[Home]
[Überblick]
Handschriftenverzeichnis

Handschriftenbeschreibungen
[Text]
[Übersetzungen]
[Capitula Angilramni]
[Collectio Danieliana]
[Lizenz]
[Kontakt]
[Links]
[Impressum]
[Inhalt]

Projekt Pseudoisidor

Pseudoisidor

Capitula Angilramni

Collectio Danieliana

Pseudoisidor Teil I

Pseudoisidor Teil II

Pseudoisidor Teil III

5. Konzil von Karthago

Inhaltsverzeichnis

7. Konzil von Karthago

Die Auflösung der Handschriftensiglen und Hinweise zur Edition finden Sie hier.

6. Konzil von Karthago

O93, f. 53va; V630, f. 106vb; W411, f. 56r; B132, f. 30vb1 V1341, f. 38ra; E97, f. 278ra

<V630, f. 107ra> CONCILIUM2 3 CARTAGINENSE4 AFRICAE SEXTUM GESTUM5 ERA CCCCLVII AB EPISCOPIS CCXVII6

In7 hoc concilio actum est, ut Nicenum concilium ab episcopis orientalibus peteretur8. Cui synodo interfuit legatio ecclesiae Romanae, Faustinus scilicet episcopus, Philippus et Asellus presbyteri9 10

<V630, f. 106vb> I11 Allocutio12 Aurelii episcopi sancti13 ad synodum.

II Responsio Faustini episcopi legati Romanae ecclesiae de his14, quae in ecclesia partim canone, partim15 consuetudine sunt firmata.

<W411, f. 56v> III De commonitorio16 Romani papae recitato17.

IIII Alipii18 episcopi responsio pro veris exemplariis Niceni concilii perquirendis.

<V630, f. 107ra> V Ubi Faustinus episcopus dixit, ut Romano papae synodus pro inquirenda19 Niceni20 synodi21 veritate22 innotescat23.

VI De sententia Sardicensis24 concilii recitata25 a26 postulante Novato episcopo.

VII Ubi Augustinus27 episcopus cum synodo Nicenum concilium conservare promittit28.

VIII Ubi Faustinus episcopus pro dubietate recitati capituli Romano29 papae petit30 scribendum31.

VIIII Ubi synodus exemplaria32 Niceni33 concilii magis ab orientalibus episcopis expetenda34 decrevit.

<E97, f. 278rb> X Professio fidei35 Niceni concilii.

XI Scripta Africani concilii ad Bonifacium urbis Romae episcopum.

XII Rescriptum36 episcopi Romae37, Alexandrinae38, Constantinopolitani, cum exemplaribus Niceni concilii Africano39 synodo destinatis.

XIII Scripta Africani concilii ad Caelestinum40 urbis Romae episcopum.41 42

XIIII43 Post consulatum gloriosissimorum imperatorum Honorii44 XII et Theodosii45 VIII augustorum46, VIII Kal. Iun47. scripta48 haec49 sunt Carthagine in secretario basilicae Fausti, cum Aurelius50 papa una cum Valentino primae51 sedis52 Numidiae53 et54 Faustino ecclesie Potentinae primae55 sedis provinciae Italiae Piceni56 legato ecclesiae Romanae, sed et legatis diversarum provinciarum Africarum57, id est Numidiarum duarum, Bizancenae58, Mauritaniae59 Sitifensis60 et Mauritaniae61 Caesariensis, sed et Tripoli62 et Vincentio Culusitano63, Fortunatiano et ceteris64 episcopis provinciae proconsularis65 ducentis decem et septem, necnon Philippo et Asello presbyteris66 67 legatis68 Romanae ecclesiae, cum69 consedisset70, adstantibus diaconibus <O93, f. 53vb> Aurelius episcopus dixit:

I71 Post diem praestitam72 concilii, ut recordamini, fratres beatissimi, multa flagitata sunt exspectantes73 fratres nostros, qui74 nunc ad praesentem synodum legati advenerunt75, quae gestis, necesse est, consocientur76, qua77 de re domino nostro de tantae congregationis coetu78 <V630, f. 107rb> gratias referimus. Superest, ut tam exemplaria <V1341, f. 38rb> Niceni concilii, quae nunc habemus et a patribus constituta sunt, quam79 etiam hic a decessoribus nostris80 eandem synodum firmantes81, vel secundum82 eam formam per omnes clericorum gradus a summo in ultimum salubriter ordinata83 sunt in medium proferantur. Ab universo concilio dictum est: Proferantur. Daniel notarius recitavit: Niceni84 concilii fidei professio85 vel statuta ita se habent. Et cum legisset86

II Faustinus episcopus plebis Potentinae provinciae Italiae Piceni legatus87 Romanae ecclesiae dixit: Iniuncta88 nobis sunt a sede apostolica aliqua89 per scripturam90, aliqua <E97, f. 278va> etiam in mandatis cum vestra beatitudine retractanda, sicuti et91 gestis superioribus meminimus92, hoc est de Nicenis canonibus, ut conserventur et constitutio eorum et consuetudo, quia et aliqua ordine et canone tenentur, aliqua consuetudine firma93 sunt. De his ergo, si placet beatitudini94 vestrae <W411, f. 57r> tractemus et95 postea cetera, quae acta vel inchoata sunt incerta96, firmabuntur, et97 ut sedem apostolicam98 rescriptis vestris intimare possitis99, atque vos100 nos admonuisse101 apud venerabilem papam evidenter pateat102, licet103 capitula actionum iam inserta sint gestis. De his104 ergo, ut105 superius dixi, quid vestrae beatitudini106 placeat, agere debemus107. Veniat ergo commonitorium108 in medium, ut scire possit vestra109 beatitudo, quid in eo110 contineatur111, ut ad singula respondeatur.

III Aurelius episcopus dixit: Proferatur commonitorium112, quod fratres et consacerdotes113 nostri114 actis nuper allegaverunt115, et cetera, quae acta sunt vel quae agenda sunt, subsequantur116.

Daniel notarius recitavit commonitorium117. Fratri Faustino et118 filiis119 Philippo et Asello presbyteris Zosimus episcopus120: Vobis commissa negotia non latent vos ita121, ut122 123 nostra124, immo125 quia nostra ibi in vobis praesentia est, cuncta peragite, maxime cum et hoc nostrum126 possitis127 habere mandatum et verba canonum, quae128 in pleniorem firmitatem huic commonitorio129 inscripsimus130 131. Ita enim dixerunt dilectissimi fratres in concilio Niceno, cum132 de episcoporum133 appellatione decernerent134:

Placuit autem, ut, si episcopus <V630, f. 107va> accusatus fuerit, et iudicaverint congregati episcopi regionis ipsius et de gradu135 suo deiecerint136 eum, et appellasse videatur137 et confugerit ad beatissimum ecclesiae Romanae episcopum, et voluerit138 audiri139 et iustum putaverit, ut renovetur examen140, scribere his141 episcopis dignetur, qui in finitima et propinqua provincia sunt, ut142 ipsi diligenter143 omnia requirant et iuxta fidem <V1341. f. 38va> veritatis definiant. Quod, si is144, qui rogat145 causam146 suam iterum audiri, deprecatione147 sua moverit148 episcopum149 Romanum, ut e latere suo150 presbyterum151 mittat152, erit in potestate episcopi Romani153, quid154 velit et quid existimet, et si decreverit mittendos esse, qui praesentes cum episcopis iudicent habentes auctoritatem eius, a quo destinati sunt, erit in suo arbitrio. <E97, f. 278vb> Si vero155 crediderit sufficere156 episcopos, ut negotio terminum imponant157, faciet158, quod sapientissimo consilio suo iudicaverit159.

IIII Alipius160 episcopus161 Tagastensis162 legatus provinciae Numidiae163 dixit: De hoc iam superioribus etiam litteris concilii nostri rescripsimus et id nos servaturos164 profitemur, quod in Niceno concilio constitutum est. Adhuc165 tamen me movet, quoniam, cum inspiceremus166 Graeca exemplaria167 huius synodi168 Niceni169, ista ibi, nescio170, qua ratione, minime invenimus171, unde petimus172 venerationem tuam, sancte papa173 Aureli, ut, quia174 hoc autenticum175 concilium Nicenum in urbe dicitur176 esse Constantinopolitana177 aliquos cum scriptis tuae sanctitatis mittere digneris, et non solum ad ipsum sanctum fratrem nostrum Constantinopolitanum episcopum, sed etiam178 ad Alexandrinum179 et Antiochenum venerabiles sacerdotes, qui180 hoc181 nobis concilium sub stipulatione182 litterarum suarum dirigant, ut183 omnis postmodum ambiguitas184 auferatur, quia185 nos ita, <O93, f. 54ra> ut frater186 Faustinus attulit, minime <W411, f. 57v> invenimus ista. Nos tamen paulisper servaturos187, ut antea dixi, donec integra exemplaria veniant, profitemur. Petendus est autem litteris nostris etiam venerabilis ecclesiae Romanae episcopus Bonifacius, ut ipse quoque dignetur ad memoratas ecclesias aliquos mittere, qui eadem exemplaria praedicti Niceni concilii secundum eius possint scripta proferre. Nunc autem memorati Niceni concilii, qualia exemplaria habeamus188, his gestis sociemus189.

V <V630, f. 107vb> Faustinus episcopus, legatus ecclesiae Romanae, dixit: Nec vestra sanctitas praeiudicat190 ecclesiae Romanae sive de hoc capitulo sive de aliis191, quia192 dicere dignatus est frater noster et coepiscopus Alipius dubios193 esse canones, sed haec ipsa ad sanctum ac beatissimum papam nostrum scribere dignemini, ut et ipse integros canones194 inquirens cum vestra sanctitate de omnibus constitutis195 tractare possit. Sufficit autem, ut et196 ipse beatissimus episcopus urbis Romae sicuti et vestra sanctitas apud se tractat, ita197 et ipse inquirat, ne contentio inter ecclesias <V1341, f. 38vb> nasci videatur, sed198 magis caritate fraterna deliberare possitis ipso rescribente, quid melius observari debeat199. Aurelius episcopus dixit: Praeter ista200, quae promisimus201, actis necesse est, ut etiam nostrae <E97, f. 279ra> parvitatis litteris sancto202 fratri et consacerdoti nostro Bonifacio singula, quae tractamus203, plenissime intimemus. Ergo si omnibus placet, prosecutio nostra ore omnium condiscamus. Universum concilium dixit: Placet.

