutaris symboli cupiunt333 intellectum334, quibus et epistolam sancti ac beatissimi primae sedis archiepiscopi Leonis scriptam ad Flavianum sanctae recordationis archiepiscopum ad perimendam <W411, f. 32v> Euticetis malignitatem, quaeque335 magni Petri confessioni336 concordante337 communem338 quandam pugnam exsistentem339 contra eos, qui non recte glorificant ad confirmationem catholicae religionis340 evidenter subiunxit. Nam341 eos, qui in duos filios dispensationis dominicae mysterium scindere moliuntur, exsecrati342 et eos, qui passibilem divinitatem unigeniti filii audent asserere, de concilio sacerdotum repellit, et eis, qui in duabus343 naturis Christi permixtionem344 vel confusionem345 argumentantur, adversatur346 347, et qui caelestem aut348 alterius cuiusque substantiam exsistere formam servi, quam349 ex nobis assumpsit, insaniendo asserunt, procul abicit, et eos, qui duas ante adunationem naturas350 domini delirant, unam351 vero post adunationem confingunt, anathematizat352. Consentientes353 sanctis patribus unum eundemque354 filium confiteri dominum nostrum Iesum Christum consona voce pariter edocemus355, perfectum eundem in deita<V1341, f. 24vb>te356, deum357 358 et hominem, verum eundem ex anima rationali et corpore, secundum divinitatem unius cum patre naturae, secundum humanitatem eundem unius naturae nobiscum, per omnia similem nobis absque peccato, ante saecula quidem ex patre natum secundum divinitatem, in novissimis vero diebus eundem359 propter nos et propter nostram salutem360 hunc unum eundemque Christum filium dominum unigenitum in duas naturas inconfuse, immutabiliter, indivise, inseparabiliter cognoscendum, <E97, f. 263vb> in nullo naturarum differentias propter unitatem perimendas, magis autem salva utriusque naturae proprietate et in una coeunte persona unoque statu concurrente, non in duabus personis partiendum361 vel dividendum362, sed unum eundemque filium unigenitum deum verbum dominum363 Iesum Christum, sicut ab exordio prophetae de364 eo, et ipse nos erudivit, et pro nobis tradidit symbolum. His365 itaque cum omni366 undique subtilitate et diligentia a nobis ordinatis, statuit sancta et universalis synodus aliam fidem367 nulli licere profiteri368 aut scribere aut docere369 aut dicere aliter370. Qui autem audent exponere aliam fidem aut proferre aut docere aut371 tradere aliud372 symbolum volentibus converti373 374 ad375 scientiam veritatis ex gentilibus, ex Iudaeis vel hereticis quibuscumque, si quidem episcopi aut clerici fuerint, <V630, f. 93rb> alienos esse episcopos ab376 episcopatu et clericos a clero, si vero monachi vel laici fuerint, anathema fieri377.

INCIPIT378 379 REGULA SUPRASCRIPTI CONCILII CALCIDONENSIS.

I De canonibus uniuscuiusque concilii conservandis.

II Quod non oporteat episcopos380 aut quoslibet381 ex clero per pecunias ordinari.

III Quod non oporteat episcopos382, clericos383 et monachos praedia saecularia vel causas suscipere.

IIII De honore384 monachis competente, et ut385 nullus eorum temptet ecclesiastica aut saecularia inquietare negotia, nec alienum servum praeter conscientiam386 domini387 eius suscipere.

V Quod <W411, f. 33r> non liceat episcopum vel quemlibet388 ex clero de alia ad aliam transire389 civitatem.

VI Quod non oporteat absolute quoslibet390 ordinari391.

VII De clericis et monachis non manentibus in suo proposito392.

VIII De clericis, qui sunt in ptotiis393, monasteriis atque martyriis, quae sub potestate episcoporum uniuscuiusque civitatis exsistunt.

VIIII Quod non oporteat clericos praetermisso episcopo ad saecularia iudicia commeare.

<V1341, f. 25ra> X Quod non liceat clericos394 in duabus ecclesiis ministrare.

<O93, f. 46ra> XI Quod oporteat egenis epistolam tribui, honestiores autem commendaticiis litteris approbare395.

XII Quod nequaquam in duobus metropolitanis396 provincia dividatur397.

XIII Quod non oporteat extraneos clericos sine commendaticiis litteris ministrare.

XIIII Quod non liceat clerico uxorem sectae alterius accipere, nisi forte spondeat398 se ad veram fidem venire.

<E97, f. 264ra> XV De diaconissis mulieribus399, quod400 nisi quadragenarias non liceat ordinari401.

XVI De monachis vel402 puellis deo dicatis, quod non liceat eis nuptias403 iungi.

XVII De ecclesiis in parrochiis per XXX annos ab episcopo habitis vel de renovatis urbibus.

XVIII De conspiratione clericorum, quod Graeci fratras404 dicunt.

XVIIII Quod oporteat per provincias bis in anno concilia fieri.

XX Quod minime clericis405 in aliam406 civitatem transmigrare liceat nisi eis407, qui pro408 persecutione409 proprias410 amiserint411 civitates.

XXI De episcoporum aut clericorum accusatoribus, quales debeant suscipi in accusationem412.

XXII Quod non liceat clericis post mortem sui episcopi res ad eum pertinentes diripere.

XXIII De clericis413 et monachis414 excommunicandis415, qui praeter voluntatem sui episcopi ad urbem regiam veniunt.

<V630, f. 93va> XXIIII Quod non liceat monasteria416, quae417 consecrata sunt, diversoria secularia fieri.

XXV Quod non oporteat post obitum418 episcopi ordinationem419 alterius episcopi420 differre421.

XXVI De oeconomis422, id est dispensatoribus, singulis423 ecclesiis habendis.

XXVII De his424, qui sibi rapiunt uxores.

FINIUNT425 CAPITULA SEQUUNTUR REGULAE

I426 Regulas427 428 a429 sanctis patribus in unaquaque430 synodo usque nunc prolatas proprium431 robur obtinere432 statuimus.

II Si433 quis episcoporum accepta pecunia ordinationem fecerit et super434 435 pretium deduxerit inpretiabilem gratiam atque ordinaverit per436 pecunias437 episcopum sive chorepiscopum438 seu439 presbyterum seu440 diaconum aut quaecumque441 alium, qui connumeratur442 <V1341, f. 25rb> inter clericos, aut accepta pecunia ordinaverit oeconomum, id443 est defensorem sive panamonarium, quicumque ergo haec meditaverit <W411, f. 33v> sive convictus fuerit, ipse quidem subeat gradus sui periculum, et qui sic444 ordinatus445 fuerit, nullum habeat fructum ex huiusmodi mercimonio et creatione probrosa446, sed447 sit alienus et dignitatis et sollicitudinis eius, quam per448 pecunias intravit. Sed et ille, qui tam449 turpibus et illicitis intercessor apparuit, siquidem clericus fuerit, de proprio decidat450 gradu, si vero laicus sive monachus fuerit451, anathema sit.

III Pervenit452 in sanctam453 synodum, quia de his454, qui in clero connumerantur, quidam propter turpis455 lucri gratiam456 maiorum457 possessionum458 conductiones <E97, f. 264rb> et causas saeculares suscipiant et seipsos quidem a ministeriis sanctis per desidiam459 separant460, ad domos autem461 saecularium concurrant et substantiarum eorum gubernationes avaritiae causa462 suscipiunt463. Decrevit igitur sancta et magna synodus neminem464 deinceps eorum, hoc est non465 episcopum sive clericum aut monachum, conducere466 possessiones aut misceri467 saecularibus procurationibus468, nisi forte, qui legibus ad minorum aetatum469 tutelas470 sive curationes inexcusabiles attrahuntur, aut cui ipsius civitatis episcopus471 ecclesiasticarum rerum472 commiserit gubernacula vel orphanorum aut viduarum, quae473 indefensae sunt aut earum personarum, quae474 maxime ecclesiastico475 indigent adminiculo476 propter timorem dei. <V630, f. 93vb> Si quis vero transgressus fuerit statuta, correptioni477 ecclesiasticae subiaceat478.

IIII Qui479 480 vere et pure solitariam eligunt481 vitam, digni sunt convenienti honore. Qui482 tamen quidam monachi483 habitu utentes indifferenter484 per civitates, necnon485 et monasteria seipsos praesumptione propria486 commendantes487, placuit neminem aut aedificare aut constituere monasteria aut oratorii domum sine conscientia ipsius civitatis episcopi. Eos vero, qui per singulas civitates seu possessiones in monasteriis488 sunt, subiectos489 esse debere490 episcopo491 et quieti operam dare atque observare ieiunia et orationes in locis, in quibus semel deo se492 devoverunt493 <O93, f. 46rb> permanentes, et neque communicare ecclesiasticas494 neque saeculares aliquas attrectare actiones relinquentes propria monasteria, nisi forte iubeantur propter urguentes495 necessitates496 ab ipsius civitatis episcopo et neminem servorum suscipi in monasterium, ut497 sit cum eis monachus, nisi cum domini498 proprii conscientia. <V1341, f. 25va> Praetereuntem499 vero haec de<W411, f. 34r>crevimus extra communionem500 esse, ne501 nomen domini blasphemetur502. Convenit vero503 civitatis episcopo curam sollicitudinemque504 necessariam505 monasteriis exhibere.

V Propter506 507 eos episcopos sive clericos, qui de civitate ad508 civitatem transeunt, placuit definitiones509 <E97, f. 264va> datas a sanctis patribus habere propriam firmitatem.

VI Neminem510 absolute ordinari511 presbyterum vel diaconum nec512 quemlibet in ecclesiastica ordinatione constitutum513, nisi manifeste in ecclesia civitatis sive possessionis514 aut in martyrio aut in monasterio hi515, qui516 ordinatur, mereatur ordinationis publicatae vocabulum. Eorum517, qui absolute ordinantur518, decrevit519 sancta synodus vacuam habere manus impositionem et520 nullum521 tale factum valere522 ad iniuriam ipsius, qui523 eum ordinavit.

VII Eos524, qui semel in clero taxati fuerint525 sive in monasteriis deputati526, decrevimus neque527 ad militiam neque ad honores saeculares venire. Eos528 autem, qui hoc ausi fuerint facere et non actum529 rei poenitere530 maluerint, ut ad hoc idem revertantur531, quod ante532 533 obtentu534 dei proposuerunt535 sibi, anathematizari536.

VIII Clerici537 in ptotiis538, monasteriis aut martyriis constituti sub potestate sint eius, qui in ea est civitate episcopus, secundum traditionem sanctorum patrum nec per praesumptionem recedant a suo episcopo. Eos vero, qui ausi fuerint rescindere huiusmodi institutionem quocumque modo vel si noluerint subiacere proprio539 episcopo, si quidem fuerint clerici540, personarum ordinatione541 subiaceant condemnationibus canonum542, <V630, f. 94ra> si543 vero laici544 vel monachi fuerint545, communione546 priventur547.

VIIII Si548 clericus adversus clericum habeat549 negotium, non relinquat suum episcopum et ad saecularia <E97, f. 264vb> iudicia concurrat, sed prius550 negotium agitetur apud episcopum proprium, vel551 certe, si fuerit iudicium ipsius episcopi, apud arbitros552 ex utraque parte electos audiatur553 negotium. Si quis vero contra haec554 fecerit, canonum subiaceat555 correptionibus. Et si clericus adversus suum seu alium episcopum habeat causam, apud audientiam synodi provinciae conquiratur. Si vero contra556 ipsius provinciae557 metropolitanum episcopum episcopus sive clericus habeat controversiam, pergat558 ad ipsius <W411, f. 34v> diocesis primatem559 aut certe ad Constantinopolitanae regiae560 civitatis sedem, ut561 eorum ibi proprium negotium exquiratur.

X <V1341, f. 25vb> Non562 licere clericum in ecclesiis duarum civitatum ordinari, sed in ea, in qua ab initio ordinatus est, et cuius expetitio563 erat ante perfugium, et si propter vanae gloriae desiderium contigerit564, ut post ad ecclesiam maiorem confugerit565, eum566 567 indubitanter revocari debere ad eam, in qua ab exordio ordinatus est, et ibi tantummodo ministrare. Si568 vero quis iam translatus est ab alia in569 aliam ecclesiam, nihil habeat commune cum priore ecclesia, sive sub570 ecclesia constitutis martyribus571 sive in572 ptotiis573 vel exsynodicis574 aut eorum negotiis. Eos vero575, qui ausi fuerint post ordinationem huius magnae et universalis576 synodi agere, quae prohibita sunt, statuit sancta synodus cadere de proprio gradu.