VI Novatus episcopus legatus Mauritaniae204 Sitifensis dixit: Nunc meminimus205 in hoc praesenti commonitorio206 lectum etiam de presbyteris sive diaconibus contineri, qualiter audiri207 ab episcopis suis vel a finitimis debeant, quod in Niceno concilio minime legimus. Unde hoc ipsum iubeat sanctitas vestra nobis recitari. Aurelius episcopus dixit: Recitetur ad locum etiam hoc, quod208 deposcitur. Daniel notarius recitavit:

De appellationibus autem clericorum, id est minoris loci, restat209 ipsius synodi certa responsio, de qua re, quid acturi sitis, credimus210 inserenda211, quod taliter dictum est, ex Sardicensi212 concilio.

Osius episcopus dixit: Quid adhuc213 moveat214, reticere non debeo. Si episcopus215 forte iracundus, quod esse non debet, cito aut aspere commoveatur adversus presbyterum sive diaconem216 suum et exterminare eum de ecclesia voluerit, providendum217 est ne innocens damnetur aut perdat communionem, habeat potestatem eiectus, ut finitimos interpellet episcopos, ut causam218 suam audiant219 et diligenter220 tractent221, quia non oportet222 negari audientiam223 roganti. Et ille episcopus, qui224 aut225 iuste aut iniuste reiecit226, patienter accipiat, ut negotium discutiatur227, ut aut probetur228 eius aut reemen<W411, f. 58r>detur229 sententia230 et cetera.

VII <V630, f. 108ra> Cumque recitaretur, Augustinus231 episcopus ecclesiae Hipponi232 233 regiensis legatus provinciae Numidiae234 dixit: Et hoc nos servaturos profitemur, salva diligentiore235 inquisitione concilii Niceni. Aurelius episcopus dixit: Si hoc etiam omnium236 vestri237 caritati placet, responsione firmate. Universum238 concilium dixit: Omnia, quae in Niceno concilio statuta sunt, nobis omnibus placent. Iucundus episcopus239 ecclesiae Suffitulae240 legatus provinciae Byzacenae dixit: Quod statutum est in Niceno concilio, violari a quoquam nullatenus potest.

VIII Faustinus episcopus legatus ecclesiae Romanae dixit: Adhuc secundum professionem sanctitatis vestrae tam241 sancti Alipii quam etiam fratris nostri Iucundi aliqua <E97, f. 279rb> firmari credo, aliqua infirmari242 debeant243, cum iam in dubium ipsi <V1341, f. 39ra> canones venerint. Ergo ut placet et nobis et beatitudini244 vestrae ad sanctum et venerabilem ecclesiae Romanae Bonifacium245 episcopum vestra scribere dignetur246 sanctitas, ut et ipse, quod247 sanctus Augustinus248 statuere dignatus est, deliberare possit, utrum249 et hoc constituendum250 sit an251 reticendum252, hoc est, de appellationibus inferioris gradus. Si ergo adhuc in dubium venit de hoc capitulo, iustum est, ut beatissimae Romanae sedis episcopus informari debeat253, si tamen in254 approbatis canonibus hoc inveniri possit.

VIIII <O93, f. 54rb> Aurelius episcopus dixit: Etiam255 quae dudum vestrae caritati intimavimus256, nunc patimini exemplaria statutorum257 Niceni concilii, sed et quae hic salubriter a nostris decessoribus secundum eiusdem concilii normam258 formata259 sunt, vel260 quae nunc a nobis ordinata sunt, recitari et gestis inseri. Omne concilium dixit: Exemplaria fidei et statuta261 Niceni synodi, quae ad262 nostrum concilium263 per264 beatae recordationis olim praedecessorem tuae sanctitatis, qui interfuit, Caecilianum265 episcopum allata sunt, sed et quae patres exemplaria266 sequentes hic267 constituerunt vel nunc communi tractatu statuimus, his gestis ecclesiasticis inserta manebunt ita, ut superius dictum est, venerabilibus viris Antiochenae et Alexandrinae, sed268 et Constantinopolitanae ecclesiarum episcopis269 scribere vestra beatitudo dignetur, ut exemplaria verissima concilii Niceni sub stipulatione270 litterarum suarum271 dirigant, quod272 clara veritas ea capitula, quae in commonitorio273 <V630, f. 108rb> praesens frater et coepiscopus noster Faustinus274 et compresbyteri Philippus et Asellus secum attulerunt aut275 ibidem reperta a nobis firmabuntur, aut si non inveniantur276, collecta synodo de hoc in sequenti tractabimus277. Daniel notarius Niceni concilii professionem fidei vel eius statuta recitavit in concilio Africano.

PROFESSIO278 FIDEI NICENI CONCILII.

X Credimus in unum deum, patrem omnipotentem, omnium visibilium279 et invisibilium conditorem: et in unum dominum Iesum Christum filium dei, natum de280 patre unigenitum, hoc est281 de substantia patris, deum282 de deo, lumen de lumine, deum verum de deo vero, natum, non factum, unius substantiae <W411, f. 58v> cum patre, quod Graeci dicunt homousion, per quem283 omnia facta sunt, sive quae in caelis sive quae in terris284, qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit285 et incarnatus est286 287 et homo factus passus est288 et resurrexit tertia die, ascendit in caelos, sedet289 ad dexteram patris, inde290 venturus est iudicare vivos et mortuos et in spiritum sanctum. Eos autem, <V1341, f. 39rb> qui dicunt: Erat quando non erat, et priusquam nasceretur, non erat, et quia ex nullis exsistentibus291 factus est vel292 ex293 alia294 substantia vel natura, dicentes mutabilem et convertibilem filium dei, hos295 anathematizat296 catholica et apostolica ecclesia.

XI297 EPISTOLA298 AD BONIFACIUM URBIS ROMAE EPISCOPUM AB299 AURELIO300 ET301 RELIQUIS AFRICANAE PROVINCIAE EPISCOPIS302 SUPERIUS303 DENOMINATOS304 ROMANE ECCLESIE LEGATOS305 PRO EODEM306 IPSO CONCILIO307 DIRECTA.

Domino308 beatissimo et honorabili fratri Bonifacio Aurelius, Valentinus primae sedis provinciae Numidiae309 et ceteri, qui praesentes affuimus numero CCXVII ex omni concilio Africae.

Quoniam domino placuit, ut de310 his, quae311 nobiscum egerunt sancti fratres nostri coepiscopus312 Faustinus et compresbyteri Philippus et Asellus, non313 beatae memoriae314 episcopo Zosimo, a quo ad nos mandata et litteras attulerunt, sed tuae315 venerationi, qui in eius316 loco317 es318 divinitus319 constitutus, humilitas nostra rescriberet, ea breviter insinuare debemus, quae utrorumque320 concordia terminata sunt, non ea321, quae prolixis gestorum voluminibus continentur322, in quibus salva323 quidem caritate, non tamen sine parvo altercationis labore demorati sumus ea gestis deliberantes, quae nunc ad causam pertinent324. Quamquam et ille, si adhuc <V630, f. 108va> esset in corpore, hoc acciperet gratius325, quod videret pacatius terminatum, domine frater. Apiarius326 presbyter, de cuius327 et328 ordinatione329 et excommunicatione ac330 vocatione fuerat exortum331 non solum Siticensi332, verum etiam totius Africae333 ecclesiae non leve334 scandalum de omnibus erroribus suis veniam petens, communioni335 est restitutus. Prior autem coepiscopus noster Siticensis336 Urbanus337, quod in eo corrigendum visum338 est, sine ulla dubitatione correxit, quia vero paci339 et quieti ecclesiae non tantum ad praesens, sed etiam in posterum prospiciendum <O93, f. 54va> fuit, quoniam talia multa praecesserant340, ut vel similia vel etiam graviora, deinceps praecaveri oporteret341, placuit nobis, ut de Siccensi342 ecclesia retento scilicet honore gradus sui presbyter343 removeretur Apiarius et accepto344 epistolio, ubicumque alibi345 vellet et posset346, presbyterii munere fungeretur347, quod eidem ipsi per litteras proprias postulanti sine difficultate concessimus. Sane348 priusquam349 haec causa isto termino clauderetur inter alia, quae diuturnis350 disceptationibus <V1341, f. 39va> versabamus, quia rogatio351 ipsa poscebat, ut apud acta352 ecclesiastica a353 fratribus nostris Faustino coepiscopo et Philippo atque Asello compresbyteris quaereremus, ut354 promerent, quicquid <W411, f. 59r> eis355 nobiscum agendum fuisset iniunctum, nonnulla356 quidem sine ullo scripto prosecuti sunt verbis, sed cum id potius flagitaremus, quod357 in litteris ferrent, commonitorium358 protulerunt, quod recitatum359 nobis360 etiam361 gestis, quae secum ad vos deferunt362, est363 allegatum. In quo eis quattuor quaedam364 nobiscum gerenda365 mandata sunt, unum366 de367 appellationibus episcoporum ad Romanae ecclesiae sacerdotem, alterum ne ad comitatum episcopi importune navigent, tertium de368 tractandis369 presbyterorum et370 diaconorum causis apud finitimos371 episcopos, si a suis excommunicati perperam372 fuerunt373, quartum374 de Urbano episcopo excommunicando vel etiam Romam375 evocando nisi ea, quae videbantur376 corrigenda, corrigeret. Quorum omnium de primo et tertio, id377 est, ut378 Romam379 liceat380 episcopis381 provocare et ut clericorum382 383 causae apud suarum384 provinciarum episcopos finiantur385, iam priore386 anno etiam litteris nostris ad eundem venerabilis memoriae Zosimum episcopum387 datis <V630, f. 108vb> insinuare388 curavimus, ut ea servare sine389 ulla eius iniuria paulisper sineremus usque ad inquisitionem statutorum concilii Niceni. Et nunc de tua poscimus390 sanctitate, ut quemadmodum ea apud Nicaeam391 a patribus acta vel constituta sunt, sic392 eam393 a nobis facias custodiri394, et ibi apud vos ista395, quae in commonitorio396 attulerunt, facias exerceri, id est397, si episcopus accusatus fuerit et iudicaverint congregati episcopi regionis ipsius et de gradu suo deiecerint398 eum, et399 appellasse videatur et confugerit ad beatissimum Romanae ecclesiae episcopum, et voluerit audiri400 et iustum putaverit, ut renovetur examen, scribere his episcopis dignetur, qui in finitima401 et propinqua provincia402 sunt, ut ipsi diligenter requirant omnia et403 iuxta fidem veritatis definiant. Quod404 si is, qui rogat causam suam iterum audiri, deprecatione sua moverit405 episcopum Romanum, ut e406 407 latere suo presbyterum mittat, erit408 in potestate409 episcopi, quid velit et quid aestimet410. Et si decreverit mittendos esse, qui praesentes cum episcopis iudicent habentes auctoritatem eius, a quo destinati sunt, erit in suo arbitrio. Si vero crediderit sufficere episcopos, ut negotio terminum imponant, faciet411, quod sapientissimo suo consilio412 iudicaverit.

ITEM DE413 PRESBYTERIS ET DIACONIBUS

<V1341, f. 39vb> Si episcopus quis414 iracundus, quod esse non debet, cito aut aspere commoveatur adversus presbyterum sive415 diaconum suum et exterminare eum de ecclesia voluerit, providendum est, ne innocens damnetur aut perdat communionem, habeat potestatem eiectus416, ut finitimos417 interpellet et causa eius audiatur et diligentius tractetur, quia non oportet ei negari418 audientiam419 roganti. Et ille episcopus, qui aut iuste aut iniuste reiecit, patienter accipiat420, ut421 negotium422 discutiatur423, ut424 aut probetur425 eius aut emendetur sententia. Haec utique ad adventum verissimorum exemplariorum426 Niceni concilii inserta gestis427 sunt, <W411, f. 59v> quae si428 ibi quemadmodum constituta429 sunt et430 quemadmodum ipso, quod apud nos fratres ex apostolica sede directi allegaverunt431 commonitorio432 continerentur433, eoque434 ordine vel apud vos in Italia custodirentur435, nullo436 modo nos talia, qualia commemorare437 iam nolumus438 vel tolerare cogeremur439 vel intolerabilia pateremur440. Sed credimus adiuvante misericordia domini dei441 nostri, quod442 tua sanctitate Romanae ecclesiae praesidente <V630, f. 109ra> non simus443 iam istum444 typum passuri, et servabuntur erga nos ea, quae nobis etiam non445 disserentibus custodiri446 debeant447 cum fraterna caritate, quae448 secundum sapientiam atque <O93, f. 54vb> iustitiam, quam tibi donavit altissimus, etiam449 ipse praespicis450 esse451 servanda, si452 forte aliter se habent453 canones concilii Niceni. Quamvis enim plurimos codices legeremus454, sed nusquam in Niceno concilio latinis in455 codicibus legimus, quemadmodum in supradicto commonitorio inde456 directa sunt, tamen457 quia hic in458 nullo codice Graeco459 ea potuimus invenire, ex orientalibus ecclesiis, ubi perhibentur eadem decreta460 posse etiam autentica reperire461 magis nobis desideramus afferri462. Pro qua463 re tuam quoque venerationem obsecramus, ut scribere etiam ipse digneris ad illarum partium sacerdotes, hoc est ecclesiae Antiochiae464, Alexandrinae et Constantinopolitanae et si aliis etiam tuae465 placuerit sanctitati, ut inde ad nos idem466 canones apud Niceam civitatem a patribus constituti veniant, te potissimum467 hoc beneficium cunctis occidentalibus ecclesiis in domini adiutorio conferente. Quis enim dubitet exemplaria esse468 verissima concilii in Graecia Niceni synodi congregatae469, quae470 tam de471 diversis locis et de472 nobilibus Graecis ecclesiis allata473 et comparata concordant? Quod donec fiat haec, quae in commonitorio474 supradicto475 <V1341, f. 40ra> nobis allegata476 sunt de appellationibus episcoporum ad Romanae ecclesiae sacerdotem et de477 clericorum causis apud suarum provinciarum episcopos terminandis nos usque ad probationem servaturos478 esse profitemur479 et beatitudinem tuam ad hoc nos adiuturam in dei voluntate480 confidimus. Cetera vero, quae481 in nostra482 synodo gesta vel firmata sunt, quoniam supradicti fratres nostri Faustinus coepiscopus483, Philippus et Asellus presbyteri secum ferunt484, si dignatus fueris485, tuae486 nota facient487 sanctitati. Et488 alia manu: Dominus noster te nobis annis plurimis custodiat, beatissime frater. Amen. Aurelius Carthaginis489 episcopus, Alipius, Augustinus490, Possidius491, Marinus492 et493 ceteri episcopi494 CCXIIII495 subscripserunt496.

INCIPIUNT497 RESCRIPTA AD CONCILIUM AFRICANUM CYRILLI ALEXANDRINI498 EPISCOPI, UBI499 AUTENTICA NICENI CONCILII TRANSLATA DE GRAECO <V630, f. 109rb> PER INNOCENTIUM500 PRESBYTERUM TRANSMISERUNT, QUAE ETIAM EPISTOLAE CUM EODEM CONCILIO NICENO501 PER MEMO<W411, f. 60r>RATUM PRESBYTERUM502 INNOCENTIUM ET MARCELLUM SUBDIACONUM ECCLESIAE503 CARTHAGINENSIS504 SANCTO BONIFACIO EPISCOPO ECCLESIAE ROMANAE505, DIE506 SEXTA507 KAL. DECEMBR. SUNT508 DIRECTAE509.

Dominis honorabilibus sanctis fratribus510 et coepiscopis Aurelio, Valentino, sed et omni sanctae congregationi in Carthaginensi synodo congregatae Cyrillus salutans in domino511 caritatem vestram.

Scripta venerationis vestrae multam habentia512 querimoniam cum omni laetitia513 per filium nostrum Innocentium presbyterum suscepi514. Quibus a nobis speratis515, ut de516 scrinio nostrae ecclesiae verissima exemplaria ex autentica synodo apud Nicaeam civitatem metropolim517 Bithiniae a sanctis patribus constituta atque firmata sub518 nostrae fidei professione vestrae dilectioni porrigamus519. Unde520, domini honorabiles521 fratres, salute praeeunte522 necesse habui per harum latorem filium nostrum Innocentium presbyterum523 fidelissima exemplaria ex autentica synodo in Nicena524 civitate Bithiniae habita525 vestrae caritati526 dirigere, quod et527 in ecclesiastica historia528 requirentes invenietis. De pascha vero, ut529 scripsistis530, nuntiamus vobis, XVII531 Kal. Maias nos futura indictione celebrare. Et alia532 manu: Deus533 et dominus noster sanctam534 vestram congregationem custodiat, quod optamus, carissimi fratres.

INCIPIT535 EPISTOLA ATTICI EPISCOPI CONSTANTINOPOLITANI536 AD EOSDEM.

Dominis537 sanctis merito beatissimis fratribus et coepiscopis <V1341, f. 40rb> Aurelio, Valentino vel ceteris carissimis in synodo apud Carthaginem habita538 constitutis Atticus episcopus.

Per filium nostrum Marcellum subdiaconum vestrum scripta vestrae dilectionis cum omni gratiarum539 actione suscepi domino gratias agens, quod merui tantorum fratrum benedictione540 perfrui, domini beatissimi fratres. Scripsistis541 sane, ut verissimos canones apud Niceam civitatem metropolim542 Bithiniae a patribus constitutos sub543 fidei adstipulatione dirigam. Et quis est, qui communem fidem <O93, f. 55ra> vel statuta a patribus firmata suis fratribus deneget? Qua de re per eundem filium meum Marcellum subdiaconum vestrum nimium544 festinantem, sicut statuti sunt in Nicea <V630, f. 109va> civitate a patribus, canones integros, ut iussistis545, direxi petens, ut pro me plurimum vestra sancta546 congregatio orare547 iubeat. Et alia manu548: Deus noster sanctitatem549 vestram custodiat, quod optamus, sanctissimi fratres.

INCIPIUNT550 EXEMPLARIA CONCILII551 NICENI DIRECTA SUB DIE VI552 KAL. DECEMBR. POST CONSULATUM553 GLORIOSISSIMORUM IMPERATORUM, HONORII554 XII555 ET THEODOSII556 VIIII557 558 AUGUSTORUM559, BONIFACIO URBIS ROMAE EPISCOPO.

Credimus in unum deum patrem omnipotentem560, visibilium necnon et invisibilium creatorem: et in unum dominum nostrum Iesum Christum filium dei, natum ex patre unigenitum, hoc est ex substantia patris, deum ex deo, lumen ex lumine, deum verum561 ex deo vero, natum, non creatum, eiusdem cum patre substantiae, <W411, f. 60v> per quem omnia facta sunt, caelestia et terrena, qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit562 et incarnatus563 et homo factus passus est et resurrexit tertia die, ascendit in caelum, venturus inde iudicare vivos et mortuos et in spiritum sanctum. Eos vero qui dicunt: Erat tempus quando non erat et quia ex nihilo factus vel ex alia substantia vel essentia esse aut mutabilem aut convertibilem filium dei dicunt, anathematizat catholica et apostolica ecclesia.

<B132, f. 30vb> Huic564 symbolo fidei etiam exemplaria statutorum565 eiusdem566 concilii Niceni a memoratis pontificibus annexa sunt, quae in magna et sancta synodo apud Nicaeam567 civitatem metropolim provintiae Bithiniae constituta sunt et de Graeco translata sunt a Philone et Efaristo Constantinopo<V1341. f. 40va>litano568.

DE569 EUNUCHIS570, QUI SEMETIPSOS571 ABSCIDERUNT572

I Siquis per573 languorem574 a medicis sectus est aut575 a barbaris abscisus576, iste remaneat in clero. Si quis autem sanus se abscidit, istum et577 in clero positum abstineri578 oportet et579 de cetero nullum talium debere580 promoveri581. Sicut autem hoc manifestum582, quia de his, qui hanc rem excogitant583 audentque584 se ipsos585 abscidere, dictum sit586, sic587 eos, qui a barbaris aut a dominis castrati sunt588, invenientur589 autem590 alias digni, tales ad clerum applicat canon.

DE591 HIS, QUI EX GENTILIBUS592 POST BAPTISMUM593 AD ECCLESIASTICUM594 595 ORDINEM PROMOVENTUR

II Quia multa aut necessitate aut aliter cogentibus596 hominibus facta sunt contra canonem ecclesiasticum, ut homines ex gentili vita nuper597 accedentes ad fidem <B132, f. 31ra> et in parvo tempore catecizati598 statim ad spiritale lavacrum ducantur et simul, cum baptizati fuerint, promoveantur ad episcopatum aut ad presbyterium599, placuit600 de cetero nihil tale fieri. Nam et tempore opus est ei, qui catecizatur et post baptisma approbatio amplior. Manifesta enim601 est apostolica scriptura quae dicit: Non neophitum602, ne forte in superbiam elatus in iudicium incidat et laqueum diaboli. Si autem procedente tempore aliquod animi peccatum inveniatur circa huiusmodi personam et convincatur a duobus603 aut tribus testibus, iste604 cesset a clero. Si quis autem praeter haec facit quasi605 adversus606 magnum607 concilium se608 efferens, ipse periclitabitur de609 clero.