XI Omnes577 pauperes et indigentes ecclesiasticis578 auxiliis, cum579 proficiscuntur sub580 probatione epistolii581 sive pacificis582, quae583 dicuntur ecclesiasticae584, tantummodo commendari585 statuimus et non commendaticiis epistolis, quia commendaticiis586, quas dicimus, epistolas eos tantum accipere convenit, qui in opere587 non588 sunt clariores589, ut eis tantummodo praebeantur.

XII Pervenit590 ad nos eo591, quod quidam praeter ecclesiasticos592 ordines affectantes593 potentiam per pragmaticam594 formam unam provinciam in duas dividant ita595 ex hoc inveniuntur596 duo597 metropolitani episcopi in eadem una598 esse provincia. <O93, f. 46va> Statuit igitur sancta synodus deinceps nihil tale attemptari a quolibet episcopo, eos vero, qui599 aliquid tale temptaverint600, cadere de proprio gradu. Si quae vero antea601 civitates per pragmaticum imperialem metropolitani nominis602 honore decoratae <V630, f. 94rb> sunt, nomine <E97, f. 265ra> solo fruantur, et qui ecclesiam eius regit episcopus, privilegio metropolitano episcopo iure proprio reservato.

XIII Extraneum603 clericum et lectorem604 extra suam civitatem sine commendaticiis605 litteris proprii episcopi nusquam penitus liceat ministrare.

XIIII Quia606 in quibusdam provinciis conceditur psalmistis et lectoribus uxores accipere, statuit sancta synodus prorsus non licere cuiquam607 ex his alterius sectae accipere uxorem. Si608 quis vero praevenit et habet iam de tali609 connubio filios, si forte <W411, f. 35r> praevenerit610 eos iam apud hereticos baptizari611, debet612 eos offerre sanctae613 ecclesiae614 catholicae, ut ibi communicent. Qui vero adhuc615 baptizati non sunt, omnimodo non posse eos in heretica ecclesia baptizari, nec matrimonio iungi heretico, Iudaeo vel pagano, nisi forte spoponderit616 se venire ad orthodoxam fidem, dum <V1341, f. 26ra> coniungitur personae617 orthodoxae. Si quis vero hanc definitionem618 sanctae synodi praeterierit, regularum condemnationibus subiaceat.

XV Diaconissam619 non debere ante quadraginta annos ordinari620 et hoc621 cum diligenti probatione. Si vero susceperit622 ordinationem et quantocumque tempore observaverit623 ministerium624 et postea se nuptiis625 tradiderit iniuriam faciens dei gratiae, haec anathema sit cum eo, qui in illius nuptiis626 convenerit.

XVI Si627 qua virgo se628 dedicaverit deo, similiter629 monachus, non licere eis iungi630 nuptiis. Si vero inventi fuerint631 hoc facientes, maneant excommunicati. Statuimus vero posse in eis facere humanitatem, si ita probaverit loci episcopus.

XVII Per632 singulas ecclesias rusticanas, parrochias sive633 possessiones634 manere635 immobiles apud eos, qui eas retinent636 episcopos637 et maxime, qui eas sine violentia iam per638 triginta annos tenentes gubernaverunt. Si vero intra triginta annos639 facta fuerit aut fiat640 de641 his altercatio642, licere643 eis, qui se dixerint laesos, propter eas644 movere apud synodum provinciae certamen. Si quis vero putaverit se a proprio metropolitano gravari, apud primatem645 dioceseos646 aut647 apud Constantinopolitanae civitatis sedem agat iudicium, sicut dictum est. Si648 vero quaelibet649 civitas per auctoritatem imperialem renovata est aut si renovetur650 <E97, f. 265rb> in posterum civilibus651 et publicis ordina<V630, f. 94va>tionibus, etiam ecclesiarum parrochitanarum652 sequatur653 ordinatio.

XVIII Coniurationum654 et conspirationum crimen, quod apud Graecos dicitur fratrea655, publicis etiam legibus certum est penitus inhiberi, hoc multo magis in sancta dei ecclesia, ne fiat, convenit abdicari656. Si qui657 vero clerici seu monachi inventi fuerint coniurantes aut fratrias vel factiones658 componentes aliquas suis episcopis aut aliis clericis, omnimodo cadant de proprio gradu.

XVIIII Pervenit659 ad660 nostras aures, quod in provinciis constituta episcoporum <W411, f. 35v> concilia minime celebrentur661. Ex662 hoc probatur, quod multae, quae correctione663 opus habeant, ecclesiasticae res neglegantur. Statuit igitur haec sancta synodus secundum patrum regulas bis in anno in unum convenire per singulas provincias episcopos, ubi singula, quae emerserint664, corrigantur665. Qui vero noluerint convenire episcopi constituti in suis civitatibus, et hoc maxime cum sui corporis sanitate consistentes etiam hominibus aliis <V1341, f. 26rb> urguentibus et inexcusabilibus negotiis liberi sunt666, licere eos fraternae caritatis admonitionibus corripi.

XX Clericos667 in singulis668 ecclesiis constitutos, sicut iam definivimus669, non670 licere in alterius civitatis ecclesiis ordinari, sed acquiescere in ea, in qua ab initio671 ministrare672 meruerunt, exceptis illis, qui proprias civitates perdiderunt et ex necessitate ad673 alias ecclesias migraverunt674. Si vero quicumque episcopus post <O93, f. 46vb> definitionem675 istam ad alium episcopum pertinentem clericum susceperit676, placuit sanctae synodo et677 hunc, qui suscepit, et eum, qui susceptus est, tamdiu excommunicatos678 manere, quamdiu ipse clericus ad propriam revertatur ecclesiam.

XXI Clericos679 680 sive laicos, qui accusaverint681 episcopum682 aut clericos, temere atque indifferenter, non debere683 suscipi in accusationem684, nisi prius eorum opinio fuerit685 perscrutata686.

XXII Non687 licere clericis post mortem sui episcopi rapere pertinentes ad eum res, sicuti688 iam praecedentibus regulis statutum689 habetur690. Si vero haec fecerint, periclitari691 se noverint a692 proprio gradu.

<E97, f. 265va> XXIII Pervenit693 ad694 aures sanctae695 synodi, quia clerici quidam et monachi nihil sibi habentes iniunctum a proprio episcopo, interdum vero etiam illi, qui ab eo fuerant696 excommunicati, veniant697 ad698 regiam civitatem Constantinopolitanam et699 multis temporibus in ea consistentes perturbationes <V630, f. 94vb> tranquillitati700 ecclesiasticae ferant et diversorum domos corrumpant. Statuit701 sancta synodus hos quidem primum commonere per defensorem Constantinopolitanae sanctae ecclesiae, ut exeant <W411, f. 36r> de regia civitate. Si autem in eodem proposito improbe702 perduraverint, etiam invitos eos ipse703 expellat defensor, ut ad sua loca perveniant.

XXIIII Quae704 705 semel consecrata fuerant706 monasteria cum iudicio707 sui episcopi maneant708 perpetuo et709 pertinentes ad ea710 res conservari ipsis711 monasteriis decrevimus712 nec713 ulterius posse ea fieri saecularia habitacula. Qui vero permiserint714 haec fieri, subiaceant715 his condemnationibus, quae per canones constitutae716 sunt.

XXV Quoniam717 quidam metropolitanorum, sicut ad nos perlatum est718, neglegunt creditum719 sibi gregem, et differunt720 ordinationes facere721 episcoporum, placuit sanctae synodo intra tres menses fieri ordinationes episcoporum, nisi forte inexcusabilis722 necessitas coegerit ordinationis723 tempus amplius propagari. Si autem quis episcoporum724 haec non observaverit, <V1341, f. 26va> ipsum debere ecclesiasticae condemnationi725 subiacere. Reditus726 vero eiusdem viduatae ecclesiae integros reservari apud727 oeconomum728 eiusdem ecclesiae placuit729.

XXVI Quia730 731 in quibusdam ecclesiis, sicut732 ad nos pervenit, sine oeconomo733 episcopi res ecclesiasticas tractant, placuit omnes ecclesias episcopos habentes habere et oeconomos de proprio clero, qui gubernent ecclesiae res cum arbitrio sui episcopi, ut non sine testimonio sit gubernatio ipsarum rerum ecclesiasticarum et ex hoc deveniat734 dispergi eiusdem ecclesiae res et735 sacerdotali dignitati obtrectatio736 generetur. Si vero quis haec non observaverit, divinis subiaceat regulis.

XXVII Eos737, qui sibi rapiunt uxores, vel eos, qui eis738 <E97, f. 265vb> auxilium praestiterint, statuit739 sancta synodus, siquidem clerici fuerint, cadere de proprio gradu, si vero laici fuerint740, anathema741 esse.

EXPLICIUNT REGULAE SECUNTUR SUBSCRIPTIONES742 EPISCOPORUM743

Paschasius episcopus civitatis Lautanae744, vicem agens beatissimi episcopi Leonis, definiens subscripsit. Lucensius745 episcopus civitatis Ausculitanae746, idem vicem agens sanctissimi747 episcopi Leonis definiens subscripsit. Bonifacius presbyter urbis Romae vicem agens apostolicae sedis748 definiens subscripsit. <V630. f. 95ra> Astonius749 episcopus Constantinopolitanae civitatis novae Romae definiens subscripsit. Maximus750 episcopus Antiochenus definiens subscripsit. Iuvenculus751 episcopus Hierosolymitanus definiens subscripsit. Quintilius752 episcopus Cappadociae Caesariensis definiens subscripsit. <W411, f. 35v> Calasindus753 episcopus Heracliae Macedoniensis754 vicem agens sanctissimi viri755 756 Anastasii757 civitatis758 Thessalonicensis759 definiens subscripsit. Stephanus760 episcopus Ephesinus761 definiens subscripsit. <O93, f. 47ra> Lucianus episcopus Bizensis762 vicem agens sanctissimi episcopi Quiriaci763 Heracliae764 Thraciensis, definiens subscripsit. Eusebius episcopus Galaciae Anquirensis definiens subscripsit. Diogenes765 episcopus Quizensis766 definiens subscripsit. Petrus episcopus Coritensis definiens subscripsit. Florus episcopus Sardinensis767 definiens768 subscripsit. Eunomius episcopus Nicomedensis769 definiens subscripsit. Anastasius770 episcopus Nicensis definiens subscripsit. Eleutherius771 episcopus Calcidonensis definiens subscripsit. Idem omnes episcopi DCXXX definientes772 subscripserunt.

<V1341, f. 26vb> Postquam recitata est, piissimus imperator ad sanctum concilium dixit: Dicat773 sanctum concilium, si ex consensu omnium episcoporum definitio, quae nunc lecta est, prolata sit. Omnes reverentissimi episcopi responderunt774: Omnes sic775 credimus, una fides776, una sententia, omnino idem faciamus777, omnes consentientes subscripsimus, omnes orthodoxi sumus, haec fides patrum, haec fides apostolorum, haec recte credentium, haec est fides, quae orbem terrarum salvat778. Marciano, novo Constantino, novo Paulo, novo David, <E97, f. 266ra> imperator779, piissimae dominae augustae780, vita eius781. Et post has voces piissimus et fidelissimus imperator ad sanctum782 synodum dixit: Veneranda catholica fides a783 sancta et universali784 synodo secundum patrum expositionem785 manifesta786 est. Et si laborem787 vestrae reverentiae et convicium788 fecimus, maximas gratias agimus omnipotenti deo789, salvatori nostro790, quia multorum errantium circa fidem amputata discordia in unam eandemque fidem omnes nunc convenimus791 sperantes celebrem792 vestris precibus et meliorem super omnes nos793 partem a deo donari794. Sancta synodus iterum exclamavit: Haec digna vestri imperii, haec795 796 propria vestri imperii, haec correctio vestri imperii, digna797 Christo, digna798 imperii fidei799, propterea pacificatur orbis terrae. Et post has voces piissimus et fidelis<V630, f. 95rb>simus imperator ad sanctam800 synodum dixit: Venerandam catholicam fidem sanctae801 universali802 synodo803 secundum patrum expositionem manifestam804 iuxta legem et convenientem esse vestra tranquillitas probet, omnem in posterum contentionis occasionem805 circa suam fidem amputari. Si quis igitur806 idiota vel militaris807 seu clericus publice808 turbam congregans sub obtentu dispositionis tumultum fecerit, siquidem idiota, praescriptus809 expellatur a regia urbe, militaris810 vero seu clericus gradus sui periculum sustinebit811 <W411, f. 37r> et aliis poenis subiacebit812.