DE610 COMMANENTIBUS CUM MULIERIBUS

III Interdixit omnimodo sanctum concilium neque episcopum neque presbyterum611 neque diaconum neque ex toto eum, qui in clero612 est, habere secum subintroductam613 mulierem614, nisi forte matrem aut sororem aut eas solas personas, quae refugiunt omnes suspiciones.

DE615 ORDINATIONE EPISCOPORUM

IIII Episcopum oportet maxime quidem616 ab omnibus, qui sunt intra provinciam, episcopis617 ordinari. Si autem hoc618 difficile fuerit619 <W411, f. 61r> aut propter urguentem necessitatem aut propter longitudinem <V630, f. 110ra> itineris, omnimodis620 tres in unum convenientes consentientibus et his, qui absentes sunt episcopis621 spondentibus per scripta, tunc manus impositionem fieri. Confirmatio autem eorum, <O93, f. 55ra> quae622 fiunt, <V1341, f. 40vb> danda est623 unicuique a624 suae provinciae metropolitano625.

DE626 EXCOMMUNICATIS627

V De his, qui excommunicantur, sive de clero sint sive de laico agmine, ab episcopis per singulas provincias obtineat sententia iuxta canones eos, qui ab aliis abiciuntur, ab aliis non recipiendos. Requiratur autem, ne pusillanimitate aut pertinacia aut alia aliqua episcopi molestia sint628 excommunicati. Ut ergo hoc decentius requiratur, bene629 placuit, singulis annis per singulas provincias bis in anno concilia fieri630 omnibus simul episcopis in unum congregatis, ut631 tales quaestiones inquirantur632 et ita, qui manifeste offenderint633 episcopum, rationabiliter excommunicati apud omnes esse putentur, quamdiu aut in commune634 aut episcopum placeat humaniorem pro his ferre sententiam. Concilia autem fiant unum quidem ante quadragesimam635 paschae636, ut omni pusillanimitate637 sublata638 munus mundum offeratur deo, secundum autem circa tempus autumni.

DE639 PRIVILEGIIS, QUAE QUIBUSDAM CIVITATIBUS COMPETUNT

VI Antiqui640 641 mores obtineant, qui apud Aegyptum sunt et Libiam et642 Pentapolim643 ita644, ut Alexandrinus645 episcopus horum646 omnium exhibeat sollicitudinem, quia et urbis Romae episcopo similis mos est. Similiter autem et circa Antiochiam et in ceteris provinciis privilegia647 propria reserventur metropolitanis ecclesiis. Omnino autem manifestum est illud, quia648, si quis praeter consilium649 metropolitani factus650 fuerit episcopus, hunc651 concilium magnum definivit652 non debere esse episcopum. Si vero communi omnium decreto ratio<B132, f. 31rb>nabili et secundum canonem ecclesiasticum comprobato653 duo aut tres propter proprias inimicitias contradixerint654, obtineat sententia plurimorum.

DE655 EPISCOPO HELIAE ID EST HIEROSOLIMORUM656

VII Hierosolimitana657 consuetudo antiqua servetur658, ut Aeliae659 episcopus honoretur et660 habeat ordinem honoris, salva tamen metropolitani dignitate eiusdem provinciae.

DE661 HIS, QUI DICUNTUR662 CATHARI, ID EST MUNDI

VIII Si663 aliquando venerint ad catholicam ecclesiam, placuit sanctae magnae synodo eos664 ordinatos sic manere in clero. Ante omnia autem haec665 profiteri ipsos per scripturam oportet, quod consentiant666 et sequantur catholica et apostolica <V630, f. 110rb> dogmata: hoc est et bigamis667 commu<V1341, f. 41ra>nicare et his, qui in persequutione lapsi668 sunt, circa quos et tempus constitutum669 est et dies definitus, et670 sequantur in omnibus, quae placuerint671 catholicae ecclesiae episcopo aut presbytero. Ubicumque autem omnes sive in castellis sive in civitatibus ipsi soli inventi fuerint ordinati, qui inveniuntur <W411, f. 61v> in clero, sint in eodem habitu. Quotquot672 autem catholicae ecclesiae episcopo aut presbytero exstante673 accedunt, manifestum est674, quod675 episcopus676 ecclesiae habebit dignitatem episcopi. Qui autem nominatur apud eos episcopus presbyteri honorem habebit, nisi forte placuerit episcopo honoris eum nomine frui. Sin vero non hoc ei placuerit, providebit ei677 locum aut chorepiscopatus aut presbyterii, ut in clero omnino esse videatur, quatenus678 non in679 civitate duo episcopi sint680.

DE681 HIS, QUI AD SACERDOTIUM SINE EXAMINATIONE PROMOTI SUNT

VIIII Si qui682 sine examinatione promoti sunt presbyteri aut episcopi vel683, cum discutiuntur, confessi sunt, quae peccaverunt, vel si ab aliis evincantur684 et685 confitentibus contra canonem homines686 commoti manus eis imposuerunt687, tales canon non suscipit, sed abicit. Hoc enim, quod irrepraehensibile est defendit688 catholica ecclesia689.

DE690 HIS,QUI NEGAVERUNT IN PERSECUTIONE ET POSTEA AD CLERICATUM PROMOTI SUNT

X Quicumque de691 lapsis ordinati sunt per ignorantiam aut dissimulationem ordinantium692, hoc non praeiudicat canon693 ecclesiasticus; cogniti etenim deponuntur.

DE694 HIS, QUI NEGAVERUNT695 ET HABENTUR696 IN LOCIS697

XI De his qui praevaricati sunt praeter necessitatem aut praeter ablationem facultatum698 aut praeter periculum, vel tale aliquid, quod factum est sub tyrannide699 Licinii, placuit sancto concilio, licet indigni sint, humanitate tamen subvenire700 eis. Quotquot701 igitur sincere <O93, f. 55va> poenitent, tres annos inter audientes sint, qui lapsi sunt fideles et septem702 annos succumbant, duobus vero annis sine703 oblatione704 populo705 communicent in706 orationibus707.

DE708 HIS, QUI ABRENUNTIANT ET ITERUM AD SAECULUM SUNT REVERSI

XII Quicumque vocati sunt per709 gratiam et primordia demonstrantes bona deposuerunt cingulum militiae710, postea vero ad proprium vomitum revoluti sunt ita, ut aliqui et pecuniam conferant et beneficiis militiam repetant, isti decem annos succumbant post triennium auditionis tempus. Sed711 in his omnibus oportet discutere voluntatem <V1341, f. 41rb> et speciem poenitentiae. Quotquot712 enim timore et lacrymis et perseverantia et bonis operibus <B132, f. 31va> conversationem non simulatione713 demonstrant, isti adimplentes tempus constitutum <V630, f. 110va> auditionis orationibus merito714 communicabunt, et postea licebit715 episcopo humanius de his aliquid cogitare. Qui autem indiscrete tulerunt et ingressum ecclesiae sibi716 sufficere arbitrati sunt ad conversionem717, definitum718 omne compleant tempus.

DE719 HIS, QUI720 EXITU COMMUNIONEM REQUIRUNT

XIII De exeuntibus de corpore vetus et canonica lex custodiatur721 et nunc, ut hi722, qui mori sperantur723 <W411, f. 62r> novissimo iuvamine724 non priventur. Si vero desperatus725 communione sumpta et oblatione percepta726 iterum convalescat, sit inter eos, qui orationibus tantum communicant. Generaliter727 autem homini morituro petenti728 sibi communionis729 gratiam episcopus probabiliter oblationem ei contradat.

DE CATICUMINIS LAPSIS

XIIII Placuit sanctae730 et magnae synodo, ut triennio731 audiant tantum, postea732 orent cum caticuminis.

DE733 CLERICIS, NE DE CIVITATE AD ALIAM TRANSEANT

XV Propter grandem tumultum et seditiones734, quae fiunt735, placuit omnimodis736 auferri consuetudinem, quae est contra canonem737 in aliquibus partibus admissa738 739 ita, ut de civitate740 in civitatem nec episcopum nec741 presbyterum neque diaconum transferri742 liceat. Si quis autem post sancti et magni concilii definitonem tale aliquid agere743 temptaverit744 aut se745 dederit746 huiuscemodi747 negotio, cassabitur748 omnimodo749 huiusmodi750 machinatio, et751 restituatur ecclesiae, in qua aut episcopus aut presbyter aut diaconus fuerit752 ordinatus.

DE753 HIS; QUI IN ECCLESIIS754, IN QUIBUS PROVECTI755 SUNT, MINIME756 PERDURAVERUNT757

XVI Si qui758 facile759 se periculis ingerentes neque timorem dei ante oculos habentes neque ecclesiasticum canonem scientes discedunt ab ecclesia760 presbyteri aut diaconi aut quicumque sunt in canone constituti, isti nullo761 modo suscipi debent ab alia ecclesia, sed omnem eis necessitatem imponi oportere762, ut ad proprias parrochias revertantur763. Pertinaces autem excommunicatos esse oportet. Si autem aliquis usu temerario764 subripuerit ad alterum pertinentem et ordinaverit in sua ecclesia non consentiente765 episcopo, a quo discesserat clericus, qui in canone constituitur766, <V1341, f. 41va> infirma sit huiusmodi manus impositio.

DE767 CLERICIS, QUI USURAS ACCIPIUNT

XVII Quoniam plures in canone constituti cupiditatem et lucra turpia sectantur oblitique sanctae scripturae dicentis: Qui pecuniam suam non dedit ad usuram, cum fenerantur aliis768 centesimas769 exigunt, iuste statuit sanctum et magnum concilium, ut si quis inventus fuerit post hanc definitionem770 usuram accipiens aut771 aliud aliquid772 excogitans turpis lucri gratia, abiciatur a clero et alienus a canone sit.

DE773 PRIVILEGIIS774 PRESBYTERORUM

XVIII <V630, f. 110vb> Pervenit ad sanctum775 et magnum concilium, quod in quibusdam locis aut civitatibus presbyteris gratiam sacrae776 communionis diaconi porrigant, quod neque canon777 neque consuetudo tradidit, <B132, f. 31vb> ut, qui potestatem offerendi non habent his, qui offerunt778, porrigant corpus Christi. Sed etiam hoc quoque innotuit, quod779 <W411, f. 62v> quidam780 diaconi781 ante episcopos contingant eucharistiam. Omnia igitur haec amputentur et maneant diaconi782 in proprio ordine scientes, quod episcoporum quidem ministri sint783, presbyteris autem inferiores784 exsistunt, accipiant autem ex ordine eucharistiam785 post presbyteros eis dante786 aut episcopo aut presbytero. <O93, f. 55vb> Sed nec sedere eis in medio presbyterorum liceat. Quod787 si hoc fiat, praeter canonem788 et praeter ordinem probatur789 790 exsistere. Si quis autem obtemperare noluerit post hanc definitionem791, cesset a792 diaconio.