INCIPIT EDICTUM813 IMPERATORIS814 IN CONFIRMATIONE815 CONCILII CALCIDONENSIS.

Imperatores Valentinus816 Marcianus817 augusti818 universis populis. Tandem aliquando, quod summis votis atque studiis optabamus venit819, remota est820 de orthodoxa821 christianorum lege contentio822, tandem remedia culpabilis erroris inventa sunt et discors populorum sententia in unum consensum concordiamque convenit. Ab823 universis enim provinciis religiosissimi824 sacerdotes Calcedona venerunt iuxta nostra praecepta, et quid observari in religione825 <V1341, f. 27ra> debeat perspicua826 definitione827 docuerunt. Discessit igitur iam profana contentio828, nam vere impius atque sacrilegus est, qui post tot829 sacerdotum sententiam830 opinioni <E97, f. 266rb> suae831 832 aliquid tractandum reliquit. Extremae quippe dementiae833 est in medio et perspicuo834 die commenticium lumen inquirere. Quisquis enim post veritatem repertam aliquid ulterius discutit, mendacium quaerit. Nemo itaque835 vel clericus vel836 militans et alterius cuiuslibet condicionis de fide christiana publice837 terminata838 coadunatis839 et audientibus tractare conetur840 in posterum, ex hoc tumultus et perfidiae occasionem841 requirens. Nam iniuriam facit iudicio religiosissimae842 synodi, si quis semel iudicata843 844 recte disposita845 revolvere et publice dispu<O93, f. 47rb>tare contendit, cum846 ea, quae nunc de christiana fide statuta sunt, iuxta apostolicas expositiones847 et instituta sanctorum patrum CCCXVIII et centum quinquaginta definita esse noscantur848. Nam in contemptoribus849 huius legis poenam850 non deerit, quia non solum contra851 fidem bene compositam veniunt, sed etiam Iudaei et pagani et852 huiuscemodi certamina853 profanant veneranda mysteria. Igitur si clericus erit, <V630, f. 95va> qui publice tractare de religione854 ausus fuerit, a consortio clericorum removebitur, si vero militia855 praeditus856 sit, cingulo exspoliabitur857, ceteri etiam huius criminis rei de hac sanctissima urbe pellantur858 pro vigore iudiciario859, etiam competentibus suppliciis subiugandi860. Constat enim861 hereticae insaniae exordia fomitemque862 nutriri, dum publice quidam disputant atque contendunt. Universa863 ergo, quae a sancto864 synodo Calcedone865 constituta sunt, custodiri866 debebunt, nihil postea dubitaturi867. Hoc itaque nostrae868 commoniti869 sinceritatis870 edicto871 obsistente profanis vocibus ulterius desinite872 de divinis873 disputare, quod nefas est, quia non solum divino iudicio peccatum hoc, prout credimus874, punietur, verum etiam legum et iudicum875 auctoritate coercebitur. EXPLICIT. PROPOSITA IIII876 KL. FEBRUARIAS CONSTANTINOPOLIM877 CESPATRICIO878 CONSULE.

<W411, f. 37v> <V1341, f. 27rb> INCIPIT879 SACRUM880 VALENTINI881 ET MARCIANI AUGUSTORUM POST CONCILIUM CALCIDONENSE EDICTUM882 IN AFFIRMATIONE883 EIUSDEM <E97, f. 266va> CONCILII ET DAMNATIONE884 HERETICORUM885.

<B132, f. 48va> IMPERATORES886 VALENTINIANUS887 ET MARTIANUS AUGUSTI888 PALLADIO PRAEFECTO PRAETORII.

Divinae semper potentiae referendae atque agendae sunt gratiae, quia889 auctores heresisque890 occulta nec latere concedit nec durare impunita permittit. Quorum unum malorum legendi891 habet plurimam facultatem, alterum praecavendi ceteris praestat892 exemplum. Curae igitur esse divinitati893 hominum actus et maxime reverentia894 religionis895, proxime in confirmanda catholica fide evidenter896 apparuit, cum897 Euticen898, sceleratorum dogmatum sectatorem, neglegere, quod899 diu latuerat, sinit900, nec patefacto scelere passa est poenam sceleris evitare. Sententiis itaque divinis humanisque damnatus synodicum decretum, ut merebatur, excepit, reus divinitati, cui faciebat iniuriam, reus hominibus, quos decipere conabatur. Proxime etenim innumerabiles901 ex toto pene902 orbe beatissimi episcopi Calcedone congregati improba903 praedicti Euticetis una cum synodo eius causa habita expulere commenta, sicuti sanctorum definita maiorum, quae vel apud Niceam a trecen<V630, f. 95vb>tis decem et octo constituta sunt vel in hac postea alma urbe a904 centum quinquaginta sunt905 episcopis906 declarata vel apud Ephesum, cum Nestorii est907 error exclusus, praesidentibus Caelestino Romanae urbis et Cyrillo Alexandrinae908 civitatis episcopis909. Ea igitur, quae sunt iuxta pristinam disciplinam a venerabili synodo Calcedonense910 definita illa fide, qua deum colimus, per omnia servanda censuimus atque censemus, quia valde consequens est viginti911 sacerdotum pura mente deum colentium definita, quae pro orthodoxorum fide sacrosancta secundum patrum regulas praecesserunt912, una cum veneratione conservare. Quoniam principalis providentiae est omne913 malum inter initia opprimere et serpentem morbum legum914 medicina915 resecare, hac916 lege decernimus eos, qui Euticetis errore <E97, f. 266vb> decipiuntur ad exemplum Appollinariorum, <V1341, f. 27va> quos Eutices secutus est, quos venerabiles patrum regulae, id est ecclesiastici917 canones et dei918 forum principum sacratissimas919 920 sanctiones condemnant, nullum episcopum, nullum presbyterum, nullos921 creare vel appellare clericos, ipsumque Euticen nomine presbyteri, quod922 indigne923 utens924 exspoliatus925 est, in totum carere. Si quis tamen <O93, f. 47va> contra definita nostra episcopos, presbyteros <W411, f. 38r> ceterosque926 clericos ausi fuerint ex927 his creare, tam factos928 quam facientes vel praesumentes sibi929 cleri<B132, f. 48vb>corum, bonorum amissione periculo930 subiacere exilii931 perpetui praecipimus932 congregandi autem933 monachos aut aedificandi monasteria nullum934 eorum935 iubemus habendi licentiam, loca, in qua forte ausi convenire aliquando temptaverint confiscari, si tamen domino936 loci sciente convenerint. Quod si ignorante937 auctore convenerint938 conductores939 loci fustibus caesos deportatione940 subire censemus, ipsos praeterea nihil ex testamento cuiusquam capere, nihil eis, qui eiusdem erroris sint941, relinquere942 per943 testamenta, ad nullam eos patimur spirare944 militiam, nisi forte ad cohortalinam vel limitaneam. Si quis etiam extra praedictam945 militiam inventi fuerint militare, vel quia ignorabatur946 eius in religione947 perversitas, vel quia post adeptum948 cingulum ad hunc949 devenit errorem950, solutus951 militia952 infidelitatis suae fructum hunc habeat, ut optimorum et palatii communione privetur, nec alibi quam953 in quo954 natus est vico vel civitate versetur. Quod si quis eorum in hac955 alma urbe, quod credi nefas est, geniti sunt, tam956 de hac civitate venerabili quam sacratissimo comitatu et omni excludantur metro<V630, f. 96ra>politana civitate. Et haec quidem generaliter957 circa omnes constituimus, qui958 hac clade pollutionis959 polluti sunt vel polluuntur960. Eos961 autem, qui ante hoc962 clerici orthodoxorum fidei et monachi quidem, qui963 Eutices habitavere diversorium, quod964 neque monasterium dicendum est eo965, quod966 religionis habuit inimicos, qui967 adhuc usque in tantam insaniam968 recesserunt969, ut970 relicto venerabilis religionis971 cultu972 et synodico decreto, quod totius pene orbis Calcedonico973 adunati974 definivere sacerdotes, infaustam Euticetis <E97, f. 267ra> secuti975 sunt assertionem, qui976 vera977 luce deserta tenebras eligendas978 esse crediderunt, omnibus poenis, quae979 vel980 praecedentibus981 legibus adversus hereticos definita982 sunt, iubemus teneri, immo extra Romanum expelli solum, sicut praecedentes983 religiosissimae984 constitutiones de Manichaeis985 constituere, ne986 eorum venenatis987 fraudibus sceleratisque commentis innocentum <V1341, f. 27vb> vel infirmorum animi decipiantur988. Comperimus praeterea quaedam eos989 in contumeliam religionis990 et991 invidiam venerabilis synodicae992 definitionis fuisse mentitos, conscriptisque libris et chartarum993 tomis plura finxisse994, quae995 eorum insaniam adversus veram fidem aperte <B132, f. 49ra> signarent, atque ideo praecipimus ubicumque huiusmodi scriptura reperta fuerit, ignibus concremari996, eos vero, qui vel scripserint997 vel aliis legenda tradiderint docendi998 <W411, f. 38v> studio vel discendi999 censemus deportatione1000 puniri. Delenda est enim haec infausta heresis1001, sicut1002 pridem edictis1003 serenitatis1004 nostrae continetur. Omnibus1005 adimimus1006 facultatem, quia ultimo supplicio coercebuntur1007, qui illicita docere temptaverint1008, eos vero1009, qui sequendi studio audierint sic1010 scelerata discernentem denarum librarum auri multatione compescimus. Ita enim materia subtrahetur1011 erroris, si peccatorum1012 et doctor defuerit et auditor, Palladi1013 parens carissime atque amantissime1014. Illustris itaque1015 et magnifica auctoritas tuae1016 dilectis1017 praepositis omnibus faciant1018 nota, quae iussimus, ut1019 cognoscentibus moderatoribus1020 provinciarum eorumque officiis, defensoribus etiam civitatum. Quod sanctam1021 veramque fidem sancto proposito custodiendam1022 esse censemus, quam1023, si neglexerint aut permiserint temerari, denarum librarum auri multatione percussi1024 1025, ut religionis1026 legumque proditores etiam de aestimatione laborabunt. Data XV1027 Kal. Aug1028. Constantinopoli Aspirato1029 et qui fuerit nuntiatus cons1030.

INCIPIT ALIA MARTIANI AUGUSTI ADVERSUS SUPRA MEMO<V630, f. 96vb>RATOS HERETICOS.

IMPERATOR MARCIANUS AUGUSTUS PALLADIO1031 PRAETORI.

Licet1032 sacratissimam1033 1034 constitutionem mansuetudinis <E97, f. 267rb> meae cautum ac definitum sit1035, quia1036 in eos1037 severitas1038 exercenda sit, qui Euticetis vel Apollinaris1039 hereticam perversitatem secuti1040 a religione1041 et fide catholica deviarunt, Alexandrinae tamen urbis cives atque habitatores <O93, f. 47vb> tantis Apollonaris1042 infecti sunt1043 venenis, ut necessarium fuerit ea, quae ante1044 sanximus1045, repetita etiam nunc lege1046 decernere. Oportet enim, ut numerosa severitas sit1047 sanctionum, ubi est licentia crebra culparum. Custodiendae1048 praeterea orthodoxae fidei cura tanto1049 a1050 serenitate mea1051 adhiberi impensior debet, quanto res humanas divina1052 <V1341, f. 28ra> praecedunt1053. Quicumque ergo vel in hac sacra urbe vel in Alexandrina1054 civitate vel in omni Aegyptiaca diocesi1055 <B132, f. 49rb> et1056 diversis aliis provinciis Euticetis profanam perversitatem secuntur et ita non credunt, ut1057 CCCXVIII1058 sancti patres tradiderunt catholicam fidem in Nicea civitate fundantes1059, vel1060 ita ut centum quinquaginta alii venerabiles episcopi, qui in hac alma urbe Constantinopolitana1061 postea convenerunt, sicut Athanasius et Theophilus1062 et Cyrillus1063 sanctae recordationis episcopi Alexandrinae civitatis credebant1064, quos1065 etiam Ephesiana1066 synodus, cui beatae memoriae Cyrillus1067 praefuit, in qua Nestorii error1068 expulsus est, universos1069 secuta est, quos1070 et nuper venerabilis1071 Calcedone synodus est secuta, prioribus conciliis1072 sacerdotum ex omni prorsus1073 1074 parte consentientibus1075, nihilque adimens1076 a sacrosancto1077 symbolo neque1078 adiciens, sed Euticetis1079 dogma<W411, f. 39r>ta funesta condemnans, sciant1080 se esse hereticos. Apollinaris1081 enim facinorosissimam1082 1083 sectam Eutices1084 et Dioscorus1085 mente sacrilega sunt1086 consecuti1087. Ideoque hi1088 omnes, qui Apollinaris1089 vel1090 Euticetis perversitatem sequuntur, illis poenis, quas1091 divorum1092 retro principum constitutionibus contra Apollinaristas1093 <E97, f. 267va> vel serenitatis nostrae postmodum sanctio contra Euticianistas vel1094 hac ipsa1095 augustissima1096 lege contra eosdem decreta sunt, noverint se esse plectendos. Idcirco Apollinaristas1097, hoc est Euticianistas1098, quibus, etsi est in appellatione diversitas, est tamen in heresis pravitate coniunctio et dispar quidem nomen, sed idem <V630, f. 96va> sacrilegium sive in hac alma urbe diversisque provinciis vel in Alexandrina civitate sive intra Aegyptiacam1099 diocesim sunt1100, neque ita credunt, sicut1101 praedicti venerabiles patres1102 credebant, neque viro1103 reverentissimo Alexandrinae urbis antistiti1104 Proterio1105 fidem orthodoxam tenenti communicant, secundum sacratissimas1106 divorum retro principum constitutiones, quae de Apollinaristis1107 promulgatae sunt, non habeant potestatem faciendi testamentum nec condendae ultimae voluntatis, neque id acquirant, quod1108 ipsis ex testamento cuiusquam fuerit derelictum, nihil etiam ex donatione aliqua consequantur1109, sed si quid ipsis1110 vel libera<B132, f. 49va>litate1111 acciderit1112 aut viventis vel morientis fuerit voluntate collatum, id protinus fisco nostro addicatur, ipsi1113 vero in nullos aliquid ex facultatibus suis donationis titulo et iure transfundant. Episcopos vero1114 vel presbyteros aliosque clericos illis creare et ha<V1341, f. 28rb>bere non liceat, scientes1115 tam his1116 Euticianistis1117 vel Apollinaristis1118, qui ausi fuerint cuiquam episcopi vel presbyteri1119 vel clerici nomen imponere, quam his1120, qui conati fuerint impositum nomen saccrdotale retinere, poenam se exilii cum facultatum suarum amissione subituros. Eos vero, qui1121 de hac1122 catholica Roma1123 ecclesiarum clerici vel orthodoxae fidei monachi fuerant derelicto1124 vero orthodoxo et omnipotentis dei cultu1125, Apollinaris1126 vel Euticetis heresim et1127 dogmata1128 abominanda sectati1129 sunt vel post haec sectabuntur1130, omnibus poenis, quae vel prioribus legibus adversus hereticos constitutae sunt, iubemus teneri et extra1131 ipsum quoque Romani imperii solum pelli, sicut de Manichaeis praecedentium legum instituta1132 sanxerunt. Universi praeterea Apollinaristae1133 vel Euticianistae non ecclesias, non1134 monasteria sibi construant1135 neque1136 sinaxis1137 et con<E97, f. 267vb>venticula tam1138 diurna quam1139 nocturna1140 contra<O93, f. 48ra>hant, neque1141 ad domum neque ad possessionem cuiusquam neque ad1142 monasterium vel ad quemcumque per1143 alterius locum operatores1144 sectae1145 <W411, f. 39v> funestissimae congregentur1146. Quod si fecerint, et hoc factum fuisse domino volente constiterit1147, postremo1148 in examinatione iudicis approbatum1149 domus vel possessio, in qua convenerint, fisco sine dilatione societur, monasterium vero eius civitatis orthodoxae ecclesiae, in cuius territorio est, iubemus addici1150. Si vero ignorante domino sciente1151 vero, qui dispensationis1152 1153 domus exigit vel conductore <V630, f. 96vb> vel procuratore1154 vel auctore1155 praedii parasinaxis haec conventicula interdicta convenerint, conductor vel procurator1156 sive auctor1157 vel quicumque in domum vel possessionem vel monasterium receperint1158 ac passi1159 fuerint eo1160 illicita1161 parasinaxis1162 conventusque celebrari, si vilis1163 et abiectae1164 condicionis sunt, fustibus publice et in poenam suam et in aliorum exerceantur exemplum. Si honestae vero personae sunt, decem libras1165 auri multati1166 nominis fisco nostro cogantur1167 inferre. <B132, f. 49vb> Nullum praeterea Apollinaristam1168 vel Euticianistam ad aliquam iubemus aspirare militiam, nisi ad cohortalinam vel limitaneam1169. Si1170 quis vero extra cohortalinam vel limitaneam1171 inventi fuerint militare, soluto cingulo1172 honestorum omnium1173 et palatii1174 communione privetur, nec in aliquam1175 in ea, in qua nati sunt civitate vel vico ac regione versentur. Si quis1176 vero in hac alma urbe nati sunt, tam1177 sacratissimo comitatu quam omni1178 per provinciam metropolitana1179 civitate pellentur1180. Nulli insuper Euticianistae1181 vel <V1341, f. 28va> Apollinaristae1182 publice vel privatim advocandi1183 coetus et1184 circulos contrahendi1185 et1186 errore heretico disputandi aut perversitatem facinorosi dogmatis asserendi tribuatur facultas. Nulli etiam contra venerabilem Chalcedonensem synodum liceat aliquid vel dictare vel scribere vel legere atque emittere. Nemo huiusmodi habere libros et sacrilegas scripturas1187 audeant1188 monumenta1189 servare. Quod si qui1190 in his criminibus fuerint inventi, perpetua deportatione damnentur. Eos vero, qui discendi1191 studio audierint de infausta heresi disputantes, <E97, f. 268ra> decem librarum auri, quae1192 fisco nostro inferendae sunt, iubemus subire dispendium. Omnes vero huiuscemodi chartae ac libri, qui funestum Euticetis1193 hoc est Apollinaris1194 fuerint dogma complexi, incendio concrementur1195, ut facinorosa1196 semper perversitatis1197 vestigia ipsa flammis ambusta1198 depereant. Aequum1199 namque est, ut immanissima1200 sacrilegia par1201 poenae magnitudo percellat1202, parens1203 carissime. Illustris igitur et magnifica auctoritas tua, quae hac1204 sacratissima constitutione decrevimus in hac alma urbe diversisque provinciis ac praecipua1205 in Alexandrina civitate et per universam Aegyptiacam diocesim edictis ex more propositis, ad omnium notitiam faciat pervenire, ut cuncta, <W411, f. 40r> quae statuimus in eos1206, qui rei fuerint depraehensi1207, severitas protinus exerceatur1208, scientibus moderatoribus provinciarum eorumque apparitoribus1209, qui legis <V630, f. 97ra> huius, quae1210 religiosissima1211 sanctione custodienda decrevimus, aut neglexerit1212 aut aliqua permiserit1213 temeritate violari, denarum <B132, f. 50ra> librarum auri multatus1214 fisco1215 cogantur1216 inferre, insuper etiam existimationis suae periculum sustinebunt. Ea quoque, quae1217 de paganis per omne1218 Romanum imperium aequaliter valitura perennitatis nostrae elegimus1219, instantissime in eos exerceantur, quos constiterit profanos1220 ritus ac simulacrorum impios cultus et interdicta sibi sacrilegia celebrare. Data sub die Kal. Aug1221. Constantinopoli1222 divo1223 Valentiniano1224 VIII et Antemio1225 viris1226 consulibus1227.

INCIPIT EPISTOLA FORMATA ATTICI EPISCOPI CONSTANTINOPOLITANI

<O93, f. 48rb> Graeca1228 elementa1229 litterarum numeros1230 etiam exprimere nullus, qui vel tenuiter1231 Graeci sermonis notitiam habet, ignorat. Ne1232 igitur in faciendis epistolis canonicis, quas1233 mos latinus1234 formatas appellat, aliqua fraus falsitatis temere1235 praesumeretur1236, hoc a patribus CCCXVIII Nicea1237 congregatis saluberrime inventum est et constitutum, ut formatae epistolae hanc calculationis1238 seu supputationis1239 habeant rationem, id est, <E97, f. 268rb> ut1240 assumantur in supputationem1241 prima Graeca elementa1242, patris et filii et spiritus sancti, hoc est Π1243, Y, A: quae1244 elementa1245 octogenarium1246 et quadringentesimum1247 et primum significant numerum. Petri quoque apostoli prima littera, id est Π1248, qui numerus octogenarium1249 significat1250, eius quoque, qui scripsit epistolam1251, prima littera, cui1252 scribitur secunda littera1253, accipientis tertia littera, civitatis quoque, de qua scribitur, quarta1254 et indictionis quaecumque1255 est temporis, idem1256 1257, qui fuerit numerus assumatur atque ita his omnibus Graecis litteris, quae, ut diximus, numeros1258 exprimunt in unum ductis1259, unam quaecumque collecta fuerit1260 summam epistola1261 teneat, hanc, qui suscipit, omni1262 cum1263 cautela requirat expresse1264 1265, addat praeterea separatim1266 in epistola etiam1267 nonagenarium et nonum1268 numerum qui secundum Graeca elementa significat1269 valete1270 1271 in domino.

HUCUSQUE GRAECORUM CONCILIA.

O93, f. 48rb; V630, f. 97ra; W411, f. 40r; B132, f. 50ra; V1341, f. 28va; E97, f. 268rb


1 CALCIDONENSIS SYNODUS] SINODUS CALCIDONENSIS W411

2 HERESES] HERESES ET V630; W411; B132; V1341; E97

3 ABINO W411

4 CCCCLXXXVIIII] CCCCLXXXVIIII PROLOGUS E97

5 Consulatum W411

6 PIISSIMI korr. aus PIISSIME V630

7 Christi] christi imperatoris W411

8 martini W411

9 octubris W411

10 calcidonensi E97

11 decretotriis O93; discretoriis W411; decreto] decreto trium E97

12 synodorum korr. aus synodum V630

13 verborum fehlt W411

14 verborum imperatorum] imperatorum verborum B132

15 valentiniani E97

16 ecclesiae V630

17 ac W411

18 pręfecto korr. aus profecto V630

19 praefectore W411

20 et magnificentissimo et gloriosissimo praefecto urbis Tatiano et fehlt W411; et magnificentissimo et gloriosissimo praefecto urbis Tatiano et korr. aus et E97

21 divino W411

22 vincomalonis W411; vincemalo korr. aus vicemalo B132

23 magistro] cum largitate W411

24 marciali V630; B132; V1341; E97; martialio W411

25 cum W411

26 sparatio W411

27 privatorum W411

28 et W411; B132

29 senatui W411

30 est] est et W411; B132; est et korr. aus est V1341

31 magnificentissimo V630; B132; V1341

32 magni et gloriosi expraefecto] magnis et gloriosis expraefectis E97

33 gloriosissimo V630

34 praetorii sexies] et W411

35 exconsulibus V630; B132; E97

36 ordinario fehlt W411

37 magnificentissimo E97

38 gloriosissimo E97

39 et magistro fehlt V630; W411; V1341

40 et magistro fehlt W411

41 ordinario fehlt W411

42 patricio senatore et magnificentissimo et glorioso et magistro exconsule ordinario fehlt B132; E97