DE793 HIS, QUI A PAULO SAMOSATENO794 AD ECCLESIAM VENIUNT

XVIIII De Paulianistis refugientibus ad ecclesiam catholicam definitio prolata est rebaptizari eos omnino. Si qui795 vero ex eis praeterito tempore fuerint in clero, si quidem sine querela et796 in797 repraehensione fuerint, post baptismum ordinentur ab episcopo ecclesiae catholicae798. Si vero discussio799 eos minus idoneos invenerit, deponi eos convenit. Similiter autem800 et de diaconissis801 et omnino de his, qui sub802 canone conversantur, eadem forma servabitur. Meminimus803 autem de diaconissis804, quae in eadem specie sunt, quia manus impositionem aliquam non habent, ut omnino inter laicas computentur.

DE805 FLECTENDO GENUA806

XX Quoniam sunt quidam, qui die dominico807 flectant genua et diebus pentecostes808, placuit de hoc sanctae et magnae synodo cunctos809 810 in omnibus locis consonanter et consentienter stantes dominum orare debere.

EXPLICIUNT811 CONSTI<V141, f. 41vb>TUTA NICENI CONCILII, SED812 ET813 OBSERVATIONE EIUS814.

Ut nulla de reliquo varietas oriatur815 in816 ecclesiis sanctum817 concilium traditis818 omnibus et819 rite dispositis ut820 ecclesiarum pax et fides in orientis atque occidentis partibus una eademque servetur821, haec822 ecclesiastica statuta823 necessario824 credidimus825 inserenda.

INCIPIT826 EPISTOLA CONCILII AFRICANI827 AD PAPAM CAELESTINUM URBIS ROMAE EPISCOPUM828.

<V630, f. 111ra> Domino dilectissimo et honorabili829 patri Caelestino Aurelius, Palestinus830, Antonius, Tutus831, Servusdei, Terentius832, Fortunatus, Martinus833, Ianuarius, Optatus, Celticius834, Donatus, Theasius, Vincentius, Fortunatianus835 et ceteri, qui in universali Africano concilio Cartaginis836 affuimus.

Optaremus si, quemadmodum837 sanctitas838 tua de839 adventu840 Apiarii laetatos841 vos fuisse missis per compresbyterum nostrum Leonem litteris intimavit842, ita nos quoque de eius purgatione haec scripta cum laetitia mitteremus. Esset843 profecto et nostra et vestra modo alacritas certior nec praepropera844 viderentur845 846, quae adhuc847 tam848 de audiendo quam849 de audito850 praecesserant. Adveniente851 sane ad nos sancto fratre et coepiscopo nostro Faustino concilium congregavimus et credidimus852 ideo cum illo missum, quoniam sicut per eius operam presbyterio853 ante854 redditus855 fuerat, ita nunc posset856 de tantis <W411, f. 63r> criminibus a857 Rabacenis858 obiectis eo laborante859 purgari. Cuius tanta ac860 tam immania flagitia decursum nostri concilii examen861 invenit, ut862 memorati patrocinium863 potius quam iudicium ac defensoris magis operam quam disceptatoris iustitiam superarent864. Nam primum, quantum obstiterit865 omnino866 congregationi diversas iniurias ingerendo quasi ecclesiae Romanae asserens privilegia867 et volens eum a nobis in communionem868 suscipi869, quem tua sanctitas credens appellasse, quod probare non potuit, communioni870 reddiderat871, quod minime tamen licuit, quod etiam gestorum melius ex872 lectione873 cognosces874, triduano tamen laboriosissimo agitato iudicio, cum diversa eidem obiecta afflictissimi875 quaereremus vel moras coepiscopi nostri Faustini vel tergiversationes876 ipsius Apiarii, quibus877 nefandas turpitudines878 occulere879 conabatur, deus iudex iustus et880 fortis et longanimis magno compendio resecavit. Tetriore881 quippe ac putridiore882 obstinatione compressa883, quae884 tantum lividum caenum impudentia negationis volebat885 obruere, deo nostro eius conscientiam coartante886 et occulta, quae in illius <V1341, f. 42ra> corde tamquam in volutabro criminum iam damnabat etiam hominibus publicante887, repente in confessione888 cunctorum obiectorum flagitiorum889 dolosus negator erupit et tandem890 de omnibus incredibilibus opprobriis ultroneus891 se ipse892 convicit893, atque <O93, f. 56ra> ipsam quoque nostram spem, qua894 eum et895 credebamus et896 optabamus de tam pudendis maculis897 posse purgari, <V630, f. 111rb> convertit898 in gemitus899, nisi quoniam istam900 nostram mestitiam uno tantum solacio mitigavit, quod et nos labore901 diuturnioris quaestionis absolvit902 et suis vulneribus qualemcumque medelam903, et si in vita hac suae904 conscientiae reluctante confessione providit, domine frater. Praefato itaque debitae905 salutationis officio impendio906 907 deprecamur, ut deinceps ad vestras aures hinc908 venientes non facilius admittatis nec a nobis excommunicatos in communionem ultra velitis excipere, quia909 hoc910 etiam Niceno concilio definitum facile advertit911 venerabilitas tua. Nam etsi de inferioribus clericis vel912 laicis videtur ibi913 praecaveri914, quanto magis hoc de episcopis voluit observari, ne in sua provincia a communione suspensi a tua sanctitate praepropere915 vel indebite videantur communioni916 restitui. Presbyterorum917 quoque et sequentium918 clericorum improba refugia, sicut te dignum est, repellat sanctitas tua, quia et nulla patrum definitione919 hoc ecclesiae derogatum est Africanae et decreta Nicena920 sive inferioris gradus921 clericos, sive ipsos episcopos suis metropolitanis apertissime commiserunt922. Prudentissime <W411, f. 63v> enim iustissimeque viderunt, quaecumque negotia in suis locis, ubi orta sunt, finienda nec unicuique providentiae gratiam sancti spiritus defuturam, qua923 aequitas a924 Christi sacerdotibus et prudenter videatur et constantissime teneatur, maxime quia unicuique concessum est, si925 iudicio offensus fuerit cognitorum, ad concilia926 suae927 provinciae vel etiam universale provocare, nisi forte quisquam est, qui credat unicuilibet posse deum928 nostrum examinis inspirare929 iustitiam et innumerabilibus congregatis in concilium sacerdotibus denegare. Aut quomodo ipsum transmarinum iudicium ratum930 erit, ad quod testium necessariae931 personae932 vel propter sexus vel933 propter senectutis934 infirmitatem vel multis935 aliis936 intercurrentibus impedimentis adduci non poterunt937? Nam ut938 aliqui tamquam a tuae sanctitatis latere mittantur, nulla939 invenimus patrum synodo constitutum, quia940 illud, <V1341, f. 42rb> quod pridem per eundem coepiscopum nostrum Faustinum tamquam ex parte Niceni concilii exinde transmisistis in conciliis verioribus, quae941 accipiuntur Niceni a sancto Cyrillo coepiscopo942 nostro Alexandrinae ecclesiae et a venerabili943 Attico Constantinopolitano antistite ex autentico missis, quae etiam ante hoc per Innocentium presbyterum et Marcellum subdiaconum, per quos ad nos ab eis directa sunt, vene<V630, f. 111va>rabilis memoriae Bonifacio episcopo decessori vestro944 a nobis945 transmissa sunt, in quibus tale aliquid non potuimus reperire. Exsecutores etiam clericos946 vestros947 quibusque948 petentibus nolite mittere, nolite concedere, ne famosum typum saeculi in ecclesiam Christi, quae lucem simplicitatis et humilitatis diem domini videre cupientibus949 praefert, videamur950 inducere951. Nam de fratre nostro Faustino amoto952 iam953 pro suis nefandis nequitiis de Christi ecclesia dolendo Apiario954 securi sumus, quod eum955 probitate956 ac957 moderatione tuae sanctitatis salva fraterna caritate ulterius in958 Africa minime959 patiatur960. Et alia manu961: Dominus962 noster sanctitatem vestram aevo longiore orantem pro nobis custodiat, domine frater963.


1 B132 enthält lediglich die Kanones von Nikäa sowie den Beginn des Schreibens des afrikanischen Konzils an Caelestinus I.

2 Überschrift und Vorspruch nach der Capitulatio V630

3 CONCILIUM] INCIPIT CONCILIUM V630

4 CARTAGINIS V630; W411; cartaginiense E97

5 GESIMUM W411

6 CCXVIII E97

7 In hoc concilio] ubi fehlt W411

8 peteretur korr. aus preteretur W411

9 presbiteres W411; presbyteri] presbyteri Incipiunt capitula E97

10 Statt Rubrik und erstem Absatz: INCIPIUNT CAPITULA V630

11 Vor I] INCIPIUNT CAPITULA V630

12 Allocutio] UT locutio W411

13 sabcti fehlt E97

14 iis E97

15 partes W411

16 conmunitorio W411

17 retato W411; recitando E97

18 Alii W411; Alippii korr. aus Alii V1341

19 inquirendam W411

20 nicenae W411; nicenę korr. aus niceni E97

21 concilii W411

22 veritatem O93

23 notescat W411

24 sardocensis W411

25 recitata a korr. aus recitata O93; recitati V630: V1341; tata W411; recitanda E97

26 a fehlt

27 agustinus O93; W411

28 permittit O93

29 romano korr. aus romanae V630

30 repeti W411

31 rescribendum E97

32 explaria W411

33 niceniceni W411

34 expetanda W411

35 fidei] fide in W411

36 Rescripta W411

37 cirilli korr. aus romę E97

38 alexandrię V630; E97; Alexandrie V1341

39 africanae V630

40 bonifacium E97

41 folgt Rubrik: INCIPIT CONCILIUM CARTAGINIS AFRICĘ VI GESTUM ERA CCCCLVII AB EPISCOPIS CCXVII; danach erster Absatz V630

42 episcopum] episcopum EXPLICIUNT CAPITULA PROLOGUS korr. aus episcopus EXPLICIUNT CAPITULA ALLOCUTIO E97