43 magno W411

44 et fehlt V630

45 ordinario fehlt W411

46 magno W411

47 glorioso W411

48 ordinario et fehlt W411

49 protogenio V630; W411; B132; V1341; E97

50 magne W411

51 magne W411

52 gloriosissimo korr. aus gloriosossimo O93; glorioso V630; E97

53 apollinio W411

54 magno W411

55 exproposito korr. aus exprosito W411

56 urbis fehlt V630; W411; B132; V1341; E97

57 artareri O93; artaxsesi W411

58 et magnificentissimo et gloriosissimo comite largitorum Marcialio fehlt E97

59 largitate W411; largam B132

60 matialio W411

61 et gloriosissimo fehlt V630; W411; B132; V1341; E97

62 comiti B132

63 comite domesticorum] condomesticorum W411

64 sparatio W411; sporatio E97

65 magna O93; V630; W411; B132; V1341

66 privatorum O93; W411; B132

67 genetholio W411

68 et W411

69 senatui W411

70 expraetore] et W411

71 patricio Florentio magistro exconsule et patricio] patricio Florentio magno exconsule et patricio korr. aus patricio E97

72 magnos W411; magno E97

73 et magno et glorioso et magistro et exconsule patricio Nomo fehlt W411

74 gloriose V630

75 et magistro et exconsule] exconsule et magistro korr. aus et magistro exconsule E97

76 patricio korr. aus patricco V630

77 et magno et glorioso expraefecto et consule patricio Protogenio fehlt V1341

78 et consule] magistro E97

79 exprafecto Gallo et magno et glorioso expraefecto korr. aus expraefecto E97

80 gallio V630; zailo W411

81 magne W411

82 appollio korr. aus appillio W411; apollonio B132

83 artasersi korr. aus artasesi O93; Artaxersi] artaxsesi Convenerunt etiam nostro W411; artexesi B132

84 consilio B132

85 calcedonia V630; B132; calcedona korr. aus calcedonia V1341

86 paschario V630; B132; V1341; E97; pascario W411

87 continentibus W411

88 locum W411

89 venerabili W411

90 sanctae W411

91 archeepiscopi W411

92 leonis conveniente korr. aus leonis O93

93 conveniente fehlt W411

94 Anatholio sancto] sancto anatholio V630

95 archeepiscopo W411

96 reliquiis W411

97 sexcenti B132

98 episcopis] episcopis allocutio E97

99 ecce advenientibus] consedentibus W411

100 hominibus W411

101 cancello W411

102 magnificentissimis W411

103 eximii W411

104 senatus W411

105 divino] divino et E97

106 agusta O93; B132; V1341

107 decreto] de secreto V630; B132; V1341

108 profecti W411

109 publica W411

110 nullum] nullum sic W411

111 constriximus B132

112 et W411

113 vana W411

114 hii W411; ii E97

115 hi qui korr. aus hi V1341

116 sapuerunt korr. aus habuerunt V630

117 am Rande vel prout eis placuit V630

118 eo E97

119 quod] quod ex B132

120 expediit V630; W411; B132; V1341

121 exquirit korr. aus exquirat V630; exquirat W411; B132; V1341

122 errorem seducti] errores educti W411

123 Unde korr. aus De O93; Unde] Ut de W411

124 properamus V630; properabimus W411

125 errore caliginis deterso] erroris caligine detersa W411

126 manifesta W411; B132

127 doctrina V630; W411; B132; V1341; E97

128 christi korr. aus christo B132

129 apostolicum V630; B132; V1341; E97

130 am Rande vel pręceptum V630; praemium V1341

131 proemium] prenimium W411

132 tradidisse fehlt W411

133 noscuntur W411

134 quia W411

135 regię korr. aus regis V1341

136 episcopi W411

137 testantur korr. aus testatur V630; testantur W411; B132

138 litterae] littere Remotis igitur et amputatis litibus parrociniis et cessantibus avaritiis omnis veritas manifestetur W411

139 Non W411

140 et fehlt O93; V630; W411; B132; V1341; E97

141 imperatoris Constantini] imperatori Constantino W411

142 excogitavimus] excogitavimus sed W411

143 pravis attracta fehlt W411

144 attractata E97

145 cummentis W411

146 ceu fehlt W411

147 que W411

148 manifestum W411

149 manifeste quoniam] quoniam manifeste V630; B132; E97; Quam manifeste V1341

150 hominem W411

151 habendum W411

152 ut korr. aus et W411

153 sanctam W411

154 ipsum W411

155 catholicam] catholicam quam W411; catholicamque V630; B132; V1341; E97

156 patrum doctrinam] doctrinam patrum W411

157 concordantibus] concordantibus Igitur W411

158 reverentia korr. aus reverentiam V630

159 niceni W411; nicea E97

160 abciso B132

161 cogitans W411

162 eis] eis per B132

163 pacis W411

164 serventur korr. aus servetur E97

165 sint W411

166 conservare korr. aus consentire V1341

167 regis V630; V1341; E97; regię W411; regna B132

168 Martianono W411

169 multis annis] multi anni V630; B132; V1341; E97; multos annos W411

170 regi si] regis W411

171 si fehlt V630; B132; V1341; E97

172 orthodoxorum W411

173 multi anni] multis annis W411

174 Marciani fehlt W411

175 amatore W411

176 permanet W411

177 digni korr. aus dign W411

178 ortodoxi korr. aus ortodixi V630

179 fidei V630; W411; B132; V1341; E97

180 amatoris korr. aus amatores O93; amatores W411; E97

181 a fehlt W411

182 haec] hae W411; haec voces V1341

183 Aetius] et diutius W411; atius E97

184 vero W411

185 et fehlt V630; W411; B132; V1341; E97

186 omnes fehlt E97

187 regi V630; V1341; regenerare W411; rege B132

188 consensum W411

189 imperatoris W411

190 haec sancta] sanctę haec W411

191 synodus] sinodo (am Rande vel dus) si V630; synodus si korr. aus synodu si V1341; synodi si B132

192 sicut E97

193 vocatione W411; E97

194 ambigendo B132; E97

195 invocationem W411; B132

196 scripturis V630

197 saecula V630

198 subsequntur E97

199 ipsum W411

200 conservat V630; B132; V1341; E97; conservans W411

201 quidem scientiam sincere legentium et ad] magnitudinem qui sincera requirent W411

202 longaevam] Longeva autem W411

203 corona O93; W411; B132

204 nutui korr. aus nutu V630; notitiae korr. aus noti W411

205 prelegam W411

206 dixit W411

207 Aetius] et idem W411; et iussus B132; Et ius V1341

208 et fehlt W411

209 calcedonensem O93; calcidonensi E97

210 Calcedonense civitate metropoli] calcidonensem civitatem metropolim W411

211 subterque W411

212 ut fehlt W411

213 ne fehlt V630; V1341; E97

214 ulla W411

215 discensio W411

216 sed] sed ex V630; B132; V1341; E97

217 interlinear equaliter O93; aequo] ex quo W411

218 pietatibus B132

219 movi W411

220 quidam W411

221 generi korr. aus generis V1341

222 hunc fehlt W411

223 ac W411

224 nostri fehlt W411

225 Iesu Christi fehlt V630

226 hominem W411

227 mendacii fehlt W411

228 ritatis W411

229 graminibus E97

230 et interlinear vel ex V630

231 peregrinas korr. aus peregrinus V630; peregrinus B132

232 trecentorum fehlt W411

233 hominibus W411

234 qui Constantinopolim convenerunt fehlt W411

235 constantinopoli E97

236 consentientes W411

237 quam V1341; quoniam fehlt W411

238 etiam W411

239 consignaverunt korr. aus cogsignaverunt W411

240 homines W411

241 custodientes] custodientes et nos W411

242 Ephesum B132

243 fuerint W411

244 venerabilis korr. aus venerabiles V630; venerabiles O93; W411; B132; V1341

245 caelestinum W411

246 romę E97

247 alexandrinae korr. aus alexandrina V630

248 sacerdotis W411

249 inculpabiles W411

250 exposito W411

251 tricentorum W411

252 sanctorum] ac beatissimorum W411

253 Mit sanctorum bricht B132 zunächst ab und setzt mit dem zweiten der drei in der Hispana Gallica überlieferten Kaisergesetze zum Konzil von Chalkedon wieder ein.

254 pullulantium korr. aus pullantium V630

255 vero fehlt W411

256 tricentorum W411

257 que W411

258 convenerunt] convenerunt professio niceni synodi E97

259 visibilium et invisibilium korr. aus visibilium V630

260 a W411

261 hoc est de substantia patris unigenitum] unigenitum hoc est de substantia patris W411; E97

262 hoc est de substantia patris, unigenitum] unigenitum hoc est de substantia patris V630; V1341; E97

263 omousion korr. aus omosion V630; homousion korr. aus homosion W411

264 patri W411

265 patre] patre cum W411

266 discendit W411

267 est fehlt W411

268 et fehlt W411

269 existentibus E97

270 subsistentia korr. aus existentia O93

271 convestibilem V1341

272 catholicę W411

273 idipsum korr. aus ipsum W411

274 symbolum fehlt W411; symbolum professio huius synodi E97

275 ac W411

276 et invisibilium korr. aus et invisibilium et invisibilium V630

277 omousion korr. aus omosion V630; homosion W411

278 patris E97

279 sunt fehlt W411; V1341

280 sunt fehlt V1341

281 discendit W411

282 ex W411

283 et W411

284 sepultus] sepultus est V630

285 cellos W411

286 sedit korr. aus sedet O93; sedit W411

287 dexteram] dexteram dei W411

288 iudicare] iudicare et V630

289 vivificantem V630

290 prophetas korr. aus prophetas in W411

291 atque korr. aus et O93

292 remissionem] remissionem omnium V630; remissione W411

293 exspectamus korr. aus exspectavimus V630

294 et fehlt W411

295 saeculi] saeculi Amen W411

296 am Rande Hoc totum tamquam toletanum concilium E97

297 Sufficerat W411; Suffecerat E97

298 quidam O93; W411; quidem korr. aus quidam V1341

299 cautissimum korr. aus caustissimum W411

300 divina O93

301 gratiae fehlt W411

302 hii W411; ii E97

303 distruere V1341

304 conantur korr. aus conatur O93; nituntur W411

305 quosdam W411

306 novitate W411

307 divine W411

308 una W411

309 hominem W411

310 veritatum O93

311 opponendam korr. aus opponandam V1341; opponendum W411

312 hanc] hanc quam korr. aus hanc W411

313 docens korr. aus dicens W411

314 tricentorum W411

315 hominibus W411

316 precidentibus W411

317 se W411

318 spiritu] spiritu sancto V1341

319 intellectu W411

320 interlinear vel demerc V630

321 ministerium W411

322 sancta virgine korr. aus sancta E97

323 virgine Maria korr. aus Maria virgine V1341

324 et W411

325 devulgant W411

326 quodam W411

327 sacerdotis orr. aus sacerdotes V1341

328 synodicas] sinodi quas W411

329 congruam V630

330 quidam W411

331 et ad fehlt W411

332 interpretationem] interpretationem vero W411

333 capiunt E97

334 intectum W411

335 quamque E97

336 confessioni korr. aus confessione V630; confessione O93 am Rande confessioni; V1341

337 concordante korr. aus recordante O93; concordantem V630; E97

338 communem quandam pugnam] et E97

339 am Rande consistentem O93; consistentem V630; sustinentem korr. aus sistentem V1341

340 relegionis W411

341 Nam] Nam et W411; V1341

342 execrat korr. aus execrati V630; execratum W411; execratur E97

343 duabus naturis] duas naturas W411

344 temptum W411

345 confessionem W411

346 am Rande id est repugnant O93

347 adversantur W411

348 ut V630

349 qua W411

350 natura W411

351 unum E97

352 anathematizat] anathema facit W411

353 Consentientes] consentientes Igitur W411

354 eundemque korr. aus eundem W411

355 edocemur V1341; edocemus] et docemus W411

356 divinitate W411; V1341

357 domini V1341

358 deum et hominem, verum eundem ex anima rationali et corpore, secundum divinitatem unius cum patre naturae, secundum humanitatem] perfectum eundem unitatem W411

359 eundem] eundem vero W411

360 salutem] salutem hominem factum korr. aus salutem V630

361 patiendum W411

362 dividendum korr. aus videndum V630; V1341; videndum W411

363 dominum] dominum nostrum V1341

364 de eo] deo W411

365 His itaque] istaque W411

366 omnium W411

367 fidem nulli licere profiteri aut scribere aut docere aut dicere aliter. Qui autem audent exponere aliam fidem korr. aus fidem V1341

368 profuere W411

369 docere aut dicere korr. aus docere O93; docere aut dicere] dicere aut docere W411

370 alteram W411

371 aut tradere fehlt V630; W411; V1341; E97

372 alium W411; E97

373 subconverti W411

374 converti ad] converta V1341

375 ad fehlt O93; W411

376 ab episcopatum] episcopatum W411

377 fieri] fieri EXPLICIT W411

378 INCIPIT REGULA] INCIPIUNT CAPITULA W411

379 INCIPIT REGULA SUPRASCRIPTI] INCIPIUNT CAPITULA V630; V1341; E97

380 episcopo W411

381 quelibet W411

382 epicopos korr. aus episcopus V630

383 clericos et monachos] clericis et monachis W411

384 honore korr. aus hore W411

385 ut fehlt W411

386 conscientia W411

387 domini eius] dominie iussu W411

388 quilibet W411

389 transmigrare W411

390 quolibet W411

391 ordinari] ordinare nisi in propria W411

392 proposia W411; praeposito V1341

393 totiis W411; ptochiis korr. aus ptotiis V1341; ptochiis E97

394 clerico W411

395 adprobari W411

396 metropolitanos W411

397 dividatur korr. aus dividantur O93

398 sponderit W411

399 mulieribus quod korr. aus mulieribus V630

400 ut W411

401 ordinare W411

402 vel fehlt W411

403 nuptiis E97

404 fratriis W411; fratreas korr. aus fratras V1341; fratreas E97

405 clericos W411

406 aliam civitatem] alia civitate W411

407 eos W411

408 pro persecutione fehlt W411

409 prosecutionem V1341

410 propria W411

411 miserint W411

412 accusatione W411

413 clericis et korr. aus clericis W411

414 monachis] monachis vel W411; V1341

415 excommunicatis W411

416 monasterii V630; V1341

417 quae consecrata sunt diversoria fehlt W411

418 obitum] obitum sui E97

419 ordinem W411

420 episcopi] episcopi diu W411

421 differri W411; V1341

422 ęconomis korr. aus ęconmis V630; equonimiis W411

423 singulis ecclesiis] singule ecclesiae W411

424 iis E97

425 FINIUNT CAPITULA SEQUUNTUR REGULAE] explicit capitula SINODUS CALCIDONENSIUM W411

426 I] I cap. E97

427 Finiunt korr. aus Fiunt E97

428 Regulas fehlt W411

429 Vor a] De canonibus (canonibus korr. aus canonobus) cuiusque concilii conservandis W411

430 unaqueque W411

431 proprium robur fehlt W411

432 tenere W411

433 Vor Si] Quod non oporteat episcopos aut quolibet ex clero per pecunias ordinare W411

434 sub V630; V1341; E97

435 super pretium] ordinationem W411

436 per pecunias feht W411

437 pecuniam V1341

438 corepiscoporum W411

439 sive V630; V1341; E97

440 sive E97

441 quemcumque V630; V1341; E97

442 connumeratur] non numeratur W411

443 id est fehlt W411

444 sic korr. aus si V630

445 ordinatus fuerit] ordinatur W411

446 probrosa korr. aus probosa O93; probrosais W411

447 et W411

448 per fehlt W411

449 instans W411

450 decebat W411

451 fuerit fehlt W411; V1341

452 Vor Pervenit] Quod non oporteat episcopos clericos et monachos predia secularia vel causas suscipere W411

453 sanctam synodum] sancta sinodo W411

454 iis E97

455 turpis korr. aus turpiis V630; turpi W411

456 gratia W411

457 malorum W411

458 possessionum korr. aus possessionem V630

459 disidiam W411

460 separent E97

461 ut W411

462 causas W411

463 suscipiant W411; E97

464 nemine W411

465 non fehlt W411

466 condocere W411

467 miscere W411

468 possessio W411

469 etatem W411

470 tutela W411

471 episcopos W411; episcopus korr. aus episcopis V630

472 rerum fehlt W411

473 qua W411

474 quem W411

475 ecclesiasticum W411

476 adminiculum W411

477 correptioni ecclesiasticae] ecclesiasticae correptionis W411

478 subiciatur E97

479 Vor Qui] DE HONORE MONACHIS CONPETENTE et nullus eorum ecclesiasticas aut secularia inquietare negotia Nec alienum servum, preter conscientiam dominie iussu suscipere W411

480 Decrevit sancta et Qui korr. aus Qui 093

481 eligunt korr. aus eligant V630

482 Quia korr. aus Qui V630; Qua W411; quia V1341

483 monachi habitu] ambitum monachi W411

484 indifferenter per] indifferentes W411

485 necnon] ne non W411

486 proprie W411

487 commendant E97

488 monasterii W411

489 subiecto korr. aus subiectos V630

490 debere fehlt W411

491 episcopos W411

492 esse W411

493 devoverunt korr. aus devo V630; devoverint W411

494 ecclesiasticis E97

495 unguentes W411

496 necessitate W411

497 ut sit cum eis monachus fehlt W411

498 am Rande domini V630

499 Praetereuntem] Preter eundem W411

500 communione W411

501 nec W411

502 blasphematur W411

503 ergo V630

504 sollicitudemque] et sollicitudinem W411

505 necessaria W411

506 Vor Propter] QUOD non oportet episcopum vel quęlibet ex clero de alia ad aliam transmigrare civitatem W411

507 am Rande or O93

508 ad civitatem fehlt W411

509 diffinitiones W411

510 Vor Neminem] QUOD NON OPORTEAT absolute quoslibet ordinare in aliam nisi in propria W411

511 ordinare W411

512 nec korr. aus ne V630

513 constitutum nisi korr. aus constitutum V630

514 possessionis aut in martirio korr. aus possessionis V630

515 et W411; hic V1341; is E97

516 qui korr. aus qu V630

517 Eorum] Eorum vero E97

518 ordinatur W411

519 decrevit sancta korr. aus decrevit O93

520 et] et nunquam posse ministrare ad ordinantis iniuriam et E97

521 nullum] nullum eius W411

522 valere korr. aus vale V630

523 qui eum korr. aus quem V630

524 Vor Eos] DE clericis et monachis non manentibus in suo proposito W411

525 fuerint korr. aus fuerant V630

526 deputati fehlt W411

527 neque fehlt W411

528 Eos autem] aut eos W411

529 eius W411

530 punire W411

531 revertatur W411

532 ante] ante non W411; V1341

533 ante obtentu korr. aus antentu O93

534 obtentum V630; W411

535 proposuerant W411

536 anathematizari] anathema esse W411

537 Vor Clerici] DE CLERICIS qui sunt in totiis monateriis atque martyriis quę sub potestate episcoporum uniuscuiusque civitatis exsistunt W411

538 ptotiis] totiis et W411; ptochiis korr. aus ptotiis V1341; ptochiis E97

539 proprię W411

540 clerici] clerici pro V630; V1341

541 ordinationem W411

542 autem W411

543 si vero fehlt W411

544 laici vel monachi] monachi seu laici V630; V1341; monacis aut laicis W411; monachi sive laici E97

545 furint communione priventur] aut excommunicentur W411

546 communicatione V1341

547 priventur] priventur De eodem (eodem korr. aus eodem IX E97)
Clerci qui pauperum dispositioni vel monasteriorum vel martyriorum praesunt sub potestate singularum (singularum korr. aus singulorum E97) civitatum episcoporum secundum sanctorum canonum traditionem perdurent nec per suam temeritatem episcopi sui moderationem declinent. Qui autem huiusmodi dispositionem quolibet modo subvertere ausi fuerint et episcopo suo non oboedierint si quidem clerici fuerint canonicę damnationi subiaceant. Si autem monachi aut laici sint a communione suspendantur (= c. 8 des Konzils von Chalkedon in der Versio prisca. Die gleiche eigenartige Textkombination findet sich auch bei Gratian C XVIII, q. 2, c. 10, der letztlich wohl auf die Coll. trip. II, 10, 8 zurückgeht) E97

548 Vor Si] QUOD NON OPORTEAT clericos pretermisso episcopo ad secularia iudicia conmeare W411

549 habeat korr. aus habet W411

550 primum W411

551 vel certe] ita W411

552 arbitrios W411

553 auditur W411

554 eo W411

555 subiaceant W411

556 cantra W411

557 provinciae] provintiae ac W411

558 pergat] pergat ut W411

559 episcopos W411

560 eregie W411

561 ut fehlt W411

562 Vor Non] QUOD non liceat clericos in duabus ecclesiis ministrare W411

563 expeditio W411

564 contigerit fehlt W411

565 confugerint W411

566 eum indubitanter revocari debere ad eam in qua] id est W411

567 eum korr. aus et V630

568 Si vero quis iam translatus est ab alia in aliam ecclesiam, nihil habeat commune cum priore ecclesia fehlt W411

569 in korr. aus ab O93

570 sub] sub hac W411

571 martyriis W411

572 in fehlt W411

573 totiis W411; ptochiis E97

574 exsynodichis O93; xenodochiis korr. aus exsinodochiis, am Rande locus in quo peregrini suscipiantur V630; exsinodiciis W411; exsynodichus V1341

575 vel W411

576 universalis korr. aus universales W411

577 Vor Omnes] QUOD OPORTEAT egenis epistolam tribui honestiores autem commendaticiis litteris adprobari W411

578 ecclesiasticiis W411

579 cum proficiscuntur fehlt W411

580 sub probatione] conprobatione W411

581 epistolis W411; epistolis korr. aus epistoli E97

582 pacificis korr. aus paucis V630; pacis V1341

583 qui W411

584 ecclesiasticae] irica ecclesia W411

585 commendari] proficisci his W411

586 commendatitias V630; W411; V1341; E97

587 opere non] opere korr. aus opere non V630

588 non fehlt E97

589 clariore W411

590 Vor Pervenit] QUOD NEQUAQUAM in duabus metropolitanos provintia dividatur W411

591 eo fehlt E97

592 ecclesiasticas W411

593 effetantes W411

594 pragmaticam forma] pragmaticium sacrum W411

595 ita] ita ut korr. aus ita V630; ita fehlt W411

596 inveniantur korr. aus inveniuntur V630

597 duo] in duos W411

598 una] et humana W411

599 qui] qui ad W411

600 temptaverint korr. aus temptaverat V1341

601 ante V630

602 nominis honore decoratae sunt fehlt W411

603 Vor Extraneum] QUOD non oporteat extraneos clericos sine commendaticiis litteris ministrare W411

604 lectore W411

605 commendatiis V630

606 Vor Quia] QUOD NON LICEAT clericos uxorem secte alterius accipere nisi forte sponderat ad veram venire W411

607 cuiquam ex his] huic W411

608 Si quis vero] vero si quis W411

609 tale W411

610 prevenerint W411; V1341

611 babtizare W411

612 debent W411

613 sanctae fehlt W411

614 ecclesiae catholicae] catholicae ecclesiae W411

615 adhuc baptizati korr. aus baptizati adhuc V1341

616 sponderit W411

617 personae fehlt W411

618 diffinitionem W411

619 Vor Diaconissam] DE DIACONISSIS mulieribus non liceat nisi per quadragenarias ordinare W411

620 ordinare W411

621 hanc W411

622 susciperit W411

623 observaverint W411

624 ministerium] a ministerio W411

625 nuntiis W411

626 nuptias W411

627 Vor Si] DE MONACHIS ET PUELLIS DEO DICATIS quod non liceat nuptiis iungi W411

628 se dedicaverit] dedicaverit se W411

629 similiter] similiter et V1341

630 iungi nuptiis] nuptiis iungi W411

631 fuerint korr. aus fuerunt V630

632 Vor Per] DE CLERICIS in parrochiis per XXX annis ab episcopo habentis sive de renovatis urbibus W411

633 sive] sive in W411

634 possessionibus W411

635 permanere W411

636 quietant W411

637 episcopis W411

638 pro W411

639 annos] annos iam V630; W411; V1341

640 sit W411

641 he W411

642 dubitatio W411

643 licere korr. aus lecere V630

644 eas korr. aus eos V1341

645 primatem] principem ipsius W411

646 dioceseos aut korr. aus dioceseos V630; dioceseos aut] diocesis aut W411; dioceseos vel korr. aus dioceseos V1341