43 XIIII fehlt V630

44 Honorii XII] XII honori W411

45 tesdosii W411; Theudosii V1341

46 agustorum O93; W411

47 Iulii E97

48 scripta hec sunt korr. aus scripta O93

49 haec sunt fehlt W411

50 arelius W411

51 primae sedis Numidiae et Faustino ecclesie Potentinae primae] primae O93; W411; V1341; korr. aus primae V630

52 sedis] sedis provintię E97

53 Numidiae et Faustino ecclesie Potentinae primae sedis fehlt W411

54 et fehlt E97

55 primae sedis fehlt E97

56 nicen W411

57 africanarum E97

58 vizacenae W411; Bizacenae V1341; E97

59 auritanie W411

60 sitivensis W411

61 mauritanię korr. aus maritanię V630; V1341; maritanie W411

62 Tripolis V1341; E97

63 Culisitano V1341

64 ceteris episcopis] ceteri episcopi W411

65 proconsolaris korr. aus proconsolariis W411; proconsularis] proconsularis resd korr. aus proconsularis V1341; proconsularis residentibus E97

66 presbyteris atque legatis] presbiteri eaque legati W411

67 presbyteris] presbyteris atque V1341

68 legatis fehlt V630

69 cum fehlt W411

70 consedissent W411

71 I] I cap. E97

72 praestitutam W411; E97; prefutam V1341

73 expectando E97

74 que W411

75 audierum W411

76 socientur W411

77 qua de re] quando W411

78 coetu] quo et W411

79 qum etiam] quam ea etiam quę E97

80 nostris] nostris secundum E97

81 firmata sunt E97

82 secundum korr. aus secundam W411

83 ordinata korr. aus ordinati W411

84 niceno W411

85 professio vel korr. aus professio V630

86 dixisset W411

87 licitus W411

88 iniunc W411

89 qua W411

90 scriptura W411

91 et gestis korr. aus egistis V630

92 meminemus W411

93 firmata korr. aus firma V630; firmata V1341; E97

94 beatitudine W411

95 et postea cetera, quae acta vel inchoata sunt incerta, firmabuntur fehlt W411

96 inserta V630; V1341; E97

97 et ut] et ut ad V630; ut et ad W411; E97; ut ad V1341

98 de W411

99 possetis W411

100 vos fehlt W411

101 ammonuisse korr. aus monuisse V1341

102 careat W411

103 licet] licet et V1341

104 ipsis V630; W411; V1341; E97

105 ut fehlt W411

106 beatitudine W411

107 debeamus W411

108 communitorium W411

109 vestrae V1341

110 hoc W411

111 contineatur korr. aus contineantur W411

112 conmunitorium W411

113 consacerdotes korr. aus sacerdotes V630; sacerdotes W411

114 nostris W411

115 adligaverunt W411

116 subsequenter W411

117 communitorium W411; commonitorum V1341

118 et fehlt W411

119 filii W411

120 episcopus korr. aus episcopis V1341

121 Itaque E97

122 interlinear vel ac si E97

123 hac W411

124 vestra V1341

125 immo quia nostra ibi] ibi immo quia nostra W411

126 nostrorum W411

127 possit W411

128 qui W411

129 conmunitorio W411

130 interlinear vel seruimus E97

131 inscribimus W411

132 cum fehlt W411

133 episcopi W411

134 decernere W411

135 gradu suo] gradus W411

136 deiecerint] quod egerint W411

137 videntur W411

138 voluerint korr. aus voluerit V1341

139 audiri korr. aus audire O93; audire W411

140 examini W411

141 his episcopis] episcopus W411

142 ut ipsi fehlt W411

143 legentur W411

144 quis W411; is fehlt V1341

145 regant W411

146 regulam W411

147 deprecatione] et precatione W411

148 morit W411

149 episcopus W411

150 suos W411

151 presbiteres W411; presbyterem V1341

152 mittat] mittat et W411

153 Romani fehlt W411; Romani korr. aus Romani episcopi V1341

154 qui W411

155 vero crediderit] recredide W411

156 sufficet W411

157 imponant korr. aus imponant et cum recitaret V630; V1341

158 faciet] facto et W411

159 iudicaverit] iudicaverit et cum recitaret korr. aus iudicaverit V630; iudicaverit et convocare W411

160 AGAPIUS W411; Alipius] Et cum recitaret Alipius korr. aus Alipius V1341

161 episcopus] EPISCOPUS ECCLESIAE W411

162 AGATHENIENSIS W411

163 numedie W411

164 servituros W411

165 ad W411

166 spiceremus W411

167 exemplari W411

168 sinodus W411

169 nicene W411; E97

170 nescio] ne suo W411

171 inveniamus W411

172 penitemus W411

173 pape W411

174 quia korr. aus qui V1341

175 auctonticum W411

176 dicitur esse korr. aus dicitur V1341

177 constantinopolitana korr. aus constantinopolitane W411

178 tuam W411

179 alexandrinem W411

180 que W411

181 hoc fehlt W411

182 sisitpulatione W411; astipulatione E97

183 ut fehlt W411

184 ampiguitas W411

185 quia] que a W411

186 frater fehlt W411

187 servaturo W411

188 habeamus] habemus V630; ab ipsius W411

189 siciamus W411

190 predicta W411

191 aliis quia] aliisque aut W411

192 quia] que aut W411

193 dubius W411

194 nones W411

195 constitutus W411

196 et fehlt W411

197 ita fehlt E97

198 et W411

199 debet W411

200 sta W411

201 possimus W411; prompsimus E97

202 sancti W411

203 tractavimus E97

204 MARITANIE W411

205 meminemus W411

206 conmunitorio W411

207 audire W411

208 quo W411

209 restat] est et W411

210 credidimus W411

211 inserendum E97

212 ardicensi O93; W411

213 adhuc] adhuc me V1341

214 moveat] moveat me V1341; E97

215 episcopus] episcopus quis V630

216 diaconum V630; W411; V1341; E97

217 providendum est korr. aus providendum O93

218 causam suam] causandum W411

219 audiatur W411

220 diligentium W411

221 tractetur W411

222 oportet] oportet ei W411

223 audientia W411

224 qui] qui eum E97

225 ad W411

226 reiecit korr. aus reicit V1341; deiecit korr. aus deserit E97

227 discutiantur W411

228 promovetur W411

229 remendetur W411

230 sententiam W411

231 Agustinus O93; W411

232 yppone E97

233 hypponensis regionis korr. aus hypponi regiensis V630

234 numedie W411

235 diligentiori V1341

236 omnibus W411

237 vestrae V630; V1341; E97

238 universus W411

239 episcopus ecclesiae korr. aus episcopus O93

240 suffetule W411

241 etiam W411

242 infirmari] firmari non W411

243 debeat W411

244 beatitudine W411

245 Bonifacium fehlt W411

246 dignetur] dignetur ut W411

247 quod] quod et W411; V1341

248 agustinus O93; W411

249 utrum] utrum nam W411

250 concedendum V630; V1341

251 hac W411

252 retinendum W411

253 beati W411

254 in fehlt W411

255 etiam que korr. aus etiam W411

256 intimabimus W411

257 istutorum W411

258 normam fehlt W411

259 formata sunt vel] formaverit W411

260 vel fehlt W411

261 istatuta W411

262 a W411

263 concilium korr. aus synodum V1341

264 per beatae] prebeat ex W411

265 Caecilianum episcopum] cecilianus episcopus W411

266 exempla W411

267 hi korr. aus hic V1341

268 sed et] sedes W411

269 episcopos W411

270 adstipulatione W411

271 suarum fehlt W411

272 quo V630; V1341

273 conmunitorio W411

274 Faustinus] Faustinus sed V1341

275 aut ibidem reperta a nobis firmabuntur, aut si non inveniantur collecta synodo de hoc in sequenti tractabimus. Daniel notarius Niceni concilii professionem fidei vel eius statuta recitavit fehlt W411