647 vel E97

648 Si vero quemlibet civitas per auctoritatem imperialem renovata est fehlt W411

649 quemlibet V630; W411

650 derenovetur W411

651 civilibus korr. aus civibus W411

652 parrochitanarum korr. aus parrachitanarum V630; parrocitanorum W411

653 sequantur W411

654 Vor Coniurationum] DE CONSPIRATIONE CLERICORUM quod greci fratrias dicunt W411

655 fratrea] fratrea sed W411

656 abdicare W411

657 quis W411

658 componentes aliquas] aliquas conponentes W411

659 Vor Pervenit] QUOD OPORTEAT bis in anno per provintias concilia fieri W411

660 ad nostras] in sanctas W411

661 celebrantur] celebrantur et hoc probatis sinodici conventus episcoporum minime celebrantur W411

662 Ex hoc probatur, quod multae quae] et quod inde multeque W411

663 correctionem W411

664 merserint W411

665 corrigantur fehlt W411

666 sint V1341

667 Vor Clericos] QUOD MINIME CLERICIS IN ALIAM CIVITATEM transmigrare liceat nisi eos qui proprias miserint civitatem W411

668 suis V630

669 definimus W411; decrevimus V1341

670 non licere] conlicere W411

671 initio] initio principium W411; initio fecit principium V1341

672 ministrare meruerunt] principium ministrandi W411

673 ad fehlt W411

674 migraverint W411

675 difinitionem W411

676 susciperit W411

677 et fehlt W411

678 excommunicatus W411

679 Vor Clericus] DE EPISCOPORUM AUT CLERICORUM ACCUSATORIBUS QUALES DEBEANT SUSCIPI IN ACCUSTIONE W411

680 Clericos sive laicos] Clericus sive laicus W411

681 accusaverit W411

682 episcopos W411

683 debent W411

684 accusatione W411

685 fuerint W411

686 persecuta W411

687 Vor Non] QUOD NON LICEAT CLERICIS POST MORTEM SUI EPISCOPI RES AD EUM PERTINENTES DIRIPERE W411

688 secuti W411; sicut E97

689 statum W411

690 habetur korr. aus habeatur V630

691 periclitari korr. aus periclitare W411

692 in W411; V1341

693 Vor Pervenit] DE CLERICIS ET MONACHIS VEL EXCOMMUNICATIS QUI PRETER VOLUNTATEM SUI EPISCOPI AD URBEM REGIAM VENIUNT W411

694 in W411

695 sancti O93

696 fuerint W411; V1341

697 venient W411

698 ad] ad hanc W411; V1341

699 et fehlt W411

700 tranquillitate W411

701 Statuit] statuit igitur W411

702 inprope W411

703 ipse expellat defensor] ei per eundem defensorem W411

704 Vor Qui] QUOD NON LICEAT MONASTERIA SECULARIA FIERI W411

705 Qui W411

706 fuerint V630; W411; fuerint korr. aus fuerant V1341

707 iudicia W411

708 maneant] manere in W411

709 et fehlt E97

710 eos W411; eas V1341

711 ipsis monasteriis] ipsi monasterio W411

712 decrevimus fehlt W411

713 nec] et non W411

714 permiserint] per inter W411

715 subiaceat W411

716 constituta W411

717 Vor Quoniam] QUOD NON OPORteat post obitum episcopi ordinationem alterius diu ferri W411

718 est fehlt W411

719 creditum sibi gregem] credito sibi grege W411

720 efferunt W411

721 facere fehlt W411

722 inexcusabilis korr. aus inexcusabiles W411

723 ordinationes W411

724 episcoporum haec korr. aus episcoporum O93

725 condemnationis W411

726 Redditus korr. aus Reditus E97

727 aut W411

728 economo W411

729 placuit fehlt W411

730 Vor Quoniam] DE ECONOMOS ID EST DISPENSATORIBUS SINGULORUM ECCLESIARUM HABENDIS W411

731 Quoniam W411

732 sicut] si cum W411

733 eochonomo O93; econimo W411

734 eveniat V1341

735 et fehlt W411

736 obtrectatio korr. aus obtrectatione V630

737 Vor Eos] DE HIS QUI SIBI RAPIUNT UXORES W411

738 eis orr. aus es W411

739 statuit sancta synodus fehlt W411

740 fuerint fehlt V1341

741 anathema esse] anthematasse W411

742 DISCRIPTIONES V1341; SUPERSCRIPTIONES W411; DESCRIPTIONES E97

743 EPISCOPORUM fehlt V630; W411; V1341; E97

744 LICUTANĘ V630; LIVITANAE W411; V1341; E97

745 Lucentius V630

746 asculitanae W411

747 beatissimi W411

748 sedis korr. aus sedes O93

749 Antonius W411

750 Subskriptionsliste in V630 ab hier in folgender Reihenfolge: Iuvenculus, Maximus, Quintilius Calasindus, Stephanus Lucianus Eusebius Diogenes Petrus Florus Eunomius Anastasius Eleutherius V630

751 Iuvenus W411

752 Talasiadus W411

753 Calensindus E97; Quintilius W411

754 macedonensis W411

755 viri] viri episcopi W411

756 viri Anastasii] anastasii viri V630

757 anastasi W411

758 civitatis Thessalonicensis fehlt V630

759 tesalonocensis W411

760 Stepanus W411

761 Ephesenus V1341

762 bitensis E97

763 quiriacici korr. aus quiracici W411

764 Araclię O93; V1341; aradię E97

765 Diogenis W411

766 Quizcens W411; Quizens O93; V1341

767 sardiensis W411

768 definiens korr. aus defiens V630

769 nicomediensis W411

770 Anasius W411

771 Eleterius W411

772 definiens W411

773 Dicat sanctum concilium si fehlt W411

774 dixerunt W411

775 sic korr. aus si V630

776 fide V1341

777 sentimus W411

778 salvabit W411

779 imperatori W411; E97

780 aguste O93

781 ei W411

782 sanctam V1341; sanctam korr. aus sanctum E97

783 a fehlt W411

784 universali synodo] universalis sinodus W411

785 expositione W411

786 manifestata V1341

787 labore W411

788 coniurium E97

789 deo salvatori] salvatori deo W411

790 nostro fehlt W411

791 convenimus korr. aus convemus V1341

792 celebremus W411

793 nos fehlt V630; nobis E97

794 donare W411

795 haec propria vestri imperii fehlt E97

796 haec propria vestri imperii, haec correctio vestri imperii fehlt W411

797 digne W411

798 digna] digne imperii et W411

799 fide V630; V1341; E97

800 sanctum W411

801 sanctae] ac sancta W411

802 universali synodo] universalis synodi E97

803 synodi V630; V1341

804 manifestatam V1341

805 occansionem O93; ocasionem korr. aus occansionem V1341

806 iigitur V630

807 militarius W411

808 publice] publice defidens W411

809 praescriptus] prescriptus et W411

810 militarius W411

811 sustinebunt W411

812 subiacebit] subiacebit EXPLICIT EXPOSITIO SINODI W411

813 EDICTUM korr. aus EDITUM V630

814 interlinear vel rum V630

815 CONFIRMATIONE korr. aus FIRMATIONE O93

816 VALENTINIANUS V1341; valentinianus korr. aus valentinus E97

817 MARCIANUS kor. aus MACIANUS W411

818 augustis O93; AUGUSTUS W411

819 evenit W411; V1341

820 est fehlt V1341; E97

821 ortodoxia W411

822 contentione E97

823 Ab universis] diversis W411

824 relegiosissimis W411

825 religioni O93; relegione W411

826 prespicua W411

827 difinitione W411

828 contemptio W411

829 totum O93

830 sententia W411

831 sive W411

832 suae] suae vel V1341

833 dementia O93; clementiae W411

834 prespicuo korr. aus pespicuo W411

835 itaque vel korr. aus itaque O93

836 vel fehlt V630

837 pupliciter W411

838 minuta W411

839 adunatis W411

840 conenetur W411

841 occansionem W411; occasionem korr. aus occansionem V1341

842 religiosissimi W411

843 iudicat O93; E97; iudicat korr. aus iudicata V1341

844 iudicata] iudicat hac W411

845 disposita korr. aus dispositę O93; disposite W411

846 cui V630

847 dispositiones W411

848 noscuntur W411

849 contemptores W411

850 poena V630; W411; V1341; E97

851 con W411

852 et fehlt W411; ob E97

853 certamine W411

854 relegione W411

855 militię E97

856 praedictus V630; W411

857 expolietur korr. aus expoliatur V1341; expolietur E97

858 pelluntur W411

859 iudicario W411; iudiciario korr. aus iudicario E97

860 subiugandis W411

861 enim] enim hinc W411

862 fomitemque nutriri] fomite qui veri W411

863 Universa korr. aus Unversa V630; Universi W411

864 sancta W411; V1341

865 calcedona V630

866 custodire W411

867 dubitari O93; E97; dubitatur W411

868 nostrae commoniti] commoniti nostrę E97

869 commoniti] commoniti sint korr. aus commoniti V630

870 sinceritate W411

871 edicto obsistente fehlt W411

872 definite V630; E97; desinit W411

873 divinibus W411; divinis] divinis non E97

874 credimus] ore dicimus W411

875 iudicum korr. aus iudicium V630

876 VII V630; W411; E97

877 CONSTANTINOPOLI V630; E97

878 PATRICIO V630; CESPARICIO W411

879 Überschrift fehlt B132

880 SACRA W411

881 VALENTINIANI korr. aus VALENTINI E97

882 EDITAM W411

883 affirmationem E97

884 damnationem E97

885 HEREDICORUM W411

886 IMPERATOR W411

887 VALENTINIANUS ET korr. aus VALENTINIANUS W411

888 AUGUSTUS W411

889 quae V630; V1341; qui E97

890 heresis V1341; E97

891 legenda W411

892 praestat korr. aus praestet V630; praestet B132

893 divinitat W411

894 reverentiam W411

895 relegionis W411

896 videntes W411

897 cum] cum nec korr. aus cum V630

898 eticen W411

899 ut W411

900 sivit V630; B132; E97; sinut W411

901 innumerabilis W411

902 pene fehlt V630; B132; V1341; E97

903 inprobe W411

904 ad W411

905 sunt fehlt E97

906 episcopi W411

907 est error] exteror W411

908 alexandriae W411

909 episcopus W411

910 calcidone W411; V1341; calcidonensi E97

911 ut V630; CCCtorum X et VIIIto E97

912 praecesserunt] praecesserunt si W411

913 omnem W411

914 legunt W411

915 medicinam W411

916 hac lege decernimus] ac legendae cernimus W411

917 ecclesiastice W411; ecclesiastici korr. aus ecclesiasti V1341

918 deiforum] diforum W411; divorum E97

919 interlinear vel mi V630

920 sacratissimę E97

921 nullus W411

922 quo V630; B132; E97

923 indignum W411

924 est W411

925 exspoliatus] et spoliatus W411

926 ceterosque] et ceteros V1341

927 ex his fehlt W411

928 facto W411

929 sibi clericorum] suorum E97

930 periculo subiacere] periculosus W411

931 exilii perpetui] exilio perpetuo W411

932 praecipimus] precimus pertineri eundi vel collegendi vel W411

933 autem fehlt W411

934 nullam W411

935 eos W411

936 am Rande domino V630

937 gnoro W411

938 convenerint fehlt W411

939 conductores] conductorem vel W411

940 deportatione korr. aus deportateone O93; deportationi korr. aus deportatione V630; deporatione W411; deportationem E97

941 sint korr. aus sunt O93

942 relinquere per korr. aus relinquere O93

943 per fehlt W411

944 aspirare W411

945 predicta W411

946 ignorabantur W411

947 relegione W411

948 adeptem W411; ademptum E97

949 huc W411

950 errore W411

951 solitus W411

952 militiam W411

953 qua W411

954 qua W411

955 hoc V630

956 tam] et damna W411

957 generabiliter W411

958 qui hac clade] quia clave W411

959 pollutionis fehlt W411

960 polluentur W411

961 Eos] eos illi W411

962 hoc fehlt V630

963 que W411

964 quod fehlt W411

965 eo fehlt W411

966 quod] quod in V630; B132; V1341

967 qui adhuc usque in tantam] quia ducusque W411

968 insanie W411; saniam B132

969 processerunt W411

970 ut fehlt W411

971 relegionis W411; religionis korr. aus regionis B132

972 culto W411

973 calcedone W411; calcidona E97

974 coadunati W411; adunatu B132

975 secuti sunt] secutus W411

976 quia W411

977 vere W411

978 eligendas korr. aus eligandas V630; eligenda B132

979 qui W411

980 vel fehlt V630; B132; V1341; E97

981 praecidentibus W411

982 definitę E97

983 praecidentes W411

984 relegiosissime W411

985 manicei W411

986 ne korr. aus nec V630; Nec B132; V1341

987 benenatis W411

988 decipientur W411

989 eo W411

990 relegionis W411

991 et] et in W411; V1341

992 sinodici W411

993 cartarum korr. aus artarum V630

994 fixisse W411

995 quae fehlt W411

996 concremari korr. aus congremari V630; concremare W411

997 scripserint korr. aus scripseri E97

998 docenda W411

999 discendi korr. aus discenda W411

1000 deportione O93; W411; B132; deportatione korr. aus deportione V1341

1001 hereticis W411

1002 sicut] si ut O93

1003 dictis E97

1004 serenitatis nostrę korr. aus serenitatis V630

1005 omnem W411

1006 ademimus W411

1007 coercebitur W411

1008 temptaverit V1341

1009 vero fehlt W411

1010 sic fehlt W411

1011 subtractu W411

1012 peccator E97

1013 Pallidi O93; B132; palladi korr. aus pallidi V630

1014 amatissime W411

1015 Ita W411

1016 tua W411; B132; V1341

1017 dictis V630; edictis W411; B132; V1341; dilectionis E97

1018 faciant korr. aus faciunt O93; faciat V630; E97

1019 ut fehlt W411

1020 moderationibus W411

1021 sanctam veramque fidem] quod si ea quem vera fide et korr. aus quod si a quem vera fide et W411

1022 custodiendam esse] custodienda W411

1023 quam si] aut W411

1024 perausi W411

1025 percussi, ut religionis legumque proditores etiam de aestimatione fehlt B132

1026 relegiones W411

1027 V E97

1028 agustas W411

1029 asparitio W411

1030 cons korr. aus conscripsit V630

1031 PALLADIO] PALLADIO PREFECTO W411; E97

1032 Licet] Licet iam V630; V1341; LICET IAM QUAE W411; Licet etiam B132

1033 SACRATISSIMA W411

1034 sacratissimam constitutionem] sacratissima constitutione E97

1035 SI W411

1036 QUAE W411; V1341; E97

1037 eos korr. aus eo V630

1038 VERITAS W411

1039 apollinaris korr. aus apollonaris V630; apollonaris W411; Apollenaris V1341

1040 sicuti W411

1041 relegione W411

1042 apollinaris korr. aus apollenaris V630; apollenaris B132; V1341

1043 sunt fehlt W411; V1341

1044 ante] ante iam W411; V1341

1045 sanximus korr. aus saximus V1341

1046 lege decernere] legende cernere W411

1047 sit fehlt W411

1048 Custodienda V630; W411; B132; V1341

1049 tonto W411

1050 ad W411

1051 mea korr. aus me V1341

1052 divinae V630; divinam B132

1053 praecedunt korr. aus praecedant V630

1054 alexandrine W411

1055 diocese W411

1056 et fehlt W411

1057 ut fehlt W411

1058 CCCXVIIII B132

1059 fundantes korr. aus fundates V630

1060 vel ita ut fehlt W411

1061 Constantinopolitano O93

1062 eufelus W411

1063 cirillius korr. aus cirillus W411

1064 credebunt B132

1065 quos korr. aus quod V630

1066 Ephesiana korr. aus Ephesina O93; efesitana W411; ephesina korr. aus ephesiana E97

1067 cirillius W411

1068 erroris W411

1069 universos] in universis W411

1070 quod W411

1071 venerabilis fehlt W411

1072 concilii E97

1073 prorsus] prorsus orbis E97

1074 prorsus parte] parte prorsus W411

1075 consentientes W411

1076 adimens a] ad inmensa W411

1077 sacrosancta W411

1078 neque fehlt W411

1079 unticetis B132

1080 sciat W411

1081 Apollinaris korr. aus Apollenaris V630; apollonaris W411; Apollenaris B132; V1341

1082 facinorisissimam korr. aus facinorissimam V1341

1083 facinorosissimam sectam] facinorosissima secta W411

1084 eutices et korr. aus eutices O93

1085 discorius W411

1086 sunt consecuti fehlt W411

1087 secuti V630; B132; V1341; E97

1088 hii W411; ii E97

1089 apollinaris korr. aus apollonaris O93; apollinaris korr. aus apollenaris V630; apollonaris W411; apollenaristę B132; apollenaris V1341

1090 l B132

1091 quam W411

1092 divorum retro korr. aus divorum W411

1093 apollinaristas korr. aus apollenaristas V630; apollonaristas W411; apollenaristas O93; B132

1094 vel] vel ad V630

1095 ipsas W411

1096 acutissimas W411

1097 apollinaristas korr. aus apollenaristas V630; apollonaristas W411; apollenaristas B132; apollinaristę E97

1098 euticianite korr. aus euticinite W411; euticianistę E97

1099 aegyptiaticam V630

1100 sint korr.aus sunt V630

1101 sicut korr. aus sive V630; quod W411; V1341

1102 patres fehlt V630

1103 viro reverentissimo korr. aus reverentissimo viro V1341

1104 antistiti korr. aus antisti E97

1105 protorio E97

1106 sacratissimam V630; B132

1107 apollinaristis korr. aus apollenaristis V630; apollonaristis W411; apollenaristas O93; B132; apollinaristis korr. aus apollinaristas V1341

1108 quod korr. aus quod ex V630

1109 consequatur W411

1110 ipsis] in ipsos W411

1111 liberalitati V630; liberalitate] liber habitare W411

1112 acciderit aut fehlt W411

1113 ipse W411

1114 quoque V630; W411; B132; E97

1115 scientibus W411

1116 his Euticianistis vel Apollinaristis] ii Euticianiste vel Apollinaristę E97

1117 euticianistis korr. aus eutianistis W411

1118 apollinaristis korr. aus apollenaristis V630; apollonaristis W411; apollenaristis O93; B132

1119 presbyteri vel korr. aus presbyteri V630

1120 hi E97

1121 qui de] quid O93

1122 hac fehlt E97

1123 romane W411

1124 exrelicto W411

1125 culto W411

1126 apollinaris korr. aus apollenaris V630; apollonaris W411; apollenaris B132

1127 et fehlt V630

1128 dogmata korr. aus dogma V630

1129 secta V630

1130 sectabuntur korr. aus sectabantur V630

1131 exora W411

1132 instituta korr. aus istituta O93

1133 apollinaristę korr. aus apollenaristę V630; apollonariste W411; apollenaristę B132; V1341

1134 non] non in B132

1135 constituant W411

1136 neque fehlt W411

1137 Paranaxis W411

1138 nam W411

1139 quamquam W411

1140 nocturna] nocturna non W411; V1341

1141 neque ad domum fehlt E97

1142 ad monasterium] a monasterio W411

1143 per fehlt V630; W411; B132; V1341; E97

1144 operatoris W411

1145 sectam W411

1146 congregatur W411

1147 constiterint W411

1148 postremum W411

1149 adprobatam W411

1150 addici korr. aus adici O93

1151 scient W411

1152 pensionis W411

1153 dispensationis domus korr. aus dispensationis O93

1154 precuratores W411

1155 auctore fehlt V630; B132; V1341; actores W411

1156 praecurator W411

1157 W411W411; V1341

1158 reciperint W411

1159 possessi B132

1160 eo fehlt W411; V1341

1161 licita O93

1162 paraxinaxis O93

1163 vilis et] vewllis et korr. aus vellis W411

1164 abiecta W411

1165 libri W411; libris B132

1166 multati korr. aus mutati E97

1167 cogatur W411

1168 apollinaristam korr. aus apollenaristam V630; apollonaristam W411; apollenaristam B132; V1341

1169 militaneam B132

1170 Si quis vero extra cohortalinam vel limitaneam fehlt W411

1171 militaneam B132

1172 cingulo] cingulo cingulo B132

1173 hominum W411; V1341

1174 palatii] palatu et korr. aus paulatu et W411

1175 aliquam] alia quam O93; B132; V1341; E97; in eia in qua W411

1176 qui korr. aus quis V1341

1177 iam W411

1178 homini W411

1179 metropolitane W411

1180 pellantur V630; V1341; E97; pellatur W411

1181 euticianisti V630

1182 apollinaristę korr. aus apollenaristę V630; apollonariste W411; apollenaristę B132; apollenaristae korr. aus apollinaristae V1341

1183 advocando W411

1184 et fehlt W411

1185 trahendi B132

1186 et] et de W411

1187 scripturarum W411

1188 audiant W411; audeant] audeat et E97

1189 monimenta korr. aus monumenta V630; monimenta E97

1190 qui fehlt V630; que W411

1191 discendi] discendi his W411

1192 quae fehlt W411

1193 euticithetis W411

1194 apollinaris korr. aus apollenaris V630; apollonaris W411; apollenaris B132; V1341

1195 concremetur W411

1196 facinoro W411

1197 perversitatis korr. aus perversitas O93

1198 adusti W411

1199 Aequum] et cum W411

1200 manissima W411

1201 pars W411

1202 percella W411

1203 disparens W411

1204 hoc V630; V1341

1205 praecipue V630; W411; B132; V1341; E97

1206 eo W411

1207 depraehensis W411

1208 exerceat E97

1209 apparitoribus qui] apparitorique

1210 quae fehlt W411; qua E97

1211 religiosissima] religiosissimi a W411

1212 neglexerint W411; E97

1213 permiseri W411; permiserint E97

1214 multatis V630; V1341; multati W411; E97

1215 fisco] fisco nostro V630

1216 cogatur W411

1217 quae fehlt W411

1218 omnem W411

1219 elegimus] elegere crevimus W411; delegimus E97

1220 profano W411

1221 agustas W411

1222 constantinopolim W411

1223 divo korr. aus die O93; divino W411

1224 Valentiniano fehlt V630; B132; V1341; E97

1225 Antemio] antenio venerabilibus E97

1226 viribus O93; V630; W411; V1341

1227 consulibus] consulibus EXPLICIT W411

1228 Greci W411

1229 elimenta W411

1230 numerus W411

1231 tenuit W411

1232 nec W411

1233 quas mos] quam omnes W411

1234 latinum W411

1235 temerare W411

1236 praesumeretur korr. aus praesumetur V630; praesumetur W411

1237 niceam W411

1238 caculeationis W411

1239 subpositationis W411

1240 ut fehlt E97

1241 supputatione W411

1242 elimenta W411

1243 Π, Y, A] Tiva W411

1244 qui W411

1245 elimenta W411

1246 octogenarum W411

1247 quadrigentissimum O93; V1341; quadragentesimum W411

1248 III W411

1249 octoginarium W411

1250 significant W411

1251 episcopi W411

1252 ius W411

1253 littera fehlt W411

1254 quanta W411

1255 quocumque W411

1256 idem] id est E97

1257 idem qui] idemque W411

1258 numero W411

1259 dictis W411

1260 fuerint korr. aus fuerit V630

1261 epistolam O93; W411; V1341; epistola korr. aus epistolam V630

1262 omni cum] omnium V1341

1263 cum fehlt W411

1264 interlinear sam E97

1265 expressum W411

1266 saparatim B132

1267 etiam fehlt V630; B132; V1341; E97

1268 nonus W411

1269 significant O93; W411; B132; significat AMHN. interlinear id est XL VIII I E97

1270 vale V1341

1271 valete in domino] AMHN V630; valete in domino fehlt W411

© 2004-2006 Karl-Georg Schon
Dieser Text ist urheberrechtlich geschützt. Er steht unter der GNU Free Documentation License.
Demnach dürfen Sie ihn frei weiter verbreiten und bearbeiten, vorausgesetzt Sie nennen den Namen des ursprünglichen Autors und Sie geben auch anderen das Recht den von Ihnen bearbeiteten oder verbreiteten Text unter den gleichen Bedingungen weiter zu verbreiten. Im einzelnen finden Sie Bestimmungen der GNU Free Documentation License unter dem Menüpunkt Lizenz.

Zuletzt geändert am 9.1.2006