276 inveniuntur V630

277 tractavimus O93

278 Überschrift fehlt V630; V1341

279 visibilium et invisibilium korr. aus visibilium V1341

280 de patre] per W411

281 est de korr. aus est O93

282 deum de korr. aus deum V1341

283 quem fehlt W411

284 terra W411

285 discendit W411

286 est] est de spiritu sancto V630

287 est et fehlt W411

288 est fehlt W411

289 sedit W411

290 Unde W411

291 extantibus W411

292 ut W411

293 ex fehlt V630; V1341

294 alia] alia qua W411; aliqua V1341

295 quos O93

296 anathimatizat W411

297 XI fehlt O93

298 Überschrift fehlt V630

299 AB fehlt W411

300 AURELIO korr. aus AU O93

301 ET fehlt O93

302 EPISCOPORUM W411; EPISCOPIS] EPISCOPIS PER V1341

303 SUPERIUS korr. aus DERSUPERIUS O93

304 DENOMINATOS korr. aus DENATOS V1341

305 LEGATO W411

306 EODEM IPSO CONCILIO] IDIPSUM CONCILIUM W411

307 CONCILIUM W411

308 Domino korr. aus Domno W411

309 numedie W411

310 de fehlt W411

311 qui W411

312 coepiscopi W411

313 necnon O93; nam W411

314 merie W411

315 tua W411

316 eius korr. aus eos V1341

317 locum W411

318 es fehlt W411

319 diviniatis W411

320 utrumque W411

321 nea W411

322 continetur W411

323 sava W411

324 continent W411

325 gratias O93; agritius W411

326 Apiarius korr. aus Apiarius frater O93

327 eius W411

328 et ordinatione] exordinatione W411

329 ordinatione et korr. aus ordinatione O93

330 ac vocatione] provocationem W411

331 exortum fehlt W411

332 siccensi V630; sicsensi W411

333 africanę V630; africane W411

334 lebe W411

335 communicacioni W411

336 siccensis V630; V1341; sensis W411

337 urbanus korr. aus urbinus W411

338 visum est] est visam ei W411

339 paci et quieti] faciet W411

340 praecesserunt W411

341 oportet W411

342 Siccensi ecclesia] siccensia W411

343 presbyterum W411

344 accepto episolio] acepta epistolia V630

345 abe W411

346 possit W411

347 pungeretur W411

348 Sane fehlt W411

349 prius W411

350 diuturius V630

351 ratio W411

352 tecta W411

353 a fehlt W411

354 ut fehlt W411

355 eis] de his W411

356 nulla W411

357 quid V1341

358 communitorium W411

359 reatum W411

360 nobis etiam] etiam nobis W411

361 etiam] etiam nobis W411

362 defuerunt korr. aus fuerunt W411

363 est allegatum] ea diligatum W411

364 quaedam] que de W411

365 gerenda korr. aus generanda V1341

366 unus W411

367 de appellationibus] appellationum W411

368 tractandis] retractandum his W411

369 retractandis korr. aus tractandis V630; tractandis] retractandum his W411

370 et fehlt W411

371 finitimos episcopos] finitimo episcopo W411

372 perperam] leviter vel culpabiliter V630; V1341

373 fuerint V630; W411; V1341

374 Quartam O93; V1341

375 Romam] a romane W411

376 debantur W411

377 id est] idem W411

378 ut Romam] utro nam W411

379 ronam W411

380 licet W411

381 episcopo W411

382 clericum W411

383 clericorum causae] clericorum quęrele korr. aus clericorum V630

384 suorum W411

385 finiatur korr. aus finietur W411

386 priori W411

387 episcopum] episcopum episcopum O93

388 insinuar W411

389 si W411

390 possimus W411

391 niceneam W411

392 si W411

393 eam a] ea W411

394 custodire W411

395 ista fehlt V630

396 communitorium W411

397 est] est reum W411

398 degerint W411

399 et fehlt W411

400 audire W411

401 finitima korr. aus finitimę V630

402 provintiae W411

403 et fehlt W411

404 Quod si is fehlt W411

405 moveri W411

406 a V630

407 e latere] clero W411

408 erit fehlt W411

409 potestatem W411

410 exstimet W411

411 faciant W411

412 concilio W411

413 DE fehlt W411

414 quis fehlt W411

415 vel W411

416 eius W411

417 finitimo W411

418 negare V630

419 audientia W411

420 accipiat ut korr. aus accipiat V630

421 ut fehlt W411

422 negoticium W411

423 discutiatur korr. aus disciat V1341

424 ut aut korr. aus ut V1341

425 approbetur V1341

426 exemplariorum fehlt W411

427 gestis korr. aus gesti V1341

428 si ibi] sibi W411; V1341

429 constituta sunt et quemadmodum fehlt V630; V1341

430 et fehlt W411

431 alligaverunt W411

432 communitorio W411

433 continetur W411

434 eo W411; que korr. aus quae V1341

435 custodiretur W411

436 non W411

437 commerare W411

438 moramus W411

439 cogeremus W411

440 pateremus W411

441 dei nostri fehlt W411

442 quod tua] quaestua W411

443 sumus W411

444 istum typum] tue ipsum W411

445 non diserentibus] nudis sedentibus W411

446 custodire W411

447 debant W411

448 quae fehlt W411

449 etiam ipse korr. aus etiam V1341

450 perspicis korr. aus prespicis V630

451 ses W411

452 ne W411

453 habeant W411

454 legerimus korr. aus legeremus V630

455 in fehlt W411

456 in W411

457 tamen fehlt W411

458 in fehlt W411

459 Graeco fehlt W411

460 creta W411

461 repperiri W411; V1341

462 efferri W411

463 qua re fehlt W411

464 anthiocene W411

465 tuae placuerit] placuerit tuę V630; V1341

466 inde W411

467 possimus W411

468 esse verissima] verissima esse korr. aus verissima V1341

469 congregati W411

470 quem W411

471 de fehlt W411

472 de fehlt W411

473 ablata W411

474 conmonitoris W411

475 supradicto] supradicto a W411

476 adligata W411

477 de fehlt W411

478 servaturos esse] servatur obesse W411

479 promittetur W411

480 veritate W411

481 quae fehlt W411

482 nostro V1341

483 episcopus W411

484 tulerent W411

485 fuerit W411

486 tua W411

487 faciant V1341

488 Et] Et suscripta W411

489 Carthaginis episcopus] episcopus cartaginis V630; V1341

490 agustinus O93; V1341; agustinum W411

491 possedius W411

492 marinum W411

493 hęc W411

494 episcopi fehlt V1341

495 CCXIIII korr. aus CXIIII O93; CCXVII W411

496 scripserunt W411

497 INCIPIUNT fehlt W411

498 ALEXANDRINE W411

499 UBI fehlt W411

500 innocentiam W411

501 nicendo W411

502 presbiterem W411

503 ECCLESIAE] ecclesiae ad W411

504 cartaginis W411

505 ROMANAE] romane sub W411; V1341

506 DIE VI korr. aus DIE V1341

507 V W411

508 SUNT DIRECTAE] directe sunt W411

509 DIRECTA V630

510 patribus W411

511 deo V630; W411; V1341

512 habentiam W411

513 laetia W411

514 suscepimus W411

515 sperebatis W411

516 de scrinio] descriptioni W411

517 metropoli W411

518 sub nostrae fidei professione] sunt in fidei professio W411

519 corrigamus V630

520 Unde] ut de W411

521 interlinear bono V1341

522 preunte W411

523 presbyterem W411

524 nicea W411

525 habite W411

526 caritate W411

527 et fehlt W411

528 storia W411

529 quod W411

530 scriptis W411

531 XVIII W411

532 alia manu] magnus W411

533 Deus et dominus] dominus deus W411

534 sanctam fehlt W411

535 INCIPIT fehlt V630; ITEM W411

536 CONSTANTINOPOLITANI AD EOSDEM fehlt W411

537 Dominis sanctis fehlt fehlt W411

538 habita fehlt W411

539 gratiarum actione] gratulatione W411

540 benedictione perfrui, domini beatissimi fratres fehlt W411

541 scriptis W411

542 metropoli W411

543 sub fidei] suffidei W411

544 nimium korr. aus nimum W411

545 iussitis W411

546 sancta fehlt W411

547 orare fehlt W411

548 magnus W411

549 sanctitatem vestram custodiat, quod optamus fehlt W411

550 INCIPIUNT fehlt W411

551 CONCILII NICENI] NICENI CONCILII W411

552 VII W411

553 CONSULATU W411

554 honorio W411

555 interlinear duodecies

556 theodosio W411

557 interlinear octies V630

558 VIII V630

559 agustorum W411

560 omnipotentem] omnipotentem omnium W411

561 verum korr. aus vero V1341

562 descendit fehlt W411

563 incarnatus] incarnatus est V630; W411; V1341

564 CUI W411

565 STATUTORUM korr. aus STATORUM O93

566 eiusdem concilii Niceni a memoratis pontificibus fehlt W411

567 NICEM V1341

568 folgt Capitulatio V630:

I De eunuchis, qui seipsos absciderunt.

II De his, qui ex gentilibus post baptismum ad clericatus ordinem promoventur.

III De commanentibus cum mulieribus.

IIII De ordinatione episcoporum.

V De excommunicatis.

VI De privilegiis, quae quibusdam civitatibus competunt.

VII De episcopo Heliae, id est Hierusolimorum.

VIII De his, qui dicuntur cathari, id est mundi.

VIIII De his, qui ad sacerdotium sine examinatione promoti sunt.

X De his, qui negaverunt in persecutione et postea ad clericatum promoti sunt.

XI De his, qui negaverunt et habentur in locis.

XII De his, qui abrenuntiant et iterum ad saeculum sunt reversi.

XIII De his, qui in exitu communionem requirunt.

XIIII De caticuminis lapsis.

XV De clericis, ne de civitate ad aliam transeant.

<V630, f. 109vb> XVI De his, qui in ecclesiis, in quibus provecti sunt, minime perduraverint.

XVII De clericis, qui usuras accipiunt.

XVIII De privilegiis presbyterorum.

XVIIII De his, qui a Paulo Samosateno ad ecclesiam veniunt.

XX De flectendo genu.

XXI De observatione Niceni concilii, ut nulla de reliquo varietas oriatur in ecclesiis.

EXPLICIUNT CAPITULA

569 Rubrik fehlt V630; Rubrik] De his qui se abscidunt aut castraverint W411

570 HIS W411, V1341

571 SE W411; SEIPSOS B132; V1341

572 absciderunt] absciderunt vel castraverint W411

573 per languorem] languore W411

574 langorem B132

575 et B132

576 abscis B132

577 et fehlt W411

578 abstinere W411; B132

579 et fehlt W411

580 deberi O93; V1341

581 prohibere W411

582 manifestum] manifestum est W411

583 excogitent B132

584 audent W411

585 ipsos fehlt W411

586 est W411

587 si W411

588 sunt] sunt et V1341

589 inveniuntur V630; W411

590 autem alias fehlt W411

591 Rubrik fehlt V630

592 EUNUCHIS W411

593 BAPTISMATUM W411

594 CLERICATUS B132; V1341

595 ECCLESIASTICUM ORDINEM PROMOVENTUR] CLERUM ADPLICANTUR W411

596 festinantes W411

597 per W411

598 catacizati O93; V1341

599 presbyterium] presbiterium bene haberi W411

600 placu W411

601 etenim W411

602 neopitum W411

603 vobis W411

604 iste cesset] decesset W411

605 qui W411

606 adversum W411

607 magnum concilium] magno concilio W411

608 se efferens] superveniens W411

609 a B132

610 Rubrik fehlt V630

611 presbyterem W411

612 clero est korr. aus clero V630

613 subintroductam korr. aus subintrodictam O93

614 mulierem fehlt W411

615 Rubrik fehlt V630

616 quidem] quidem qui W411

617 episcopus W411

618 hoc fehlt W411

619 erit W411

620 omnimodis] omnis modis W411

621 episcopis] episcopis et W411

622 qui W411

623 est fehlt W411

624 a fehlt W411

625 metropolitano] metropolitano episcopo V1341

626 Rubrik fehlt V630

627 EXCOMMUNICATIS korr. aus COMMUNICATIS V1341

628 sint fehlt W411

629 bene] bene habere DE CONCILIO CELEBRANDO W411

630 fierit W411

631 ut fehlt W411

632 requirantur V630; inquiratur W411

633 offenderint korr. aus offenderunt V1341

634 communione W411; communi V1341

635 quadragensima W411

636 paschae fehlt W411; V1341

637 interlinear animi motione V630

638 subla W411

639 Rubrik fehlt V630; W411

640 qui W411

641 Antiqui mores] Antiquiores V630

642 et fehlt W411

643 pentapoli W411

644 ita fehlt W411

645 alexandrie W411

646 horum fehlt W411

647 privilegia korr. aus privilegi V1341

648 quia korr. aus qua W411

649 concilium W411

650 factus fehlt B132

651 hunc fehlt W411

652 divinivit W411

653 comprobato fehlt W411

654 contradixerunt W411

655 Rubrik fehlt V630

656 hierusolimitano W411

657 Hierosolimitana consuetudo fehlt W411

658 servetur fehlt W411

659 Theliae V1341

660 et fehlt W411

661 Rubrik fehlt V630

662 DICUNTUR CATHARI ID EST MUNDI] NOMINANT SECATORES W411

663 Si aliquando venerint] Aliquando vero accedentibus W411

664 eo W411

665 haec fehlt W411

666 sentiant W411

667 bigamus B132

668 dilapsi W411

669 constitum W411

670 ut W411

671 placuerunt W411

672 Quodquod W411; B132

673 extate W411

674 est fehlt W411; V1341

675 quia W411

676 episcopus] episcopus quidem W411

677 ei fehlt W411

678 quatenus non in civitate duo episcopi sint fehlt B132

679 in] in una korr. aus in V630; V1341

680 sint korr. aus sunt V630

681 Rubrik fehlt V630

682 quis korr. aus qui O93; quis W411

683 et W411

684 vincantur W411

685 et] et preterera W411; V1341

686 homines commoti] moti homines W411

687 inposuerint W411

688 defendet W411

689 eclesiae W411

690 Rubrik fehlt V630

691 de lapsis fehlt W411

692 ordinantium] ordinantium hii qui lapsi sunt W411

693 canon ecclesiasticus] canone eclesiastico W411

694 Rubrik fehlt V630

695 NEGAVERUNT korr. aus NAVIGAVERUNT V1341

696 HABEANTUR B132

697 LAICIS W411

698 facultatum korr. aus facultatem V1341

699 tyrannide Licinii] tyranni decii W411

700 subveniri V630

701 Quodquod W411; B132

702 interlinear sex O93

703 sine fehlt W411

704 oblationem W411

705 populo fehlt W411

706 in fehlt W411

707 orationibus] orationiubus populi W411

708 Rubrik fehlt V630

709 ad W411

710 miliae W411

711 Sed in his omnibus] autem his W411

712 Quodquod W411; B132

713 dissimulatione V630; simulationem W411

714 merito fehlt B132

715 licet W411

716 sibi fehlt W411

717 conversationem W411

718 definitum fehlt W411

719 Rubrik fehlt V630

720 QUI] QUI IN W411; V1341

721 custodentur W411

722 hii W411

723 speratur W411

724 iubamine W411; iuvamine korr. aus iubamine V1341

725 disperatus O93; W411

726 percepta] percepta et W411

727 Omnino W411

728 petenti sibi korr. aus petenti W411

729 communionis fehlt W411

730 sanctae fehlt W411

731 tricennio W411

732 postea] post hec W411

733 Rubrik fehlt V630

734 seditionem W411

735 fiunt] facita sunt W411

736 omnimodis] omnis modis W411

737 canonem] canonem si inventi fuerint W411

738 amissa O93; admissa korr. aus amissa V630

739 admissa ut de fehlt W411

740 civitate in civitatem] civitate ad civitatem migrantes korr. aus civitate migrantes W411

741 nec korr. aus ne W411

742 transferri fehlt W411; transferii V1341

743 agere fehlt W411

744 adtemptaverit W411

745 sese W411

746 sederit W411

747 huiuscemodi fehlt W411

748 cessabitur V630; B132; V1341

749 omnimodo fehlt V630

750 huiuscemodi V630

751 et restituatur fehlt W411

752 fuerat W411; V1341

753 Rubrik fehlt V630

754 ECCLESIIS] ECCLESIIS SUIS W411

755 PROMOTI W411

756 NON W411

757 MORENTUR W411

758 quis W411

759 faciles W411

760 ecclesię B132

761 nullo korr. aus nulli V1341

762 oportet V1341

763 revertatur W411

764 temeratorio W411

765 consente W411

766 constituetur W411

767 Rubrik fehlt V630

768 alis W411

769 centesimos B132

770 difinitionem O93

771 aut korr. aus ut V1341

772 quid W411; V1341

773 Rubrik fehlt V630

774 PREVILEGIIS W411

775 sanctum et korr. aus sanctum V1341

776 sacrae communionis fehlt W411

777 canones W411

778 offerent W411

779 quodquod W411

780 quidem W411

781 diaconi] diaconi et W411

782 diaconi in korr. aus diaconi V1341

783 sunt V630; V1341

784 inferiores existunt korr. aus inferiores V630

785 eucharistum W411; B132

786 dande W411

787 Quod si hoc fiat fehlt W411

788 canonem] canonem enim W411

789 praebatur V1341

790 probatur exsistere] est si fiat W411

791 difinitionem W411

792 a fehlt W411

793 Rubrik fehlt V630

794 SAMOSITANO W411; SAMOSATANO V1341

795 quis W411

796 et in] et korr. aus et in V630

797 in fehlt W411

798 catholicae fehlt W411

799 discussio korr. aus discussi O93

800 autem fehlt W411

801 diaconibus W411

802 sub] in eodem W411

803 Meminemus W411

804 diaconises W411

805 Rubrik fehlt V630

806 GENU V1341; B132

807 dominica W411

808 pentecosten W411

809 tos W411

810 cunctos korr. aus cunctos qui V630

811 EXPLICIT W411; XXI EXPLICIUNT CANONES V1341

812 SED ET OBSERVATIONE EIUS Ut nulla de reliquo varietas oriatur in ecclesiis fehlt V630

813 ET] ET DE W411; B132; V1341

814 PASCHE W411

815 ORIRETUR W411

816 in fehlt W411

817 am Rande XXI V630

818 TRADIDISSET W411

819 et fehlt W411

820 ut fehlt W411

821 servetur] SENTENTIA EST W411

822 haec] HAEC DE W411

823 TUIUA W411

824 NECESSARIA W411

825 CREDIMUS V630; W411; credidimus korr. aus credimus V1341

826 Überschrift fehlt W411

827 AFRICANI korr. aus AFRICANENSIS V630

828 EPISCOPUM] EPISCOPUM XIII V1341

829 HONORANDO W411

830 palastinus W411

831 Tutus fehlt W411

832 tertius W411

833 martianus V630; matinus W411

834 ceticius W411

835 fortunatus W411

836 cartagine W411

837 quemadmodum korr. aus quidem ad modum V630; quemadmodum] quidem ad modum W411; quidem ammodum B132

838 sancti W411

839 de bis Ende fehlt B132

840 advento W411

841 letato W411

842 intimabit W411

843 esse W411

844 praepropera korr. aus propria O93; prępropera korr. aus prępope, am Rande festinata V630; pre pro opera W411

845 videretur W411

846 viderentur korr. aus viderentur tam V1341

847 adhuc tam korr. aus adhuc V1341

848 tam fehlt W411

849 quam] quam quę V1341

850 auditu V1341

851 Adveniente korr. aus Advenientes O93

852 credimus W411

853 presbiterio korr. aus presbytero V630; presbytero V1341

854 antea W411

855 reditus korr. aus rediturus V1341

856 possit W411; V1341

857 a Rabacenis] ad habracenis W411

858 habracenis W411; Thabracenis V630; V1341

859 laborente O93

860 a O93

861 examen invenit, ut et memorati patrocinium potius quam iudicium korr. aus examen V1341

862 ut] ut et V630; W411; V1341

863 patrocinii W411

864 superare W411

865 obstinerit W411

866 omni V630; W411; V1341

867 prebilegia W411

868 conmunione W411

869 suscepi W411

870 conmunione W411

871 redderat W411

872 ex fehlt W411

873 lectioni W411

874 cognosces korr. aus recognosces O93; cognoscens W411; cognosceris V630; V1341

875 afflictissime korr. aus afflictissima V630; afflictissima V1341

876 terguversantiones W411

877 qui W411

878 turpidines W411

879 occulere] hoc colore W411

880 et fehlt V1341

881 Teriore W411

882 putidiore W411

883 conprehensa W411

884 qua V630

885 volvebat W411

886 cohortante V630

887 publicanter W411

888 fessione W411; confessionem V1341

889 flagitionum W411

890 tantum W411

891 am Rande spontaneus V630

892 ipsum W411

893 convincit W411

894 qua eum] quem W411

895 ut V630

896 et optabamus fehlt W411

897 maculis posse purgari] posse purgari malis W411

898 convenerit W411

899 gemitus korr. aus gemitos V1341

900 stam W411

901 laboris W411

902 adsolvit W411

903 medillam W411

904 suae conscientiae] sua conscientia V630

905 debito W411

906 am Rande plurimum V630

907 impendio] inpendio suis W411; inpendiosius V1341

908 hinc venientes] invenientes W411

909 qui O93

910 hac W411

911 advertat W411

912 vel] vel de V1341

913 ibi korr. aus tibi V630

914 pręcaveri korr. aus pręgravari V630; praecaverit W411

915 propere O93; am Rande temere vel festinate V630; preponere W411; praepropere korr. aus praepropre V1341

916 communione V1341

917 Presbiterum W411

918 consequentium W411; V1341

919 difinitione O93

920 Nicena korr. aus Nicene V1341

921 gradu W411

922 conmiserint W411

923 quia V630

924 a fehlt W411

925 qui W411

926 concilia korr. aus conclia W411

927 sua W411

928 deum korr. aus dominum V1341

929 inspicere W411

930 gratum W411

931 necessariae] necessarie vel W411

932 persona W411

933 vel propter fehlt V630

934 senectutis infirmitatem] senectutem W411

935 multi W411

936 aliis fehlt W411

937 potuerunt W411

938 et W411

939 Nullo W411

940 qui W411

941 quia W411

942 coepiscopo] episcopo constantinopoli W411

943 venerabile W411

944 nostro W411

945 nobis] nobis per eosdem W411; V1341

946 clericos] celeri quos W411

947 usos W411

948 aliquibus W411

949 cupientibus praefert] cupimus reverem W411

950 videamus V1341

951 adducere W411

952 moto W411

953 iamdeco W411

954 apiarium W411

955 eum] eum in W411; V1341

956 parvitate W411

957 a W411

958 in Africa] apricam W411

959 minime] in me W411

960 am Rande sustineat V630

961 magnus W411

962 Dominus] dominus deus V1341

963 frater] frater EXPLICIT EPISTOLA V630

© 2004-2006 Karl-Georg Schon
Dieser Text ist urheberrechtlich geschützt. Er steht unter der GNU Free Documentation License.
Demnach dürfen Sie ihn frei weiter verbreiten und bearbeiten, vorausgesetzt Sie nennen den Namen des ursprünglichen Autors und Sie geben auch anderen das Recht den von Ihnen bearbeiteten oder verbreiteten Text unter den gleichen Bedingungen weiter zu verbreiten. Im einzelnen finden Sie Bestimmungen der GNU Free Documentation License unter dem Menüpunkt Lizenz.

Zuletzt geändert am 12.1.2006